Thursday, May 30, 2024

ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ဝႃႈ  “ NCA 8 ပီ ဢမ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈ ”

Must read

ဝၼ်းတီႈ 15/10/2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA တဵမ် 8 ပီ ၊   မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်းတီႈ MICC- II ၼေႇပျီႇတေႃႇ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢိၵ်ႇလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA တဵမ် 8 ပီ

တီႈပၢင်ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တၢင်တူဝ်ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸုမ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA  သေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းတင်းၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ-  “ ၸႂ်ႉလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းသေ ၶတ်းၸႂ် မူၼ်ႉမႄးပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၽွင်းငမ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းသေတႃႉ ဢမ်ႇယွမ်းပၼ်ၵၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် NCA ဢမ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈလႆႈ။ ႁိုင်ၼၢၼ်း 8 ပီ သေတႃႉ ဢမ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် NCA လႆႈၼၼ်ႉ လီသေးလၢႆတႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တေႉတေႉ  ” –  ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020  သေ ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ယုင်ႈယၢင်ႈမႃး ၊ ၶၵ်ႉၵၢၼ် NCA ၵေႃႈ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်မႃးလႆႈ မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

  “ ၸိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉ ယိပ်းၵမ် လွၼ်ႉၵႅၼ် NCA ။  ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵႄႈလိတ်ႈ  ၊ႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်မီးတီႈပွင်ႇလႄႈ ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသဵင်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ႁႂ်ႈၵႅတ်ႇၶႄ ႁေႉၵင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶတ်းၸႂ်တႃႇၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်မိူင်းမႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။တေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ယူႇ”  ။

ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA တဵမ် 8 ပီ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ၼႂ်းၼၼ်ႉ  ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၵေႃႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ – “ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ၸင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမီး၊ မၼ်းပဵၼ် ယွၼ်ႉပၢႆးဝူၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်သေ ၸင်ႇမီးပၼ်ႁႃမႃးၵွႆး ၊ ဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼၼ်ႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမႃးလႄႈ ၸင်ႇမီးပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်းမႃးၼမ်။  ” – ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဝႃႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်း လႄႈပၼ်ႁႃၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃးဝၢႆးလင် လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ  တီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈမႃးၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈပႃးသေ လွင်ႈဝႃႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်သုၵ်ႉယုင်ႈႁိုင်ၼၢၼ်းသုတ်းၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉမွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇပႃးၸွမ်း။

ဢၼ်ပဵၼ် ၸေႃးမူႇတူးသေးၽူဝ်း ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းယၢင်း KNU ၵေႃႉဢၼ်တၢင်တူဝ်မူႇၸုမ်းသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉတႄႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်သေမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ပႃးဝႃႈ – “ဢၼ်လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ၵၢဝ်ႈယၢင်ႈတိၼ်ၵမ်းႁႅၵ်ႈတွၼ်ႈတႃႇၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ  ။ ယၢင်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ သမ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉတင်းၼမ်။ ၸင်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ် NCA ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ်ႈၼင်ႇယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈသင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းႁႃးတင်းလၢႆ ဢမ်ႇဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ယႂ်ႇသေ – ႁႂ်ႈမေႃၼပ်ႉယမ်ၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်၊  ဢုပ်ႇၵုမ်ငူပ်ႉငိၵၼ်တႃႇလႆႈၶေႃႈတွပ်ႇ တႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇဝႆးဝႆးၸိုင် တေၸဵဝ်းသၢင်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ဢၢၼ်းၶႂ်ႈဝႆႉပဵၼ်ၶူဝ်းပူၺ်ႈတႃႇလုၵ်ႈလၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈယူႇ ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA တဵမ် 8 ပီ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵဝ်ႇ KNU ၽတူဝ်ႇၸေႃးမူႇတူးသေးၽူဝ်း ၵေႃႉဢၼ်တၢင်တူဝ်မူႇၸုမ်းသေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ၼႂ်းဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ( NCA ) 8 ပီတဵမ် ၼႆႉ  မီးတူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 7 ၸုမ်း   ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO ၊ ၸုမ်းသိုၵ်း လႃးႁူႇ LDU ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶၢႆႇ ALP ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU/KNLA-PC ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၵမ့်ၸွႆႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ DKBA လႄႈ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP  ၶဝ် ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးၸုမ်း JMC ၊ UPCC ၊ UPDJC ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉမႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢိၵ်ႇပႃးတင်းၽွင်းတၢင်လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း။    ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈတေမီးၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ။

ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ NCA လူႉယဝ်ႉ၊ လူႉၸဵမ်မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1-02-2021 ၼၼ်ႉ ၼႆၵေႃႈမီး။ ပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNF ၊ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႇမူဝ်ႇၶရႅၵ့်တိတ့်  ပတ်းပိုၼ့်မိူင်းမၢၼ်ႈ ABSDF  ၶဝ် 3 ၸုမ်း ။  3 ၸုမ်းၼႆ့  ဢမ်ႇပႆႇ ႁူပ့်ဢုပ်ႇတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး သေပွၵ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆ့။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း