Wednesday, July 24, 2024

ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၵၢၼ် Lockdown

Must read

ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ဝဵင်းမႃးၸမ် 3 လိူၼ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၶိုၼ်းယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ ပိုတ်ႇဝဵင်း ပၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/12/2022 ၼႆႉၵႂႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်း ငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ မူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈမိူင်းမၢဝ်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ တီႈမိူင်းမၢဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်မႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။ လွင်ႈၵႂႃႇ မႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ပွႆႇလူမ်ပၼ်မူတ်းယဝ်ႉ။ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးသိုဝ်ႉၶၢႆ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သိုဝ်ႉၶၢႆမိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇ မီးဢၼ်ႁၢမ်ႈသီးသင်ယဝ်ႉ။ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ လၢၼ်ႉ KTV ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိုတ်ႇမူတ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းၵႆ  ၵႂႃႇမႃး ထၢင်ႇႁၢင်ႈလႆႈယဝ်ႉ။ ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ႁူင်းယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇၶိုၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ။  ယႃႈယႃ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၸွမ်းၵၢတ်ႇ ပိုတ်ႇၶၢႆလႆႈလိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ။   ၵူႈပွၵ်ႈပေႃးတေဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၼႆ တေလႆႈမီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တႃႇၶၢဝ်း တၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းဝႆႉၼႄတီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း၊ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉဢမ်ႇလူဝ်ႇပႃးဝႂ်ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇမႃးလႆႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။  

မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးတေႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၵႂႃႇ မႃး မိူၼ်ၵဝ်ႇမူတ်းယဝ်ႉ။ ၵူႈပွၵ်ႈၸဝ်ႈၵႃး တေလႆႈမီးဝႂ်ၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေလႆႈ ႁေႃႈၵႃး ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် သင်ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီယဝ်ႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းသင် ၵႂႃႇမႃးလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ႁႅင်ႈ(ကုန်ခြောက်) ဢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တေႃႉၶဝ်ႈၵႂႃႇ တီႈသုၼ်ၵၢၼ်ၵႃႇၶၢႆ သုၼ် A ၼၼ်ႉ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၵူႈပွၵ်ႈတေသိတ်းယႃၶႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉ တေလႆႈၵိုတ်းယူႇဝႆႉတီႈၼၼ်ႈ ႁိုင် 48 ၸူဝ်ႈမူင်း ၸင်ႇတေလႆႈၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈသူင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် တေလႆႈပႂ်ႉႁိုင် 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း။

ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ဢၼ်ၸၢင်ႈၼဝ်ႈငၢႆႈ (ပုပ်သိုးကုန်) ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈသုၼ်ၵၢၼ် ၵႃႉၶၢႆ သုၼ် A1 ၼၼ်ႉသေ တေသိတ်းယႃၶႃႈမူင်ႈမႅင်း ႁႂ်ႈပႂ်ႉႁိုင် 12 ၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တေလႆႈပႂ်ႉမွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း သေ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်းၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇ Lockdown မႃး တင်ႈတႄႇ 16/9/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 7/12/2022 ၼႆႉ ၸမ် တဵမ် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25-26/10/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်သႃႊ၊ ၼွင်ပဝ်း၊ ႁူဝ်သွင်လႄႈ ၵွင်းၼႃး ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆမူႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ဢွၼ် ၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ/ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇၶဝ် ယွၼ်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်သင် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း။

 ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လီၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉလႄႈ ႁူင်းဢိတ်ႇဢွႆႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း တႃႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉတၢင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပိုတ်ႇဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ။

“ႁူင်းဢိတ်ႇဢွႆႈၵေႃႈ ပိုတ်ႇမူတ်းယဝ်ႉ တႃႇတေႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢွႆႈတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ တေတေႃႉၶဝ်ႈမႃး မိူဝ်ႈလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပႆႇႁူႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းမၢဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူတ်းယွၼ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ၵႂႃႇမႃးၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်းလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈယဝ်ႉသေတႃႉ ၽၵ်းတူၵၢၼ်ၵႃႉလႅၼ်လိၼ် မၢၼ်ႈ-ၶႄႇ ဢၼ်ပိၵ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 3 ပီယဝ်ႉၼၼ်ႉတႄႉတေပိုတ်ႇၶိုၼ်းမိူဝ်ႈ လႂ် ပႆႇႁူႉ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း