Saturday, August 15, 2020
Home Covid-19

Covid-19

Covid-19

ၸွမ်ၸိုင်ႈဝႃႈ ၸၢဝ်းဢီႊရၢၼ်ႊ ဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸၢင်ႈမီးထိုင် 25 လၢၼ်ႉၵေႃႉ

ၸွမ်ၸိုင်ႈဢီႊရၢၼ်ႊ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸၢဝ်းဢီႊရၢၼ်ႊ ၸၢင်ႈၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးထိုင် 25 လၢၼ်ႉၵေႃႉ၊ တေၼမ်သုတ်းၼႂ်းတႃဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင်။

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵၵ်းတူဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 60 ပီ လုၵ်ႉမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း မိူင်းၼၢႆး ၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူႉတၢႆၽွင်းၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်း ဝိပသၼႃမူဝ်းၵူၵ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေၶိုင်ပၼ်တႃႇပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈဝႆးဝႆး သင်ဝႃႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈ ပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် မီးၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူဝ်ႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈမႃးႁဵတ်းၸိုင် ယိုၼ်ႈတၢင်ႇဝႂ်ယွၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊသဵင်ႈ

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ ထိုင် 336 ၵေႃႉယဝ်ႉ သေတႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၼ်းတေပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ၼႆႉယူႇ။

ဢမီႊတႃႊ ပႃႊၵျၢၼ်ႊ ၸၢႆးၸိူင်းၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19

ၸၢႆးၸိူင်း မိူင်း ဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ၸၼ်ႉႁေႃႊလီႊဝုတ်ႉ ၸိုဝ်ႈဢမီႊတႃႊ ပႃႊၵျၢၼ်ႊ Amitabh...

ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူဝ်ႈလူၵ်ႈထိုင် 12 လၢၼ်ႉ ဢမေႊရိၵႃႊဝၼ်းလဵဝ် 6 မိုၼ်ႇပၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉပွတ်းၼႂ် တူဝ်ႈလူၵ်ႈမီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယဝ်ႉ 12 လၢၼ်ႉပၢႆ။ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉဝၢႆးဝၼ်းၵေႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈထႅင်ႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းပရႃႊသီးလ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်Covid-19

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ ၸိုင်ႈမိူင်း ပရႃႊသီးလ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလၢႆလၢႆမိူင်း ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ပရႃႊသီးလ် ဢႃယု 65 ပီ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်...

ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈမႂ်ႇႁၢႆႉႁႅင်း တီႈမိူင်း ဢွတ်ႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ

ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈမိူင်းဢွတ်ႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ ႁၢႆႉႁႅင်းမႃးထႅင်ႈ၊ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းမႂ်ႇ၊ ၵူၼ်းသၢမ်ႁဵင်ပၢႆ ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈ။

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႆးသူင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ် မွၵ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁိမ်းပၢၵ်ႇၵေႃႉ

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ထႆးပိၵ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၽၵ်းတူမိူင်း ဝူင်ႈၵၢင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ ဝႆႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တၢင်းမႄႈသၢႆ...

ၸၢဝ်းႁွင်ႊၵွင်ႇ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်း မိူင်းၶႄႇလူင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈၵုမ်းၵမ် ၼိူဝ်မိူင်းၶဝ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ႁပ်ႉႁွင်းမၵ်းမၼ်ႈ မၢႆမီႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵုမ်းယိပ်းၼိူဝ် ၵုၼ်ႁွင်ႊၵွင်ႊ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁွင်ႊၵွင်ႊ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းထႅင်ႈ။ ...

ဝၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုတ်ႈၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸတ်းပွႆးၶႅင်ႇပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ်

ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ် ၽွင်းၶၢဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၾၢင်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ။

တင်းလူၵ်ႈတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 10 လၢၼ်ႉပၢႆ  USA  ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူဝ်ႈလူၵ်ႈ မီးထိုင် 10 လၢၼ်ႉပၢႆယဝ်ႉ။ မိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ ၼၵ်းၼႃပႃးပၢၼ်ႈ လီမႆႈၸႂ်သုတ်း။ ဝၼ်းတီႈ 29/06/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ လၢႆလၢႆသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းလူၵ်ႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ- တၢင်းၼမ်ႁူဝ်ၵူၼ်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵုမ်းၵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထိုင်ၵၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵုမ်းၵမ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ ထိုင်ၵၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းပဵၼ်တေဢမ်ႇလၢမ်းၽႄႈ ႁၢႆႉႁႅင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/6/2020 ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ၶွမ်ႊမတီႊၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...
hand washing

လွၵ်းလၢႆးသုၵ်ႈမိုဝ်းႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ

လွၵ်းလၢႆးသုၵ်ႈမိုဝ်းႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးၾၢင်ႁၢင်ႈမိူၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႆႉမီး 7 ၵေႃႉ

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မီးၾၢင်ႁၢင်ႈမိူၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ပႂ်ႉတူၺ်းဝႆႉယၢမ်းလဵဝ် မီး 7 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်း၊ ႁၢႆးဝူဝ်း၊ လွႆလႅမ်၊ ၵၢတ်ႇလေႃႉလႄႈ ၵုၼ်ႁဵင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း