Thursday, May 30, 2024

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆးၼႂ်းမိူင်းထႆး ၾၢင်ႉ! ၵူဝ်ပဵၼ်မႅင်းမဝ်ႈတူၵ်းၵွင်ၾႆး

Must read

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းမိူင်း ၵိူတ်ႇ ၶိုၼ်ႈ ဢမ်ႇၶၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး မၢင်တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ မၢင်တီႈၵေႃႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်။ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၵိၼ်း ၶၢၼ်ၸႂ်ႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းၶႄႇ ၊ မိူင်းထႆး၊ မိူင်းမလေးသျႃး ၊ သိင်ႇၵပူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၼမ် ။

ႁၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်

ဢၼ်ၵႂႃႇငၢႆႈလႄႈ ၸမ်သမ်ႉပဵၼ်မိူင်းထႆး။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈမိူင်းထႆးလၢတ်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ၵူႈဝၼ်း။ မၢင်ၸိူဝ်း တူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇ ထုၵ်ႇၵႃႉၶၢႆ၊ မၢင်ၸိူဝ်း ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈသေ ယဵတ်ႈၶွၵ်ႈယဝ်ႉ သူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီး ။ မၢင်ၸိူဝ်း ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁႃၵၢၼ်(ၼၢႆးၼႃႈ) ႁဵတ်းႁၢႆႉၵၼ်ႉ ၸၼ် လူလၢႆ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း၊ ၽွင်း ဢဝ်ၵႂႃႇမူၵ်းသွၼ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁွင်ႈၶၢတ်ႈ၊ ႁိူၼ်းၶၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၵၼ်ႉၸၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးၼမ်။

- Subscription -

မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2022 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 16 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆး (ၵူၺ်ႈ တဵဝ်) တီႈၸႄႈဝဵင်းတၢၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈသွတ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ ၺွပ်းၵၼ်ႉၸၼ် မၼ်း ၼၢင်း ၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ် ဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ်လႄႈဢမ်ႇပၼ်ပၢႆႈ။

လွင်ႈယိင်းဢွၼ်ႇ ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈလၢႆၵမ်းၵေႃႈ ပလိၵ်ႈ ဢမ်ႇ ဢဝ်လိူင်ႈပၼ်သင်။ ထိုင်လိူၼ်မေႊၼႆႉ မၼ်းၼၢင်းၶတ်းၸႂ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇႁၢၼ်ႉသေ ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ၽူပ်းၽရႃႉ ၸႄႈဝဵင်းတၢၵ်ႇယဝ်ႉ ၸင်ႇၸၢင်ႈဢဝ်လိူင်ႈ ၸဝ်ႈၶွင် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆး ၼၼ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶဝ်ႈသွႆး ၵေႃႉပူၼ်ႉပႅၼ် ၵၼ်ႉၸၼ်ယိင်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ မေးၼၢင်းမၼ်းယူႇႁိူၼ်း လဵဝ်ၵၼ်၊ ႁူႉၸွမ်းယူႇၵူႈလွင်ႈ သေတႃႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈသင် ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈသင်သေ ပွႆႇပၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆမႃးတႃႇသေႇ။

ဝၢႆးလင် ပလိၵ်ႈထႆး ႁပ်ႉလိူင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉ ယွမ်းႁပ်ႉလႄႈယွမ်းၼွမ်းထိုင် ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ၊ တေသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း ထိုင်ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ ၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇယိင်းဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇၽွမ်ႉ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၸၢႆး လႆႈႁပ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇ ဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇၵၼ် တင်း တီႈဢၼ်မၼ်းၸၢႆး ပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တင်းၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လႄႈၾၢႆႇပလိၵ်ႈ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း လၵ်းထၢၼ်ၵူႈဢၼ်ဢၼ်သေ သင် ၸိူဝ်ႉ လၵ်းထၢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈ မိူဝ်ႈလႂ် တေသိုပ်ႇဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဢၼ်ႁူႉၸၵ်းၸမ်ၸႂ်မၼ်းၼၢင်း လႆႈႁွင်ႉမိူဝ်းယူႇၸွမ်းသေ လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ဝႆႉ လီငၢမ်းယဝ်ႉ လႆႈႁူႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ ထုၵ်ႇတူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇ ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ပူၼ်ႉပႅၼ် ၵၼ်ႉၸၼ် လူလၢႆ မႃးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇတူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇ၊ တေဢမ်ႇထုၵ်ႇၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၼၢင်းငမ်းယဵၼ် ၾၢႆႇပူၵ်းပွင်လႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် မႄႈဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၸိုင်ႈထႆး ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ် – ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇပဵၼ်သၢဝ်ၼႆ ႁႃၵၢၼ်ငၢႆႈ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယိင်းသၢဝ်တႆးႁဝ်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မႄႈဝၢၼ်ႈသေ ထုၵ်ႇပေႃႈလဵင်ႉ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆယဝ်ႉ မႃးတိူင်ႇလၢတ်ႈ တီႈပီႈၶဝ်ၼႆႉ ၸွင်ႇမီးၶႃႈ?။

