Thursday, June 20, 2024

ၼွင်ႉဢွၼ်ႇလိုၼ်း ဢႃယု 20 ပၢႆ ပဵၼ်မႃးၵေႃႉယိင်းပၢႆးမွၼ်းတႆးၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ

Must read

ၼႂ်းပီၼႆႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ “သူင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ၵူၼ်းတၢင်းပုၼ်ႉ” ၼႆၸိုင် ၼႆၼၼ်ႉ လိုဝ်းလင်ၸပ်းႁူ ၸပ်းသူပ်းၵူၼ်းၼႂ်းၵူႈသႅၼ်းပၢၼ် ၼႆၽႂ်တေဢမ်ႇထဵင်လႆႈ။ ပေႃးလႆႈငိၼ်းၽဵင်းဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ တေလႅၼ်ႈႁၼ်ၼႂ်းတႃ မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း ယိင်းသၢဝ်သဵင်ဝၢၼ်ဢွၼ်ႇ ၼွင်ႉဢွၼ်ႇလိုၼ်း ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇႁၢင်ႉ ။

ၽဵင်းၵႂၢမ်း “သူင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ၵူၼ်းတၢင်းပုၼ်ႉ” ၼႆႉ ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈလင်မႃး ၼႂ်းသူဝ်ႊသျႄႊမီႊတီႊယိူဝ်ႊ (Social media) ႁူဝ်ၼိုင်ႈ ။ ၽဵင်းၵႂၢမ်းၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/10/2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တီႈၶျွင်ႉ YouTube ၶွင် Khur Jaed Official ၽဵင်းၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈတူၺ်းထိုင် 364,600 ၵမ်းပၢႆယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ် ပၢႆမႃးၼႆႉ။ ၽဵင်းၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း ပဵၼ်ၸၢႆးၶိူဝ်းၸႅတ်ႈ (ၵေးသီး) ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
တွင်ႈထၢမ် ၼွင်ႉဢွၼ်ႇလိုၼ်း
Photo by – SHAN / တွင်ႈထၢမ် ၼွင်ႉဢွၼ်ႇလိုၼ်း ဢႃယု 20 ပၢႆ ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းတႆး ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း “သူင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ၵူၼ်းတၢင်းပုၼ်ႉ” ၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၸၢႆးသႅင်ယွတ်ႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈ ထၢမ်ဝႆႉ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၼွင်ႉဢွၼ်ႇလိုၼ်း ဢႃယု 20 ပၢႆ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ် – ၵပ်းသိုပ်ႇတူဝ်ပၼ်ၽွင်ႈၶႃႈ?

တွပ်ႇ – ၶႃႈႁဝ်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼွင်ႉဢွၼ်ႇလိုၼ်း ဢႃယုတႄႉ တိုၵ်ႉတေလႆႈ 22 ပီၶႃႈ။

ထၢမ် – ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းပၢႆးမွၼ်းၼႆႉ ႁိုင်ယဝ်ႉၶႃႈႁႃႉ?

တွပ်ႇ – ၶႃႈႁဝ်း ယၢမ်ႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းဢွၵ်ႇမႃး မီး 2 ႁူဝ်ယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ မႃးၼႆႉ။ ႁူဝ်ထီႉၼိုင်ႈတႄႉ ၸိုဝ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းႁွင်ႉဝႃႈ “ၶူးသွၼ်ႁၵ်ႉ” ၽဵင်းႁူဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်တီႈလိုဝ်းလင်လႄႈ ၵူၼ်းပႆႇႁူႉၸၵ်းၼမ်။ ႁူဝ်ထီႉသွင်တႄႉ ပဵၼ်ၽဵင်းၵႂၢမ်း“သူင်ႇ ၶၢဝ်ႇထိုင် ၵူၼ်းတၢင်းပုၼ်ႉ”  ၽဵင်းႁူဝ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်တီႈလိုဝ်းလင်မႃးၶႃႈဢေႃႈ။  

ထၢမ် – ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ မီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းမႃး ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းပၼ်ႁႅင်းဢီးႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႃးဝႃႇသၼႃႇၶႃႈႁႃႉ?

