Thursday, May 30, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဝ်ႇႁူၽၢမ်းတႃၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း တၢင်းႁဵတ်းလႄႈတၢင်းလၢတ်ႈပိူင်ႈၵၼ်

Must read

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မီးၵူၼ်းလႆႈၸႂ်လွင်ႈ ႁူဝ်မႃႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ လႆႈၸႂ်လွင်ႈတဵင်ႈထမ်းၵၼ်ၵူႈၵေႃႉ။ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတဵင်ႈထမ်းတြႃးၼႆႉ လူဝ်ႇမီးၵူႈဢွင်ႈတီႈ  ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၵူႈဢိူင်ႇၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ လၢႆပီမိူင်းပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ၽူႈႁူႉႁၼ်ၶဝ် ၶူၼ်ႉၶႂႃႉသွၵ်ႈႁႃမႃး တႃႇ ၶိူဝ်းၵူၼ်းယူႇႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၵၼ် ၊ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတဵင်ႈထမ်းတြႃး ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈတဵင်ႈထမ်း ၊ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၼႆႉၸၢင်ႈၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၵႄႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ ၸုမ်းၼိုင်ႈလႄႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ၊ မိူင်းၼိုင်ႈလႄႈ မိူင်းၼိုင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉၼႆၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတဵင်ႈထမ်း ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉလႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ၸင်ႇဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈ။ ၸိုင်ႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းတႄႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုတ်းၸၼ်ႉယဝ်ႉသေတႃႉ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈတႄႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇႁၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈလႆႈ။မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉတူၵ်းလႃႈတူၵ်းလိုၼ်းဝႆႉယူႇ။

- Subscription -

ၵွၼ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႆႇယိုတ်းမိူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢၼ်ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵမ်ႈၼမ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၼ်းမီးလွင်ႈလီၶိုၵ်ႉတွၼ်းမႃး မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းမႃး ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းၵူႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလွတ်ႈတႂ်ႈမိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးတၢင်း မူႇပိူင်ပပ်ႉသီၶဵဝ်ၶဵဝ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈပပ်ႉပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႇငမ်းၵၢၼ်မိူင်းဝႆႉယူႇ။

ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NLD ၵေႃႈယဝ်ႉ ပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၵေႃႈယႃႇ ၵၢမ်ႇၵျမ်ႇမႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းမႃးတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈသေပွၵ်ႈ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးလၢႆလွင်ႈသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတႄႉ ယိုၼ်းမိုဝ်းႁွင်ႉႁူၺ်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇသေတႃႉ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၵေႃႈ ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉလႄႈ တႃႇၶိုပ်ႇၼႃႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇႁတ်းမုင်ႈမွင်းတဵမ်ထူၼ်ႈ။

တႃႇဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၊ တႃႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼႆႉ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈ ႁွင်ႉႁူၺ်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းဢွၼ်တၢင်းလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းသေပွၵ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၵူၺ်း ၸီႉသင်ႇတမ်းဝၢင်း ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်မၼ်းမီးမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈႁိုၼ်းၵႃယၢင်းၵေႃႈ ယၢမ်ႈထတ်းသၢင်လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ – “ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉမႃး ဝၼ်းလႂ် တေဢုပ်ႇလွင်ႈသင် ၼင်ႇၶဝ်တမ်းဝၢင်းပၼ်ၼၼ်ႉ ၵႃႈလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇၼႆႉသမ်ႉ တေလႆႈယူႇတႂ်ႈ 2008 သေ ဢုပ်ႇ။တီႈတေႉမၼ်း NCA ၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁပ်ႉ 2008 မႃးသေပွၵ်ႈ။

ၵူၺ်းၼၼ်သေတႃႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တဵၵ်းၸၼ်လၢၵ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၸူး 2008 ယူႇတိၵ်းတိၵ်း တီႈၼႆယဝ်ႉ ဢၼ်ၽိတ်းလူင်ၽိတ်းလၢင်။ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတႂ်ႈ 2008 သေ ႁႃၶေႃႈၵႄႈမၼ်း တိုၼ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃႁၼ်လႆႈသေပွၵ်ႈၶႃႈၼႃႈ ” ဝႃႈၼႆဝႆႉလူးၵွၼ်ႇ။