တွပ်ႇ – မိူဝ်ႈၽွင်းတႄႇၶဝ်ႈမႃး မိူင်းထႆး ၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမေႃ၊ လိၵ်ႈပိူၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉတၢင်းၵႂႃႇ တၢင်းပႆ။ ၼၢင်းယိင်းႁဝ်းၶႃႈ မၢင်ၸိူဝ်း လႆႈပိုင်ႈဢိင်ၸၢင်ႈပိူၼ်ႈ (ၼၢႆးၼႃႈ) ႁႃၵၢၼ်ပၼ် လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လီ ၵူဝ်တႄႉတႄႉ။

ၵူၼ်းႁႃၵၢၼ် (ၼၢႆးၼႃႈ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸႂ်လီၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ ၵူၼ်းၸႂ်မိူၵ်ႈၸႂ်လိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေမီးယူႇ။ ၼၢႆးၼႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်တေဢွၼ်ဢဝ်ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇသူင်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈႁိူၼ်းပိူၼ်ႈသေ ပေႃးထိုင်ဝၼ်း ၼိုင်ႈမႃး ၼၢႆးၼႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈၵဝ်းပိူၼ်ႈ ဢၢင်ႈဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉသူ ႁႂ်ႈမႃးႁပ်ႉၼႆသေ ၵႂႃႇလၢတ်ႈတီႈပေႃႈ/ မႄႈလဵင်ႉ ၼၢင်းယိင်း ဢွၼ်ႇ ဢၼ်တီႈၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇဢၢပ်ႈပၼ်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉ လႅၼ်ဢွၵ်ႇမႃး။ မိူဝ်ႈၼၢႆးၼႃႈၶဝ် လႅၼ်ဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးလႆႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ် တေႁဵတ်းဢမ်ႇလီဢမ်ႇလၵ်းတေႃႇ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၶဝ်သေ တေဢဝ်ၵႂႃႇၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆပႅတ်ႈ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီ ၵူဝ်တႄႉတႄႉ။

လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁႃၵၢၼ်ပၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ယႃႇပေဝႆႉၸႂ်ပိူၼ်ႈငၢႆႈငၢႆႈ ပေႃးပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉလုၵ်ႉလၢၼ်ႁဝ်း ဢူၺ်း ၵေႃႉဢူၺ်း သေႈၸမ်ၸႂ်ႁဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃႇပေပွႆႇမၼ်းၼၢင်း ၵႂႃႇၸွမ်းၼၢႆးၼႃႈၵေႃႉလဵဝ် ၵူဝ်ၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းလွင်ႈဢမ်ႇလီဢမ်ႇလၵ်း ၵူဝ်ၶဝ်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆပႅတ်ႈ ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း။ သင်ပဵၼ်လႆႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈၵႂႃႇသူင်ႇၸွမ်း မၼ်း ၼၢင်း ထိုင်တီႈၼၢႆးၼႃႈ ၶဝ် ဢဝ်ၵႂႃႇဢၢပ်ႈပၼ်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ဢွင်ႈတီႈမၼ်းၼၢင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပဵၼ်တီႈလႂ်၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉ တီႈႁိူၼ်းၽႂ် ယဝ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈ ၵႂႃႇလၢတ်ႈပေႃႈ/မႄႈလဵင်ႉ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းဝႃႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမႃးႁပ်ႉမၼ်းၼၢင်း ယႃႇပေပွႆႇၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်ႇ ၵေႃႉ။ ႁဝ်းလူဝ်ႇ လၢတ်ႈဢုပ်ႇဝႆႉ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်း တီႈမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼၼ်ႉ။

