Wednesday, April 24, 2024

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းႁိူၼ်းသွင်ၸၼ်ႉ ထိုင်တီႈ ၶႃႁၵ်း

Must read

ၼုမ်ႇတႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တူၵ်းႁိူၼ်းသွင်ၸၼ်ႉသေ ထိုင်တီႈၶႃႁၵ်းတင်းသွင်ၶွၼ်။

ဝၼ်းတီႈ 25/3/2024 ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း ဢႃယု 22 ပီ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တူၵ်းႁိူၼ်းသွင်ၸၼ်ႉ တီႈဝဵင်း ၵုင်းထဵပ်ႈသေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈလုပ်ႇတိၼ်ၸတ်ႉႁၵ်းတင်းသွင်ၶွၼ် ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းႁူဝ်ႁိၼ် ၸိုင်ႈထႆး။

- Subscription -

ၸၢႆးသၢင်ႇပီး ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇတူၺ်းႁိူၼ်း ဢၼ်ပိူၼ်ႈသၢင်ႈဝႆႉ ပႆႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ။ မၼ်းသမ်ႉ ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းတူၺ်းၸၼ်ႉသွင်သေ ဢမ်ႇၾၢင်ႉမႅၼ်ႈဝႃႈ တီႈႁွင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးသင်ႁႄႉၵင်ႈဝႆႉလႄႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉယၢတ်ႇတူၵ်းလူင်းမႃး ထိုင်ၸၼ်ႉတႂ်ႈၵမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈတိၼ်မၼ်းၸၢႆး တဝ်ႉသႂ်ႇႁႅင်းသေ ထိုင်တီႈလုပ်ႇတိၼ်ၸတ်းတႅၵ်ႇလႅဝ်။ မေႃယႃၶဝ်ဝႃႈ တေ လႆႈၽႃႇတတ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၼွၼ်းယူႇတီႈႁူင်းယႃ တိုၵ်ႉပႂ်ႉၶိဝ်းၽႃႇတတ်းယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ မၼ်းၸၢႆး ထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉယဝ်ႉ ယူႇတီႈ ပေႃႈလဵင်ႉၼၢႆးၸၢင်ႈ ႁႂ်ႈဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆး သူင်ႇ ယူတ်းယႃတူဝ် တီႈဝဵင်းႁူဝ်ႁိၼ် ၸိုင်ႈထႆး တွၼ်ႈတႂ်ႈ ၵမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးမီးဝႆႉ ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းပၢႆး ယူႇလီ (ပရႃႊၵၼ်ႊသင်ၶူမ်ႊ) ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆၸိုင် မီးဝႆႉဝတ်းဝႂ် တဵမ်ထူၼ်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ သင်ဝႃႈ ၼၢႆးၸၢင်ႈဢမ်ႇတူၺ်းထိုင် ပၼ်ၸိုင် ထုၵ်ႇလီၸႅင်ႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်  တီႈၸုမ်းလူလွမ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းႁူႉ။ ၸဵမ်ဢဝ်ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ တေႃႇထိုင်မေႃယႃ ၸႂ်ႉမိူဝ်းလိုဝ်ႈတီႈႁိူၼ်း၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပႆႇႁဵတ်း ၵၢၼ်လႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၼၢႆးၸၢင်ႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တူၺ်းထိုင်ပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ထွင်းၶမ်း တီႈၵိူဝ်းၵုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မူလၼိထိ (MAP) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“သင်ဝႃႈ မေႃ ယႃၶဝ် ၸႂ်ႉမိူဝ်းယူႇႁိူၼ်း ပႆႇႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ ပႆႇတူင်ႉတူဝ်လႆႈၼႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပေႃႈလဵင်ႉၼၢႆး ၸၢင်ႈၶဝ် တေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸၢႆႇပၼ်ငိုၼ်းလိူၼ် မိူၼ်ၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်း ၵႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်တေလႆႈမီးဝႂ်ဢၼ်မေႃယႃၶဝ် လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉ လွင်ႈဝႃႈ တေလႆႈလိုဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁိူၼ်းလၢႆလိူၼ်လၢႆပီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢၼ်တေလႆႈၾၢင်ႉၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈၼၢႆးၸၢင်ႈၶဝ် ၵႂႃႇယိုၼ်ႈတၢင်ႇ ငိုၼ်းႁင်းၵူၺ်းၶဝ်။ ပေႃးပဵၼ်လႆႈႁႂ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇၸွမ်း ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ၸၢင်ႈၺႃးၼၢႆးၸၢင်ႈၶဝ် မၢင် ၵေႃႉ ၵိၼ်ၸိၵ်းတွၵ်ႇၸွၵ်းၼိူဝ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သေ ၵူၼ်းပဵၼ် တေဢမ်ႇလႆႈၵႃႈသၢႆတႅၼ်းတဵမ် ထူၼ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “မီးဝတ်းဝႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈ ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးတႅမ်ၵေႃႈလီ ပေႃးႁႅင်းၵၢၼ်ထူပ်းၽေး ၸိူင်ႉၼႆ သင်ဝႃႈ ၼၢႆးၸၢင်ႈဢမ်ႇၸွႆႈထႅမ် ႁႂ်ႈၵႂႃႇၸႅင်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဢွင်ႈတီႈၸုမ်းတူၺ်း ထိုင်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵမ်းလဵဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႂ်ႈမီးလၵ်းထၢၼ်မၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁဝ်းထူပ်းၽေးယၢမ်း လႂ် တီႈလႂ် ယွၼ်ႉသင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ထူပ်းၽေး ၶႃႁၵ်း မိုဝ်းႁၵ်းသေ ဢမ်ႇႁဵတ်း ၵၢၼ်လႆႈၶၢဝ်းယၢဝ်းယဝ်ႉၼႆတႄႉ ပိူင်မၼ်းမီးဝႆႉဝႃႈ ၼၢႆးၸၢင်ႈတၵ်းတေလႆႈ သၢႆတႅၼ်းပၼ်ၵူႈလိူၼ် 70 % ၶွင်ငိုၼ်းလိူၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း ဢႃယု 22 ပီၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသၢင်ႇၺုၼ်ႉသၢႆး ပႃႈၼၢင်းၼုင်း ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးငူၺ်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တိုၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈမိူင်းထႆး မီးၶၢဝ်း တၢင်းပီပၢႆ။

တွၼ်ႈတႃႇ တေၽႃႇတတ်း တိၼ်ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း ဢႃယု 22 ပီၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လွင်ႈ ငိုၼ်းတွင်း။ သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း 093 6697571 ၸိုဝ်ႈသၢင်ႇပီး ဢၼ်ပဵၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၸမ်ၸႂ်ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်းၼႆႉ လႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်း ထႆးၼမ်။ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၼိုင်ႈဝၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 3,000 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းႁၢင်ပီ 2023 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၵူႈဝၼ်း။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးသမ်ႉ တတ်းမၵ်းၼႃႈၵၢၼ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းထႅင်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်ယူႇႁူမ်ႈႁဵတ်းမဝ် ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဵတ်း။ သင်ဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၽိတ်းတီႈၸိုင် လမ်းတီႉၺွပ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း