Saturday, September 30, 2023

CATEGORY

Covid-19

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဝဵင်း သင်ဢမ်ႇပႃးမၢႆၾၢင် ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဝဵင်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း သင်ဢမ်ႇပႃးမၢႆၾၢင်လႄႈ ဝႂ်သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ၸိုင် တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဝဵင်း။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/3/2022 ၼႆႉမႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဝဵင်း တီႈၵဵၵ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ - ယွင်ႁူၺ်ႈ၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ -...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်း ဝဵင်းပၢင်သၢင်း Lockdown ထႅင်ႈ 14 ဝၼ်း

ဝဵင်းပၢင်သၢင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မႃးၶိုၼ်းၼႆသေ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေ ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown  ဝဵင်းတႃႇ 14 ဝၼ်း  ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/3/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်း...

ၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉ 19 ၸိူဝ်ႉၵၢႆၽၼ်း ­သႅၼ်းလႂ်ဢၼ်လီၵူဝ်လႄႈဝၶ်းသိၼ်ႊလႂ်တေပေႉမၼ်းလႆႈ

ဝႆးရသ်းၵူႈသႅၼ်း ၸၢင်ႈၵၢႆၽၼ်းလႆႈၸွမ်းထမ်းမၸၢတ်ႈၶွင်မၼ်းလႄႈ Sars-CoV-2 ဢၼ်ၵေႃႇရူၶ်ႈၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉ-19 ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ပွႆႇဝဵၼ်ႉ ၼပ်ႉတင်ႈတႄႇႁူပ်ႉႁၼ်ၸိူဝ်ႉရူၶ်ႈၼႆႉမိူဝ်ႈပၢႆပီ 2021 လႆႈႁၼ်မၼ်းၵၢႆၽၼ်းယဝ်ႉလၢႆပွၵ်ႈ။ ႁဵၵ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႊရသ်းဢၼ်ၵိူတ်ႇၵၢၼ်ပိၼ်ႇလၢႆႈတၢင်းၸိူဝ်ႉၽၼ်းၼႆႉဝႃႈ"ၸိူဝ်ႉရူၵ်ႈၵၢႆၽၼ်း"မုၵ်ႉၸုမ်းလူင်ပၢႆးယူႇလီၶွင်လူၵ်ႈ(WHO)ၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈသူၼ်ႇယႂ်ႇသူင်ႇၽူလ်ဢိတ်းဢီႈတေႃႇၸိူဝ်ႉရူၶ်ႈၶွင်ဝႆႊရသ်း တၵ်းၵွႆႈၵွႆႈၸၢင်ႁၢႆၵႂႃႇၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၵွႆးၵႃႈၼၢၼ်းၼၢၼ်း ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ဝႆႊရသ်းတေၵၢႆၽၼ်းၼႂ်းလၵ်းသၼ ဢၼ်ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းယူႇလွတ်ႈလႆႈလႄႈၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႂ်ႈၼမ်ၶိုၼ်ႈလႆႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၽူႈလႅၼ်ႇၵၢၼ်ပၢႆးၸိူဝ်ႉဝႆႊရသ်းတူဝ်ႈလူၵ်ႈပၵ်းတႃတူၺ်းၸွမ်းၵၢၼ်ယူၵ်ႉမုၼ်းၶွင်ၸိူဝ်ႉရူၶ်ႈ Sars-CoV-2 ၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ် ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၸၢင်ႈႁႄႉၵင်ႈလႆႈ ၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈ ႁဝ်းတေလႆႈၵႂင်ၸႂ်ၸွမ်းၸိူဝ်ႉၵၢႆၽၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵႃႈႁိဝ်။ ၼပ်ႉတင်ႈတႄႇၸိူဝ်ႉရူၶ်ႈၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉ -19 ထုၵ်ႇၵူတ်ႇႁၼ်မိူဝ်ႈ...

ဢမ်ႇပႃးဝႂ်သမ်းၶဵမ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၵၢတ်ႇ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၵၢတ်ႇ 5 ဝၼ်းလႂ် 1 ပွၵ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၼၼ်ႉ ပေႃးပႃးဝႂ်သမ်းၶဵမ်  ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၸင်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၵၢတ်ႇ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၼၼ်ၶႃႈ သင်ၽႂ်ဢမ်ႇပႃးဝႂ် သမ်းၶဵမ်မႃးၼႆ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၵၢတ်ႇၶႃႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းၵၢတ်ႇ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၶိုင်ၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်လႆႈ ထိုင် 400 ၵေႃႉ  

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ/ သၢင်းၵျၢၼ်ႇၼႆႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်လႆႈ ထိုင် 400 ၵေႃႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းတႆး  ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂ်ႈဢဝ်ၼႃႈဢဝ်တႃ ၼႄၼွၵ်ႈမိူင်းဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ် ၸတ်းပွႆးယႂ်ႇလၢမ်းလူင်၊ ၵုမ်းၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလီငၢမ်း ၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/3/2022 ၵႂႃႇ   ပၼ်ၶႂၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း...

