Saturday, June 22, 2024

ပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်ထႅင်ႈတီႈၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်တႃႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ

Must read

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ယွၼ်ႉပၢင် တိုၵ်းသေ မၢင်ဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈငိူင်ႉပၢႆႈ တင်းဝၢၼ်ႈ ၊ မၢင်ၸိူဝ်း ပၢႆႈသေႃႉယူႇတီႈ ႁိူၼ်းယေး ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် တီႈယူႇဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်း ပီ 2023 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ ယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈသူၼ်ၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်လႆႈ ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဝၢႆးသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈ MDY PDF ယိုတ်းၵုမ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းဢၢၼ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ။

- Subscription -

မၢင်ဝၼ်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်းသွင်ၾၢႆႇ မၢင်ဝၼ်း ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈ လွတ်ႈၽေးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယူႇတၢင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၺွင်ႇလႄႈ ပၢင်ႇပူၺ်းသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈသုမ်ႇသၢႆႇ ၊ ၵိဝ်ႇဢၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သွင်ၾၢႆႇ မီးလွင်ႈၵၢၼ်ႉသုမ်းလႄႈ လွင်ႈဢွင်ႇပေႉသေတႃႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ လႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းယွၼ်ႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵူႈဝၼ်းသေတႃႉၵေႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တေယူႇတၢင်းပၢင်ႇၺွင်ႇသေယိုဝ်း။ ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ယူႇတီႈပၢင်ပူၺ်းသေယိုဝ်းဢေႃႈ။ မၢၵ်ႇလူင်ၼႆႉ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ တူၵ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈသုမ်ႇသၢႆႇ၊ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ ၵိဝ်ႇဢၢင်း။ ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်တႄႉ ၽႂ်ၵၢၼ်ႉၽႂ်သုမ်း ၾၢႆႇလႂ်တၢႆႁိုဝ် လိပ်းတႄႉဢမ်ႇႁူႉ ဢၼ်လူႉသုမ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ထၢင်ႇတေယဵၼ် သမ်ႉၶိုၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ် လဵင်ႉတွင်ႉလီလီ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းဢၢၼ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းသေ ၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ။ တႃႇတေၽုၵ်ႈ တေသွမ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈငၢႆႈ ယွၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈလႄႈ ၵႃႈလိၼ်ၾုၼ်ႇ (မျေႇဢေႃးၸႃႇ) လႄႈ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်လၢႆပုၼ်ႈ။ လႆႈလူင်း တိုၼ်းလၢင်းၼမ်သေ လႆႈၶၢႆၶိုၼ်းၵႃႈထုၵ်ႇ ၵႃႈပေႃးၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ 

“ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းယုင်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆဢမ်ႇပဵၼ် ၶူဝ်းၵုၼ်ၵႃႈၶၼ်ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်၊ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလၢႆးလႆႈငိုၼ်း၊ တႃႇၸႂ်ႉၸၢႆႇၵၢၼ်ယူႇၵၢၼ်ၵိၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်ၼႃႇ။ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ။ တႃႇတေၽုၵ်ႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ မိူၼ်မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈ။ တႃႇတေသိုဝ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ တႃႇထႆသူၼ်ထႆၼႃးၵေႃႈ ၵႃႈ ၶၼ်သမ်ႉယႂ်ႇလႄႈ တေၽုၵ်ႇတေသွမ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇ ငၢႆႈငၢႆႈ။ တေလႆႈလူင်းတိုၼ်းလၢင်းမၼ်းၼမ်။ ပေႃးႁဵတ်းသမ်ႉ တေလႆႈၶၢႆႁႃႉ ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆႁႃႉ ဢမ်ႇႁူႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်း သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵေႃႈ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ၊ ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵေႃႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼိုင်ႈထူင်လႂ် မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း 5 မိုၼ်ႇပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ် ၶိုၼ်ႈထိုင် 1 သႅၼ်ပျႃး။ လိၼ်ထၢတ်ႈ ၾုၼ်ႇ (မျေႇဢေႃးၸႃႇ) တႃႇသႂ်ႇၸွမ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇၸႂ်ႈသႅၼ်းလီၵႃႈၶၼ် ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ထိုင်ၶၢဝ်းၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇသေတႃႉၵေႃႈ ၵူဝ်သုမ်းတိုၼ်းလၢင်းလႄႈသင် ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်းယုင်ႈလႄႈသင် ပႆႇပဵၼ်ၽုၵ်ႇၼႆ – ၸဝ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼွင် ၶဵဝ်လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉပွၵ်ႈသွင် လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈပဵၼ်လၢႆတေႃႇလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈယူႇ လွင်ႈၵိၼ်လႄႈ ယႃႈယႃ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၼႃး၊ သီႇသုမ်ႇ၊ ပႃႇႁၵ်ႉ၊ ၵိဝ်ႇဢၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်း 1,000 ပၢႆ ပၢႆႈသွၼ်ႈ ယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇလႄႈ လွႆတွင်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2023 ပုၼ်ႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇမီးတၢင်းပၢင်ႁူႈ (ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉဢမ်ႇယွမ်း 1,000 ၵေႃႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 10/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 111 တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈတပ်ႉမ 33 ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈဢုမ်းသျီးလႄႈ ဝၢၼ်ႈသုမ်ႇသၢႆႇ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်း သႂ်ႇဢမ်ႇယွမ်း 4 ၵမ်း ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ – လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း