သင်ဝႃႈ လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်း ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ မီးပၼ်ႁႃ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼၢႆးၼႃႈၶဝ်ႁဵတ်း သမ်ႉပဵၼ် ပေႃႈလဵင်ႉၶဝ်ႁဵတ်းႁၢႆႉၸိုင် ႁဝ်းၸၢင်ႈၵႂႃႇၸွႆႈၶဝ်လႆႈ တီႈမၼ်းၼၢင်းယူႇၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်။ လွင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇထိုင် ပီႈ ၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမီးလုၵ်ႈလၢၼ် ၶႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မႄႈဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။  

ထၢမ် – ဢၼ်ပိူၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊဝႃႈ တေႁႃၵၢၼ်ပၼ်ဝႃႈ ငိုၼ်းလိူၼ်ၶႃႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႆႉဝႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလႆႈၾၢင်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ယုမ်ႇလႆႈမွၵ်ႈႁိုဝ်ၶႃႈ ?

တွပ်ႇ – ယႃႇပေယုမ်ႇၸႂ်ၽႂ်ငၢႆႈငၢႆႈ မၢင်ၸိူဝ်း လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇၼၢင်းယိင်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ၵူၼ်းယိင်း ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၵူၺ်း။ မၢင်ပွၵ်ႈမႃး တေႃႈၼင်ႇပေႃႈတႄႉတႄႉ ယင်းႁတ်းႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇလုၵ်ႈယိင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈမီး။ ပေႃးပဵၼ်ၼၢႆးၼႃႈ ၼႆ ယိုင်ႈၶႅၼ်း ယႃႇဝႆႉၸႂ် ယႃႇယုမ်ႇပိူၼ်ႈငၢႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼၢႆးၼႃႈ တေပဵၼ်ၵူၼ်းမိူၵ်ႈလိူင်း တင်းမူတ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၶႂ်ႈဝႃႈတႄႉ ယႃႇပေယုမ်ႇ ၸႂ်ပိူၼ်ႈငၢႆႈ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေလီသေပိူၼ်ႈ။

ထၢမ် – ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်မႄႈဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်း လိူဝ် ၼၼ်ႉ ဢၼ် ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ၵၢၼ်သူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉလူး ၸွင်ႇလႆႈမႆႈၸႂ် မိူၼ်မႄႈဝၢၼ်ႈ ၼႆႉၶႃႈႁႃႉ?

တွပ်ႇ – ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မႄႈဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈၵူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ မၢင်ၵေႃႉ ၺႃးပေႃႈလဵင်ႉ သိုဝ်ႉၼမ်ႉ သူမ်ႈၼမ်ႉဝၢၼ်လဵင်ႉ သႂ်ႇယႃၼွၼ်းလပ်းၼႂ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉသေ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၢင်ၸိူဝ်း ၵႂႃႇလုမ်းလႃး ထဝ်ႈၸၢႆး ထဝ်ႈၸၢႆးၼၼ်ႉသမ်ႉ တူဝ်ၶဝ်ပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတ ၸႂ်ၶဝ်ဢမ်ႇပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတ ဢဝ်မိုဝ်းၶဝ်လုပ်ႈလုပ်ႈၵမ်းၵမ်း မႄႈဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ မီးမႃး ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶႂ်ႈၾၢင်ႉထိုင်ၼၢင်းယိင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈၵေႃႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်းပိူၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉသတိၽွင်ႈ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၼၢင်းယိင်းယူႇႁင်းၵူၺ်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵေႃႇသၢင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၽူႈၸၢႆး ဢမ်ႇသၢင်း ၵိၼ် ပေႃးၶဝ်ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းမႃးယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈ ၽေးၸၼ်ႉၵၼ်လူလၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။

ဢၼ်လႆႈမႆႈၸႂ်ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ လၢၼ်ႉ KTV ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈပိူၼ်ႈၵိၼ်မဝ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၵၼ်လႄႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေး လွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆမႃး မိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၽူႈၸၢႆး ၸိူဝ်းၵႂႃႇဢႅဝ်ႇၼၼ်ႉ တေမိုဝ်းယၢဝ်း လုပ်ႈလုပ်ႈတဝ်းတဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ထၢမ် – ယိင်းသၢဝ်တႆးႁဝ်းၶႃႈ ၵမ်ႈၼမ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၶႃႈ?

