Thursday, May 30, 2024

ၼႃႇယၵ PNLO ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၶုၼ်ႇဢူၵ်ႉၵႃႇလၢတ်ႈ “NCA ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႆႈ”

Must read

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 15/10/2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆလူင်းမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA လႄႈ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တေၸတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႆႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁွင်ႉဢဝ် လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ။ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႇယၵ PNLO ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၶုၼ်ႇဢူၵ်ႉၵႃႇၵေႃႈ လႆႈလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၼႃႇယၵ PNLO ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၶုၼ်ႇဢူၵ်ႉၵႃႇ မီးတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးသႅင်လႅင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ  လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ ၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်။                  ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ လႆႈႁပ်ႉလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ NCA   8 ပီတဵမ်  ၼႆၶႃႈႁႃႉ။

- Subscription -

တွပ်ႇ။                 ။ ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ႁွတ်ႈယဝ်ႉ။ ၶဝ် ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးဝႆႉ သၢမ်သႅၼ်း။  သႅၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်တၢမ်တူဝ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝႆႉၼၼ်ႉ။ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇပဵၼ်ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ မီး 5 ၸုမ်းၵေႃႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ  5 ၵေႃႉၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ။ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈသမ်ႉ ဝၢႆးၸတ်းပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈ Workshop ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉ ၼိုင်ႈၸုမ်းလႂ် 3 ၵေႃႉႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼႆဢေႃႈ ။

ထၢမ်။                 ။ယူႇတီႈ PNLO သေ တေမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈယူႇၶႃႈႁႃႉ ပၢင်ၶွပ်ႈ ၶူပ်ႇၼႆႉ။

တွပ်ႇ။                 ။ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်မၼ်းဝႆႉယူႇၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်လၢတ်ႈပႃးၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႆႉလူး ဝႃႈၽႂ်တေလႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼႆ။ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉ တင်းသဵင်ႈ လႅပ်ႈတေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ။

ထၢမ်။                ။ သင်ဝႃႈၶဝ် ၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉ တင်း 10 ၸုမ်းၼႆ တိုၼ်းတေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်း 10 ၸုမ်းၶႃႈႁႃႉၼၼ်ႉ။

တွပ်ႇ။               ။ ၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈ။တႃႇမွၵ်ႈ 8 ၸုမ်းၼႆႉတႄႉ တေၼႄႉၼွၼ်းယူႇ။ပေႃးတူၺ်းတႄႉ။ထႅင်ႈ 2 ၸုမ်းတႄႉ ပေႃးၸမ်ဝၼ်းမၼ်းမႃး ၸင်ႇတေႁူႉၵႂႃႈ။ပေႃးတေၶိုၼ်ႈႁႃႉဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁႃႉၼႆတႄႉ 2 ၸုမ်းၼၼ်ႉ တႃႇတေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတႄႉ ဢေႇယူႇ။KNU လႄႈ CNF ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ၶဝ်တေၵႂႃႇဢမ်ႇၵႂႃႇပႆႇလၢတ်ႈသင် ။လိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇတႄႉ ထိုင်ၶဝ်ယဝ်ႉ။

