Thursday, June 20, 2024

ပေႃးဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ တေၸႂ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ၵႄႈလိတ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးသင်

Must read

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/8/2023  ယၢမ်းၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP / SSA ဢၼ်ဢမ်ႇလူင်း လၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉၼၼ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ၵွၼ်ႇပႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ SSPP တင်း ၸုမ်းငမ်းယဵၼ်ၶွင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Photo SSPP- ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽုင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၼၢင်းၼွင်ႉၼွင်ႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸၢႆးၽုင်းႁၢၼ် ဝႆႉၼင်ႇၼႆ ။

- Subscription -

ထၢမ် ။             ။ ဝၼ်းထီႉ 6 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆၶႃႈႁႃႉ ။ ပဵၼ်ၵႂႃႇတီႈလႂ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ ။            ။ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ။ ပဵၼ်ၵႂႃႇပွတ်းၼႂ် ။ ပဵၼ်ၵႂႃႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ လၢႆးၶႃႈ တၢင်းဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် ၼၼ်ႉဢေႃႈ။

ပေႃးတေလၢတ်ႈလွင်ႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉၼႆ တေယၢဝ်းဝႆႉ ။ မိူဝ်ႈၸုမ်းႁဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း RCSS ၼၼ်ႉ ႁဝ်းလႆႈ ႁွတ်ႈမႃးတၢင်း လၢႆးၶႃႈ မိူင်းၵိုင်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လႆႈပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပေႃး ႁၢၼ်ႉၸႂ် ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ “ တီႈၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇမီး သိုၵ်း RCSS ယဝ်ႉ ၸုမ်းသူၵေႃႈ ထွႆဢွၵ်ႇလႃႈ ” ဝႃႈၼႆၵေႃႈ မီးမႃး။ၾၢႆႇ RCSS ၵေႃႈ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတင်းၸုမ်းႁဝ်း ၊ မီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင် မၢၵ်ႇတေႃႇႁဝ်းမႃး ၶိူဝ်းယႂ်းၶႃႈဢေႃႈ။

ငဝ်းလၢႆးၼင်ႇၼၼ် ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လႆႈတူင်ႉၼိုင် ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႃႇတပ်ႉၸုမ်းႁဝ်း ၊ တႃႇၼႃႈတီႈႁဝ်းမႃး ၶႃႈဢေႃႈ။

ႁဵတ်းၼၼ်သေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်မႃးထႅင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢႆႁွင်ႉႁူၺ်းဢဝ် ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ SSS မႃးထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ထႅင်ႈ။ပၢႆဢဝ် မၢၵ်ႇလူင် လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းထႅင်ႈ။ တီႈတေႉမၼ်းလွင်ႈၼႆႉ ၶဝ် လွၵ်ႇငိုတ်ႈႁႂ်ႈၵူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးသႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ် မွၵ်ႈ 3-4 တီႈၼႆႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈ တိုၵ်ႉၶဵင်ၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉ။

ထၢမ် ။                    ။ ႁဵတ်းသင်လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်လွင်ႈဢၼ် SSPP/SSA ႁွတ်ႈမႃးတင်း လၢႆးၶႃႈ မိူင်းၼွင်ၼႆႉၶႃႈၼေႃ။

တွပ်ႇ ။                  ။ ဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈတႄႉ ၸုမ်းႁဝ်းၼႆႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈလိၼ်ၼႆယဝ်ႉ။ တီႈတေႉမၼ်းၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေလႆႈလၢတ်ႈ။ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ႁဝ်းလူး။ၵွပ်ႇၼႆလႄႈ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ၶဝ်မႃးဝႃႈႁင်းႁဝ်းၼႆ တေလႆႈထၢမ်ၶဝ်ၶိုၼ်း ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၶဝ်ဝူၼ်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼၼ်ၼႃႇၼေႃ။

ထၢမ် ။               ။ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတီႈ လၢႆးၶႃႈၼႆႉၶႃႈလူး ၸွင်ႇဝႃႈလႆႈ မၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်းဢွၼ်တၢင်းၶႃႈ။