တွပ်ႇ – ၶႃႈပဵၼ် ၵူၼ်းပႃးၸႂ်ၸိူၵ်ႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းမႃး ၸဵမ်လဵၵ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းထႆးသေ မိူဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁူင်း ႁဵၼ်းၼၼ်ႉ လိၵ်ႈၵေႃႈႁဵၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈၾိုၵ်ႉႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းပႃးထႅင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ ထိုင်ယႂ်ႇမႃး ႁၼ်ဝႃႈ ပၢႆးမွၼ်းတႆးႁဝ်း ၼႆႉ ထုၵ်ႇလီယုၵ်ႉၸၼ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် (standard) ထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉၼႆသေ ၶႃႈၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈမႃးႁွင်ႉတူၺ်း မီးပီႈၼွင်ႉ တႆးႁဝ်း ၸိူၵ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢၼ်ၶႃႈႁွင်ႉဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ထၢမ် – တႄႇၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းပၢႆးမွၼ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈတႄႇႁွင်ႉၽဵင်းၼၼ်ႉ တႄႇႁွင်ႉၽဵင်းထႆး မႃးဢွၼ်တၢင်းၶႃႈႁႃႉ?  

တွပ်ႇ – ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တႄႇႁွင်ႉၽဵင်းထႆး မၼ်းဢွၼ်ႇတၢင်း။

ထၢမ် – တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉလူး ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၾိုၵ်းသွၼ်ဝႆႉ ပၢႆးမွၼ်းၶေႃၶေႃႁႃႉ?  

တွပ်ႇ – တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း သွၼ်လိၵ်ႈ။ တီႈၶႃႈသူၼ်ၸႂ်သမ်ႉ ႁွင်ႉၽဵင်း ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လိၵ်ႈၵေႃႈႁဵၼ်း၊ ၽဵင်း ၵေႃႈႁွင်ႉ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆမႃးၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ် – မိူဝ်ႈၽွင်းႁဵၼ်းယူႇၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇၶေႉၶဵင်ႇ ၼႂ်းပၢင်ႁွင်ႉၵႂၢမ်း တီႈလႂ်ၽွင်ႈၶႃႈ?

တွပ်ႇ – မိူဝ်ႈၶႃႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းမႃး မီးမွၵ်ႈ 20 တီႈယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းပႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ထႅင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈမႃး ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆးၼႆႉၶႃႈ။

ထၢမ် – ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးတူၺ်း တီႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈသင် တၢင်းၼွၵ်ႈလႄႈသင် မၼ်းမီးလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ?  

တွပ်ႇ – ပေႃးတီႈႁူင်းႁဵၼ်းသမ်ႉ ႁဝ်းတေလႆႈထူပ်းၺႃးၶူး ဢမ်ႇၼၼ် လုၵ်ႇဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်း လူင်မၢင်ၵေႃႉ ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးႁဝ်းမႃးႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းသမ်ႉ လႆႈၶဵင်ႇတႃႉၸွမ်း ၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢဝ်းဝႃႉ၊ တဢၢင်း တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယွၼ်ႉမီးၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈထူပ်းၵူၼ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈ ၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈ။ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းတႆး၊ ၵူၼ်းထႆးၵေႃႈ လႆႈထူပ်းမူတ်းၶႃႈ။

ထၢမ် – ၵွၼ်ႇၼႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၶိုၼ်ႈၶဵင်ႇသေ ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် တေဢဝ်ၽဵင်းၵႂၢမ်းၽႂ်ႁွင်ႉ?  

တွပ်ႇ – မိူဝ်ႈပႆႇမီးၽဵင်းၵႂၢမ်း ပဵၼ်ၶွင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ လႆႈႁွင်ႉၽဵင်းထႆးၵူၺ်းၶႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းထႆးထွမ်ႇၶႃႈ။

ထၢမ် – ယူႇတီႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ႁၼ်ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း တီႈဢၼ်လႆႈၸႂ်သေပိူၼ်ႈ ပဵၼ်ၽႂ်ၶႃႈ?

