Thursday, May 30, 2024

ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၵႂၢမ်းၼႂ်းၸႂ် ၶူးသွၼ်ၾၢႆႇပၢႆးမွၼ်း ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်မိူင်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးလွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁႃပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်း။   မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းပၢႆးမွၼ်း ၊ ၽူႈမီးၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၵေႃႈ ၺႃးမၢပ်ႇမႂ်လူၺ်ႈမၢႆမီႈ 505 တင်းၼမ်။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ လႆႈပိုၼ်ႉပွႆႇ ၾၼ်မုင်ႈယိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ဢွၵ်ႇယၢၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ သွၼ်ႈယူႇတီႈလွတ်ႈၽေး။   ၼႂ်းပၢႆးမွၼ်းတႆးၵေႃႈ ၵူၼ်းတႆးၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းဢၼ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇၼၼ်ႉ လႆႈဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းသေ လႆႈတေႃႇသူႈတွၼ်ႈတႃႇတေထိုင်လႆႈတီႈ ၾၼ်မုင်ႈယိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးဝႆႉၼၼ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်း မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း၊ မေႃတႅမ်ႈၵႂၢမ်း၊ ၽူႈၸတ်းၸိူင်း( Director) MV- Short Film ၶူးသွၼ်ၾၢႆႇပၢႆးမွၼ်း ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း မၢၼ်ႈလႄႈတူင်ႇဝူင်းတႆး – ၵေႃႉၼိုင်ႈ။  ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်ၸိူင်ႉၼႆ ယူႇတီႈၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းၵူၼ်း ႁူႉၼမ်ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ လႆႈတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ လႆႈၶတ်းၸႂ်တႃႇၾၼ်တႃႈမုင်ႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸွင်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ  ၸၢႆးသႅင်ယွတ်ႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ   ၼင်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ 

Photo – Htam Khay Facebook- မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်း

ထၢမ် ။             ။ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်းၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈဝႃႈႁိုင်ယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်သင်ဝႆႉယူႇၶႃႈၼေႃ။

- Subscription -

တွပ်ႇ။              ။ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ပၢႆးမွၼ်းတႄႉၵေႃႈ ႁဵတ်းဝႆႉၽဵင်းၵႂၢမ်းမႂ်ႇဝႆႉယူႇ ဢၼ်ဝႃႈ “ ဢမ်ႇထိူၵ်ႈၶၢင်းႁိုဝ် ” ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ထႆႇ MV မၼ်းယဝ်ႉသေ တိုၵ်ႉတၢင်ႇဝႆႉၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ယဝ်ႉၵေႃႈ တေတၢင်ႇပၼ်ထႅင်ႈ A Thousand Word(ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ႁဵင်ၶေႃႈ)  ပဵၼ်ၵႂၢမ်း ဢိင်းၵလဵတ်ႈလႄႈတႆးလေႃးၵၼ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈၵႂၢမ်း တၢင်းမိူင်းပရႃႇသီႊၵေႃႉတႅမ်ႈဝႆႉ။

ထၢမ် ။                 ။ ၽဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်ပိုၼ်ၽႄဝႆႉမႂ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈ “ ဢမ်ႇထိူၵ်ႈၶၢင်းႁိုဝ် ” ၼႆၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ လႆႈပၼ်ၸိုဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈၼေႃ ပဵၼ်တူဝ်ထူပ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ ။                 ။ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ပီႈသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ တႅမ်ႈပၼ်ၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ ၸိုဝ်ႈမၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ပီႈသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ ၵေႃႉပၼ်ၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ ။ ၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ မီးၼႂ်းမိုဝ်းၶႃႈဝႆႉ မွၵ်ႈ 5 ပီၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၶူဝ်ႊဝိတ်ႊႁေ သင်ႁေၼႆလႄႈ ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ။ တိုၵ်ႉမႃးသႂ်ႇၼႂ်းၶႅပ်း “ပေႃႈၵႃႉထူဝ်ႇၼဝ်ႈ” ၼႆႉၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ဝၢႆးၼႆႉၸင်ႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ MV မၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ မီးဝႆႉ 10 ပုၵ်ႈပၢႆဢေႃႈၼၼ်ႉ။