ပေႃးမႃးတူၺ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ၶွင် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁဵတ်းယူႇ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းၶတ်းၸႂ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယူႇဝႃႈၼႆသေတႃႉ မၼ်းတူၺ်းႁၼ် ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းတႃႇမၼ်းသေ ၶဝ်ႈႁႃၵူၺ်းၼႆ တေႁူႉၵၼ်လီယူႇ။

မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁွင်ႉႁူၺ်းဢဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းလႄႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းလၢႆ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း  NCA 8 ပီတဵမ်ၼၼ်ႉ။လႆႈႁူႉဝႃႈ ႁွင်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇသိုပ်ႇပႆသဵၼ်ႈတၢင်းၸွမ်းၵၼ် ၊တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA တဵမ် 8 ပီ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ၵူၺ်းၵႃႈ တၢင်းလၢတ်ႈလႄႈ တၢင်းႁဵတ်းပိူင်ႈၵၼ် ၾႃႉလႄႈလိၼ် ယႃႇဝႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႃႈ တေႃႈၼင်ႇ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉၼႃႈၽွမ်ႉတႃၵၼ်သေ ၶဝ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁေႃးလူင် MICC- II တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်း NCA 8 ပီတဵမ်ၼၼ်ႉ ယင်းဢဝ်ပေႉပုၼ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇၼႆ ထၢင်ႇၸႅင်ႈဝႆႉ။

ပေႃးတူၺ်းၼႂ်းႁူင်းႁေႃးလူင် MICC- II ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸတ်းဝႆႉပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ NCA ၼၼ်ႉၸိုင် မိူဝ်ႈလၢတ်ႈတႄႉဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈ တေလႆႈႁူဝ်မႃႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တေႃႈၼင်ႇတီႈၼင်ႈဢွၼ်ႇၵူၺ်း ယင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽတ်ႉၽဵင်ႇၵၼ်သဵင်ႈ။

ပေႃးတူၺ်းလီလီသေ ၶုၺ်ႉႁၼ်တူၺ်းၸိုင် တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ တင်ႇၼင်ႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈလႄႈ ၵႂၢင်ႈသေတင်ႇၼင်ႈ တၢင်ႇဢၼ်ဝႆႉၼႆ ထၢင်ႇၸႅင်ႈဝႆႉယူႇ။သမ်ႉပၢႆဢဝ် တမ်းဝႆႉ တတ်းသိုဝ်ႈ ၵၢင်လႄႈ တႅဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉထႅင်ႈ ပွင်ႇဝႃႈ မၼ်းၶႂ်ႈယိုင်ႈယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈလႄႈ ၶႂ်ႈၼႄဝႃႈ မၼ်းမီးၵႃႈၶၼ်သေပိူၼ်ႈႁိုဝ်ၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်လီဝူၼ်ႉၸွမ်းယူႇ။

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ  NCA 8 ပီတဵမ်ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ် မီးလၢႆမူႇၸုမ်းလၢႆၸုမ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈယူႇ။ၸုမ်းဢၼ် သၢၼ်ၶတ်းသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ NCA လူႉၵွႆယဝ်ႉၼႆၵေႃႈမီး။

ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ NCA လူႉၵွႆယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNF ၊ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႇမူဝ်ႇၶရႅၵ့်တိတ့်  ပတ်းပိုၼ့်မိူင်းမၢၼ်ႈ ABSDF  ၶဝ် 3 ၸုမ်း ။  3 ၸုမ်းၼႆ့  ဢမ်ႇပႆႇ ႁူပ့်ဢုပ်ႇတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး သေပွၵ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆ့။

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈတႄႉၵေႃႈ  မီးတူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 7 ၸုမ်း   ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO ၊ ၸုမ်းသိုၵ်း လႃးႁူႇ LDU ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶၢႆႇ ALP ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU/KNLA-PC ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၵမ့်ၸွႆႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ DKBA လႄႈ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP  ၶဝ် ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

လွင်ႈဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းႁူင်ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းဝႆႉ။ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈလီ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇလီၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းထတ်းသၢင်ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် သူၼ်ၸႂ်တူင်ႉတိုၼ်ႇၵၼ်ဝႆႉယူႇ။