တွပ်ႇ – ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ ၶႃႈထွမ်ႇမႃးၸဵမ်လဵၵ်ႉဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၼမ်ႉၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ပီႈၶိူဝ်းၸႅတ်ႈၼႆႉၶႃႈ ဢေႃႈ ၼမ်ႉၵႂၢမ်းၶႅမ်ႉတႄႉၶႃႈ။

ထၢမ် – ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးတူၺ်း ၼႂ်း MV ဢၼ်ထၢႆႇဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ တူၺ်းယဝ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ပႅၵ်ႇႁူပႅၵ်ႇတႃ ဢွင်ႈတီႈထၢႆႇလႄႈ သင် လွင်ႈၼုင်ႈဝႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် ၸိူဝ်းၼႆႉလူး ၽႂ်ၵေႃႉသူၼ်းဢီးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾၢင်ႇႁၢင်ႈၼႆႉ ဢွၵ်ႇမႃး?

တွပ်ႇ – ပဵၼ်တူဝ်ၶႃႈႁဝ်း ၵေႃႉၶူင်သၢင်ႈၵူၺ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢွၵ်ႇမႃးမဵဝ်းၼၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ် Style ထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ မၼ်းပႅၵ်ႇပိူင်ႈ တီႈဢမ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ။

ထၢမ် – ဢွင်ႈတီႈထၢႆႇမၼ်းၶႃးလူး လႂ်ၵႂႃႇထၢႆႇတီႈလႂ်လၢႆလၢႆၽွင်ႈ?

တွပ်ႇ – ပဵၼ်တီႈၼမ်ႉတူၵ်းမႄႈသႃ တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႂ်တီႈထႅင်ႈဢေႃႈ။

ထၢမ် – မိူဝ်ႈၵႂႃႇထၢႆႇၼၼ်ႉလူး မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၽွင်ႈ?  

တွပ်ႇ – ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်း လူဝ်ႇၼႅတ်ႈထၢႆႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႅတ်ႈမိူဝ်းၵမ်းလဵဝ်။

ထၢမ် – ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်း MV ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းႁွင်ႉမၼ်း လႅပ်ႈထိုင်ၸႂ်ထိုင်ၶေႃးဝႆႉ ဢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ယၢမ်ႈမီးတူဝ် ထူပ်း ၽၢတ်ႇယၢၼ်ၵေႃႉႁၵ်ႉမႃးႁႃႉ? တူၺ်းတၢင်းၼႃႈတႃ ၵူၼ်းႁွင်ႉမၼ်းၵေႃႈ မွင်ၸႂ်(သဝ်ႉ) ၸွမ်းၼႂ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ?  

တွပ်ႇ – ပေႃးဝႃႈ ၵေႃႉႁၵ်ႉၼႆ ၶႃႈႁဝ်း ယင်းပႆႇတူဝ်ထူပ်းမႃးၶႃႈ ပေႃးဝႃႈ ပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၼႆ ႁဝ်းၵေႃႈလႆႈ ၽၢတ်ႇယၢၼ်ၵၼ်မႃး ပဵၼ်လိူင်ႈထမ်ႇမတႃႇၵူၺ်း။ ဢၼ်တီႈလႆႈႁၼ် ၼႂ်း MV ၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ လႅပ်ႈၸွမ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း သီ ၼႃႈၶႃႈၵေႃႈၶွင်လႄႈ လႅပ်ႈၸွမ်းၽဵင်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး ႁႂ်ႈလႆႈလီ ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈ။

ထၢမ် – ပီမႂ်ႇတႆး ပီၼႆႉလူး မီးၽႅၼ်တေၵႂႃႇႁွင်ႉတီႈလႂ်?

တွပ်ႇ – ဢမ်ႇပႆႇမီးၶႃႈ ပေႃးမီးၵူၼ်းတီႈတိတ်းတေႃႇမႃးၼႆ ၶႃႈၵေႃႈ ယိၼ်းလီ တီႈတေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈယူႇၶႃႈ။

ထၢမ် – မိူဝ်ႈၽွင်း ၽဵင်းၵႂၢမ်းၼႆႉ လိုဝ်ႈလင်ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၸွင်ႇလႆႈၵႂႃႇႁွင်ႉတီႈလႂ်ၽွင်ႈ?

