Friday, February 23, 2024

Facebook တင်း Page ၼႆႉ ၵွပ်ႈသင် ၵူၼ်းတင်းၵမ်ႇၽႃႇ သူၼ်ၸႂ်လဵၼ်ႈၼမ်

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ပၢၼ်လဵၼ်ႈဢိၼ်ႊတႃႊၼႅတ်ႊဢွၼ်ႊလၢႆႊ (Online) လႄႈ ၸဵမ်ၵၢၼ်တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်းၶၢႆၶူဝ်း ၸဵမ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းသုၼ်ႇတူဝ်၊ ၶူဝ်းၼုင်ႈတင်းဝႂ်၊ ၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး/ ၼႂ်းသူၼ် တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶၢႆတေႃႇၵၼ် တၢင်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊယဝ်ႉ။ ပိူင်တႅၵ်ႇမၼ်း ပေႃးသင်ႇသိုဝ်ႉ တၢင်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းၵူၺ်း ၶူဝ်းၶွင်ပေႃးမႃးႁွတ်ႈၽႅဝ် တီႈႁွင်ႈသဝ်း ႁိူၼ်းယေးႁဝ်းယူႇ ၵမ်းသိုဝ်ႈယဝ်ႉ။

ႁၢင်ႈ Facebook
Photo by – Google/ ႁၢင်ႈ Facebook

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်တိတ်းတေႃႇၵၼ် ၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်းၼိူဝ်ႊလၢႆႊၼႆႉၵူၺ်း ၸဵမ်ၵၢၼ်ထွမ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်း၊ တူၺ်းၸိူင်း ဢၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇ တႄႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိူၼ်ႈတေၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မၢင်ဢၼ် ပေႃးၵိုတ်းပႅတ်ႈၵၢၼ်ၽိမ်းဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၵူၼ်းဢၢၼ်ႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်ႈၵမ်ႈၼမ် တေႁွင်ႈသေ ဢဝ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႈ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၵမ်းလဵဝ် လွင်ႈဝႃႈ တေဢတ်းသႂ်ႇၼႂ်း CD – VCD ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။ ပေႃးမီးၶႅပ်း CD – VCD ယူႇၵေႃႈ ၸၢၵ်ႈလဵၼ်ႈမၼ်း ဢမ်ႇ မီးယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢွင်ႈတီႈတႃႇသႂ်ႇၶႅပ်း CD – VCD မၼ်းပေႃးဢမ်ႇ မီးယဝ်ႉ။ လွင်ႈဝႃႈ ၶႅပ်း/ ၶူၺ်ႇ ၵႅတ်ႉသႅတ်ႉသ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ယိုၼ်ႈၶႅၼ်းၵႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်း လွင်ႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉၸိုင် ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တေမီးၽွၼ်းလီတင်းမူတ်း ၽွၼ်းၸႃႉၵေႃႈ တိုၼ်း မီး မိူၼ်ၵၼ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈထုၵ်ႇႁႅၵ်ႉၶေႃႈမုလ်းၵၼ် လွင်ႈထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း (Block) တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇ ႁူႉၶိုတ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်းၸိုင် တေၸၢင်ႈၺႃးပိူၼ်ႈၶဝ်ႈႁႅၵ်ႉလႆႈၶေႃႈမုလ်းႁဝ်းၵႂႃႇ ပိူင်တႅၵ်ႇမၼ်း မိူၼ် ၼင်ႇ လွင်ႈႁႅၵ်ႉၶေႃႈမုလ်း ယေးငိုၼ်းၶွင်ႁဝ်း၊ ၶေႃႈမုလ်းလပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပေႃးမႃးတူၺ်း ပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၵမ်ႇၽႃႇ ဢၼ်သူၼ်လဵၼ်ႈၵၼ်ၼမ် တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၼႆႉသမ်ႉ တေပဵၼ်တၢင်း Facebook မၢင်ၸိူဝ်း လူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးႁႃငိုၼ်းၸွမ်းၼႆၵေႃႈ ပိုတ်ႇ Page ထႅင်ႈ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈ ၶဝ်ႈထိုင်ႁၼ်ႁဝ်းၼမ် တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယမ်းလဵဝ် ပေႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၵူၼ်းၸႂ်ႉ Facebook တင်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉ တေ မီး 2 Billion ပၢႆ တေလႆႈဝႃႈ ၸႂ်ႉၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတီႈသုတ်း ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႉယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်ႉ Facebook လႄႈ Page ၼႆႉသမ်ႉ တေမီးၽွၼ်းလီ/ ၽွၼ်းၸႃႉ မၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆသေ ယူႇတီႈ ၸၢႆးယွတ်ႈၶမ်း ၸုမ်း ၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ် ၸၢႆးႁၢၼ်လဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢႃယု 20 ပၢႆ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆး ဢၢႆႊထီႊ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉလွင်ႈ Facebook လႄႈ Page ဝႆႉၼင်ႇ ၼႆ။