ထၢမ် ။                  ။ ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ တႃႇတေပဵၼ်မႃး ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆလၢႆၶႃႈ။

တွပ်ႇ။                   ။ ႁဵတ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယၢပ်ႇသင်ယဝ်ႉ ။ ႁဵတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 12-13 ပီယဝ်ႉ။တေႃႇလဵဝ်ၵေႃႈ ပၢင်သွၼ်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၶႃႈၼႄႇၼေႃ။ၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းယၢင်ႇလဵဝ် ပဵၼ်တႃႇပဵၼ်ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။မၼ်းတေပႃးလၢႆး Music Produce ထႅင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီးပႃး လၢႆၶၵ်ႉတွၼ်ႈထႅင်ႈ ။ Pre-production မၼ်းမိူၼ်တေႁဵတ်း ဝီးတီးဢူဝ်းၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ ႁဝ်းတေပၼ်လွင်ႈ ၶုၺ်ႉႁၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ ၶဝ်ပၼ်ရသ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေလႆႈႁူႉဝႆႉဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။ဢၼ်ၵႂၢမ်း ၼႆႉၵေႃႈ မိူၼ်ၼၼ် ႁဝ်းတေၵႂႃႇလၢႆး Rock ႁႃႉ Pop ႁႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေၵႂႃႇ Studio တီႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉဝႆႉၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉဢေႃႈ။တႃႇတေဢွၵ်ႇၵႂၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် မၼ်းတင်းငၢႆႈလိူဝ်သေ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၵွၼ်ႇဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵႂၢမ်းၶႃႈ မီးဝႆႉ 30 – 40 ၼႆႉယဝ်ႉဢေႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵူႈဢၼ်ဢၼ်သေၼႆ တေၶတ်းၸႂ်ပိုၼ်ၽႄၵႂႃႇၵမ်းလွႆးလွႆးၶႃႈ။

Photo – Htam Khay Facebook- မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်း

ထၢမ် ။                  ။မိူဝ်ႈလဵဝ် ငိၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယူႇဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းၼႆ ပၢင်သွၼ်ၶႃႈလူး တိုၵ်ႉသိုပ်ႇသွၼ်ယူႇၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ။                  ။ မီးၶႃႈဢေႃႈ တိုၵ်ႉသွၼ်ဝႆႉယူႇၸုပ်ႈၼိုင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ၸုပ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တႆး ၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၸုပ်ႈၼႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်မၢၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ပၢင်သွၼ်ၶႃႈၼႆႉ တေလႆႈသွၼ် 12 ဝူင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ၶႃႈၵေႃႈ တၢင်ႇဝႆႉယူႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၵေႃႈ။ Course မၼ်းတေမီးမွၵ်ႈ 30 ၼႆႉဢေႃႈ ။သွၼ်သူတ်ႇၵမ်းလဵဝ် ၶႃႈဢေႃႈ။သွၼ်ႁၼ်ၼႃႈၵၼ် ပဵၼ် Live  ၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ။ၼိုင်ႈဝူင်ႈသွၼ် 2 ဝၼ်း ၊ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း 1 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ ၶိုင်ႈ ၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ် ။                 ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် သမ်ႉဢမ်ႇယူႇၼႂ်းမိူင်းယဝ်ႉၼႆလႄႈ တႃႇတေတီႉသဵင်၊ ဢတ်းသဵင်ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈလူး မီးတီႈမၼ်းယူႇၶႃႈႁႃႉ လႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။                 ။ ဢေႃႈၶႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉၵေႃႈ မီးၵူႈတီႈယူႇၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶႃႈဢဝ်ၶွမ်ႊၶႃႈသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႃႈသိုဝ်ႉဝႆႉ မႅၵ်ႉဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ။ ၶႃႈတေယူႇၼႂ်းႁွင်ႈႁႂ်ႈဢၼ်ယဵၼ်ယဵၼ်သေၼႆႉ ဢတ်းလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ၶိူင်ႈတွႆႇတိုင်ႈၵေႃႈ မၢင်သႅၼ်းၶႃႈမီးဝႆႉ ၶႃႈႁႆႇၵွႆး မၢင်သႅၼ်းၵေႃႈႁႂ်ႈပီႈႁၢၼ်လႅင်းၶဝ် တွႆႇပၼ်ၸိူင်ႉၼႆဢေႃႈ။ ၵွၼ်ႇၼႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈႁဝ်းတေဢုပ်ႇၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ ၶႃႈၶႂ်ႈလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ် မီးၵႂၢမ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။မၢင်လွင်ႈၵေႃႈ တႆးၵေႃႉၶႃႈၸွႆႈၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ် ။              ။ ဢေႃႈၶႃႈ လႆႈထၢမ်လွင်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ လႄႈ ၵမ်းၼႆႉ တေယွၼ်းထၢမ်တူၺ်းလွင်ႈၸိူင်းၶႃႈၼေႃႈ။ ၵမ်းပူၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ်ၸိူင်း ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇလႄႈမေႃသွၼ်ၼႆၼေႃႈ ။ဝၢႆးသေ ပိုၼ်ၽႄၸိူင်းႁူဝ်ၼႆႉယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းပၼ်ႁႅင်းၵေႃႈမီးၼမ်ၶႃႈၼေႃ ။ မီးၽွၼ်းလီၽွၼ်းႁၢႆႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ ။