ပွႆးလိူၼ်သီႇမိူင်းၵိုင် ၵၢတ်ႇႁၢမ်းထႅင်ႈ ပဵၼ်ပီႈတီႈ 3

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၼၼ်ႉသေ ပွႆးလိူၼ်သီႇ မိူင်းၵိုင် ပီၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၊ ၾိင်ႈထုင်းဢၼ်မီးမႃးၸဵမ်ပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈၵၢတ်ႈႁၢမ်းပဵၼ် ပီထူၼ်ႈ 3။  ပွႆးလိူၼ်သီႇ မူၺ်ႇတေႃႇမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ႁၢမ်းၸတ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2020   တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တႄႇၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင် ပီ 2022 ပီၼႆႉ လႆႈ 3...

ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင်ပီၼႆႉ တေပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵွၼ်ႇ

  ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ မိူင်းၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃးပီပွၵ်ႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉ တႃႇပီၼႆႉ ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းၸတ်းယဝ်ႉသေတႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈၸတ်း၊ တေပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ   ဝႃႈၼႆ။ ၵၢတ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉ(ဢမ်ႇၼၼ်) ၵၢတ်ႇၵဝ်ႇ ၾိင်ႈမိူင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၵူႈပီတေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းၵၢတ်ႇလီ ၊ ဢၼ်တူၵ်းမႅၼ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ် 4 လွင်ႈတႆး( ၼႂ်းလိူၼ် 5 လွင်ႈမိူင်း)  ၵူႈပီ။ ၵမ်ႈၼမ်တေပဵၼ်ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်။ ပၢင်ၵၢတ်ႇၼႆႉ...

ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈသုင် ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်သူင်ပၼ်ႇရူတ်ႉထိပ်ႇ ၊ ပႆတၢင်း ၼမ်မႃး

ၸူဝ်းၶၢဝ်း ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉ/ ၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း  ၵဵင်းတုင် ဢွၼ်ၵၼ် လူတ်းယွမ်း ၵၢၼ်ၸႂ်ႉရူတ်ႉၵႃး/ ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ဝၢႆႇမႃးၸႂ်ႉ ရူတ်ႉထိပ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ပႆတၢင်းၵႂႃႇမႃး။ ဝၼ်းတီႈ 9-10/3/2022 သွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉ/ ၸၢၵ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶိုၼ်ႈသုင်၊  ၼမ်ႉမၼ်း (91) 1...

ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈၵဵင်းတုင်မီး 130 ပၢႆ

ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 130 ပၢႆယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1-7/3/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်း ၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လွင်း  ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယဝ်ႉၸင်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း   ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လွင်းဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵွၼ်ႇၶဝ်ႈမႃးယူႇသဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းမိူင်းယၢင်းလႅင် တၢင်းဝဵင်းတီႊမူဝ်ႊသူဝ်ႊ ၶိုၼ်းလႄႈ ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်းတၢင်းဝဵင်းပၢင်လွင်းၶိုၼ်းထႅင်ႈႁွပ်ႈသွင်။ ၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 30 ပၢႆ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ တၵ်းတေလႆႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇတေပၼ်ၶဝ်မႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈပၢင်လွင်းၼႆႉဢေႃႈ။...

ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 10 ပၢႆ

တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇ ဢူဝ်ႊမၢႆႊၶရွၼ်ႊ 10 ပၢႆ။ ႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၵိင်ႇၽႄ ၸၼ်ႉၵၢင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇ ဢူဝ်ႊမၢႆႊၶရွၼ်ႊ တင်းမူတ်း 11 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ်...

ႁွပ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼမ်   

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼမ်မႃးၶိုၼ်းထႅင်ႈႁွပ်ႈၼိုင်ႈ၊ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵမ်ႈၼမ်။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မီးထိုင် 30 ပၢႆ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵျွင်း  ၸၼ်ႉ 9...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈၵဵင်းတုင် ၶိုၼ်းၼမ်မႃးၸဝ်ႈၽၵ်းၶဵဝ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၼမ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် 20 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/2/2022 ၼႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 25 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ...

မိူင်းမိတ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇ 3 ၵေႃႉ

 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ဢူဝ်ႊမၢႆႊၶရွၼ်ႊ 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ ၼႂ်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ ၶိုၼ်းတႄႇၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းဢူဝ်ႊမၢႆႊၶရွၼ်ႊ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/2/2022   ယၢမ်းလဵဝ်  ယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃမိူင်းမိတ်ႈ။ ၵူၼ်း မိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း 5 ၵေႃႉ...

ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တေလူတ်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၵူဝ်ဢူဝ်ႊမၢႆႊၶရွၼ်ႊၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တိုၵ်းသူၼ်းၵၼ်ႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈၸတ်း ပၢင်ပွႆးၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉၵႂႃႇ  ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇ ဢူဝ်ႊမၢႆႊ ၶရွၼ်ႊၽႄႈလၢမ်း တိတ်းၸပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယူႇတီႈ ႁူဝ်ပွၵ်ႉ/ ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26/2/2022 ၼႆႉၵႂႃႇတိုၵ်းသူၼ်း/ႁၢမ်ႈၵၼ်ၸတ်း ပၢင်ပွႆးၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၊ ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼမ်  ၊တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ဢူဝ်ႊမၢႆႊၶ ရွၼ်ႊ  ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း