Home Covid-19

Covid-19

Covid-19

ၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တုမ်ႉတိူဝ်ႉသင်ၶၸဝ်ႈဢိၵ်ႇၵူၼ်းႁိူၼ်း

“သင်ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းႁိုင်ၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈသင်ၶၸဝ်ႈတႄႉ တေတုၵ်ႉၶ လိူဝ်ႁႅင်း ၶၢၼ်ၸႂ်ၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ” ၸဝ်ႈၶူးၺၢၼ်ႇၼဝရ (ထမ်ႇၸရိယ) B.A M.A...

ဢိုတ်းၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တဵမ် 2 လိူၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းႁႃၵိၼ်ၸွမ်းဝၼ်း လိူဝ်ႁႅင်း

ၽၵ်းတူ/ ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ) ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶွပ်ႈတဵမ် 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၸွမ်းဝၼ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၽၵ်းတူ/...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်းၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 182 ၼၼ်ႉ သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် လႆႈၺူႉၵႂၢမ်းတွပ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼင်ႇၵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 2 ၵေႃႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ မုင်ႈမွင်းၸဵဝ်းပိုတ်ႇၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 23/5/2020 ၼႆႉ တီႈၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်း...

ၵူၼ်းလွႆလႅမ်လႄႈ မွၵ်ႇမႆႇ 9 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးမႅင်းသေၵေႃႉ

ၵူၼ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 9 ၵေႃႉ မီးၾၢင်ႁၢင်ႈမိူၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ထုၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၵူၺ်း ၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မီးမႅင်းသေၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/5/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇမေႃယႃၶဝ်...

ၶွမ်ႊမတီႊလူလွမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မိူင်းသၢတ်ႇသင်ႇလၢတ်ႈၽႂ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းတေလႆႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း

ၶွမ်ႊမတီႊလူလွမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မိူင်းသၢတ်ႇသင်ႇလၢတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇဝႃႈ ၽႂ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း တေလႆႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ်ၸိုင် ပၼ်တၢမ်ႇ တူၵ်းၶွၵ်ႈၶင်ၼႂ်းၵႃး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 1 ၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉ ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်း။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ဝၼ်းတီႈ...

ပၢင်ၵုမ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉတေႃႇငဝ်းလၢႆးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတဵတ်ႇယဵၼ်

ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ ပွၵ်ႈၵမ်း 12 ဢၼ်တေၵႂႃႇၶွၼ်ႈႁူပ်ႉ ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ တေႃႇထိုင်ငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 ယွမ်းလူင်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေသိုပ်ႇၸတ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/5/2020...

ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင်

ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ  ဢဝ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸႅၵ်ႇပၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  ယွၼ်ႉၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/05/2020 ယူႇတီႈႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်မီးလုၵ်ႈၸုမ်းပဵၼ်သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းသင်ၶတႆး...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

မၢႆတွင်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈထိုင် 62 ပီ တီႈငဝ်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ SSPP/SSA ပီၼႆႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် လႄႈၵူၼ်းမိူင်း သႂ်ႇၽႃႈ တူမ်းသူပ်းတူမ်းပၢၵ်ႇၵၼ်...

ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼၼ်ႉ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉထူၼ်ႈ 96 တီႈၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်း ႁူင်းယႃသေတႃႉ တေလႆႈယူႇႁိူၼ်း ၵုမ်းတူၺ်းပၢႆးယူႇလီၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း ထႅင်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 20/5/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19...

ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 62 ပီ

ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵွပ်ႇၵူႈဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ၶွပ်ႈတဵမ် 62 ပီ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ မၢႆတွင်းၸွမ်းၼင်ႇ ငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၸွမ်ၸိုင်ႈထရမ်ႉ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ တေတတ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်

ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႊရိၵႃႊ ၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ ၸီႉၼႃႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ဝႃႈ ပဵၼ်ၸႂ်ၶႄႇ၊ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 30 ဝၼ်း ႁႂ်ႈပူၵ်းပွင်ၼႃႈၵၢၼ်လီၶိုၼ်ႈ၊ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် တေတတ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ပွၵ်ႈမိူင်း UAE မႃးတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ပွၵ်ႈမိူင်း UAE မႃးၵေႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ၼႆ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8...

ၵႂႃႇၶုတ်းၵူၼ်းတၢႆဢဝ်မႃးႁဵတ်းမႃႇသႃႇၸွမ်းၾိင်ႈလႄႈ ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁိမ်းၸမ် 100

ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီးသျႃး ၵႂႃႇၶုတ်းဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၶိုၼ်းမႃးႁဵတ်းပၢင်မႃႇသႃႇၸွမ်းၾိင်ႈၸွမ်းထုင်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၾုင်။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီးသျႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/5/2020 ဝႃႈ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်ၶိုၼ်ႈ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈယွမ်းလူင်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈယွမ်းလူင်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း