တွပ်ႇ။               ။ ၸိူင်းႁူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈ ၶႃႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၶူးသွၼ်ႁေ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းမႃးဢွၵ်ႇမႃး ၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။ၽွၼ်းလီမၼ်းတႄႉၵေႃႈ ၸိူင်းႁူဝ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈ လႆႈၼပ်ႉယမ်ၸွမ်ပိဝ်မိူင်တႆးသေ လႆႈတူၺ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇသႅၼ်ႊသႃႊ ႁဵတ်းသင်လႃႇၼႆ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၸိူင်းၼႆႉသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉဝႆႉ ။ သမ်ႉပဵၼ်လွင်ႈတေႉၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ ။ဢၼ်ယၢပ်ႇတႄႉယၢပ်ႇယူႇယဝ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵႂႃႇမႃး ၵေႃႈယၢပ်ႇဢေႃႈ။ၸဵမ်မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ၶႃႈၵေႃႈ တိုၼ်းၺႃးဝႆႉ မတ်ႉတႃ 505 ယဝ်ႉၶႃႈလူးၼေႃႈ။ၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶႃႈပႃးဝႆႉလႄႈ တိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈၶႃႈတၢင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ငိုၼ်းတႄႉ သဵင်ႈၵႂႃႇမွၵ်ႈ 100 သႅၼ်ပၢႆၼႆႉဢေႃႈ ။ ၶိူင်ႈၶူဝ်းဢၼ်ထၢႆႇငဝ်းတူင်ႉၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ ၵိုတ်းဝႆႉယူႇလႄႈ ယူႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႁေ တေလႅပ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇထႅင်ႈယူႇၶႃႈ။ၶႃႈတေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ် ဢဝ်ၸိူင်းဢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈထိုင်လႆႈ Asia Flim Festival ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈၵေႃႈ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈပေႃးတေလႆႈသူးဢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းမွပ်ႈပၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ။

Photo – Htam Khay Facebook- မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်း

ထၢမ် ။                 ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးလၢႆလွင်ႈလၢႆဢၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ သင်လၢႆလၢႆ ။ယူႇတီႈၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတင်းၼမ်သေ သမ်ႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၊ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈၵၢၼ်ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁၵ်ႉလႄႈသူင်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၾၼ်တႃႈမုင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆ တႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။  

