Friday, February 23, 2024

Social Media မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ် ၵၢၼ်တႅၵ်ႇယႅၵ်ႈ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 14/8/2023 ၼႆႉ တီႈဝႅပ်ႊသၢႆႊတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၽိုၼ်လိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ပီႈၼွင်ႉၽူႈပၼ်ႁႅင်း သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းလႄႈ ၽူႈသူင် ၸႂ်ႉတိုဝ်း Social Media တင်းသဵင်ႈ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ
Photo by – Sai Kham Sarm/ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 လႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA

ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် ၵၢပ်ႈပၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်လႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးသေ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း Social Media , Internet , Online ၸိူဝ်းၼႆႉ တိူဝ်းငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ မီးသုၼ်ႇတိုဝ်ႉတၢင်းၸႂ်ႉတိုဝ်း လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈငၢႆႈငႅမ်ႈ တႃႇၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵၼ်၊ တႃႇပိုၼ်ၽႄႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တင်းၸုမ်းသိုဝ်ႇလႄႈ သိုဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။

- Subscription -

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းတိူင်းၵႃးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းလွင်ႈလိူတ်ႇမႆႈ ယူႇၵႄႈငဝ်းလၢႆး သိုၵ်းသိူဝ်လၢႆၽၢႆႇလၢႆတၢင်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၼႂ်းၵၢၼ်ၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶၢဝ်ႇၽၢင်း၊ ၶၢဝ်ႇပွမ်၊ ၶၢဝ်ႇသႂ်ႇႁၢႆႉ ပၢႆႉၸိုဝ်ႈသဵင် မုၵ်ႉၸုမ်းဢမ်ႇလီလႄႈ ၶၢဝ်ႇယႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်သုၼ်ႇ တူဝ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း (သေၸုမ်းၸုမ်း)၊ ဢဝ်ႁၢင်ႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် သေၸုမ်း ၸုမ်း မႃးတတ်းတေႃႇ ပဵၼ် ႁၢင်ႈၵိူဝ်ႉ၊ တတ်းတေႃႇ ႁၢင်ႈၸႃႉႁၢင်ႈမိူဝ်ႇ  မဵဝ်းၾၢင်ႁၢင်ႈဢမ်ႇလီလူလီတူၺ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်း ၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈဢူမုၼ်ၽူႈ ဢွၼ် ႁူဝ် ၸဵမ်ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် ဢၼ်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇ၊ ပဵၼ်လၢႆး ႁဵတ်း ဢၼ်တႅၵ်ႇၸတ်ႉ ယႃႉငၢၵ်ႈ လွင်ႈ  ၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႄႈ ၶႂ်ႈယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈၶတ်းၸႂ် ငိူင်ႉဝႄႈၵၼ်သေ ၵမ်း ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း တႆးလွတ်ႈလႅဝ်ႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇ ၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၸၢႆးယွတ်ႈၶမ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၸဝ်ႈ ႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 လႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ် – ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁၼ် တီႈဝႅပ်ႊသၢႆႊတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်း ၽူႈသူင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း Social Media ၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶႃႈၼေႃ?

တွပ်ႇ – ၵူႈပွၵ်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းယၢမ်ႈဢွၵ်ႇယူႇ ယၢမ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းမႃးယူႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းတူၵ်ႇၶိုၼ်းထႅင်ႈ ၵမ်ႉၼိုင်ႈ၊ တိုၵ်းသူၼ်းထႅင်ႈၵမ်ႈၼိုင်ႈၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ် Social Media ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၵၢပ်ႈပၢၼ်မၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ပေႃးၵႂႃႇႁၢမ်ႈၵၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ပေႃးဢဝ်ပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇဝႃႈၸိုင် ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉၼႆႉ မီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ မီး သုၼ်ႇတႅမ်ႈလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလႄႈ မီးသုၼ်ႇဝူၼ်ႉလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ မီးသုၼ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈယဝ်ႉ ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ႁဵတ်းလႆႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလၢတ်ႈ၊ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝူၼ်ႉ၊ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႅမ်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ။ ၵႂၢမ်းမၢႆမၼ်းတႄႉ တေလႆႈမီးသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် တေ လႆႈပဵၼ်ဢၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇတင်းၼမ် ႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉႁူႉၸွမ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လႆႈႁၼ်မႃး တီႈၵၢၼ် Social Media ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်သေႉၵၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်း၊ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးသၢၵ်ႈသေႇ လၵ်းထၢၼ်သင်။ ၶႂ်ႈဝႃႈသင်ၵေႃႈ ဝႃႈၵႂႃႇ ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ ႁဵတ်းၵႂႃႇ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ၽွၼ်းၸႃႉမၼ်း တမ်းမႃးဝႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸင်းၵၼ် တႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၽွၼ်းၸႃႉမၼ်း ၼမ်မႃးၵူၺ်း။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသေ တိုၵ်းသူၼ်းမႃး ၵူႈပွၵ်ႈၵေႃႈ ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းမႃးယူႇ ၵမ်း ၼႆႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းမႄးတူၵ်ႇၶိုၼ်းထႅင်ႈၵမ်ႉၼိုင်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းထႅင်ႈၵမ်ႉၼိုင် ၶႃႈယဝ်ႉ။