တွပ်ႇ ။             ။ ၽိူဝ်ႇတေဝႃႈ ၶဝ်လေႃႇတိုၵ်း တႃႉဝႃႈ ၶဝ်ႁႃလိူင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ တီႈတေႉမၼ်း ၶဝ်ၵေႃႈမီးဝႆႉ ႁဝ်းၵေႃႈမီးဝႆႉၼႃႇ တီႈလိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးယူႇၽႂ်ယူႇမၼ်းတႄႉ ႁိုဝ်တေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ၼႆႉ တင်ႈၸႂ်ၶႂ်ႈယိုဝ်းႁဝ်းလႄႈ ႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈတိုၵ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉၼႃႇ။ပေႃးဢဝ်ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈတႄႉ တႃႇၵုမ်းၵမ်ၼႃႈလိၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ယူႇၾၢႆႇႁဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇလေႃႇတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်သေပွၵ်ႈ။လွင်ႈငွႆးယိုဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသေပွၵ်ႈ။ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈ ပွင်ႇလႅင်းသင်ဝႆႉသေ ႁွတ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ပိူၼ်ႈတႄႉ ႁူႉၵႃႈ တေပိုတ်းယိုဝ်းၼႆ ၼႆႉပဵၼ်ၽိင်ႈမၼ်းယဝ်ႉ။ပဵၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းယဝ်ႉ။

ထၢမ် ။              ။ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉၵေႃႈ သမ်ႉဝႃႈ ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇ။ ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉဝႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်ၶႃႈၼေႃ။

တွပ်ႇ။               ။ ၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈထၢမ် ဢၼ်ႁဝ်းတေလႆႈတွပ်ႇ။ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈလီဝူၼ်ႉလၢႆလၢႆ။ ၸုမ်းဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇႁွင်ႉဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်။ သမ်ႉႁွင်ႉဢဝ် ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်ၵူၺ်း။

လွင်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵိုင်ႇလီဢုပ်ႇၸွမ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉသဵင်ၶဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ။ သမ်ႉဢမ်ႇဢုပ်ႇသေ မႃးႁႃဢုပ်ႇၸွမ်း ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇပေႉၼၼ်ႉၼႆ မၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈလွၵ်းမၼ်းသေဢိတ်း။ လွင်ႈႁူပ်းထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွင်ႇမီးလွၼ်ႉမီးၵႅၼ်ႁႃၼႆ လီဝူၼ်ႉယူႇ။လွင်ႈၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵတ်းၸွမ်းၵူၼ်းၼမ်လႄႈ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင် ။

ထၢမ် ။                    ။ မိူဝ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ဢုပ်ႇလွင်ႈပၢင်ၵုမ်ငမ်းယဵၼ် ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ ၵၼ်ၼႆဢေႃႈ။ ငိၼ်းဝႃႈ ၾၢႆႇ SSPP ဢမ်ႇပၼ်ၵႂၢမ်းတွပ်ႇသင်ၼႆဢေႃႈ။ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ။                ။ ဢၼ်ႁဝ်း ဢမ်ႇတွပ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း FPNCC ။ လွင်ႈဝႃႈ FPNCC တေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ပႆႇတူၵ်းလူင်းၵၼ် ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ မၼ်းတေလႆႈဢဝ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ် တပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်းႁဝ်းလႄႈ FPNCC ၵွၼ်ႇၸင်ႇၸၢင်ႈတွပ်ႇၶိုၼ်းဢေႃႈ။ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်တႄႉ မီးမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇဢုပ်ႇၵၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဢုပ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈဝႃႈ တေလႆႈ တူၵ်းလူင်းၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ် သင်သိင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသင် တႅတ်ႈတေႃး။

ထၢမ်။                ။ ဢၼ်ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉထွႆဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢၼ်ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ SSPP/SSA သေ တေထွႆဢမ်ႇထွႆ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈသင်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ ။              ။ ပေႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ယုမ်ႇယမ်ၵၼ်တႄႉ တေဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင် တီႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တေလႆႈ ယူႇၸွမ်းၽူႈၶဵၼ်ႁႃႉ ၊ တေလႆႈဝႄႈႁႃႉၼႆ လမ်ႇလွင်ႈဢေႃႈ။ တေတိုၵ်းၵၼ်ပေႃးမူၺ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ လိုၼ်းသုတ်း လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ၼိူဝ်ၽိူၼ်ၵူၺ်း။ ပေႃးတေထွႆၵေႃႈ လူဝ်ႇထွႆတင်းသွင်ၾၢႆႇ ။ သင်ဝႃႈ တိုၵ်းၵၼ်ယူႇလႄႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈသမ်ႉ ၶိုၼ်းထွႆၼႆ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၽိင်ႈသိုၵ်း ။