တွပ်ႇ ။                  ။ လွင်ႈယၢပ်ႇတႄႉၵေႃႈ ၽႂ်ၵေႃႈမီးႁင်းၽႂ် ႁင်းမၼ်းၶႃႈၼေႃႈ။ ၶႃႈၵေႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇႁင်းၶႃႈယူႇ။ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇတႄႉ ၶႃႈလႆႈၸွႆႈထႅမ်  ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမႃးၼမ်ယူႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵိၼ်းၸႂ်ၼႃႇ။ တႃႇတေႁဵတ်းလႆႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတဵမ်ထူၼ်ႈၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ။ယွၼ်ႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵုမ်းၵမ်ႈဝႆႉ။ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ သုၵ်ႉသၵ်ႉ တေမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းဢၼ်မီးတီႈ တႃႈၵုင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ ။ တေၽုၺ်ႇလၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်မိူၼ်ၵဝ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၊ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်မိူင်းတႆး သူင်ႇပၼ်မိူင်းၼွၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၊ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇသေဢိတ်းယဝ်ႉ။ ငိုၼ်းဢၼ်မီးဝႆႉၵေႃႈ သဵင်ႈယဝ်ႉသဵင်ႈထႅင်ႈ။ဢမ်ႇႁၼ်လႆႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈမိူဝ်ႈႁိုဝ်းသင်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်လႆႈ ၶၢႆႉပၢႆႈမႃးယူႇမိူင်းပိူၼ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၶိုတ်းၵၢပ်ႈၼႃႇဢိူဝ်ႈ လွတ်ႈၽေးၼႃႇဢိူဝ်ႈ ၼႆတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ တိုၵ်ႉထူပ်းၵိၼ်းဝႆႉယူႇ။ ၶႃႈယၢမ်ႈလႆႈႁဵၼ်းၸူပ်းဝႆႉ ၽႃႇသႃႇ ပၢႆးၸႂ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈ 2017ၼၼ်ႉ။  ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇတေႁႂ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵင်းပေႃးၸႂ် ႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼၼ်ႉၼႆ လႆႈယူႇၵိၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။ၼႆႉၵေႃႈ ၶႃႈႁဵတ်းၸွမ်းယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ။ႁဝ်းတေထူၺ်ႈၸႂ်လွင်ႈလီႁႃႉလွင်ႈႁၢႆႉႁႃႉၼႆလႆႈဝူၼ်ႉယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ။ ဢၼ်ၶႃႈႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈတေလီ ၊ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်ၵေႃႈ တေလႆႈလီ ၊ တႃႇပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း တေလႆႈလီ ၊ တႃႇၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉႁဝ်းလီ ၼႆ ၶႃႈၶတ်းၸႂ်ယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းဢေႃႈ။ ၶႃႈတႄႉ ပဵၼ်ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၵူၺ်းလူးၼေႃႈ။ၼင်ႇၵႃႈပဵၼ်လႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢဝ်ၶူဝ်းမိူင်းတႆး သူင်ႇထိုင်ၼွၵ်ႈမိူင်းဢိူဝ်ႈ သင်ဢိူဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃး။လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၶႃႈၵူၺ်းၵိၼ် ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းမၼ်း ၶႃႈႁဵတ်းတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽွင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ႁပ်ႉၵၢၼ်ယူႇၶႃႈ ဢၼ်လႂ်ႁဵတ်းလႆႈၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ထႆႇၶူဝ်ႊသၼႃႊ (ကြော်ငြာ) ႁႃႉ သင်ႁႃႉၼႆ ပီႈၼွင်ႉယၢင်းၶဝ် ပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးပၼ်ၵၢၼ်ၶႃႈယူႇ။တေလႆႈဝႃႈ ၶိုၼ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈမႃးယူႇ။ ၵၢၼ်ၵေႃႈသုၵ်ႉသၵ်ႉဝႆႉ။မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မႃးၵွႆးၶႃႈဢေႃႈၼႆႉ တိုၵ်ႉႁိူဝ်ႉဝႆႉယူႇ။ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႂ်ႈတူင်ႉတၵ်ႉလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်တင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸင်ႇဢွၵ်ႇမႃး လၢတ်ႈတေႃႇႁဵတ်းၼႆဢေႃႈ။ယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇတဵတ်ႇယဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ ႁိုင်ယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၽွင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။

Photo – Htam Khay – မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽွင်းယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆး (ၽွင်းထၢႆႇၸိူင်း – ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇလႄႈမေႃသွၼ်)

