Friday, February 23, 2024

CATEGORY

တွင်ႈထၢမ်

ယိင်းတႆး ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး တေလႆႈၾၢင်ႉသင်ၽွင်ႈ

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းတႆး ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်မႃး ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းတႅမ်ႇ ယိုင်ႈၶႅၼ်းသၢင်ႈပၼ်ႁႃ ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်တင်း PDF ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶိူဝ်းယႂ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တင်ႈၸႂ်ပွႆႇႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး လႆႈသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းသိုပ်ႇတေႃႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး 50 ပၢႆယဝ်ႉ

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး လွႆတႆးလီ ၸႄႈဝဵင်းၵႃလီႉ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈသိုပ်ႇသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတေႃႇထႅင်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ရတ်ႉၶျၽတ်း ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈ ႁဵၼ်း 50 ပၢႆယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်လႆႈသိုပ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတီႈၼၼ်ႈသမ်ႉ တေႁဵၼ်းၾၢႆႇၽႃႇသႃႇ (Major) မိူၼ်ၼင်ႇ...

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆးၼႂ်းမိူင်းထႆး ၾၢင်ႉ! ၵူဝ်ပဵၼ်မႅင်းမဝ်ႈတူၵ်းၵွင်ၾႆး

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းမိူင်း ၵိူတ်ႇ ၶိုၼ်ႈ ဢမ်ႇၶၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး မၢင်တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ မၢင်တီႈၵေႃႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်။ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၵိၼ်း ၶၢၼ်ၸႂ်ႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် ...

လၢဝ်လူင်ႇထုင်ႉမူႇၸေႊ ပွင်ၵၢၼ်သႃသၼႃပုတ်ႉထၸဝ်ႈ တီႈမိူင်းသိူဝ်းပီးယိူဝ်း (Serbia)

တွၼ်ႈတႃႈ သႃႇသၼႃႇ ပုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပေႃးတေၸွတ်ႈတူဝ် လုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ပႃႇမွၵ်ႇၶ တွၵ်ႇ တိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ဢွၼ်ၼမ်းတၵ်ႉၵႃႇတီႈၸမ်ၵႆ ၵႂႃႇၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇဝႆႉၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ပေႃးတေဢမ်ႇၵိုတ်း မွတ်ႇဝၢႆးႁၢႆၵႂႃႇလႄႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ် ဝႆႉယူႇတႃႇသေၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈတႆး ၸိူဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးယဝ်ႉတူဝ်ႈသေႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးယဝ်ႉၼၼ်ႉ...

လၢႆးႁဵတ်း တူၼ်ႈဝူၺ်ႇၸယၼ်ႇတႃႇ လႄႈ  တၢင်းယုမ်ႇယမ်  လွင်ႈလူႇတူၼ်ႈ

ပေႃးႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်းယႂ်ႇလူင်ၼႆ လႆႈႁၼ်မီးပႃးတူၼ်ႈတၢင်းလူႇ (တူၼ်ႈပတေႇသႃႇ/ တူၼ်ႈတပေႇသႃႇ ) တူၼ်ႈဢၼ်ၸၢင်ႈယိပ်း/ႁၢမ် ၵႂႃႇလႆႈ လႄႈတၢင်း  တူၼ်ႈ(ဝူၺ်ႇၸယၼ်ႇတႃႇ) ဢၼ်မီးပဵၼ်ၸၼ်ႉပဵၼ်ၽုင်ႇ ၸႂ်ႉၵူၼ်း 8-9 ၵေႃႉ ႁၢမ်ဢဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႆႉၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းမႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်။ တႃႇတေႁဵတ်းတူၼ်ႈတၢင်းလူႇ ဝူၺ်ႇၸယၢၼ်ႇတႃႇ  ၼႆႉ လၢႆးႁဵတ်းမၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ လုင်းၸလေး သုပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ လုင်းၼၼ်ႇတ...

လၢဝ်လူင်ႇထုင်ႉမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပွင်ၵၢၼ်သႃသၼႃပုတ်ႉထၸဝ်ႈ တီႈမိူင်းသိူဝ်းပီးယိူဝ်း (Serbia)

ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း တေႁူႉၵၼ်ဝႃႈ လွင်ႈသႃသၼႃ ပုတ်ႉထၶမ်းၽြႃးပဵၼ်ၼႆႉ တေႁိူဝ်ႈႁိူင်း ၼႂ်းၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျိူဝ်ႊ ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼႆႉၵူၺ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေပဵၼ်လွင်ႈၵိူဝ်းယမ်သႃသၼႃထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းတႄႉ တေဢွၼ်ၵၼ် ပွင်ႇၸႂ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆမႃး။ ပေႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်သႃသၼႃ ပုတ်ႉထၶမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပေႃးတေႁိူဝ်ႈႁိူင်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် ပေႃးတေလႆႈႁဵၼ်းႁူႉၸွမ်း၊ လႆႈတိုဝ်းၵမ်ၸွမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်သႃသၼႃ...

လွင်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ သိၵ်းႁိၵ်းသၢဝ် ဢၼ်ထုၵ်ႇၶၢႆ ၵႂႃႇသေ လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၼႄႉၼမ်းယႃၸႂ်ပၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ သၢဝ်သိၵ်းႁိၵ်း ၸိူဝ်းဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ - ပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ထုၵ်ႇၵူၼ်းလွၵ်ႇလႅၼ်မႃးႁွင်ႉဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇတင်း ထႆးသေ ထုၵ်ႇတူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇၵႃႉၶၢႆၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ယွၼ်ႉယုမ်ႇငၢႆႈ ၽွင်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။ ၵမ်ႈၼမ် သၢဝ်သိၵ်းႁိၵ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း