ထၢမ် – ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်း ၸိူင်ႉၼႆမႃးၼႆႉ မီးမႃးလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ?

တွပ်ႇ – မၢင်ပွၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈ တေတိုၵ်းသူၼ်းဢဝ် လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၵၼ် မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဢွၵ်ႇလၢႆးဢဝ် ၶႃႈႁဝ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁုပ်ႈၶေႃႈမုလ်းဝႆႉလႄႈ ၶႃႈဢမ်ႇတွင်းလႆႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းပၼ် ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ။

ထၢမ် – လွင်ႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်သုၼ်ႇတူဝ်ၶဝ်တႅမ်ႈ ၶဝ်ဢွၵ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁၢမ်ႈၶဝ်လႆႈ ၼႆၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် မၼ်းပေႃးတေ ဢမ်ႇမႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၾၢႆႇလႂ် ၾၢႆႇၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶဝ်ပေႃးတေၶဝ်ႈၸႂ် ပွင်ႇၸႂ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇလီမူၼ်ႉမႄးပၼ် တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶဝ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၼေႃ?

တွပ်ႇ – ပိုၼ်ႉထၢၼ်မၼ်းတႄႉ ၵၢၼ်တႅမ်ႈၵၢၼ်လၢတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ မၼ်းမီးတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶဝ် ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇႁၢမ်ႈဢမ်ႇလႆႈ ဢၼ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈလၵ်းလၵ်းမၼ်းလႄႈ ပဵၼ်ငဝ်ႈမၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၶဝ်တႅမ်ႈဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၽွၼ်း  လီတႃႇတင်းၼမ်ယူႇႁႃႉ? မၼ်းပဵၼ်ၽွၼ်းႁႃႉတႃႇတင်းၼမ်ယူႇႁႃႉ? ၶဝ်လူဝ်ႇႁူႉတူဝ်ၶဝ် လွင်ႈၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းဢေႃႈ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ မၼ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပိုၼ်းႁူႉပၢႆးႁၼ် ၵၢၼ်ၸႂ်ႉ Social Media ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်တႄႉ ပေႃးတေတႅမ်ႈသင် လၢတ်ႈသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ႁိုဝ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပေႃးၶႂ်ႈႁႂ်ႈမိူင်းတႆး ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၸိုင် ၽႂ်ၵေႃႈဝႃႈ လူဝ်ႇၽွမ်ႉၵၼ် လူဝ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵူႈဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈႁဝ်းၶိုၼ်း မႃးယႃႉႁဝ်းၶိုၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းတႅမ်ႈၵႂႃႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈ မၼ်း ၵႂႃႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉ တင်းလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်လႄႈသင်၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉမုၵ်ႉၸုမ်းလႄႈသင်၊ ပႃႇတီႇလႄႈသင် မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်း တႅၵ်ႇ ၵၼ်ၶိုၼ်း ႁႂ်ႈႁဝ်းၸင်းၵၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်း ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် မိူင်းတႆးႁဝ်း တေတူၵ်းတႅမ်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်း ၵူၺ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ တေပႃးၶဝ် ၶိုၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢိူဝ်ႈ ၶဝ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းတေၸူမ်ၵႂႃႇၸွမ်းဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဝ်းတေလႆႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉဢၼ်ၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ထၢမ် – ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၽူႈၼမ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် တတ်းႁူဝ်ၶဝ်ၸဝ်ႈသေ ၵႂႃႇသႂ်ႇပဵၼ် တူဝ် ႁၢင်းသတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉလူး ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇသေ ၶႂ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ?