ထၢမ် ။                   ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ယၢၼ်ၵႆမိူင်းႁဝ်းသေ ယူႇဝႆႉမိူင်းပိူၼ်ႈၸိူင်ႉၼႆ တႃႇပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလူး မီးၽႅၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။                    ။ၸွမ်းၼင်ႇ ၶႃႈပဵၼ်ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼႆၵေႃႈ တေမီး ပၢင်သွၼ်ပၼ်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ ၊ သမ်ႉထႅင်ႈမိူၼ်ၼင်ႇ ထႆႇငဝ်းတူင်ႉႁႃႉ သင်ႁႃႉၼႆၵေႃႈ တေမီးၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶႃႈတၢင်ႇဝႆႉ ၼိူဝ်ၾဵတ်ႉၶႃႈယူႇ ဢမ်ႇဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတၢင်းလႂ် ၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႆႈယူႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ။ တႃႇပဵၼ်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႄႉၵေႃႈ ပၢင်သွၼ်ၶႃႈ ၼိုင်ႈၸုပ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႉ ၶႃႈတေပၼ်သၵေႃႊလႃႊသိပ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇလႆႈႁဵၼ်း ၾရီႊ (ဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်း) ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ ၶႃႈပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းဝႆႉယူႇၶႃႈ။ ပၢင်သွၼ်ၼိုင်ႈပီၼႆႉ တေမီးယူႇ 4-5-6 ၸုပ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇဢေႃႈ။

ထၢမ်။                  ။ ဢေႃႈၶႃႈ ၶႂ်ႈထၢမ်ထႅင်ႈဝႃႈ ပေႃးတူဝ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႅင်းၸႂ်ယွမ်းမႃး ထၢတ်ႈၸႂ်တူၵ်းမႃးၼႆ ပၼ်ႁႅင်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် မီးလၢႆးၵႄႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။                 ။ ၼႆႉတႄႉ တေႃႈၼင်ႇ ငိုၼ်းႁဝ်းတူၵ်း 1 ႁဵင်ပျႃး ႁဝ်းယင်းၵဵပ်းဢဝ်ၶိုၼ်းၼႃႇၼေႃႈ ။ ပေႃးၸႂ်ႁဝ်းတူၵ်းၼႆ ႁဵတ်းသင်လႄႈ တေဢမ်ႇလႆႈမႄးတူဝ်မႄးၸႂ်ႁဝ်ၶိုၼ်း။ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသင်ၵေႃႈ မေႃၸႂ်တူၵ်း ။ ပိူၼ်လၢတ်ႈလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၵူၺ်းၵေႃႈ မေႃၸႂ်တူၵ်း။ ၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းတေမီးတီႈႁဝ်းယုမ်ႇယမ်ၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈ ၵဝ်ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉႁႃႉ သင်ႁႃႉၼႆသေ ဝၢႆးမႃးၵေႃႈ ဝူၼ်ႉၼမ်ၼႃႇသေ မႃးတဵၵ်းၸႂ်ႁဝ်းၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပိူၼ်ၵႆႉဝႃႈႁင်းၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈ ဢဝ်တြႃးသႂ်ႇၸႂ်လႄႈၼႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပေႃးႁဝ်းဝူၼ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းလီ ၼႆ ႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃဝႆႉၸႂ်ႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။ ပေႃးထၢတ်ႈၸႂ်ႁဝ်းတူၺ်း ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇၵဵပ်းၶိုၼ်း ဢမ်ႇမီးၽႂ်မႃးၵဵပ်းပၼ်ႁဝ်းၶိုၼ်းၶႃႈၼေႃႈ။တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈတႄႉ ပေႃးလူမ်ႉယဝ်ႉၶိုၼ်းလုၵ်ႉ ပေႃးဝႃႈလူမ်ႉယဝ်ႉႁေ တိုၵ်ႉၸဵပ်းယူႇၼႆၵေႃႈ ၼွၼ်းဝႆႉသေၵမ်းၼိုင်ႈ ၸင်ႇလုၵ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ (–ၶူဝ်သေသိုပ်ႇလၢတ်ႈ–) ၶႃႈတႄႉ ပၼ်ႁႅင်းၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ယွၼ်ႉဝႃႈၽဝၵူၼ်းႁဝ်း မၼ်းၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈလူင်းလူင်း ၶႃႈလူးၼေႃႈ။

