Wednesday, April 24, 2024

မေႃၵႂၢမ်းတႆး “ထႅမ်ၶိူဝ်း” တႅမ်ႈ/ ႁွင်ႉၽဵင်းဝၢၵ်ႇထိုင် ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉ  

Must read

ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းပၢႆးမွၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈလႆႈပၼ်ႇၵၢၼ်လီ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းမၢင်ၸိူဝ်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈတီႉၺွပ်းဝႆႉ ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈမီးၼမ် ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးထႅမ် ၶိူဝ်းၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈတီႉၺွပ်းဝႆႉ မတ်ႉတႃ 505 (က) သေ ထိုင်တီႈလႆႈပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်။

ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်း
ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်း ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး

ယွၼ်ႉလွင်ႈၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းၸၢႆးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈလၢႆဢၼ်သေ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းမၼ်း ၸၢႆးတႄႉ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလိုဝ်ႈဢမ်ႇၶၢမ်ႇႁူၼ် သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းမႃး ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႆႉသေ ယွၼ်ႉလႆႈၽၢတ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမႃးယူႇၵႆလႄႈ ထိုင်မႃးဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉ (Valentine Day) ၼႆႉ မၼ်းၸၢႆး ၶတ်း ၸႂ်ႁဵတ်း ဢွၵ်ႇမႃးၽဵင်းၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ “ႁဝ်းႁၵ်ႉသူ” ၼႆၼၼ်ႉသေ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸၢႆးသႅင်ယွတ်ႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်း ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ထၢမ် – မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ႈသင်ဝႆႉၶႃႈ?

တွပ်ႇ – မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ၵွၼ်ႇၼႃႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုၼ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈ ဢေႃႈ တေပဵၼ်ၵႂၢမ်းမႂ်ႇ တႃႇၽူႈထွမ်ႇငိၼ်းၶဝ်။ တႃႇၶႃႈတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ ဢၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မီးဝႆႉ 3-4 ပီယဝ်ႉလႄႈ ယွၼ်ႉ ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈသေ ဢမ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇ။

ထၢမ် – ၽဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်း တႅမ်ႈၵူၺ်းႁႃႉ?

တွပ်ႇ –  ဢၼ်ၶႃႈတႅမ်ႈ ၵေႃႈမီး ဢၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈ တႅမ်ႈဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။

ထၢမ် – လိူဝ်သေ ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းယဝ်ႉ ၵၢၼ်တၢင်ႇဢၼ်ၶႃႈလူး လႆႈတူင်ႉၼိုင်သင်ဝႆႉၽွင်ႈ?

တွပ်ႇ – မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇသၢၼ်ၶတ်းမႃးလႄႈ ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇမၢႆတီႉၺွပ်းဝႆႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်း။ ၵႃႈလႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုင်ဝႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ် ၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ သူင်ႇထိုင်ၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼႆႉ ၶႃႈႁဵတ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်း
ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်း ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး

ထၢမ် – လႆႈႁူႉဝႃႈ ဢွၵ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 14 ၼႆႉၼႆလႄႈ မၼ်းၵဵဝ်ႇၵၼ်တင်းဝၼ်းၼႆႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်? ၸိုဝ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းၶႃႈလူး ဝႃႈႁိုဝ်?

တွပ်ႇ – ၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ ၸဵမ်ပိုင်းၵေႃႈ တႅမ်ႈႁွင်ႉဢွၵ်ႇဝႆႉ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2019 ပုၼ်ႉဢေႃႈ။ ၵူဝ်ၽူႈပၼ်ႁႅင်း လိုမ်းပႅတ်ႈ ၶႃႈႁဝ်းလႄႈ ၸင်ႇဢွၵ်ႇပၼ်ၼႂ်းဝၼ်းၵေႃႉႁၵ်ႉၼႆႉထႅင်ႈ ပဵၼ်ၾၢႆႇတႆး။ ၸိုဝ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းပဵၼ် “ ႁဝ်းႁၵ်ႉသူ ”

ထၢမ် –  ႁဵတ်းသင်လႄႈ မႃးလိူၵ်ႈပိုၼ်ၽႄႈၼႂ်းဝၼ်းၵေႃႉႁၵ်ႉၼႆႉ – ၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ တႅမ်ႈၵူၺ်းၶႃႈႁႃႉ?

