Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

NCA

ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း 7 ၸုမ်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 7 EAO Alliance

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ့်ၸိုင်ႈမိူင်း NCA ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 7 EAO Alliance ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17 ၼႆႉမႃး EAO 7 ၸုမ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ...

NCA 7 ၸုမ်းတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 7 ၸုမ်းတင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းပီ 2024 ။  ဝၼ်းတီႈ 9/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်မၢၼ်ႈ NSPNC ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဝ်ႇႁူၽၢမ်းတႃၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း တၢင်းႁဵတ်းလႄႈတၢင်းလၢတ်ႈပိူင်ႈၵၼ်

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မီးၵူၼ်းလႆႈၸႂ်လွင်ႈ ႁူဝ်မႃႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ လႆႈၸႂ်လွင်ႈတဵင်ႈထမ်းၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ။ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတဵင်ႈထမ်းတြႃးၼႆႉ လူဝ်ႇမီးၵူႈဢွင်ႈတီႈ  ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၵူႈဢိူင်ႇၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ လၢႆပီမိူင်းပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ၽူႈႁူႉႁၼ်ၶဝ် ၶူၼ်ႉၶႂႃႉသွၵ်ႈႁႃမႃး တႃႇ ၶိူဝ်းၵူၼ်းယူႇႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၵၼ် ၊ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတဵင်ႈထမ်းတြႃး ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈတဵင်ႈထမ်း ၊ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၼႆႉၸၢင်ႈၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ...

ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ဝႃႈ  “ NCA 8 ပီ ဢမ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈ ”

ဝၼ်းတီႈ 15/10/2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA တဵမ် 8 ပီ ၊   မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်းတီႈ MICC- II ၼေႇပျီႇတေႃႇ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢိၵ်ႇလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ တီႈပၢင်ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တၢင်တူဝ်ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးၼမ်   ယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမိူင်းတႆးမီးမွၵ်ႈႁိုဝ်

လိူၼ်October ထူၼ်ႈထိ 15 တေမီးပၢင်ပွႆးမၢႆတွင်း NCA ၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း ၶွပ်ႈတဵမ် 8 ပီ ၼႆလႄႈ ၸိူဝ်းႁူဝ်ၼႃႈ လႄႈ ၽူႈတႅၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉၶဝ် တႄႇၽႅဝ်မႃးၼႂ်းမိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ မွၵ်ႇပႃးဝႆႉၸဵမ်တင်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈယူႇ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇမီး ၸုမ်းလႂ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈသႄႈ။ ၼႂ်းဢၼ်ဢမ်ႇၵႂႃႇဢမ်ႇလႆႈ...

ၸုမ်းႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 3 ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ NCA လူႉယဝ့်

လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼႆ့ လူႉ/ယၢႆႈၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2021 ၼၼ့်ယဝ့်ၼႆ ၸုမ်းသိုၵ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNF ၊ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႇမူဝ်ႇၶရႅၵ့်တိတ့် ၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ့် ABSDF ၶဝ် 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆ့သေ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ...

ၼႃႇယၵ PNLO ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၶုၼ်ႇဢူၵ်ႉၵႃႇလၢတ်ႈ “NCA ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႆႈ”

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 15/10/2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆလူင်းမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA လႄႈ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တေၸတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႆႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁွင်ႉဢဝ် လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ။ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႇယၵ PNLO ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၶုၼ်ႇဢူၵ်ႉၵႃႇၵေႃႈ လႆႈလိၵ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၼႃႇယၵ PNLO ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၶုၼ်ႇဢူၵ်ႉၵႃႇ မီးတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ...

NCA ဢႃယု 8 ပီ တီႈပွင်ႇယင်းပႆႇၸႅင်ႈလႅင်းလီ တိုၵ်ႉမင်ယူႇၵေႃႉလၢႆးလၢႆး

ၽွင်းယၢမ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇသုၵ်ႉယုင်ႈၵွပ်ႈ သိုၵ်းလွႆ TNLA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇတီႈ မူႇၸေႊ ၵူတ်ႉၶၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သမ်ႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၶိုင်ငႃဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈတေမူၼ်ႉမႄး လၵ်းမိူင်း 2008 ၊ လွင်ႈတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈ...

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA  5 ၸုမ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း NSPNC  တႃႇ  3 ဝၼ်း

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA လႄႈ ၸုမ်း NSPNC ၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 29 ထိုင် 31/8/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA 5 ၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း NSPNC တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ...

EAOs 5 ၸုမ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇၸတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် -ၼႆ ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်းၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။ EAO 5 ၸုမ်းၼႆႉၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းတီႈ 26 လႄႈ 27 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008၊ တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်း မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃး၊ တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်...

တႃႇဢုပ်ႇတင်း SAC ၼၼ်ႉ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလူင်ႈၼႃႈ

 ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၸုမ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်တင်း ၶွမ်ႇမတီႇ ငူပ်ႉငိ တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC ဝႆႉဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ ဢၼ်ႁပ်ႉဝႆႉပဵၼ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၸုမ်း NCA-S EAO 7 ၸုမ်းဢၼ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဝႆႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ပဵၼ်တႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း...

ပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ NCA  7 ပီတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ NCAs EAOs  7 ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 15/10/2022 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 7 ပီ ၾၢႆႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မၢႆတွင်း မီးတူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 7 ၸုမ်း RCSS/SSA ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ မီး ၸဝ်ႈသႅဝ်းႁၢၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈလွၼ်ႉသၢင်...

ပၢင်ၵုမ် NCA-S EAO ပွၵ်ႈၵမ်း 4 တွၼ်ႈ 2 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA-S EAO ပွၵ်ႈၵမ်း 4 တွၼ်ႈ 2 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 29/3/2022 တေႃႇထိုင် 2/4/2022 ။ ဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၶၵ်ႉ ၵၢၼ်လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် PPST ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈၼမ်းၼႃႈၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း...

NCA တေသိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ပၢႆ

လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 1 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယိုတ်းသိမ်း ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ၶွပ်ႈတဵမ် 5 လိူၼ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တဵမ်မႃး 5 လိူၼ်ယဝ်ႉၼႆ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းတိုၵ်း လူၺ်ႈၵၼ်တင်း ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (နိုင်ငံတော်) ပၢၼ်ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ၊...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ယွၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် တၼ်းႁဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း PPST

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ယွၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်  တၼ်းႁဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း PPST ဢၼ်မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ဢၼ်ႁပ်ႉတၢၼ်းႁဵင်းဝႆႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း PPST ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img