တွပ်ႇ – ၼၢင်းယိင်းႁဝ်း တီႈဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆးၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶဝ်တေမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်မႄႈဝၢၼ်ႈ ယူႇၵိၼ် ၸွမ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးပိူၼ်ႈ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၢင်ၸိူဝ်း ၶဝ်ႈမႃးဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင် ၵူဝ်ႁႄသေ ၸင်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မႄႈဝၢၼ်ႈ ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းပိူၼ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် မၼ်းတေလွတ်ႈၽေးၵႂႃႇ ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၶဝ်။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈ ၵိၼ်ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်တေဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ် တႃႇတေၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၼၢင်းယိင်းႁဝ်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မႄႈဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ပႆႇမီးပၵ်းပိူင်တူၺ်းထိုင်လူလွမ်သင် ပၼ် လွင်ႈၵႃႈမႃႇၵႃႈႁႅင်းၵေႃႈ ပႆႇလႆႈပဵင်းပိူၼ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈ လွင်ႈမၵ်းတတ်းတၢႆတူဝ် ပႆႇမီး။ လွင်ႈပရႃႊၵၼ်ႊ သင်ၶူမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပႆႇၶဝ်ႈထိုင်ၶဝ်။ သင်ဝႃႈ ၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင် မီးလွင်ႈတဵၵ်းတဵင်းမႃးၼႆ ယွၼ်းတၢင်း ၸွႆႈထႅမ်မႃးလႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈမီးၼၼ်ႉ တေတူၺ်းထိုင်ၵႂႃႇယူႇ။

ထၢမ် – ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၼၢင်းယိင်းတႆးႁဝ်း လႆႈႁူပ်ႉၺႃး လွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပီႈၶဝ်သေ လႆႈၸွႆႈ ထႅမ်မႃးၼႆႉ မီးဝႆႉလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ?

တွပ်ႇ – တီႈႁဝ်းယၢမ်ႈၸွႆႈထႅမ်မႃးၼႆႉ ၼၢင်းယိင်းတီႈဢၼ် ပေႃႈလဵင်ႉဝၢင်းယႃၼွၼ်းလပ်းသေ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ထိုင်တီႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ပေႃးၸပ်းတွင်ႉ ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃး။ ပေႃႈလဵင်ႉ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်လုၵ်ႈလဵင်ႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ႁၢမ်ႈႁႄႉဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၼမ်။

ၵၢၼ်တီႈႁဝ်းၶႃႈ မႃးႁဵတ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်သင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈၾၢင်ႉသတိ၊ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈလဵပ်းႁဵၼ်းၶေႃႈမုလ်းတင်း ႁူႉႁၼ် ၵၢၼ်ယူႇၵိၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈ ၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၶွင်ပိူၼ်ႈ။ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ယူႇ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၵိၼ် ၶေႃႈမုလ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လမ်ႇလွင်ႈတႄႉတႄႉ။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁဵၼ်းႁူႉဝႆႉ ၸွမ်းပိူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈႁဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇမႃး ႁဝ်းတေယၢပ်ႇ ၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ် တႃႇတေဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈ။  

ထၢမ် – ဢၼ်ပီႈလၢတ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ လွင်ႈၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇပေႃႈလဵင်ႉဝၢင်းယႃ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၼ်ႉၸၼ် ထိုင် တီႈ ပေႃးၸပ်းတွင်ႉ ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ပီႈၶဝ် လႆႈၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ပေႃႈလဵင်ႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၽဝၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ လုၵ်ႈမၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉလူး လႆႈသိုပ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်?

တွပ်ႇ – တူဝ်ၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉတႄႉ ၶၢႆႉၼၢႆးၸၢင်ႈ(ပေႃႈလဵင်ႉ/ မႄႈလဵင်ႉ) ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်ႇတီႈပႅတ်ႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇတႄႉ လႆႈၵႂႃႇၾၢၵ်ႇဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈၾၢႆႇတူၺ်းလူလွမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ သင်ဝႃႈ မၼ်းၼၢင်း ၽွမ်ႉမိူဝ်ႈလႂ် တႃႇတေတူၺ်းလူ လုၵ်ႈလႆႈယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်မႃးလဵင်ႉလႆႈ။ ၵႂႃႇသူႇၸႂ်းလုၵ်ႈလႆႈ ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ႁဵတ်းၼၼ် ၶႃႈဢေႃႈ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ တေၵေႃႉယႂ်ႇယဝ်ႉ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႅပ်ႈပေႉတူဝ်ယဝ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇႁႃၵၼ် ႁိုင်ယဝ်ႉ တင်းမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ။ ပေႃႈလဵင်ႉ (ၼၢႆးၸၢင်ႈ) ဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ် မၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမိူင်းထႆးမီး။

ထၢမ် – မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၼၢင်း ထူပ်းပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်မၼ်းၼၢင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈ ႁႃႉ?