တွပ်ႇ – ပႆႇလႆႈၵႂႃႇႁွင်ႉ တီႈလႂ်သေတီႈ။ လိူဝ်သေ တီႈၼႂ်း YouTube ။

ထၢမ် – တေႃႈလဵဝ် မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ တႃႇပၢႆးမွၼ်းၼႆႉ?

တွပ်ႇ – ၽဵင်းၵႂၢမ်းတီႈတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႂ်ႇၼႆႉ တေႃႈလဵဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တေၶႅမ်ႉလိူဝ်ၵဝ်ႇၶႃႈ။

ထၢမ် – ပဵၼ်မႃး ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸိူင်ႉၼႆ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ?

တွပ်ႇ – မီးဢေႃႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ပိူၼ်ႈ ၼိူဝ်(Social media) ၸိူဝ်းၼႆႉ လၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ၼွင်ႉဢွၼ်လိုၼ်းၼႆႉ ႁဵတ်းသင်လႄႈ သႂ်ႇၶူဝ်းပႅၵ်ႇပိူင်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၶႃႈၵေႃႈလႆႈသပ်းလႅင်း ႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈပွင်ႇၸႂ်ယဝ်ႉၶႃႈ။

ထၢမ် – မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈဝႃႈမႃးၸိူင်ႉၼႆ ၼႂ်းၸႂ်ၼွင်ႉလူးပဵၼ်ႁိုဝ်ၽွင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ၶမ်ႈပူၼ်ႉ မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ?

တွပ်ႇ – ၶႃႈတေဢမ်ႇဝူၼ်ႉၼမ်၊ တေသပ်းလႅင်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵမ်းလဵဝ်။ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢမ်ႇဢဝ်လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တီႈသုၵ်ႉ သၵ်ႉၸႂ်။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းမီးယိူင်းမၢႆဝႆႉ တီႈဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်း တင်းၼမ်။

ထၢမ် – တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလူး ပိူၼ်ႈသွၼ်ပၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႇတေႁတ်းဢွၵ်ႇၼႃႈ ဢွၵ်ႇတႃသေ ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိူင်ႉၼႆမႃး?

တွပ်ႇ – ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈၾိုၵ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁတ်းႁွင်ႉၵႂၢမ်း၊ ယုမ်ႇယမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႃႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႈၼႆႉ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၶႅမ်ႉ၊ ႁတ်းယိပ်းမႅၵ်ႉ (မႆႉႁွင်ႉၽဵင်း) ၊ ႁတ်းၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ဝေးထီး၊ ႁတ်းထူပ်းၺႃးၵူၼ်းတင်းၼမ်။ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈလႆႈ ၾိုၵ်းမႃးတႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ် – ပေႃႈမႄႈၼွင်ႉလူး ၸွင်ႇပၼ်ႁႅင်း ၶဝ်ႈမႃးပၢႆးမွၼ်းတႆးၼႆႉ?

တွပ်ႇ – တီႈႁိူၼ်းပၼ်ႁႅင်းဢေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁႄႉႁၢမ်ႈသင်ၶႃႈ။

ထၢမ် – ၵွၼ်ႇၼႃႈၼၼ်ႉလူးၸွင်ႇမီးၽူႈတႅမ်ႈၵႂၢမ်းၵေႃႉလႂ် ႁွင်ႉမႃးႁႃႉ တႃႇတေႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸိူင်ႉၼႆ?  

တွပ်ႇ – ဢမ်ႇမီးသေၵေႃႉၶႃႈ လိူဝ်သေ ပီႈၶိူဝ်းၸႅတ်ႈၼႆႉ။

ထၢမ် – မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈႁၼ်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းဢွၵ်ႇမႃးၸိူင်ႉၼႆ ၵူၼ်းပၼ်ႁႅင်းၵေႃႈၼမ်လႄႈ ၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ်ၼွင်းလူး ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၽွင်ႈ?

တွပ်ႇ – ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵူႈၵေႃႉၶႃႈ။ တီႈပၼ်ႁႅင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈထွမ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်း ၶႃႈႁဝ်းဢေႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း