ထၢမ် – Facebook ၼႆႉ ၽႂ်ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵေႃႇတင်ႈမႃးၶႃႈၼေႃ?

တွပ်ႇ – ၵူၼ်းၵေႃႇတင်ႈမၼ်း ပဵၼ်မတ်ႉသ်ႊ သူႊၶႃႊပၵ်ႉ (Mark Zuckerberg)။ မၼ်းၸၢႆးတႄႇတင်ႈ Facebook ၼႆႉမႃး မိူဝ်ႈပၢၼ်မၼ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တီႈႁႆးသ်ဝေႊ မိူဝ်ႈပီ 2004 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၶႃႈ။

ထၢမ် – ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈလဵၼ်ႈၵၼ်တင်း Facebook ၼႆႉ တေမီးႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၼေႃ?

တွပ်ႇ – ပေႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၵူၼ်းတင်းၵမ်ႇၽႃႇ သူင်လဵၼ်ႈၸႂ်ႉၵၼ်မႃး တင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊၼမ်ၼႆႉ တေပဵၼ် Facebook တေမီးၵူၼ်းၶဝ်ႈလဵၼ်ႈ 2 Billion ( 2 ႁဵင်လၢၼ်ႉ) ပၢႆ။ Tik Tok သမ်ႉ 1 Billion (1 ႁဵင်လၢၼ်ႉ)ပၢႆ။ မိူၼ်ၼင်ႇ Twitter ၼၼ်ႉသမ်ႉ တိုၵ်ႉမီး Million (လၢၼ်ႉ) ၵူၺ်း ယင်းပႆႇထိုင် Billion (ႁဵင်လၢၼ်ႉ) ပေႃးဝႃႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၸိုင် ၵူၼ်းလဵၼ်ႈ Facebook ၼႆႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။

ထၢမ် – ပေႃးႁဝ်း တေၶဝ်ႈလဵၼ်ႈ/ ပိုတ်ႇ Facebook ၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁဝ်းၶႃႈ တေႁၢင်ႈႁႅၼ်းမီးဢီႈသင်ၵွၼ်ႇ?

တွပ်ႇ – ပေႃးႁဝ်း တေပိုတ်ႇ Facebook မႂ်ႇၸိုင် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁဝ်းတေလႆႈမီးမၢႆၾူၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်ႁဝ်းသေ ပိုတ်ႇၵေႃႈ လႆႈ။ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈသမ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇမီး Email သုၼ်ႇတူဝ်ႁဝ်းသေ ပိုတ်ႇၵေႃႈလႆႈ။ ပေႃးႁဝ်းမီးမၢႆၾူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် Email ႁဝ်း သေဢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းပိုတ်ႇလဵၼ်ႈလႆႈ Facebook ယဝ်ႉ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇမီးသွင်ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းတေဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ပိုတ်ႇလဵၼ်ႈလႆႈ Facebook ၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ပေႃးၶႅၼ်ႇၼႃႇယဝ်ႉ ၶဝ်တေလႆႈၸႂ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶဝ်ပေႃးႁူႉ မူတ်းယဝ်ႉ။

ထၢမ် – Facebook ၼႆႉလူး ၸွင်ႇမီးပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၶေႃႈႁၢမ်ႈသင် ပေႃးမီးလူး တေမီးပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈသင်ၽွင်ႈ?

