Saturday, June 22, 2024

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထူပ်းၵၼ်တီႈမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 5

Must read

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15-16/05/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၶႄႇ ယူႇၵၢင်ၶိုင်ၸတ်းပၼ်သေ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း – သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း တူဝ်တႅၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၶုၼ်ႊမိင်ႊ မိူင်းယူႊၼၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 5 ။ ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၵမ်းၼႆႉ ပိုတ်ႇႁူဝ်ၶေႃႈ ဢုပ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်လႄႈ လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉ ပိုတ်ႇႁူဝ်ၶေႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ႁင်းၵူၺ်း ၶေႃ ၶေႃ ၊ တႃႇပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၼႆသေ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်း တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၺူဝ်ႇထုၼ်းဢွင်ႇၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ သိုၵ်း MNDAA သမ်ႉ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၽူင်းဝိၼ်းၼၢႆႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သမ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း တႃႇမူဝ်းႁဵင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၸွမ်သိုၵ်း မဵဝ်းတၢၼ်ႉၼၢႆႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် NSPNC ဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ – သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BNI ႁၢႆးငၢႆးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

တီႈပၢင်ႁူပ်ႉၵၼ် ၵမ်းၼႆႉ ပိူင်လူင်ဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇၵၢၼ် ၵႃႉၶၢႆၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တေပၼ်ႇလႆႈလီၶိုၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇ ၵူၼ်း ၸမ်ၸႂ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆသေတႃႉ သင်ဝႃႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၶိုၼ်းပၼ်ႇႁွၼ်ႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်မႃးၶိုၼ်းသေတႃႉၵေႃႈ တေႁႂ်ႈလီမိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းတႄႉ တေဢမ်ႇငၢႆႈ။ လွင်ႈလီလွင်ႈၸႃႉၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ တင်းမူတ်း။ ယွၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈပိုင်ႈၶႄႇမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ တႄႇယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တင်ႈတပ်ႉမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈထတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်မိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်ဢုပ်ႇၵၼ်မႃး ပဵၼ်လၢႆၵမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၶိုပ်ႈၼႃႈသင်မႃး ။ တႃႇၵၢၼ်ၵႃႉ ၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တေ ၼိမ်ၶိုၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇၵေႃႈ တေဢမ်ႇငၢႆႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ သဵၼ်ႈ တၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ – သႅၼ်ဝီ – ၵူတ်ႉၶၢႆ တေႃႇထိုင်မူႇၸေႊၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်သၢႆၸႂ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႈယဝ်ႉလူး။ ပေႃးၶႂ်ႈႁၼ်မၼ်း ပဵၼ်ႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ မူတ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမႃး လႆႈပိုင်ႈၶႄႇသေ ၸင်ႇမီးႁူးလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်မႃး ယူႇတႃႇသေႇ” – ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၵမ်းၼႆႉ ၽူႈၼမ်းၸိုင်ႈမိူင်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသပ်းၸႅင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႅၵ်ႇလႅင်းသင် ဝႃႈ ၼႆ။

“ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်လႆႈပဵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၵူၺ်း။ ပၢင်တိုၵ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိူင်လူင် ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ် တႃႇပဵၼ်မိူင်းၾႅတ်ႊတရႄႊဝႃႈၼႆ ၵၼ်ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ – ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း မီးမႃး 5-6 လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇထိုင်တႃႈယိူင်းမၢႆ”- ၽူႈထတ်းသၢင် ၵၢၼ်မိူင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းရၶႅင်ႇ တိုၵ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း တႃႇဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆ တႅၵ်ႇလႅင်းယူႇသေတႃႉ – ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတႄႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမီး လၢႆမူလၢႆၸုမ်းလႄႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁၼ် ၼမ်ႉႁၼ်တူဝ်သင် သေဢမ်ႇၵႃး သိုၵ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် မိူၼ်ႁိမ်ၼႃႈလိၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႈမီးလႄႈ လႅပ်ႈတေဢွၵ်ႇမႃးပိူင်ၾႅတ်ႉသိတ်ႉ ၵျပၢၼ်ႊ ယိုတ်းမိူင်း ၵူၺ်းယဝ်ႉႁိုဝ် – ၽူႈထတ်းသၢင်ၵၢၼ်မိူင်းလၢတ်ႈ။

“မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်းလီၼႆႉ။ မိူဝ်ႈပႆႇယိုဝ်းၵၼ်တႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မိူင်းၾႅတ်ႊတရႄႊၼႆၼႃႇၼေႃႈ။ ၽိူဝ်ႇတိုၵ်းသေလႆႈမႃးတႄႉသမ်ႉ ၶႂ်ႈလိုပ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇ ၼႃႈလိၼ်ဢၼ်ၶဝ်ၵုမ်းၵမ်။ လၢတ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ယိုတ်းလႆႈ လၢႆၸႄႈဝဵင်းမႃးယဝ်ႉသေတႃႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၵႂႃႇသဵၼ်ႈတၢင်းၾႅတ်ႊတရႄႊ ၶႂ်ႈၵႂႃႇမိူၼ်ပိူင်ၽႅတ်ႉသိတ်ႉ ၵူၺ်း။ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်တေလိုပ်ႈ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၶိုၼ်းႁဵတ်းသင်။ ၵွပ်ႈၼၼ် တႃႇတေၵတ်းယဵၼ်တႄႉ ပႆႇႁၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းမၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ႁိုင်မႃး  2 လိူၼ် ဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် မိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈၵႄႈၵၢင်သေ သွင်ၾၢႆႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းလႄႈ ဢုပ်ႇၵၼ် လွင်ႈၵႃႉၶၢႆၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းၶႄႇပႃး။ တႃႇပၼ်ႇၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်ၼႆသေ ၶႄႇတိုၵ်းသူၼ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈမိူင်းၶုၼ်ႊမိင်ႊၼၼ်ႉမႃး ဢမ်ႇယွမ်း 5 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။

ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ ပီ 2024 ၼႆႉၵေႃႈ ၽူႈတႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် တႃႇပၼ်ႇၵၢၼ်ၶိုၼ်းလႆႈ ၸဵဝ်းဝႆး။

ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ၽွင်းဢုပ်ႇၵၼ် ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မိူင်းၵုတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပိုတ်းယိုဝ်းၸွမ်း ဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးယူႇ။ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၵေႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇၶိုၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၵူႈဝၼ်း။

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၵေႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပွႆႇၽႃႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းပၼ် သိုၵ်းရၶႅင်ႇ တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 10 ဢွင်ႈတီႈပၢႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵုမ်းလႆႈ 8 ဝဵင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း