တွပ်ႇ – မၼ်းတေပဵၼ်သွင်တွၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼၼ်ႉ တၢမ်တူဝ်ၶဝ် လူဝ်ႇလႆႈမီးပိုၼ်ႉထၢၼ် Social Media ဢွၼ်တၢင်း ပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇတႆးႁဝ်းႁႃႉ? ပဵၼ်ၽွၼ်းၸႃႉတႃႇတႆးႁဝ်းႁႃႉ? ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တူဝ်ၶဝ်ၵေႃႉထၢင်ႇသေ တူဝ်ၶဝ်ၵေႃႉတႅမ်ႈ တူဝ် ၶဝ်ၵေႃႉလၢတ်ႈလႄႈ ၶဝ်တေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိုၼ်ႉႁူႉတႃႇတူဝ်ၶဝ်သေ တိုၵ်းသူၼ်းပိူၼ်ႈ ယႃႇပေႁဵတ်း ႁႂ်ႈႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် တႅၵ်ႇၵၼ် ၸင်းၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်ၼႆႉ တေလီဢိူဝ်ႈၼႆ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းထိုင်တီႈၵေႃႉဢၼ်တႅမ်ႈ တၢင်ႇၼၼ်ႉ ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ပႅၵ်ႈသမ်ႉဝႃႈ ၶဝ်တႅမ်ႈ ၶဝ်တၢင်ႇဢိူဝ်ႈ ၼႆၵေႃႈယဝ်ႉ ဢၼ်ၵူၼ်းလူဢၢၼ်ႇမၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ၵမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းလူ ဢၢၼ်ႇမၼ်းၵေႃႈ လီလႆႈမီးပိုၼ်ႉထၢၼ်ၸႅၵ်ႇလႆႈဝႃႈ ၶေႃႈမုလ်းဢၼ်လႂ်ၽိတ်း ဢၼ်လႂ်ထုၵ်ႇ။ ပေႃးယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇလီမီး လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းၶဝ် ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းၶဝ် ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းတီႈၾၢႆႇၽူႈလူဢၢၼ်ႇမၼ်း။ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈ တေၵဵဝ်ႇ တင်းပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် မီးၵႃႈႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေပႃးယူႇ။  

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ၾၢႆႇလူဢၢၼ်ႇမၼ်းၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈတိုၵ်းသူၼ်း ယႃႇပေပၼ်ႁႅင်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်း ႁဝ်း ၶႃႈၵေႃႈ ယၢမ်ႈႁၼ်မႃးယူႇ ဢၼ်ဝႃႈ ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ပဵၼ် VDO , Facebook ၸိူဝ်းၼႆႉ။  သမ်ႉၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢဝ် Share ပၼ်ၵၼ်ထႅင်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇ Share ၵႂႃႇၽႄႈပၼ်ၵူၺ်းၵေႃႈ ပေႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၢႆႉၸႃႉထႅင်ႈယဝ်ႉ တႄႇ ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

ထၢမ် –  ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးတူၺ်း တၢင်းၼိူဝ် Social Media ၵေႃႈ ဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ ပဵၼ်လၵ်းမၼ်း ဢၼ်သေႃႇသူၼ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် တႅၵ်ႇငၢၵ်ႈမႃးၼႆႉ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇသေ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ လွင်ႈ ၼႆႉ?

တွပ်ႇ – ၶႂ်ႈထၢမ်ဝႃႈ ၸွင်ႇႁၵ်ႉမိူင်းတႆး ၵူႈၵေႃႉႁၵ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ၸဵမ်လဵၵ်ႉၸဵမ်ယႂ်ႇၸဵမ်ထဝ်ႈ ၸဵမ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈလီ ယူႇၼွၵ်ႈ မိူင်းတႆးၵေႃႈလီ ၽႂ်ၵေႃႈ ႁၵ်ႉမိူင်းတႆးယဝ်ႉ။ ၸွင်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၽႂ်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၸွင်ႇၶႂ်ႈ ႁႂ်ႈတႆးႁဝ်း ပဵၼ် ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ မၼ်းပႆႇပဵၼ်လႆႈသေတႃႉ ပေႃးဝႃႈပၢႆးဝူၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေၵႂႃႇယူႇႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းတႄႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ မႅၼ်ႈၵၼ်ၵေႃႈလီ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်ၵေႃႈလီ ၵႃႈလႆႈယူႇၸွမ်းၵၼ်ၵူၺ်း တေလႆႈယူႇၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇလိၼ် ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း တေလႆႈၶဝ်ႈႁႃၵၼ်ယူႇၵူၺ်း။ ဝၼ်းၼိုင်ႈမႃး တေလႆႈပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၶႃႈ။ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၶေႃႈမုင်ႈမွင်းၵူႈ ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းပႆႇပဵၼ်လႆႈမႃးၼၼ်ႉ ယႃႇပေၵႂႃႇသေႇသူၼ်းႁႂ်ႈတႅၵ်ႇယၢႆႈလိူဝ်ၼႆႉၼၼ်ႉ ၼႃႇ။

ထၢမ် – ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈၼမ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တေဢမ်ႇတႅၵ်ႇ ၵၼ် ယူႇႁူမ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉၶိုၼ်းၼႆ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇသေ ၶႂ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈ ပၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ?