တွပ်ႇ – လွင်ႈ Update ပၵ်းပိူင် Facebook ၶဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းမီးတႃႇသေႇ မၢင်ပွၵ်ႈၶႃႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇတၼ်းဢၢၼ်ႇၵႂႃႇမူတ်း ၶႃႈၶဝ်ႈတူၺ်း တီႈဢၼ်ၶႃႈလူဝ်ႇၸႂ်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ပၵ်းပိူင်ၶဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းမီးၼမ်ၼႃႇလႄႈ ၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းလဵပ်ႈ ႁဵၼ်း ပၵ်းပိူင်ၶဝ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ ၶႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸႂ်ႉ Facebook ယူဝ်းယူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵူၺ်း။

ပေႃးႁဝ်း တေတၢင်ႇသင်ႇၼိူဝ် Social Online Media ၸိုင် ႁဝ်းတေလႆႈၾၢင်ႉဝႆႉ ပေႃးႁဝ်းတေတၢင်ႇဢၼ်ဢၼ်ၸိုင်  မၼ်းတေၽိတ်းဢီႈသင်ၽွင်ႈ တၢင်ႇဢၼ်ၼႆႉမၼ်းထုၵ်ႇ၊ တၢင်ႇဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးႁဝ်းၶႂ်ႈႁႃငိုၼ်း ပႃး ပေႃးတၢင်ႇဢၼ်ၼႆႉ ၸွင်ႇၺႃး Copyright ႁႃႉ? ဢမ်ႇၺႃး Copyright ႁႃႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းတေလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁူႉဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၵ်းပိူင် ၶဝ်ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉ ၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းမူတ်း။

ပေႃးၽႂ်ၶႂ်ႈလဵပ်ႈ ႁဵၼ်းပၵ်းပိူင်ၶဝ်ၸိုင် ၶဝ်ႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢၢၼ်ႇတူၺ်းလႆႈ Facebook.com/ policy ၶွင်ၶဝ်ၼႆ တေမီး ၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးဢဝ်တီႈၶႃႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉဝႆႉတႄႉ ၶႃႈတေလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းၼႃႈၵၢၼ်ၶႃႈၵမ်ႈသိုဝ်ႈ ဢၼ် ႁဵတ်းယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ Copyright ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ထၢမ် – Copyright ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉလူး မၼ်းပွင်ႇသင်?

တွပ်ႇ – တီႈၶႃႈ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈတၢင်ႇ VDO ၸိုင် ၸွင်ႇတေမီး Copyright ႁႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈ ၶွင် (မူပိုင်) မၼ်းႁႃႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ တၢင်ႇ VDO ၵႂႃႇ သဵင်ၼႆႉ ႁဝ်းတေလႆႈၸႂ်ႉ၊ သဵင်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ မၼ်းတေမီးမႃးၸိူင်ႉၼႆ။

ပေႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ Copyright ၼႆႉ ပေႃးၵႂႃႇဢဝ် VDO ၶွင်ပိူၼ်ႈမႃးတၢင်ႇတီႈႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉ ဝႃႈ မၼ်းမီးၸဝ်ႈၶွင် (မူပိုင်) ဝႆႉယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽဵင်းၵႂၢမ်းၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ပေႃးႁဝ်း ၵႂႃႇဢဝ်မႃးတၢင်ႇၵေႃႈ ၽိတ်းၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉမၼ်းၸဝ်ႈၶွင်ဝႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၽိတ်းၼႆ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁင်းၵူၺ်း ၸိူင်ႉၼၼ်တႄႉ မၼ်း တေဢမ်ႇၽိတ်းၶႃႈ။

ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇယွၼ်းၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းသေ မႃးတၢင်ႇၸိုင် ႁဝ်းတေၺႃး Copyright မၼ်းတေၺႃးပိူင် Online ၼၼ်ႉၶႃႈ ယဝ်ႉ။ Copyright ၼႆႉ တေမီး 2 မဵဝ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ Copyright Takedown တင်း Copyright ယူဝ်းယူဝ်း။ မိူၼ်ၸိူင်ႉဝႃႈ ၺႃး Copyright ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းပၼ်တၢင်ႇယူႇ ငိုၼ်းၶဝ်ႈတႄႉ တေဢမ်ႇမီးသေပျႃး။

ဢၼ်ဝႃႈ Copyright Takedown ၼႆႉသမ်ႉ ပေႃးႁဝ်းၺႃး Copyright ၼႆႉယဝ်ႉ VDO ၼၼ်ႉ မၼ်းတေတူၵ်းၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် မၼ်းတေဢမ်ႇမီးတီႈၼိူဝ် Page ႁဝ်း။ ပေႃးမၼ်းတူၵ်းၸိူင်ႉၼၼ် တီႈ Page ႁဝ်းၼႆႉ တေၺႃးၵိၼ်။ ပေႃးပဵၼ် You Tube သမ်ႉ ပေႃးၺႃး Copyright Takedown 3 ၵမ်းၵေႃႈ You tube ႁဝ်းၼႆႉ တေၵွႆၵမ်းလဵဝ်။