တွပ်ႇ – မၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း တၢင်းႁၵ်ႉၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၽူႈပၼ်ႁႅင်း ၾၢင်ႉမႅၼ်ႈၶိုၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းၶႃႈ။ ဢၼ်ႁွင်ႉ ၾၢႆႇတႆးၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၶႃႈၵေႃႉတႅမ်ႈဝႆႉ။ ဢၼ်ႁွင်ႉၾၢႆႇမၢၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈတင်းဢူၺ်းၵေႃႉ။

ထၢမ် –  ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉ မီးလၢႆႁူဝ်ယဝ်ႉ?

တွပ်ႇ – ၽဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်လႆႈ ထၢႆႇ MV သေ ဢွၵ်ႇဝႆႉမီးႁူဝ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶႃႈ ထၢႆႇဝႆႉ တီႈမိူင်းတႆး တၢင်းၵႃလီႉ – ၵုၼ်ႁဵင် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မႃးၸတ်းႁဵတ်းၶိုၼ်း ၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်း“ ၸူမ်းႁၵ်ႉတေႃႇၸူဝ်ႈ” ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ထႅင်ႈႁူဝ်ၼိုင်ႈသမ်ႉ ၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ “Thousand Words” ၼႆႉၵေႃႈ တၢင်ႇဝႆႉ တီႈယူႊထုပ်ႉ (YouTube) ယဝ်ႉ။

ထၢမ် – ပေႃးတေဢွၵ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်းၼိုင်ႈႁူဝ်ၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၽႂ် ယွၼ်းတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၽႂ်ၽွင်ႈ?

တွပ်ႇ – မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄႉ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်တင်းမေႃသွၼ်ၶႃႈၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ ဢၼ်ၶႃႈ ယၢမ်ႈႁဵၼ်းမႃးတီႈၶဝ် မိူဝ်ႈပီ 2017-2018 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မႃးၼႆႉ ဢမ်ႇသူႈလႆႈတိူင်ႇပၢင်ႇၵၼ်တင်းၽႂ်ယဝ်ႉ။ ၶႃႈၽႅၼ် ၵၢၼ်ႁင်းၵူၺ်း ၶိုင်ၵႂႃႇၵူၺ်း။

ထၢမ် – မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းႁဝ်း ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

တွပ်ႇ – ဢၼ်ၵႆႉႁၼ်တႄႉ ပိူၼ်ႈၵႆႉ လဵင်ႉၶျွၵ်ႊၵလႅတ်ႊၵၼ် ပၼ်မွၵ်ႇၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆၼၼ်ႉၼႃႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပိူၼ်ႈၵႂႃႇယူႇ ၸွမ်းၵၼ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လူဝ်ႇမေႃယူႇမေႃၵိၼ် ယႃႇပေယိူင်ႈပိူၼ်ႈ တီႈတႄႉမၼ်း ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉၼႆႉ ႁၵ်ႉပေႃႈ မႄႈၵေႃႈ ပဵၼ်တၢင်းႁၵ်ႉ။ ႁၵ်ႉဢူၺ်းၵေႃႉၵေႃႈ ပဵၼ်တၢင်းႁၵ်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တေလႆႈႁၵ်ႉၸူႉၸူဝ်းမၢဝ်ႇသၢဝ်ၵူၺ်း။ ဢၼ်ဝႃႈ တေလႆႈသိုဝ်ႉ ဢၼ်ၼၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉပၼ်ၵေႃႉႁၵ်ႉဢိူဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ဢူႈႁဝ်းမႄႈႁဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သိုဝ်ႉ ၶူဝ်းတွၼ်ႈပၼ်လႆႈယူႇ။

ထၢမ် – မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ယၢမ်ႈႁၼ်ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ပၢႆးမွၼ်းဝႆႉ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶႃႈလူး တိုၵ်ႉသွၼ်ယူႇ ႁႃႉ?

