Tuesday, May 21, 2024

ပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇတႆး – ၵႂၢမ်းထုင်ႉမၢဝ်း ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

Must read

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမူႇၸေႊ ၼမ်းၸတ်းပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇတႆးလႄႈ ၵႂၢမ်းထုင်ႉမၢဝ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 30 ၵေႃႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/3/2024 ၼၼ်ႉမႃး ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇတႆးလႄႈ ၵႂၢမ်းထုင်ႉမၢဝ်း တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၸင်ႇၶွတ်ႇယွတ်ႈ လူပ်းလိုၼ်းပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးလၢဝ်လႅင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူႈပီ ႁဝ်းမီးပၢင် သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ယူႇမိူၼ်ၵၼ်။ ပီၼႆ လေႉသၢင်ႉတၢင်းတေႃႇ မေႃ သွၼ်ၸၢႆးသၢင်ႇယီႈ ဢွၼ်ႇၵေႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းၼႆသေ ၸင်ႇၸတ်းပၢင်သွၼ်ဢၼ်ၼႆႉမႃး။ သွၼ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ထုၵ်ႇလီမေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်းထုင်ႉမၢဝ်းႁဝ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တၢင်း ၵႂၢမ်းထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉသမ်ႉ တေမီးၵႂၢမ်းယွပ်ႇယွၼ်ႈ၊ ၵႂၢမ်းလင်ၵႃႇလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇႁူမ်ႈ ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်းၼႃႈမႃး မိူၼ်ၼင်ႇ လိၵ်ႈတႆးမၢဝ်း၊ လိၵ်ႈထူဝ်ႇငွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇ လူင်လိုမ်း ယွၼ်ႉၼၼ် ဢမ်ႇဝႃႈၼုမ်ႇထဝ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းမေႃ လဵပ်ႈႁဵၼ်းမႅတ်ႇပႅင်းဝႆႉသေၵမ်း”- ဝႃႈ ၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉ လႆႈပူင်သွၼ်ပႃး လၢႆးႁွင်ႉၵႂၢမ်းယွပ်ႇယွၼ်ႈ၊ ၵႂၢမ်းထုင်ႉမၢဝ်း၊ ၵႂၢမ်းလွင်ႈၶူင်း၊ ၵႂၢမ်း ၵၢဝ်ႇလူႇတၢၼ်း၊ ၵႂၢမ်းပၼ်ပွၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်သွၼ် ၶၢဝ်းပွတ်းဢွၼ်ႇသေတႃႉ ၵူႈၵေႃႉ လႆႈႁဵၼ်းႁူႉ ပွင်ႇၸႂ်လၢႆးဝႆႉဝၢင်းသဵင်၊ ဢိၵ်ႇတၢင်းႁူႉပိုၼ်ႉထၢၼ်၊ လၢႆးလူဢၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ဝၢႆးပၢင်သွၼ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈသိုပ်ႇၾိုၵ်း ၵႂႃႇထႅင်ႈႁင်းၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇတႆး ဝဵင်းမူႇၸေႊ
ပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇတႆး ဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၸရေး ၸၢႆးသၢင်ႇယီႈဢွၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ယိူင်းဢၢၼ်း ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလင်ႇၵႃႇၾၢႆႇ တႆးႁဝ်းႁိူင်းၵႂႃႇ ၾိင်ႈႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁဝ်းတိူဝ်းမေႃထိင်းမႃး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ၶႃႈမႃး ပွၵ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈပၢင်သွၼ်ၼႆသေတႃႉယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ ပွင်ႇဝႃႈ လပ်ႉၽႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ၶႃႈႁဝ်းသမ်ႉ ယၢမ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းသွၼ်လင်ႇၵႃႇ ပူၼ်ႉမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈလၢႆပီ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း သွၼ်တီႈႁူင်း ႁဵၼ်းသင်ၶ။ မိူဝ်ႈၼႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၶႅမ်ႉတိူဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ မႃး လပ်ႉပၺ်ႇၺႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇထႅင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇလီလႆႈမႄးၼႆၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လၢႆလၢႆလႄႈ ၸၢင်ႈမူၼ်ႉမႄးလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ ႁႂ်ႈပေႃးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသၢင်ႇယီႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵေႃႉ ဢၼ်ႁဵၼ်းလွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇတႆး လိၵ်ႈလူင် လင်ႇၵႃႇတႆး သုတ်းယဝ်ႉသေ လႆႈ ၸုမ်ႈၶူး B.A(Lik Loung) တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆးဝႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမူႇၸေႊ လႆႈႁပ်ႉပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၵူၺ်းသေတႃႉ ယူႇတီႈၸရေး ၸၢႆးသၢင်ႇယီႈဢွၼ်ႇတႄႉ လႆႈပိုၼ်ၽႄႈမႃး လၢႆတီႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်။ ဝၢႆးလူင်းၸၼ်ႉၸွမ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီၵူၺ်း လႆႈပူင်သွၼ်မႃး ဢမ်ႇယွမ်း 3 ပၢင် မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၵွင်းမူးၶမ်း၊ ပိတၵၢတ်ႈလႄႈ တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၼႆႉ။ တီႈပၢင်သွၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၸဵမ် ၸရေးၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ မုၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ၸၢင်း ဢွၼ်ၵၼ်မႃးႁဵၼ်းဢဝ်။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႂၢမ်းထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ မၢဝ်ႇသၢဝ်ႇၶဝ်ဢဝ်ႁွင်ႉမၢၵ်ႇၵၼ်မႃးလႄႈ ၸင်ႇႁွင်ႉဝႃႈ ၵႂၢမ်း ပႅင်းသွင်၊ ဝၢႆးမႃး ၸင်ႇၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် တႅမ်ႈပဵၼ်လင်ၵႃႇ၊ ပဵၼ်သိူၵ်ႈပိုၼ်းမႃး။ ၵႂၢမ်းယွပ်ႇယွၼ်ႈၼႆႉ ၵေႃႈ တႆးယူႇပွတ်းၸၢၼ်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႂၢမ်းလွင်ႈၶူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ဢဝ်လွင်ႈၶီလွင်ႈ ငဝ်သေႁွင်ႉ ၵမ်ႈၼမ် –  ၸရေး ၸၢႆးသၢင်ႇယီႈ ဢွၼ်ႇ လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈၵႂၢမ်းထုင်ႉမၢဝ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇလူင် တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ လင်ႇၵႃႇလူင် ပေႃးတေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸရေးသၢင်ႇယီႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်း မႃးႁူမ်ႈႁဵၼ်း တင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်းထိုင် တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တႃႇ 550,000 ပျႃး – လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း