Tuesday, May 21, 2024

ၸူဝ်ႈၶႄႇပိၵ်ႉမိူင်းၼႆႉ ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်

Must read

ၸူဝ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉ ၽၵ်းတူမိူင်းမႃးၸမ် 3 ပီ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်ႈငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းၵၢၼ် ။

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၸေႊၵဝ်ႇ
Photo by – ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ/ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၸေႊၵဝ်ႇ ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ၽၵ်း တူလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸေႊၵဝ်ႇ – မိူင်းမၢဝ်း – မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၵၼ်ဝႆႉ တင်းမူတ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ဢွၼ်ၵၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇႁႅင်း ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်းယဝ်ႉသေတႃႉ တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပႆႇပိုတ်ႇၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇတေၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆႉ ပႆႇမီး။ ပိုတ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသင်တၢင်းၼႆႉ။ ၸူဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႉမိူင်းမႃး ၸမ် 3 ပီၼႆႉ။ ၵႃႈႁႅင်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် တေႃႇဝၼ်း ပၼ်ၵၼ် 150 ယႂၼ် 200 ယႂၼ် ထိုင် 300 ယႂၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁဵတ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ။ သင်မီးႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃးႁဵတ်း ၸိုင် 50 ယႂၼ် 100 ယႂၼ်ၵေႃႈ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လူဝ်ႇႁႅင်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵမ်ႈၼမ် ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ၵၢၼ်ၶၢႆၶဝ်ႈ ၽၵ်း ၼႂ်းႁၢၼ်ႉလႄႈ ၵၢၼ်သူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၢႆးလင်ၶႄႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး မၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ၶႄႇသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမူတ်း။

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ မိူင်းမၢဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇပဵၼ် ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ သမ်ႉလႆႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသိုဝ်ႉၵိၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်းလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉၶႃႈ။ ၵႃႈ ၶၢတ်ႈႁွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်း 3 ဢွင်ႈ တီႈယဝ်ႉသေတႃႉ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉတႄႉ ပႆႇပိုတ်ႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၶႄႇၼႆႉ ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်ဝႃႈၵူၺ်း ၶႂ်ႈပိုတ်ႇၶႂ်ႈ ပိၵ်ႉၵေႃႈ။ မိူဝ်ႈၶဝ် ပိၵ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်ႉၶၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ် ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်တၢင်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးတင်း ၼမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢွၼ်ၵၼ်သုမ်း တင်းၼမ်လၢႆ။ ႁူဝ်မီႇလႅင်ၼႆႉ ပေႃးၼဝ်ႈၼႂ်းၵူဝ်ႇတွင်ႇ ပၼ်လၢႆၵၼ်ၵူၺ်းဢေႃႈ။ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းၵႃးလူင် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လမ်းမၼ်းၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉၼမ်လႄႈ ၶဝ်လူဝ်ႇၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၵူၺ်း ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈထၢင်ႇတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွၼ်ႇမိူင်းၶႄႇ ပႆႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းသွင်ၽၢၵ်ႇမိူင်း ၵႂႃႇမႃးသူႇၸႂ်းၵၼ် ငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ဢမ်ႇလူဝ်ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇမႃးၵေႃႈလႆႈ။ ဝၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း မႃးၸိူင်ႉၼႆသေ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တႃႈႁိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇၶႄႇပိၵ်ႉလွမ်ႉႁူဝ်ႉပႅတ်ႈမူတ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသွင်ၽၢၵ်ႇမိူင်းၵႂႃႇမႃး ယိုင်ႈၶႅၼ်းယၢပ်ႇ။

မိူင်းမၢဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ဝီႊၶီႊပီႊတီႊယႃႊတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ မီးႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း 270,000 ပၢႆ။ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်သုတ်းပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢင်ၵျိင်းၽေႃ၊ တဢၢင်းလႄႈ လီႇသူး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း