Monday, May 20, 2024

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈဝႃႇသႃ တီႈမိူင်းထႆး

Must read

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ၼႂ်းဝႃႇသႃ 3 လိူၼ် တီႈမိူင်းထႆး ယွၼ်ႉပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈ။

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႅမ်ႈ
ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ 7/8/2023

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ လိူၼ်ပႅတ်ႈမူၼ်းမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်း ၸုမ်ႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈၵျွင်းသႃလႃးဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢင်ၼမ်ႉ တီႈဝတ်ႉၽထၢတ်ႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈၵဵင်းသႅၼ် – မႄႈသၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ပၢႆးယူႇလီ ၶူးဝႃးပေႃႈတႄႉ လီမႃးယဝ်ႉ ပီၼႆႉ ၶူးဝႃးပေႃႈ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈဝႃႇသႃ တီႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၵျွင်းသႃလႃးဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢင်ၼမ်ႉဝႆႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပၢႆးယူႇလီ ၶူးဝႃးပေႃႈ ယူပ်ႈယွမ်း လိူဝ်ၵူႈပီလႄႈ ပေႃးၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်သင်မႃး ႁႂ်ႈပေႃးတၼ်းၶိုတ်း ထိုင်တီႈၼႂ်းမိုဝ်းမေႃယႃၶဝ် တူၺ်းထိုင်လႆႈၵမ်းလဵဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႅမ်ႈ
ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ 7/8/2023

ၽွင်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈဝတ်ႉၽထၢတ်ႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇဝႆႉ တႃႇၼႂ်းဝႃႇသႃ 3 လိူၼ် တေ ဢမ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းၽႂ် တေယူႇတူၼ်လဵဝ် တီႈၼႂ်းၵျွင်းၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ပေႃးဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေမီးလုၵ်ႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈ သိတ်ႇ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ 2-3 တူၼ်သေ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပႂ်ႉတူၺ်းထိုင်လူလွမ် ပၢႆးယူႇလီၸဝ်ႈဝႆႉတႃႇသေႇ သွမ်းတႄႉ လႆႈႁပ်ႉ သုင်းၵူႈဝၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ပၢႆးယူႇလီ ပေႃးတေၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းလီ ၼႆယဝ်ႉ။

“ၶူးဝႃးပေႃႈၼႆႉ တၢမ်ၼင်ႇႁဝ်းလႆႈႁူႉလႆႈငိၼ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် ၵႂႃႇလႆႈပႆလႆႈ ပေႃးၼႆ ဢမ်ႇတွၼ်ႉလိုဝ်ႈ တွၼ်ႉ သဝ်း ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေလႆႈဝႆႈလႆႈသႃ ပေႃးတေလႆႈငိၼ်းထွမ်ႇသိလ်ထမ်းတြႃးၸဝ်ႈၵႂႃႇ ပေႃး တေ ၵတ်းတူဝ်ယဵၼ်ၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇ။ ထိုင်မိူဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈႁဝ်း ဢမ်ႇယူႇလီ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30 ၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပရိတ်ႈသုတ်ႇမုၼ်းမဵတ်ႉတႃႇ တီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈမိူင်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ တင်းသဵင်ႈသေ ပေႃး ၼႆ ႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၸႂ်ၶူးဝႃးပေႃႈႁဝ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇတႄႉတႄႉ”- ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႅမ်ႈ
ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ 7/8/2023

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ -“ၽွင်းၼႂ်းဝႃႇသႃ ပီၼႆႉ တမ်ၼင်ႇ ပၢႆးယူႇလီ ၶူးဝႃးပေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ၶူးဝႃးပေႃႈႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈ ၵႂႃႇဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ၼႂ်းထမ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူႈပီသေတႃႉၼႆၵေႃႈ လႆႈဝႃႈ ယူႇတီႈဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇတီႈၼိုင်ႈသေ သိုပ်ႇၽဝၼႃး သူင်ႇမႅတ်ႉတႃႇထိုင် ၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈမိူင်း ၵူႈၵေႃႉ ၵူႈၵူၼ်းယူႇလႄႈ ႁႂ်ႈႁဝ်းႁႃးၵူႈၸဝ်ႈၵူႈၵူၼ်း ႁပ်ႉႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းသေၵမ်း”- ဝႃႈၼႆ ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢမ်ႇယူႇလီ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး – ၵုင်းထဵပ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးမႃး ဢမ်ႇယွမ်း 4 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႅမ်ႈ
ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ 7/8/2023

ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 28/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ယေႃးမုၼ် လုၵ်ႉ တီႈမိူင်းၽူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆးၵမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉၶူးဝႃးဝုၼ်း ၸုမ်ႉ ထူၺ်ႈၸႂ်ၵၢပ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 60 ပီတဵမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/1/2023 ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း