Saturday, April 13, 2024

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး တေပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ

Must read

ၽွင်းငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၸိူင်ႉၼႆ တႃႇတေၶွၼ်ႈတုမ်တီႈလဵဝ်ၵၼ်သေ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈၵႂႃႇၼႆႉ တေဢမ်ႇငၢႆႈလႄႈ ယူႇတီႈ ၽူႈႁၵ်ႉသႃမႅတ်ႇပႅင်း ၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆး သုၼ်ႇတူဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ တေပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 6/3/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ လုင်းၸၢႆးၶုၼ်ထီးလႄႈ ပႃႈၼၢင်းၶမ်းလဵၵ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေပိုတ်ႇပၢင် သွၼ်လိၵ်ႈတႆးပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းဢိုတ်း ႁဵၼ်းၶၢဝ်းမႆႈ တီႈႁိူၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပွၵ်ႉၵျွင်းၵျီးသူႉ (ပွၵ်ႉ ၽႃယေးတွင်ႇ) ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ။

- Subscription -
လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁပ်ႉသွၼ်လိၵ်ႈတႆး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်း ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ

လုင်းၸၢႆးၶုၼ်ထီး ၽူႈၸတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ မေႃလိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ယဵၼ်းပဵၼ်ပိူၼ်ႈ ၵႂႃႇၵမ်ႈ ၼမ်ယဝ်ႉ။ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးဢွင်ႈတီႈသွၼ်မၼ်း။ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၶဝ်ၵေႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢပ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထိုင် မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇလႆႈငိၼ်းဝႃႈႁိုဝ်။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ တေဢမ်ႇပေႃး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵၼ် တေယူႇႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း ၵမ်ႈၼမ်လႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁဝ်းၸင်ႇဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ဢၼ်ၼႆႉသေ ႁႂ်ႈမီး ၽွၼ်းလီ တႃႇလုၵ်ႈလၢၼ်တႆးႁဝ်းလႄႈ ၸင်ႇတေပိုတ်ႇသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼႆႉမႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼမ်။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼႆႉၵေႃႈ သမ်ႉတေပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼမ်လႄႈ ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးၵဵပ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်း သိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

“လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းၵေႃႈ တႅမ်ႈၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁဝ်းဝႆႉဝႃႈ တႃႇမႅတ်ႇပႅင်းလိၵ်ႈလၢႆး၊ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၼႆဝႆႉယူႇ။ မၼ်းၵေႃႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းပၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းယူႇလူး။ လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈတေၵႂႃႇၸွမ်းၶၵ်ႉ ၸွမ်းတွၼ်ႈ မၼ်းယူႇၵႂႃႈ။ မၢင်ၸိူဝ်း ပႆႇႁူႉသင်လီလီပေႃးပၢႆႈထႃႈဝႆႉယဝ်ႉ။ တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈၵူဝ် ပေႃးပဵၼ်တၢၼ်ႇၼၼ်ႉ” – လုင်းၸၢႆးၶုၼ်ထီး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်း Social Media ၵေႃႈ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း လိၵ်ႈတႆး၊ ၵႂၢမ်းတႆး မႃးၵၼ်ၼမ် လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် လိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ပေႃးတေႁိူဝ်ႈႁိူင်း တင်း Social Media ၼၼ်ႉၵေႃႈပႃး ဝႃႈၼႆ။

“ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ၊ လိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ ပႂ်ႉႁႂ်ႈပိူၼ်ႈမႃးပိုၼ်ၽႄႈပၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၸိူင်ႉၼႆ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၵေႃ ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၸုမ်း ယဝ်ႉသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇမဵဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈ ၸိူဝ်းမေႃယဝ်ႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇႁွင်ႉၸုင်ၸၼ်ဢဝ် ၵူၼ်းႁိမ်း ႁွမ်းၼႂ်း ပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပႆႇမေႃၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇသွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၼမ်ၼမ်။ ၵၢပ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ လဵၼ်ႈ Facebook လဵၼ်ႈ TikTok ၵေႃႈ လႆႈၼႃႈလဵၵ်ႉတႄႉတႄႉဢေႃႈ”- လုင်းၸၢႆးၶုၼ်ထီး တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်သွၼ်လိၵ်းတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ဢၼ်တေပိုတ်ႇသွၼ် တီႈႁိူၼ်းလုင်းၸၢႆးၶုၼ်ထီးလႄႈ ပႃႈၼၢင်းၶမ်းလဵၵ်ႉ ပွၵ်ႉၵျွင်းၵျီးသူႉ (ၽႃယေးတွင်ႇ) ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ မေႃသွၼ် ဢၼ်တေႁပ်ႉပူင်သွၼ်ပၼ်သမ်ႉ တေပဵၼ် ၼၢင်းႁွမ်ၶမ်းလႄႈ ၼၢင်း ႁွမ်ဢူး။ ၶၢဝ်းယၢမ်း ပၢင်သွၼ်သမ်ႉ တေပဵၼ်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 3 မူင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈလႂ် ပူင်သွၼ်ပၼ် 5 ဝၼ်း (ဝၼ်း ၸၼ်ထိုင် ဝၼ်းသုၵ်း)။ ပေႃးၽႂ်သူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆးၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇလႆႈတီႈမၢႆၾူၼ်း 09253744418 , 09695262220 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း