တွပ်ႇ – ယၢမ်းလဵဝ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ သုၵ်ႉသၵ်ႉႁႅင်းၼႃႇလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ။

ထၢမ် – ၼႂ်းငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉၸိူင်ႉၼႆ တေသိုပ်ႇတူင်ႉၼိုင်ၼႃႈၵၢၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ထႅင်ႈ?

တွပ်ႇ – ဢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉတႄႉ တေမီးၽဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ “ ႁိူၼ်း ” ၼႆၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ၵႂၢမ်းဢၼ်ပႃး လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈ မေႃႁၵ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး။ ၵွပ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁၼ်မႃးၼမ်။ ပေႃးတိုဝ်ႉတၢင်းပၼ်မႃးၵေႃႈ တေၵႂႃႇယူႇၼွၵ်ႈမိူင်းသေ ႁဵၼ်းႁူႉပႃးလွင်ႈ မီႊတီႊယိူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၼ်လႆႈသွၼ်ႁဵၼ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေသိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶိုၼ်းယူႇ။ လွင်ႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း လွင်ႈထၢႆႇ ငဝ်းတူင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေပိုၼ်ၽႄႈၵႂႃႇ။ မိူဝ်းၼႃႈမႃး တေႁဵတ်းၵၢၼ် ၾၢႆႇသွၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸူဝ်ႈယူႇၼႂ်း မိူင်းထႆးၼႆႉ ၶႂ်ႈႁဵတ်းပၢင်ႁွင်ႉၵႂၢမ်း ဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉၵၼ်တၢင်းၵူၼ်းမိူင်း။ ပေႃးဝႃႈ လႆႈငိုၼ်းမႃး တေၸွႆႈပၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။

ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်း
ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်း ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး

ထၢမ် – ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇလီၸိူင်ႉၼႆ တေၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ?

တွပ်ႇ – တႃႇတေပၼ်ႁႅင်းၵၼ်ၵေႃႈ ယၢပ်ႇဝႆႉၼေႃ။ ၶႃႈၼႆႉ ၸဵမ်ပိုင်းၶႃႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းမႃးၸဵမ်လဵၵ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးႁဝ်း ဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ်သႂ်ႇၶေႃးသေ ႁဵတ်းတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်း ၶႂ်ႈပဵၼ်သင်ၼႆ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁူႉဝႆႉဢွၼ်တၢင်း။ ပေႃး ဢမ်ႇႁူႉၼႆ ၵၢၼ်ႁဝ်း တေဢမ်ႇၽႅဝ်တီႈၽႅဝ်တၢင်း ပေႃးႁူႉယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶတ်းၸႂ်။ ဢမ်ႇဝႃႈ ၾၢႆႇ လႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းႁႃႉ၊ ထၢႆႇငဝ်းတူင်ႉႁႃႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်းၶတ်းၸႂ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵပ်းၵိၼ်းႁႅင်း ၼႃႇ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ယႃႇပေၸႂ်တူၵ်း။ မိူၼ်ၶႃႈၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉသေ ဢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။

ထၢမ် – ဢၼ်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈထၢမ်မႅၼ်ႈသေ ၶႂ်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်လၢတ်ႈၼၼ်ႉ မီးသင်ထႅင်ႈ?

တွပ်ႇ – တေလႆႈဝႃႈ ၸႂ်ထိုင်ပီႈၼွင်ႉၽူႈပၼ်ႁႅင်းႁဝ်းၶဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶႃႈပႆႇမီးၸူႉ။( ၶူဝ်သေလၢတ်ႈ)

ယိၼ်းၸူမ်းၶႃႈ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း