ထၢမ် ။                   ။ၼႂ်းငဝ်းလၢႆး ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်။ တေၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ သိုပ်ႇတူင်ႉၼိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ။                   ။ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ၶႃႈၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၶႃႈၵႂၢမ်းၶေႃႈၼႆႉ။ လွင်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ၼႆႉတႄႉၵေႃႈ လီၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။ဢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉသၵ်ႉၼႆႉတႄႉၵေႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလူင်ၵႂႃႇၵူႈဢၼ်။ၵမ်ႈၼမ် ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆးႁဝ်းၼႆၵေႃႈ ယၢပ်ႇယူႇႁင်းၽႂ်မၼ်း။ယူႇတီႈၽႂ်မၼ်းသေ ဢၼ်လႂ်လီ ဢၼ်လႂ်ဢမ်ႇလီၵေႃႈ လိူၵ်ႈႁဵတ်းၵႂႃႇႁင်းၽႂ်မၼ်းလူဝ်ႇဝႃႈၼႆၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႈ။ၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမေႃတႅပ်းတတ်းပၼ် ၶႃႈၵေႃႈတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇ ၼင်ႇဢၼ်ၶႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ။ တွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၶႃႈၵေႃႈႁဵတ်း တွၼ်ႈတူဝ်ပိူၼ်ႈၵေႃႈႁဵတ်း ႁဵတ်းၵူႈမဵဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

Photo – Htam Khay Facebook- မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်း လူင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း (ႁၢင်ႈၵဝ်ႇ ၽွင်းယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆး)

ထၢမ်။                     ။ တႃႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇၶဝ် ပေႃးတေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တေၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။                     ။ မိူဝ်ႈႁဝ်းပႆႇၸိုဝ်ႈယႂ်ႇတႄႉ တေႁိူဝ်ႉဢေႃႈ။ တႃႇဢွၵ်ႇၵႂၢမ်းၵေႃႈ လႆႈႁိူဝ်ႉ။ၵႂၢမ်းဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ တႃႇတေၵႂႃႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼိူဝ်ၶဵင်ႇ Show  ၼႄႇ ပၢင်မူၼ်ႈၸႂ်ၼႄႇၵေႃႈ လႆႈႁိူဝ်ႉထႅင်ႈ ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၶႃႈၼႆႉ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆးသေ ႁႃငိုၼ်းၵိၼ်ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၶႃႈႁွင်ႈၵႂၢမ်းၼႆႉ ထိုင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ထိုင်မျိတ်ႉၵျီးၼႃး ထိုင်ၵေႃႇသွင်(ကော့သောင်း) ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ၶႃႈလႆႈငိုၼ်းၸွမ်းယူႇၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႃႈ ထႆႇငဝ်းတူင်ႉ ၸွမ်းႁေ ၵၢၼ်ဢၼ်လႆႈတီႈပၢင်သွၼ်ၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ၸင်ႇပဵၼ်တူဝ်ပဵၼ်တိၼ်ႇမႃးၶႃႈဢေႃႈ။ တႃႇတေႁွင်ႉၵႂၢမ်း ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႆတႄႉၵေႃႈ မၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႃႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။မၼ်းၵိၼ်းႁႅင်းၼႃႇ ၼႂ်းပၢႆးမွၼ်းတႆးႁဝ်း။မၼ်းလူဝ်ႇလႆႈ ပႃးၸႂ် သႂ်ႇၸႂ်ႁဵတ်းတေႉတေႉၸင်ႇတေယူႇလွတ်ႈလႆႈ။ လူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။ၵၢပ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉၵေႃႈ ႁဵတ်းယူႇထုပ်ႉ (Youtube) သေ ဢဝ်ၽဵင်းၵႂၢမ်းတူဝ်ၸဝ်ႈတၢင်ႇသေ ႁႃငိုၼ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႇ ။ၵူၺ်းၼႃႇ မိူင်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈတၢင်ႇ လၢႆႊသိၼ်ႊလႆႈ တိုၵ်ႉလႆႈႁဵတ်းယူႇ ထႅင်ႈသၢင်ႉၼိုင်ႈ တိုၵ်ႉလႆႈၶဝ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊသေႁဵတ်းၼႆ မၼ်းၵေႃႈ ယၢပ်ႇတၢင်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။