ထၢမ်။              ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းၼႆလႄႈ ၸွင်ႇတေသိုပ်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ ။             ။ ၼႆႉတႄႉ ယူႇတီႈတင်းသွင်ၾၢႆႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းမီးပိူင်မၼ်းဝႆႉယဝ်ႉလူး ။ တီႈတႄႉမၼ်း ယွၼ်ႉ တီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ ၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇလႄႈ SSA ၸင်ႇလႆႈပေႃႇပဵၼ်မႃး ။ ယွၼ်ႉ ယိုတ်းသိမ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းမႃးလႄႈ SSA ၸင်ႇလႆႈမီးမႃး ။ ၵၢၼ်မိူင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းယၢမ်ႈလတ်းၽၢၼ်ႇ မႃးၸေးယဝ်ႉလူး ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ တႄႇ ဢွၼ်တၢင်း လူး ။ ၶဵၼ်ႁဝ်း တႄႇတိုၵ်းမႃး ႁဵတ်းသင်လႄႈ တေဢမ်ႇလႆႈတိုၵ်းၶိုၼ်း။ တေႃႈၼင်ႇ သိုၵ်းတႆးၼင်ႇၵၼ် ယင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ။ တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်းၵေႃႈ ပေႃးဢုပ်ႇငူပ်ႉငိၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢွင်ႇသၢၼ်းလၢတ်ႈဝႆႉ“ ပေႃး ဢုပ်ႇၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈၵေႃႈ တေလႆႈဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ၵႄႈလိတ်ႈယဝ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ လွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး ” ။

ထၢမ် ။                     ။ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်းတီႈလၢႆးၶႃႈၼႆႉသေ ၶႂ်ႈသင်ႇထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ ။                     ။ ဢၼ်ၶႂ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈတႄႉၵေႃႈ လွင်ႈႁုၵ်ႉႁၢႆႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁၼ်မႃး ၼမ်ၼႃႇ ယဝ်ႉ။ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေဢမ်ႇမီးလွင်ႈ လူႉသုမ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶတ်းၸႂ်ဝႄႈမႃး။ လွင်ႈတုၵ်ႉၶ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ မိူၼ်တုၵ်ႉၶႁဝ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်မႃးၵေႃႈ  မိူၼ်ႁဝ်း ဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပွင်ႇၸႂ် ။ တပ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၼႆႉ ၸုၵ်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းၼႆ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။

ထၢမ် ။                ။ ၼႂ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈၼႆ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႃႈလူး တေလႆႈဝႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ဢမ်ႇငူပ်ႉငိလႆႈတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ ။                ။ လွင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၸႂ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပႆႇၼႄႉၼွၼ်း ။ ပွတ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼမ်ၶႃႈလူးၼေႃ ။ၸုမ်းသိုၵ်းဢၼ်မီးဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈမီး ။ ဢၼ်တိုၵ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇၵေႃႈမီး။မၢင်ၸုမ်းၵေႃႈ မီးမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး။မၢင်ၸုမ်းၵေႃႈ ၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်ႁဵတ်းၶွၼ်ႉတဝ်ႉပိူၼ်ႈၵေႃႈမီး ။ လႅၼ်လိၼ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ယုင်ႈယၢင်ႈဝႆႉ။မၼ်းပႆႇၸၢင်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ယွၼ်ႉသင် ။ မၼ်းတိုၵ်ႉၸဝ်ႉယူႇ တႃႇလၢတ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ။ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်း။

ထၢမ် ။              ။ ၸွင်ႇမီးလွင်ႈ ၶႂ်ႈၸိမ်လၢတ်ႈသင်ထႅင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ ။              ။ ဢၼ်ၶႂ်ႈလၢတ်ႈတႄႉၵေႃႈ လွင်ႈဝႃႈ ၸုမ်းႁဝ်း ယူႇၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းယူႇၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ ။လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ထၢင်ႇၽိတ်းထၢင်ႇထိူမ် မီးလွင်ႈငမ်းငဝ်းတေႃႇၵၼ် ။ ၶႂ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၸုမ်းလႄႈသင် ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈသင်ၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈယုမ်ႇယမ်ပၼ်သေၵမ်းၼႆဢေႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း