တွပ်ႇ – မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတူဝ်ႁဝ်း ၵမ်းသိုဝ်ႈ ႁဝ်းလႆႈႁပ်ႉႁူႉ ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း ႁဝ်းပေႃး တိူဝ်ႉၸႂ်ယဝ်ႉ။ တီႈၼွင်ၶဝ် ထုၵ်ႇပေႃႈလဵင်ႉ ၵၼ်ႉၸၼ် လူလၢႆၸိူင်ႉၼႆ တႃႇမၼ်းၼၢင်းတႄႉ ၼႂ်းၵၢမ်ႇၽႃႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလိူဝ်သင်ယဝ်ႉ ၸႂ်တူၵ်း ဝူၼ်ႉသင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇ တေလၢတ်ႈၼႄပီႈၼွင်ႉၼႆၵေႃႈ ၵူဝ်ဢၢႆ တေလၢတ်ႈၼႄပေႃႈမႄႈႁူႉၵေႃႈ ၵူဝ်ပေႃႈမႄႈမႆႈၸႂ်။

ၵမ်းၼႆႉ တီႈမိူင်းထႆးၼႆႉ မီးၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးၸႂ်ပၼ်ႁႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇမီးၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၼွင်ၶဝ် လႆႈၸႂ်ၶၢဝ်းတၢင်း ႁိုင်ၶႃႈ မၼ်းၼၢင်းမီးႁႅင်းၸႂ်ၵႅၼ်ႇၶႅင်သေ လုၵ်ႉၶိုၼ်ႈတေႃႇသူႈၶိုၼ်း ၸၢတ်ႈပၢၼ်မၼ်းၼၢင်းမႃးတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ ႁႅင်းၸႂ်ၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈတႄႉဢေႃႈ။ ၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ သင်ဢမ်ႇမီးႁႅင်းၸႂ်ၼႆ ဝူၼ်ႉသင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇ။

ထၢမ် – ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆး လၢႆလွင်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းတႆး ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၼမ်ႁႅင်းလႄႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ တေထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉတေမီးယူႇလႄႈ ၶႂ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ယိင်းသၢဝ်တႆးႁဝ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်ၼၼ်ႉ?

တွပ်ႇ – ၽႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးတေၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်းမႃး မိူဝ်ႈၽွင်းတေမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈ ၵပ်းသိုပ်ႇ တိတ်းတေႃႇ တၢင်းပီႈၼွင်ႉ တီႈဢၼ်ႁဝ်းဝႆႉၸႂ်လႆႈတႄႉတႄႉ တၢင်းမိူင်းထႆးၼႆႉၵွၼ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ယႃႇပေမႃး ၸွမ်းပိူၼ်ႈ တီႈဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၼၼ်ႉလႃးလႃး။

ၵၢၼ်ၶဝ်ႈမႃး မိူင်းထႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တေၼင်ႈၵႃး၊ ၼင်ႈရူတ်ႉ၊ ၼင်ႈၶိူင်ႈမိၼ်သေ ၶဝ်ႈမႃးလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇလဵပ်းႁဵၼ်း တူၺ်း။ ၵၢၼ်တေၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ႁဝ်းတေထူပ်းၽေးသင် ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ ႁဝ်းတေလႆႈ ဝူၼ်ႉ။ မၢင်ၸိူဝ်းၵူၼ်းတီႈဢၼ် မႃးၸွမ်းတီႈပိူၼ်ႈဢွၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ပေႃးၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇလီ ၶဝ်တေ ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉလူ လၢႆ ႁဝ်းၸွမ်းတၢင်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေမႃးႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။ လွင်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈၾၢင်ႉသတိၵၼ် ၸိူဝ်းမီးလုၵ်ႈ ယိင်း ယႃႇပေပွႆႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ၵႂႃႇၸွမ်းပိူၼ်ႈ တီႈဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ။ မၢင်ၸိူဝ်း မိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ်ယူႇ ၵေႃႈ ယင်းႁဵတ်းလႆႈႁင်းၵၼ်။

