Monday, June 17, 2024

ၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းမိတ်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်း ၸွမ်းလႅၼ်ၼႃးၼမ်

Must read

ၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းမိတ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတဵင်ၽၢႆ လၢင်းႁွင်ႈၼမ်ႉ ၵူဝ်ၽႃႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းၸဝ်ႈၼႃး လူဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း တဵင်ၽၢႆ၊ လၢင်းႁွင်ႈ တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း (ဝၢၼ်ႈတူဝ်းပိၼ်ႇ) တင်း ဝၢၼ်ႈတွင်ႇၵႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်းဝႆႉ ၸွမ်းလႅၼ်ႁူဝ်ႉတပ်ႉၶဝ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းလႅၼ်ၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵၢင်ဝႆႉ မၢၵ်ႇၸွမ်းလႅၼ်ႁူဝ်ႉတပ်ႉၶဝ် ဢၼ် တိတ်းၸပ်း ၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူဝ်းပိၼ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈတွင်ႇၵႅင်း။ ၵမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေတဵင်ၽၢႆ ၊ လၢင်း ႁွင်ႈၼမ်ႉၼႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ယွၼ်ႉၶဝ်ၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉၸွမ်းလႅၼ်ႁူဝ်ႉၶဝ်လႄႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ် ၸဝ်ႈၼႃးၵႂႃႇ တဵင်ၽၢႆ လၢင်းႁွင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၸဝ်ႈၼႃးဝႃႈ ယႃႇၵႂႃႇတဵင်ၽၢႆ ၊ လၢင်းႁွင်ႈ သင်ဝႃႈ ပဵၼ်မႃး တေ ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

“ႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈၼႃးတႄႉ ယၢပ်ႇဢေႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵူဝ်သေ ၵၢင်ဝႆႉၸွမ်းလႅၼ်ႁူဝ်ႉၶဝ် ၼမ်ၼႃႇ ၶဝ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇတွင်းတီႈမၼ်းလႆႈယဝ်ႉၼႆဢေႃႈ ၸုမ်းၵၢင်သမ်ႉ ၸုမ်းၼိုင်ႈ။ ၸုမ်းဢၼ်ယူႇသဝ်း ပႂ်ႉတပ်ႉယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ၸုမ်းၼိုင်ႈ။ ၸုမ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇၸမ်ၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းမိူင်း မိတ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မႃ၊ ဝူဝ်း၊ ၵႂၢႆး ၵႆႉတဝ်ၽႃႇၺႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵိင်ႇမႆႉ ၵႆႉႁၵ်းတူၵ်းသႂ်ႇလႄႈ မၢၵ်ႇၵႆႉ တႅၵ်ႇမႃး 2-3 ၵမ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးတႅၵ်ႇ ၼိုင်ႈၵမ်းၸိုင် မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တေတႅၵ်ႇၶိူဝ်းၵၼ် 3-4 လုၵ်ႈ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းမိတ်ႈလၢတ်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူၼ် ၼင်ႇ – ပွၵ်ႈႁွင်ႇ၊ ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၼမ်ပွႆႇဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်သေ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈမႃးၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးၼမ်။ ၵၢတ်ႇၽၵ်း ၶဵဝ်တႄႉ ပိုတ်ႇယူႇၵူႈဝၼ်း တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းထိုင် 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၶၢဝ်း တၢင်း 3 ၸူဝ်ႈမူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လိူဝ်ႁႅင်းထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ လွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉလႅင်းၾူၼ်းၵႆႉၶၢတ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ – Ooredoo ၊ MPT လႄႈ Mytel ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ၵႆႉပိၵ်ႉလႅင်းၾူၼ်းၼႃႇ၊ ပေႃးပိုတ်ႇပၼ် Ooredoo သမ်ႉပိၵ်ႉ MPT, Mytel ပေႃးပိုတ်ႇ Mytel သမ်ႉဢိုတ်း MPT ၸိူင်ႉၼႆ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ လႆႈမီးၵၢတ်ႇၾူၼ်း ၸေးမဵဝ်းမၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢၼ်ၼိုင်ႈၸႂ်ႉဢမ်ႇလႆႈၵေႃႈ လႆႈၸႂ်ႉထႅင်ႈ ၼိုင်ႈ ၸိူင်ႉၼၼ်ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 18/01/2024 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 25/02/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ်လေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/02/2024 ၼၼ်ႉ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်း ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ 27 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 12 ၵေႃႉလႄႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ 150 လင်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း