ထၢမ် – Facebook တင်း Page ၼႆႉ မၼ်းပိူင်ႈၵၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

တွပ်ႇ – Page ပိူၼ်ႈသၢင်ႈ(တင်ႈ) မႃး တႃႇတေႁႃငိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ႁႃတၢင်းသိူဝ်းမူၼ်ႈႁဝ်း လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ သုၼ်ႇတူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ ထႆႇသင်လူင်းၵေႃႈလႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁုင်ၶဝ်ႈၽၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၶျွင်ႉႁႃငိုၼ်း ၵမ်ႈၼမ် ငိုၼ်း ၼႆႉ တေလႆႈမႃးတင်း Page ၼႆႉ ပေႃးပဵၼ် Facebook သုၼ်ႇတူဝ်တႄႉ ယင်းပႆႇလႆႈငိုၼ်း။

တင်းႁႃလႆႈငိုၼ်း တီႈ Page ၼၼ်ႉသမ်ႉ ႁဵတ်း VDO တၢင်ႇၵေႃႈလႆႈ။ ပေႃးပဵၼ် VDO ၼႆ တေမီးၶူဝ်းသၼႃး (ကြော်ငြာ) ၶဝ်ႈ တေလႆႈလၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လၢဝ်ၼႆႉ ပိူၼ်ႈတေလႆႈဢဝ်ငိုၼ်းသိုဝ်ႉသေပၼ် ပၼ်လၢဝ်လႆႈတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈႁဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မၼ်း မီးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႃႇတေႁႃငိုၼ်းလႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇတူၺ်း ၸွင်ႇႁဝ်းႁဵတ်းၸွမ်းပၵ်းပိူင် page ၶဝ် ၼၼ်ႉယူႇႁိုဝ် ၼႆၸိူဝ်း ၼႆႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇတူၺ်းဝႃႈ ႁဝ်းယူႇတီႈလႂ် ပေႃးဝႃႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းႁႃငိုၼ်းပႆႇလႆႈ ပေႃးဢဝ်ပေႃႇလသီႇ ၶွင် မိူင်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ၶဝ်တေဢမ်ႇပၼ်ႁႃငိုၼ်း။ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တင်း Facebook ၶဝ် တေတတ်းဝႆႉ မၼ်းပဵၼ်တီႈမိူင်းဢၼ်ၶဝ် တတ်းဝႆႉလႄႈ လိူဝ်သေ မိူင်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ တၢင်ႇမိူင်းၵေႃႈမီးထႅင်ႈ ဢၼ်ၺႃးတတ်းဝႆႉသေ ဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈ တင်း page ၼႆႉ။

ထၢမ် – ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်လႂ်ၽွင်ႈ ဢၼ်ႁႃငိုၼ်းလႆႈ တင်း Page ၼႆႉ?

တွပ်ႇ – မိူင်းတီႈဢၼ်ႁႃငိုၼ်းလႆႈ တီႈၼိူဝ် Page ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ မႃးတူၺ်းတီႈႁိမ်းၸမ်မိူင်းႁဝ်းၼႆႉၵူၺ်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းထႆး၊ ဢိၼ်းတီးယိူဝ်း၊ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း၊ လၢဝ်း၊ ၵမ်ႇပေႃးတီးယိူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ လႆႈၵႂႃႇ။

ထၢမ် – ၽွၼ်းလီ/ ၽွၼ်းႁၢႆႉ တီႈ Facebook ၼႆႉလူး မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ။

တွပ်ႇ – ၽွၼ်းလီ/ ၽွၼ်းႁၢႆႉ တီႈ Facebook ၼႆႉ မၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ ၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ မၼ်းယူႇတီႈ ၵူၼ်းၸႂ်ႉ မၼ်းၵူၺ်း။ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းၸႂ်ႉမၼ်း တေၸႂ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ပေႃးႁဝ်းမေႃၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈၽွၼ်းလီၼႆၵေႃႈ မၼ်းၵေႃႈလႆႈ။ Facebook ၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႂ်ႈႁႃငိုၼ်းၼႆၵေႃႈလႆႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႁဝ်း ထၢႆႇႁၢင်ႈ ႁဵတ်းၶျွင်ႉ VDO ႁဝ်းၶႃႈသေ တၢင်ႇ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ ႁႃငိုၼ်းၼႂ်းမၼ်းလႆႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇမၼ်းလႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈ။  

