Sunday, April 14, 2024

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ပီၼႆႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇ 12,000 ပၢႆ

Must read

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2023- 2024 တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်တုမ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၸတ်းႁဵတ်းတႃႇ 9 ဝၼ်း။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10-18/2/2024 (လိူၼ်သၢမ်ႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႇ ထိုင် 9 ၶမ်ႈ) ယူႇတီႈ ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇပရိယတ်ႉတိသတ်ႉ ထမ်ႇမပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶ ၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈ တႆးပတ်းပိုၼ်ႉလႄႈ တင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်း 41 တူင်ႇဝဵင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈမီး 12,000 တူၼ်/ ၵေႃႉပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ
Photo by – Mong Nawn / ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2023-2024

ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၼ်ႇတဝ ၸုမ်းၽူႈမၢႆ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၵျွင်းပၢင်ႇ ဝဵင်း လၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶ၊ ၸဝ်ႈၶၢဝ်၊ ၵူၼ်းႁိူၼ်း တင်းမူတ်း ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈမီး 12,195 တူၼ်/ ၵေႃႉ။ ပီၼႆႉ တိူဝ်ႉၼမ်မႃးလိူဝ်ပီပူၼ်ႉ။ ဢွင်ႈတီႈ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ တင်းမူတ်းမီး 41 တူင်ႇဝဵင်း တွပ်ႇဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် မူတ်းမူတ်း။ ၶေႃႈထၢမ်ၵေႃႈ ထုတ်ႈတီႈလဵဝ်သေ သူင်ႇၸူးၵူႈတူင်ႇဝဵင်း”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈတင်းမူတ်း  41 တူင်ႇဝဵင်းၼႆႉ ႁူမ်ႈပႃး ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်၊ ယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ ၶၢင်၊ ပႃႇၵိူဝ်၊ တႃႈ ၵုင်ႈ လႄႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တူင်ႇဝဵင်းဢၼ်ၶၢတ်ႇပႅတ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၵမ်းသိုပ်ႈတႄႉ ပဵၼ်တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီလႄႈ လၢဝ်ႇၵၢႆး ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။

“ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ သႅၼ်ဝီ – လၢဝ်ႇၵၢႆး ပီၼႆႉ ၶၢတ်ႇပႅတ်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸတ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်ႇသၢႆး – ၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈတႄႉ ပဵၼ်ယူႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢမ်ႇပေႃးၼမ် ယွၼ်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၼ်ႇတဝ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2023-2024 ၼႆႉ တင်းမူတ်း ၽႃႇသႃႇတွပ်ႇ မီး 9 ၽႃႇသႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝိၼႆး၊ သုတ်ႈတၢၼ်ႇ၊ လိၵ်ႈတႆး၊ ဢင်းၵိတ်း၊ ပၢႆးၼပ်ႉ၊ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ပႃႇလိ၊ ဢၽိထမ်ႇမလႄႈ ၶူၼ်ႈၶႆႈတႅမ်ႈတွပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“တင်ႈတႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီၼႆႉ ၼမ်ႉၵတ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈ တိူဝ်းၼမ်မႃး ႁတ်းဝူၼ်ႉ/ လၢတ်ႈ။ လွင်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ သဵင်ပေႃးပၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လူတ်းယွမ်းၼမ်။ တေဢဝ်လွင်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉ ပွင်ႇၸႂ် ပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇ ပူင်သွၼ် ပၼ်။ ၸဵမ်ၽႃႇသႃႇ ဢင်းၵိတ်း၊ ပၢႆးၼပ်ႉ၊ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် တိူဝ်းပွင်ႇၸႂ် ႁူႉမႃးၼမ်ထႅင်ႈ။ လွင်ႈပေႃႉ ႁႅမ် ႁိုၵ်းထႃး တေႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူတ်းယွမ်းမႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ”- ၸဝ်ႈၶူး Dr. ပၼ်ႇတဝ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ ၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

ဝၢႆးႁဵတ်းဢွၵ်ႇ လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီမႃးၼႆႉ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈသင်ႇၶၸဝ်ႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပိူင်လဵဝ်ၵၼ်မႃး တင်း မူတ်း။ ၸဵမ်ဝၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈလႄႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈထၢမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၵူၺ်း ႁူမ်ႈပႃး ၸဝ်ႈၶၢဝ်လႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵၼ်းၼမ်။

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းပီ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီး သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ 12,000 တူၼ်/ ၵေႃႉ။ ပီ 2022 သမ်ႉ မီးမွၵ်ႈ 9,000 တူၼ်/ၵေႃႉ။ ပီၼႆႉ မီး 12,195 တူၼ်/ ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း