ဢၼ်ၶႃႈၶႂ်ႈသင်ႇ သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇၼႆႉတႄႉၵေႃႈ ယႃႇပေလႃႈလီႁဵတ်း ပေႃးဢမ်ႇႁူႉလီလီ။ပေႃးဝႃႈ လႆႈသွၼ်တေႉတေႉသေ ႁဵတ်းၼႆ ၸင်ႇၵွႆႈၶႅမ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈမႃးသွၼ်တီႈၶႃႈ မၼ်းသွၼ်လႆႈၵူႈတီႈၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။မၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼိုင်ႈဢၼ်ၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။ဢဝ်ၸႂ်သေႁဵတ်းၼႆတႄႉၸႂ်ႈယူႇ ႁဝ်းလူဝ်ႇမီးပႃး ပၢႆးႁူႉပၢႆးႁၼ်ၸွမ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ႁႂ်ႈပၢႆးမွၼ်းၶိုတ်းၸၼ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ် ။                      ။ ၵမ်းလိုၼ်း ၶႂ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈၽူႈပၼ်ႁႅင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။                      ။ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၶႃႈ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸိုဝ်ႈပၼ်ဝႆႉဝႃႈ ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်း ၸိုဝ်ႈတေႉတႄႉၵေႃႈ ပဵၼ် ၸၢႆးလွၼ်ႉသႅင်မိူင်းၶႃႈၼေႃႈ။တႄႇဝႃႈ ၶႂ်ႈဢဝ်ပၢႆးမွၼ်းသေ ၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႄႈ ၸင်ႇပၼ်ၸိုဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းဝႃႈ ထႅမ်ၶိူဝ်း ၼႆဢေႃႈ။ယွၼ်ႉၼၼ် ၶႃႈႁဝ်းပွင်ပဵၼ်လႆႈၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈယူႇ ၼႄတၢင်းပၼ်လႆႈယူႇ။တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ပၼ်ႁႅင်းၶႃႈမႃး 12-13 ပီၼႆႉၼႆၵေႃႈ ယိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵေႃႉၶႃႈ။ပၼ်ႁႅင်းလဵၼ်ႈၸိူင်းႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပၼ်ႁႅင်းႁွင်ႉၵႂၢမ်းႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ။ ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵေႃႉယဝ်ႉၼႆ ၶွပ်ႇၸႂ်ထိုင်ၵူႈၵေႃႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်။                     ။ ဢၼ်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈထၢမ်သေ ဢၼ်ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်းႁဝ်းၶႂ်ႈလၢတ်ႈတေမီးသင်ထႅင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။                     ။ ဢမ်ႇမီးသင်ယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ။ ဢၼ်ၶႂ်ႈၸိမ်လၢတ်ႈတႄႉၵေႃႈ ထႅမ်ၶိူဝ်း တိုၵ်ႉပဵၼ်မၢဝ်ႇလူင် ပႆႇမီးၵေႃႉႁၵ်ႉၶႃႈ ၼႆဢေႃႈ ႁႃႉ ႁႃႉ (–ၶူဝ်သေသိုပ်ႇလၢတ်ႈ–) ပေႃးဝႃႈ ၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇမႃးၼႆ လွမ်လွမ်ၸႂ်လဵၵ်ႉဝႆႉဢေႃႈ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶဝ်ႈထွမ်ႇပၼ် “မၢဝ်ႇလူင်” ဢၼ်ၶႃႈႁွင်ႉဝႆႉ တၢင်ႇဝႆႉၼိူဝ်ယူႇထုပ်ႉၼၼ်ႉသေၵမ်းၶႃႈ။ၵမ်းလိုၼ်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈယွၼ်းသင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵႆႉၶဝ်ႈထွမ်ႇ ၽဵင်းၵႂၢမ်းၶႃႈ ၼႂ်းယူႇထုပ်ႉၽွင်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈဝႆႉ သႅၼ်းမၼ်းယူႇၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ၵႂၢမ်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။

(ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈသေ ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်မေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း မေႃတႅမ်ႈၵႂၢမ်း မေႃၸတ်းၸိူင်း ၶူးသွၼ်ၾၢႆႇပၢႆးမွၼ်းတႆး ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸၢႆးထႅမ်ၶိူဝ်း တႄႉတႄႉဝႃႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း