ထၢမ် ။                      ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႉသ် ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၾၢႆႇ KNU ၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ NCA လူႉလႅဝ်ယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၶုၼ်ႇဢူၵ်ႉၵႃႇ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။                      ။ၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈ emotion  ၶဝ်သေလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၵွႆး။ဢဝ်လွင်ႈမီးၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်သေလၢတ်ႈၵူၺ်း။ NCA ဢၼ်ဝႃႈ ၼႆႉ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၵူၺ်းတႄႉ မၼ်းလူႉလႅဝ်ၼႆ ဢမ်ႇမီး။NCA ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် မၵ်းမၼ်ဝႆႉလူး ။ ပေႃးဝႃႈ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းၵေႃႉလဵဝ်ၵွႆး မႃးလၢတ်ႈဝႃႈလူႉလႅဝ်ယဝ်ႉၼႆ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။ယွၼ်ႉၼၼ် ဢၼ်ၶဝ်ဝႃႈ NCA ၵွႆယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ လၢတ်ႈယွၼ်ႉ ၸႂ်ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႇၶၢမ်ႇၼၼ်ႉၵွႆး။ပေႃးႁဝ်းမႃးတူၺ်း ၸဵင်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမၼ်းသေလၢတ်ႈလႂ် ၸဵင်ႇပိူင်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၵွႆႈလႆႈ။ ဢၼ်ဝႃႈ ပေႃးၸုမ်းလႂ်ၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင် NCA ၼႆ ပိူင်မၼ်းလူႉလႅဝ်ယဝ်ႉ ၵွႆယဝ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းၶဵင်ႇတႃႉလၢတ်ႈဢဝ်ပေႉပုၼ်ႉၵၼ်ၵွႆး။မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ်။မၼ်းဢမ်ႇၵွႆလႆႈငၢႆႈငၢႆႈမိူၼ်ၼင်ႇၼၼ်။

ထၢမ်။                     ။ ငိၼ်းဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃးၼႆ။လွင်ႈၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။                    ။ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၸုမ်းလႂ်တေၶိုၼ်ႈ။ၸုမ်းပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဢၼ်ၵႂႃႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၼိုင်ႈလူး။တင်းသဵင်ႈတေမီး 3 ၸုမ်းၼႆႉ။ ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သေ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းယူႇတႃႇသေႇတႄႉ မီး ဝႃႉ ၊ ၸုမ်းမိူင်းလႃး ၊ ၸုမ်းSSPP ၸိူဝ်းၼႆႉၼၼ်ႉၼႃႇ။ပေႃးၽိတ်ႈမွၵ်ႇတႄႉ လႅပ်ႈၶဝ်တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈယူႇ။ထႅင်ႈတၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်းတႄႉ ဢမ်ႇလၢမ်းလႆႈ။ႁူႉဝႃႈ ၶဝ်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉၵူႈၸုမ်းဝႃႈၼႆၵွႆး။ပေႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတႄႉ တေမီးသုၼ်ႇ 2 ဢၼ်။ၼၼ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလၢတ်ႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈလၢတ်ႈသႂ်ႇ ၸုမ်းSAC ၼၼ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ။ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တေလႆႈတေႃႇၼႃႈၵၼ် ။တေလႆႈ တိုဝ်ႉတၢင်းဢၼ်ၼႆႉ 2 ဢၼ်ၼၼ်ႉဢေႃႈ။

ထၢမ်။                   ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ငိၼ်းဝႃႈ ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ NCA လူႉလႅဝ်။ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ငိၼ်းဝႃႈ ယူႇၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၶုၼ်ႇဢူၵ်ႉၵႃႇၵေႃႈ တေၶိုၼ်းထတ်းသၢင်လၢတ်ႈၸႃလွင်ႈၼႆႉၼႆ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။                 ။ ဢၼ်ဝႃႈ တေထတ်းသၢင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇတေၸတ်း ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 8 ပီၼႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႃႇ။ မၼ်းပဵၼ်ထတ်းသၢင်လွင်ႈ NCA ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ၽႂ်ၵေႃႉယႃႉလႅဝ် NCA ၊ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ဢမ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈ ၊ တေလႆႈၶိုင်သၢင်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇၼႆႉသေ ၶိုၼ်းထတ်းသၢင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေသိုပ်ႇႁႃသဵၼ်ႈတၢင်း တႃႇNCA ၼႆ တေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။

ထၢမ်။                        ။ ၼႂ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်း EAOs ၶဝ်သေ တေဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈသႅၼ်းလႂ် တေဢုပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇၶႃႈ။