ၵွၼ်ႇၼႃႈ ပႆႇၸတ်းပၢင် NCA 8 ၼၼ်ႉတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ NCA ၼႆႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၊ ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လဵၵ်ႉၽႂ်ယႂ်ႇ။ပဵၼ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢၼ် လူဝ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႃႈၼႆယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးလင်ၼၼ်ႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်းသမ်ႉ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈလိၵ်ႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ သႂ်ႇလိၵ်ႈတူဝ်ယႂ်ႇယႂ်ႇသေတႅမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ – “ တူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢႆၸုမ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင် NCA 8 ပီတဵမ်သေ မႃးၼပ်ႉယမ်ၵႃႇရဝၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ” -ဝႃႈၼႆဝႆႉထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။

ပေႃးတူၺ်း လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၸိုင် ပွင်ႇဝႃႈ သူပ်းၶဝ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၊ တႃႇလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတဵင်ႈထမ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ႇ ပႆႇၸၢင်ႈယုမ်ႇလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ်ၸွမ်းသင်သေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် NCA ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်လၢႆးလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်။ လၢႆးမၼ်းႁႃဢဝ်ၼႃႈဢဝ်တႃမၼ်းၵူၺ်း။ မၼ်းယွင်ႈၶိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉၼႃႇ။ပေႃးမၼ်းဢမ်ႇယွင်ႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ယွင်ႈလူး။ၸွင်ႇသူႁၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵႂႃႇ ၵၼ်ႇတေႃးၵႃႇရဝ ဝႆႈ မၼ်းယူႇႁိုဝ် ၊ ပေႃးဢမ်ႇႁၼ်ၵေႃႈလႆႈဝႃႈ မၼ်းလၢတ်ႈပေႇႁိၼ်ႉပေႇၸႂ်မၼ်းၵွႆး ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတေႉၼႃႇ ၸွင်ႇၸႂ်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

လႆႈႁၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယုမ်ႉယုမ်းယၢႆႈယၢႆႈသေ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင် NCA သေတႃႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႇတၶွင်မၼ်း မိူၼ်ႁၢင်ႈပေႃး ႁၢၼ်ႉၸႂ်မၼ်းလူင်ဝႆႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ႁၵ်ႉမၼ်း ဝႆႉၵႃႈၶၼ်မၼ်းဝႆႉ။

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ၼႆႉ သမ်ႉပၢႆထႅမ်လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- “ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၸင်းမၼ်း ပႆႇယၢမ်ႈမီးမႃးသေပွၵ်ႈ။ မၼ်းပဵၼ်ယွၼ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ ၸင်ႇမီးပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈၵၢၼ်မိူင်းမႃးၵွႆး ”- ဝႃႈၼႆထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။

ၸဝ်ႈဢႃၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၼႆႉ လၢတ်ႈဢွၵ်ႇပၢၵ်ႇဝႃႈ တႃႇတီႊမူဝ်ၵရေႊၸီႊ တႃႇၾႅတ်ႊတရႄႊ ဝႃႈၼႆမႃးယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇသေတႃႉ တေႃႈၼင်ႇ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၵူၺ်းၵေႃႈ ယင်းပႆႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်တၢင်းၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ။ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းတီႈလႂ်ၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈမိူၼ်ႁၢင်ႈ ဢမ်ႇၶိုတ်းၸၼ်ႉဝႆႉ။

ပေႃးတူၺ်း ၼႂ်းဝၼ်း NCA 8 ပီတဵမ် ၼႆႉ ယင်းႁႂ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၾၢႆႇမၢၼ်ႈၵူၺ်းလႄႈ ၼႆႉၵေႃႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈလၢႆးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆ ၸၢင်ႈႁၼ်ထိုင်လႆႈယူႇ။

လွင်ႈဝႃႈ ၵူႈၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁူဝ်ႇမႃႇတေလႆႈ ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ၊ တေလႆႈသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸွမ်းၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပဝ်ႇႁူၽၢမ်းတႃ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းႁိုဝ်ၼႆ ပဵၼ်ၶေႃႈထၢမ်ဝႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၸီႉၸမ်ႈလၢတ်ႈၸႃလၢႆလွင်ႈလၢႆဢၼ်ဝႆႉယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း