ပေႃးမႃးႁွတ်ႈၽႅဝ်မိူင်းထႆးယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေၸၢင်ႈပိူၼ်ႈႁႃၵၢၼ်ပၼ် ပေႃးလႆႈၵၢၼ်မႃးယဝ်ႉ ယႃႇပေၵႂႃႇၵေႃႉလဵဝ်။ ႁႂ်ႈပီႈ ၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇၸွမ်းသူင်ႇထိုင်တီႈႁိူၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းတေႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်း ၵႂႃႇၸွႆႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ဝႆႉ ၼႆႉပဵၼ် လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ (Social media ) ယဝ်ႉလႄႈ သွၼ်ႁႂ်ႈၶဝ်မေႃပၵ်းမုတ်ႇ (ဢွင်ႈတီႈ ၶဝ်ယူႇ) ၼႂ်းၾူၼ်းၶဝ်ဝႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း။ ပေႃးမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်မႃး ႁႂ်ႈၶဝ် Share Location ၼၼ်ႉပၼ် ပီႈ ၼွင်ႉၶဝ်သေ တေၸၢင်ႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းလႆႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇသင်ၵႂႃႇ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ် ဢၼ် လမ်ႇလွင်ႈတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။

ၵၢၼ်ၸႂ်ႉဢွၼ်ႊလၢႆႊ (Social Media) ၼႆhၵေႃႈ ႁႂ်ႈမေႃၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၽွၼ်းလီ၊ ၸႂ်ႉမၼ်းမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ႁဝ်း ၸွမ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လီလႆႈႁူႉဝႆႉ။

ထၢမ် – သင်ဝႃႈ ယိင်းသၢဝ်တႆးႁဝ်း ႁွတ်ႈထိုင်ၵႂႃႇမိူင်းထႆးယဝ်ႉ ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ၊ ထုၵ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၶၢႆၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၸူးတီႈၽႂ်လႆႈၽွင်ႈၶႃႈ?

တွပ်ႇ – တွၼ်ႈတႃႇ ၼၢင်းယိင်း ထူပ်းပၼ်ႁႃ ၺႃးၶၢႆၵိၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ် လူလၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၼႆ ႁဝ်းတေထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵမ်းလဵဝ်။ ယႃႇပေၵူဝ် – ၵပ်းၾူၼ်းၸႅင်ႈၵႂႃႇတီႈ ပလိၵ်ႈ 191 ၵမ်းလဵဝ် ။ ပေႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၵႂႃႇထိုင်တီႈတူဝ်ႁဝ်းယဝ်ႉ ၶဝ်တေႁွင်ႉထၢမ်ၶေႃႈမုလ်းတီႈႁဝ်း- ယႃႇၵူဝ် လၢတ်ႈၼႄႇပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈတင်းမူတ်း။ လီသေၵႂႃႇတူၵ်း ၼႂ်းမိုဝ်း ၵူၼ်းမိူၵ်ႈၵူၼ်းလိူင်း ဢၼ်တေဢဝ်ႁဝ်း ၵႂႃႇၶၢႆ ၵႂႃႇၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ တီႈလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ။ ႁႂ်ႈၵပ်း ၸူးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၶဝ် ယိုင်ႈၶႅၼ်းလီ။

ၽိူဝ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် မႃးၸွႆႈႁဝ်းယဝ်ႉ လွင်ႈတၢင်းၽိတ်းႁဝ်း လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၽိတ်းမၢႆမီႈ ဢမ်ႇမီးဝႂ်သင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တေဢဝ်တီႉၺွပ်း ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵုမ်ႇၵူၼ်းတီႈတေဢဝ်ႁဝ်းၵႂႃႇ ၶၢႆၵိၼ် ၼၼ်ႉၵူၺ်း။  

တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတီႈဢၼ်ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈလုမ်းမႅပ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၵမ်းသိုဝ်ႈ ၵေႃႈလႆႈ မၢႆၾူၼ်း 0991391212 ႁဝ်းၶႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၸႅင်ႈၵႂၢမ်း၊ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ ႁဝ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၺႃးတီႈလႂ်။ တွၼ်ႈတႃႇ တေ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းတီႈႁဵတ်းႁၢႆႉႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေၸွႆႈထႅမ်ထိုင်တီႈ တႃႇၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးတေတူၵ်း ၶွၵ်ႈၵႂႃႇ ၺႃး တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႇမီႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈမီးၼႆႉ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

(ၶႅၼ်းတေႃႈပႂ်ႉသိုပ်ႇပၼ်ႁႅင်းထႅင်ႈ ဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၢၼ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ထုၵ်ႇလီလႆႈၾၢင်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ထႅင်ႈ တႃႇႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး- ၼႆၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း