တွပ်ႇ။                       ။ ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈ။  EAOs ၶဝ်တႄႉ ပဵၼ်ၽႂ်ပဵၼ်မၼ်းၵွႆး။ ၵူၺ်းၼႃႇ တေႁဵတ်းႁိုဝ် သိုပ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် NCA ၊ လွင်ႈဝႃႈ NCA ၼႆႉ ႁဵတ်းတႃႇ ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃ၊ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA 33 ၶေႃႈလူး။ၼႂ်းၼၼ်ႉ 9 လႄႈ 10 ပဵၼ်တႃႇၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃလႄႈ လူဝ်ႇမေႃႁၼ်ထိုင်ၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၵၢၼ်တၢင်ႇဢၼ် ပႆႇပဵၼ်ႁဵတ်းၵေႃႈယဝ်ႉ  2 ၶေႃႈၼႆႉတႄႉ တိုၼ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းယူႇယဝ်ႉ။ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းလွင်ႈတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၶၢၼ်ၸႂ်ယူႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႄႈလိတ်ႈၼႆ လူဝ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇဢေႃႈ ၶႃႈထၢင်ႇတႄႉ။

ထၢမ်။                      ။ ပေႃးလၢတ်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႆ ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးမႃးထႅင်ႈမႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ PDF ၸိူဝ်းၼႆႉလူး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉယူႇၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ။                     ။ၸုမ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႅပ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃး။ၵွပ်ႈသင်လႃႇၼႆ ၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆယဝ်ႉလူး။ၶဝ်တေဢမ်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃး။ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA တႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉယဝ်ႉ။ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉ။မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်း NF၊ KNU ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်းတေႃးၶဝ်ယူႇ ။ၵူၺ်းၼႃႇ ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ။

ထၢမ်။                    ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈ ၼမ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ လွင်ႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ တေမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႆႈယူႇၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ။                   ။လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉ တေပႆႇၸၢင်ႈလႆႈတေႉတေႉ။ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈတေပဵၼ်မႃး။လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ တိုၵ်းဢဝ် ဢမ်ႇလႆႈ ။တေလႆႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵူၺ်း။ပေႃးတိုၵ်ႉတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ယူႇတႄႉ တႃႇတေလႆႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇမီးတၢင်းမၼ်း။ပေႃးဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတင်းၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈ ၵမ်းလွၵ်းလွၵ်းတႄႉ တေၸၢင်ႈလႆႈယူႇ။ပေႃးတီႈဢမ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၵေႃႈ တီႈၼၼ်လႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈမိူင်း ဝႃႉ ၼႆ မီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇၼႃႇ။ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းလူး။ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇၵၼ်။ယူႇႁင်းမၼ်းၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်။ဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ယင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵွၼ်ႇၼၼ်ႉ။ၵူၺ်းၼႃႇ မၼ်းၸွမ်းပိူင် NCA ဢေႃႈ။ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ မၼ်းယူႇလႆႈၵတ်းယဵၼ်။

ထၢမ်။                   ။ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈထၢမ်သေ ဢၼ်ၶႂ်ႈထႅမ်လၢတ်ႈတေမီးသင်ထႅင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။                 ။ ပေႃးတေလၢတ်ႈၸႅင်ႈလႅင်းတႄႉ NCA ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႉ ပေႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လႆႈ တင်းၸိုင်ႈမိူင်းတႄႉ တေၸၢင်ႈႁႃလၢႆးတၢင်းတႃႇငမ်းယဵၼ်လႆႈယူႇ။လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဵတ်းၵမ်းလဵဝ်လႆႈၵမ်းလဵဝ်။မၼ်းလႆႈႁဵတ်းၶၢဝ်းယၢဝ်း ၊ မၼ်းတေလႆႈၵႂႃႇ ပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၼႆႉယဝ်ႉဢၼ်ဝႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ယွၼ်ႉၼၼ် NCA ၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပဵၼ်ယၢင်ႈတိၼ်ၼိုင်ႈယၢင်ႈ တႃႇသုတ်ႉၸူးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း