Wednesday, April 24, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းတႆး ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၺႃးပလိၵ်ႈၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၼမ်

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းၾင်ႇ မိူင်းတႆး ဢၼ်ႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်သေ ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပလိၵ်ႈၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ယွၼ်းတူၺ်း QR ၶူတ်ႉ ဢၼ်မီးဝႂ်ဢၼ်ၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈ ဝႆႉၼၼ်ႉ။

ၼႂ်း QR ၶူတ်ႉၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉ ဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်မီးဢႃႇယု 7 ဝၼ်း၊ ဝႂ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးယူႇလီ၊ ဝႂ်ၵမ်ႉဢၼ်တီႈၸုမ်းႁႃပၼ်ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇပၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ သင်ဢမ်ႇၼႄလႆႈQR ၶူတ်ႉ ၼၼ်ႉလႄႈသင် ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉသင်ဝႃႈဝႂ်ၶႂၢင်ႉ 7 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ မူတ်းဢႃႇယု ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တီႉၺွပ်း သူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်း။ တီႉလႆႈတီႈလႂ်ၵေႃႈ ဢဝ်တၢင်ႇၵႃးတီႈၼၼ်ႈ။ ဢမ်ႇပၼ်မိူဝ်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်လမ်ႇလွင်ႈသင်ၶိုၼ်းတီႈႁွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း။ ၸိူဝ်းမီးပေႃႈလဵင်ႉ မႄႈလဵင်ႉလီ ၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉၸွမ်းၵမ်ႉထႅမ်ထုတ်ႇတူဝ်ဢဝ်ၶိုၼ်းယူႇ။

- Subscription -

ၸိူဝ်းမီး QR ၶူတ်ႉယဝ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ႁႃၵၢၼ်ငၢႆႈယူႇသေတႃႉ ၸိူဝ်းပႆႇမီးတႄႉ ယၢမ်းလဵဝ်တႃႇတေႁဵတ်း QR ၶူတ်ႉပဵၼ် ဢၼ်ယၢပ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ယိင်ႈၶႅၼ်းမိပ်ႇငႅၼ်းတဵၵ်းတဵင် ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းၾင်ႇမိူင်းတႆး ၼိုင်ႈဝၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 200 ၵေႃႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပပ်ႉလႅင် ဢႃယု 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉယၢမ်းလဵဝ် ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းမူႇၸေႊယဝ်ႉ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ်ပႃးၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၵိဝ်ႇၵူတ်ႉ ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉလူးၵွၼ်ႇ၊ ပေႃးယိပ်းပပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈလၢတ်ႈၼႄပႃးတီႈတေလိုဝ်ႈ ၸင်ႇတေလႆႈၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵႃႈႁႅင်းၵေႃႈလူတ်းယွမ်းမႃးတိၵ်းတိၵ်း – ပေႃးပဵၼ်ငိုၼ်းလိူၼ် ယွမ်းလူင်းပဵၼ်ၶိုင်ႈသေ ပေႃးပဵၼ်လၢႆးဝၼ်းယိင်ႈၶႅၼ်းထုၵ်ႇတဵၵ်းတဵင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈထႅဝ်ပႂ်ႇႁဵတ်းဝတ်းၶၢမ်ႈမိူင်းတီႈလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ မီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁူဝ်ႁဵင်ၵူႈဝၼ်း။ ၵႃႈႁဵတ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၵေႃႈ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ လႆႈပၼ် ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2,000 ပျႃးၵူၺ်းသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ လႆႈပၼ် ငိုၼ်းၶႄႇ 200 ယႂၼ်ႊလႄႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 8 မိုၼ်ႇပျႃး သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ထၢမ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသေဢွၵ်ႇဝႆႉ – ဝႃႈ ၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – ၶႄႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးၶဝ်မႃးမိူင်းႁဝ်းတႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၵူဝ်ၵိၼ်ၽႂ်။ ဢမ်ႇမီးဝႂ်သင်ၵေႃႈ ၵႂႃႇထိုင်ၵူႈဝဵင်း။ ၵမ်ႈၼမ်ၵႂႃႇတင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ဢၼ်လိူဝ်ၸႂ်ၵေႃႈယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ်လွင်ႈလွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းတင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ။ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇတႄႉ ၺႃးတဵၵ်းတဵင်တီႉၺွပ်း ဢမ်ႇပၼ်ႁႃၵိၼ်လီလီ – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၾင်ႇမိူင်းမူႇၸေႊ ဢၼ်တေၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ လႆႈၶၢမ်ႈလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်တီႈၽၵ်းတူႁေႃၶမ်း၊ ၽၵ်းတူ ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ။ တီႈၽၵ်းတူမၢၼ်ႈဝဵင်းတႄႉပၼ်ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၶၢမ်ႈ။

တီႈၽၵ်းတူ 3 ဢၼ်ၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းၵူၼ်းၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃး မီးၼႂ်းၵႄႈ 500 တေႃႇထိုင် 1000။ ပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႆႉၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ယိုတ်းၵုမ်းလႆႈ ၼမ်ႉၶမ်း ယူႇသေတႃႉ ဝဵင်းမူႇၸေႊတႄႉ မီးတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၽွင်းငမ်း ၵူၺ်း။

ၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ ၊ လၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ၵိဝ်ႇၵူတ်ႉ တႄႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၵုမ်းဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉတႄႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း