Thursday, May 30, 2024

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈ Yangon Flim School ၸတ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉငဝ်းတူင်ႉ တႃႇပိုၼ်ၽႄငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈ

Must read

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးမိူင်းၼၢႆးတင်း Yangon Flim School ႁူမ်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉငဝ်းတူင်ႉ ပၼ်တၢင်းႁူႉ တႃႇပိုၼ်ၽႄငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈ ။

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမိူင်းၼၢႆးတင်း Yangon Flim School ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ်ထၢႆႇငဝ်းတူင်ႉပၼ်တၢင်းႁူႉ(Documentary) တႃႇမူၼ်ႉမႄးငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 7/10/2023 ၼႆႉ ၸင်ႇၸတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၼႄငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်လႆႈလူင်းမိုဝ်းထႆႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တီႈ ႁူင်းထမ်းလူင် ၵၢင်ဝဵင်း  ။

- Subscription -

ၼၢင်းမူၺ်ငိုၼ်းသႂ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းပၼ်ပၢင်သွၼ်ငဝ်းတူင်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉၵေႃႈ ပွတ်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ် ၵူၼ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၵေႃႈၼမ်။ ယွၼ်ႉ ၼၼ် ယူႇတီႈၼမ်ႉၵတ်ႉၶဝ်မီးၼၼ်ႉသေ မၢင်ပွၵ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇမေႃၸႂ်ႉႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်မႃး ၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ ။ တႃႇႁႂ်ႈမီးၽွၼ်းလီၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းႁဝ်း ဢမ်ႇမီးၵႃးတၢင်ႇ ယုၵ်း ယၢၵ်း ပႅတ်ႈၼႆၵေႃႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းမီးမႃးၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ ။ ဢဝ်သဵင်ၵူၼ်းမိူင်းႁေ ပိုၼ်ၽႄႈ ပၼ်ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႄႇ သေတီႈတီႈၼႄႇၼႆ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈမူၼ်ႉမႄးဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ၸင်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉလၢႆးထႆႇငဝ်းတူင်ႉၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း။ ပိူင်လူင်မၼ်း ၸတ်းတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းၼၢႆးၵမ်းသိုဝ်ႈ။  မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 13 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းယူႇၶႅပ်ႇဝဵင်း ၊ ႁိမ်းႁွမ်းမိူင်းၼၢႆးၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ ပႃး ။   တင်းသွၼ်တင်းလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ထႆႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ငဝ်းတူင်ႉ 2 ႁူဝ်ၵမ်းလဝ်။

မေႃသွၼ်ၼၢင်းမူၺ်ငိုၼ်းသႂ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈသွၼ်ပၼ်လွင်ႈႁၢႆးငၢၼ်းလွင်ႈပိုၼ်ႉတီႈတူဝ်ၵဝ်ႇ ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢႆးငၢၼ်းၼႄ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလႂ် ၵူၼ်းလူင်လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ တင်းသွၼ်တင်းလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းသေ ၸင်ႇထႆႇယဝ်ႉငဝ်းတူင်ႉ 2 ႁူဝ် ၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်ၶူဝ်းပူၺ်ႈၾိုင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းမိူင်းၼၢႆးလႄႈ ပိူင်ရူတ်ႉၵႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းၼၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆးတေႉတေႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၼၢႆးၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၾႆးၶဵဝ်ၾႆးလႅင် ယဝ်ႉၵေႃႈ လၢႆလၢႆလွင်ႈၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇလွတ်ႈၽေးၸိူဝ်းၼႆႉၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉငဝ်းတူင်ႉပၼ်တၢင်းႁူႉ (Documentary) ပွၵ်ႈၼႆႉ ဢဝ်လၢႆးတၢင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႊၾ်ရီႉၵႃႉ လႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းဢေႊသျႃႊလၢႆတီႈထႆႇဢွၵ်ႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်လၢႆးငၢႆႈတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းထမ်းမတႃး ဢမ်ႇလူဝ်ႇပဵၼ်ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်း Documentary ၵမ်းသိုဝ်ႈၵေႃႈ ႁဵတ်းလႆႈ။မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ တေၸၢင်ႈထၢႆႇၼႄလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇပိုၼ်ႉတီႈတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၊ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈတၢင်ႇထိုင် ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းထႆႇဢဝ် သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႄလႆႈ။ လီသေဢဝ်သူပ်းလၢတ်ႈ ၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပၢင်သွၼ်လၢတ်ႈသပ်းၸႅင်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ငဝ်းတူင်ႉဢၼ်ထၢႆႇယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈမူႇၸုမ်းပူင်သွၼ် တေဢဝ်မိူဝ်းမူၼ်ႉမႄးႁႂ်ႈမၼ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်းသေ ၸင်ႇတေဢဝ်တၢင်ႇတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ႁႂ်ႈလႆႈတူၺ်းၶိုၼ်းတႃႇပဵၼ်ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

Yangon Flim School ဢၼ်မႃးႁူမ်ႈၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးမိူင်းၼၢႆးသေ ပိုတ်ႇပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉထႆႇငဝ်းတူင်ႉ ၼႆႉ တႄႇမီးမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2007 သေ Project ၶူင်းၵၢၼ်ဢၼ်ထႆႇၼႄငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉပိုၼ်ၽႄႈတႄႉ တႄႇမီးမႃး မိူဝ်ႈပီ 2014 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ပၢင်သွၼ်ငဝ်းတူင်ႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းၼၢႆးၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း