ၵူၼ်းမၢင်ၵေႃႉ ပေႃးဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇမေႃႁႃၵိၼ် ဢဝ် Facebook ၶဝ်သေ ၵႂႃႇႁႃလႅၼ်ပိူၼ်ႈ/ ပႅတ်ႈပိူၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃး ပိူၼ်ႈၺွပ်းလႆႈမႃး တေၸၢင်ႈတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽွၼ်းၸႃႉမၼ်း ယွၼ်ႉဢမ်ႇမေႃၸႂ်ႉ Facebook ။

ထၢမ် – ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လဵၼ်ႈ Facebook ၼႆႉ ပေႃးလၢမ်းၶၢတ်ႈတူၺ်း တေမီးမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၼေႃ?

တွပ်ႇ – ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လဵၼ်ႈၽဵတ်ႉပုၵ်ႉၼႆႉ ၶႃႈဝႃႈ ၸဵမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၵူၼ်းၶၢဝ်ႉ လဵၼ်ႈၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၵူၼ်း ထဝ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉၶဝ်ႈထိုင်လႆႈ IT (Technology) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၸိူဝ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ မၢင်ၵေႃႉ ႁူႉၶိုတ်းသေ ယင်းလဵၼ်ႈ Facebook ၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၼမ်ဢေႃႈ။

ထၢမ် – Facebook ဢၼ်ၵႆႉၺႃးႁႅၵ်ႉၶေႃႈမုလ်း/ ပွၵ်ႉသ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းသင်ၼေႃ?

တွပ်ႇ – Facebook ဢၼ်ၺႃးႁႅၵ်ႉၶေႃႈမုလ်း/ ပွၵ်ႉသ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ 4 ပီၼၼ်ႉ တင်း Facebook ၶဝ်ၵေႃႈ ယၢမ်ႈပၼ်ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ႁဝ်းၶဝ်ယူႇ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶဝ် ႁဵတ်းမၢႆလပ်ႉ (Password) သွင်ၸၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇမီး မၼ်းတေပိၵ်ႉ။ ထႅင်ႈ လွင်ႈၼိုင်ႈ မၢင်ၸိူဝ်း ယွၼ်ႉႁဵတ်း Facebook ငၢႆႈၼႆသေ ႁဵတ်း account လၢႆဢၼ်သေ ၶဝ်ႈၵေႃႈမီးၼမ်လႄႈ ထုၵ်ႇတင်း Facebook ၶဝ် ပိၵ်ႉပႅတ်ႈၵႂႃႇ တီႈၶဝ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁိုင်ယဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉႁဝ်းပိုၼ်ၽႄႈ Content ဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းၼႃႇၵေႃႈ မၼ်းၸၢင်ႈ Block ပႅတ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ။ Facebook ၼႆႉ မၢင်မဵဝ်း မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၵုမ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ မၼ်းပဵၼ် AI ၵုမ်းဝႆႉလႄႈ မၢင်ပွၵ်ႈမၼ်းၽိတ်းပိူင်ႈၵႂႃႇသေ ထုၵ်ႇပိၵ်ႉမႅၼ်ႈၺႃးၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ။ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈၶိုၼ်း ၸႅင်ႈၶိုၼ်းၵေႃႈ မၼ်းၸၢင်ႈၵွႆၵႂႃႇ ၸွမ်းၼႂ်းၵႄႈမၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ။

ထၢမ် – ပေႃးပဵၼ် Page လူး ဢၼ်တေၸၢင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈသေ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈလူႉၵွႆၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉမဵဝ်းႁိုဝ် ၼေႃ?