တွပ်ႇ – ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉတႄႉ ပေႃးဢဝ်တၢင်းမုင်ႈမွင်းဝႃႈတႄႉ ၸႂ်ၵူႈၵေႃႉၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽွမ်ႉၵၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵတ်းယဵၼ် ၶႂ်ႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢွမ်ႇလွမ်ႈၵၼ်ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈတွၼ်ႈၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ၵုမ်ႇၵႂႃႇၼႄးၵဝ် ၼႄးမၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီးတီႈတူဝ်ၽႂ်မၼ်း ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ ၵူႈၵေႃႉမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းၵႂႃႇ လွင်ႈဢမ်ႇလီၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း တေႁဵတ်းလွင်ႈလီတႃႇတႆးႁဝ်း တႃႇမိူင်းတႆးႁဝ်း ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇလႆႈ တိုဝ်းၵမ် ၸိူင်ႉၼၼ်ဢေႃႈ။

ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇတိုဝ်းၵမ်လႆႈၸိူင်ႉၼၼ် ႁၼ်ယဝ်ႉ ႁဵတ်းမိူၼ်ဢမ်ႇႁၼ်။ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽဵတ်ႉပုၵ်ႉပွမ်ၵူၺ်း ၶႂ်ႈတႅမ်ႈ ႁဵတ်း လူင်ၵႂႃႇ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းယႃႉပၢႆးၸႂ်ႁဝ်း ၵေႃႉတေႃႇၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈ ၵေႃႉတေႃႇၵေႃႉၼၼ်ႉသေ ပေႃး ၶွၼ်ႈၵၼ်မႃးၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈယုင်ႈၵၼ်ယႂ်ႇမႃး။ ဢၼ်ယုင်ႈၵၼ်ယႂ်ႇမႃးၼၼ်ႉ မႃးတႄႇမႃးၵေႃႉတေႃႇၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ဝႃႈ တႃႇတႆးႁဝ်း တေၽွမ်ႉၵၼ် တႃႇမိူင်းတႆးႁဝ်း တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ မီးတီႈၸုမ်းၼႆႉၵူၺ်း။ ၸုမ်းလဵဝ်ႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈ ၵေႃႉလဵဝ်ႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈ မၼ်းတေလႆႈႁဵတ်း ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉ ၾၢၵ်ႇထိုင်ဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႅၵ်ႇဢႃယု လဵၵ်ႉယႂ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမီးၵူၼ်းၽၢၼ်၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ဢၼ် မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းထႆး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ယိူင်း ဢၢၼ်းမိူၼ်ၵၼ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ် ၵၼ် မၼ်းၵေႃႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ၸိူင်ႉၼႆ။ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈၵႂႃႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းတင်း ၼမ်လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းသေဢၼ်ဢၼ်။

ထၢမ် – ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပၼ် ၽူႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း Social Media ၶဝ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ?

တွပ်ႇ – ၵၢၼ်ၸႂ်ႉ Social media ၼႆႉ ၽွၼ်းလီၵေႃႈမီး ၽွၼ်းၸႃႉၵေႃႈမီး မၼ်းၵေႃႈ ထိုင်ၵၢပ်ႈပၢၼ်မၼ်းမႃးယဝ်ႉလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇၸႂ်ႉၵၼ်ႁတ်းႁတ်း၊ လူဝ်ႇပၼ်ၵၼ် ႁတ်းလၢတ်ႈ ႁတ်းဝူၼ်ႉ ႁတ်းတႅမ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ဝူၼ်ႉ ဢၼ်လၢတ်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁႂ်ႈမီးလၵ်းထၢၼ်မၼ်း ႁဝ်းဢိင်ဢၢင်ႈတီႈလႂ်မႃးၵေႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇပၼ် Credit မၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းတႅမ်ႈတၢင်ႇၵေႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇတင်းၼမ်သေၵမ်း ၶႂ်ႈတိုၵ်း သူၼ်းပၼ် ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။

ဢၼ်ၽွၼ်းၸႃႉမၼ်းသမ်ႉ ပေႃးႁဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်း မၼ်းတေၽႄႈၵႂႃႇၼမ်လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ မီးသတိ တီႈလွင်ႈဢၼ်ၼႆႉသေၵမ်း ႁႂ်ႈႁဵတ်းၽွၼ်းလီ ၸွႆႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇသေၵမ်း ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း