တွပ်ႇ – ဢၼ်ၶႃႈယၢမ်ႈႁၼ် ၼႂ်း Page ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပေႃးလိူတ်ႈတူၵ်းယၢင်ဢွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းတေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ Page ၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ မၼ်းတေၸၢင်ႈၺႃးပိၵ်ႉၵိုတ်းၵႂႃႇ ၵမ်ႉ ၼိုင်ႈႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် Page ႁဝ်းၸၢင်ႈၵွႆၵႂႃႇၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ႁၢင်ႈၵူၼ်းတၢႆ ၊ ႁၢင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ႁိူၼ်း ၾႆးမႆႈသေ တၢႆၶမ်ဝႆႉ တိၼ်မိုဝ်းငေႃးဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၵႂႃႇဢဝ်ၶႅပ်း ႁၢင်ႈၼၼ်ႉမႃးတၢင်ႇၸိုင် မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႂႃႇတုမ်ႉ ယွၼ်ႈထိုင်ၵူၼ်းတူၺ်းမၼ်းလႄႈ ပေႃးပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိူင်ႉၼၼ်ႉ Page ႁဝ်းၶႃႈ တေၵွႆ။

လွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းၽိတ်း တၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈဢမ်ႇလီတူၺ်း ဢွၵ်ႇလိူတ်ႈယၢင် တၢႆ ၵူဝ်ႈလိူတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ တၢင်ႇတိတ်းၵၼ်ႁႅင်းၼႃႇၵေႃႈ Page ႁဝ်းၶႃႈ တေၸၢင်ႈၵွႆဝႆး။ ပေႃးႁဝ်းပိုတ်ႇမႃး တိုၵ်ႉ ႁဵတ်းၽိတ်းၵႂႃႇ ပွၵ်ႈသွင်ပွၵ်ႈတႄႉ ၶဝ်တေၸႅင်ႈတိုၼ်းမႃး မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်တေဢမ်ႇပၼ်ႁဝ်း တၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတႃႇလၢႆဝၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်တေလၢတ်ႈမႃး။

ထၢမ် – ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၼွင်ႉၸၢႆးသေ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇတွၼ်ႈထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ?

တွပ်ႇ – မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၽဵတ်ႉပုၵ်ႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလီၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ မၼ်းၵေႃႈလီယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးႁဝ်းၸႂ်ႉ လူၺ်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈတၢင်းမၼ်းၵေႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဝ်း ပဵၼ်တၢင်းၽိတ်းမၼ်းၵႂႃႇ။ ပေႃးႁဝ်းမေႃၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆၵေႃႈ မၼ်းတေပဵၼ်လွၵ်းၵၢတ်ႇ တီႈႁဝ်းႁႃၵိၼ်ႁႃငိုၼ်းလႆႈ ပေႃးႁဝ်းတူၺ်း မိူၼ်မိူင်းထႆးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပိူၼ်ႈတေဢမ်ႇၵႂႃႇၶၢႆၶူဝ်း  ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းယဝ်ႉ။ ၶူဝ်းၶွင်ၼႆႉ ပိူၼ်ႈတေၶၢႆၼိူဝ် Facebook (ဢွၼ်ႊလၢႆႊ) ၼႆႉၵူၺ်း ပဵၼ်တီႈႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၶဝ်လႆႈ။

ပေႃးမႃးတူၺ်းမိူင်းမၢၼ်ႈႁဝ်းတႄႉ တႃႇတေႁႃၵိၼ်ၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းၵေႃႈႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ ပူၼ်ႉမႃး ပႆႇႁိုင်ၼႆႉ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမႂ်ႇမႃးထႅင်ႈဝႃႈ တေၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းၶၢႆၶွင် ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ပေႃးဝႃႈ ၶဝ်ၵဵပ်းလႆႈတႄႉတႄႉ မၼ်းၵေႃႈ တေႁဵတ်းၵိၼ်ယၢပ်ႇ တႃႇၵူၼ်းၶၢႆဢွၼ်ႊလၢႆႊၶဝ်။

ဢီႈသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇမေႃၸႂ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႈပၢႆးယူႇလီႁဝ်း။ ဝၼ်းဝၼ်းၶိုၼ်းၶိုၼ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် သင် ၵုမ်ႇလဵၼ်ႈ Facebook ယူႇတိၵ်းတိၵ်းတႄႉ ၼႃႈႁိူၼ်းၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်မႃး။ ၵမ်းၼႆႉ ၵႂႃႇပၼ် Comment ပိူၼ်ႈ ဝႃႈတင်းပိူၼ်ႈ လႃႈပိူၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸၢင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်မႃးၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ ဢၼ်ၼႆႉ ၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈ ၽွၼ်းႁၢႆႉမၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း