Thursday, May 30, 2024

သၢဝ်တႆးႁၢင်ႈလီ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေၶိုၼ်ႈၶဵင်ႇ Miss Universe Myanmar တီႈတႃႈၵုင်ႈ

Must read

 ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ Miss Universe Tachileik  2023  ပီၼႆႉ  ၼၢင်းၼၼ်ႇတႃႇလိၼ်း (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းႁွမ်ငိုၼ်း လႆႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် တူဝ်တႅၼ်း ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈၵႂႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇတီႈ ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် Miss Universe Myanmar ထႅင်ႈ တီႈတႃႈၵုင်ႈ ။ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ – သင်လႆႈပဵၼ်တၢင်းႁၢင်ႈလီလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းမၢၼ်ႈၸိုင် တေႁဵတ်းပၼ်ႁႂ်ႈသၢဝ်ႁၢင်ႈလီတႆး လႆႈၶိုၼ်ႈၶဵင်ႇ ၶေႉၶဵင်ႇတၢင်းႁၢင်ႈလီၼမ်ၼမ်ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Nang Nandar Lynn- ၼၢင်းၼၼ်ႇတႃႇလိၼ်း (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းႁွမ်ငိုၼ်း ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ Miss Universe Tachileik  2023

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ယၢမ်းလဵသ်ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်မၼ်းၼၢင်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊   ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၸၼ်ႉလႂ်ယူႇ ၼႆၼၼ်ႉ ၸၢႆးသႅင်ယွတ်ႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ  လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၼင်ႇၼႆၶႃႈ ။

- Subscription -

ထၢမ်  ။                 ။ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ယွၼ်းႁႂ်ႈ ၼၢင်းႁၢင်ႈလီႁဝ်း ၵပ်းသိုပ်ႇတူဝ်ပၼ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ ။                 ။ဢေႃႈၶႃႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းၼၼ်ႇတႃႇလိၼ်း (ဢမ်ႇၼၼ်)

ၼၢင်းႁွမ်ငိုၼ်းၼႆၶႃႈ ဢႃယု 19 ၶႃႈ ။ ယူႇပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး ( ၵ) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၶႃႈ။ ပေႃႈပဵၼ် လုင်းၸၢႆးၸၢႆး လွႆၵေႃႇ၊ မႄႈပဵၼ် ပႃႈၼၢင်းသႅင်ဢၢမ်း။ မီးပီႈၼွင်ႉ 3 ၵေႃႉ ။ ၼၢင်းပဵၼ်လုၵ်ႈၵေႃႉယႂ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ်  ။                 ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼွင်ႉတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉယူႇၼႆႉ ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ယဝ်ႉ တိုၵ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်းတေႁဵတ်းသင်ထႅင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ ။                 ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉၽိုၵ်းဝႆႉ လၢႆလၢႆလွင်ႈယူႇၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ လၢႆးလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၊ လၢႆးပႆ ယဝ်ႉၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ လုမ်းလႃးတူဝ်ၶိင်းၵေႃႈ လဵၼ်ႈၵျိမ်ႊ (Gym) ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႈႁႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။

Photo Credit to Nang Nandar Lynn- ၼၢင်းၼၼ်ႇတႃႇလိၼ်း (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းႁွမ်ငိုၼ်း ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ Miss Universe Tachileik  2023

ထၢမ် ။                  ။ တႃႇၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇၼၢင်းႁၢင်ႈလီၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ်တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၶဝ်ႈၶႃႈ။ၸွင်ႇပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ႁေႉႁၢမ်ႈၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ ။                  ။ ဢမ်ႇမီးၽႂ် တိုၵ်းသူၼ်းၶႃႈ ။ ပႃးဝႃႇသၼႃႇ ၸဵမ်လႂ်မႃးလႂ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်ယွၼ်းၶႂၢင်ႉပေႃႈမႄႈသေ ၸင်ႇၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ဢၼ်ႁေႉႁၢမ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။

ထၢမ် ။                   ။ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၶႃႈလူး ထိုင်ဝႆႉ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ယဝ်ႉၶႃႈ။

တွပ်ႇ။                  ။ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈဝႆႉတႄႉၵေႃ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶႃႈဢေႃႈ လႆႈဝႆႉ တီႇပလူဝ်ႇမႃႇဢေႃႈ။တၢင်ႇဢၼ်ၵေႃႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉ မီးယူႇ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၶႃႈ။ 

Photo Credit to Nang Nandar Lynn- ၼၢင်းၼၼ်ႇတႃႇလိၼ်း (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းႁွမ်ငိုၼ်း ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ Miss Universe Tachileik  2023

ထၢမ် ။               ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ်ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ တႃႈၶီႈလဵၵ်း Miss Universe Tachileik   ယဝ်ႉၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် သမ်ႉၶိုၼ်း တေလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ  တီႈလႂ်ထႅင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ ။              ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပေႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းယဝ်ႉလႄႈ ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၼၢင်းႁၢင်ႈလီတႃႈၶီႈလဵၵ်းဝႆႉသေ တေလႆႈသိုပ်ႇ ၵႂႃႇ ၶႅင်ႇတီႈတႃႈၵုင်ႈထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။တီႈၼၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ မိူင်းႁူမ်တုမ် Miss Universe Myanmar ၶႃႈဢေႃႈ။

ထၢမ် ။              ။ ဢေႃႈၶႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈၼၢင်းႁၢင်ႈလီ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ တၢင်းသဵင်ႈမီးလၢႆၵေႃႉၶႃႈ ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တႃႇတေၵႂႃႇၶႅင်ႇ တီႈတႃႈၵုင်ႈၶႃႈလူး တေမီးလၢႆၵေႃႉၶႃႈ။တေပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႂ် လၢႆလၢႆၶႃႈ။

တွပ်ႇ ။              ။ ဢေႃႈၶႃႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈၼၢင်းႁၢင်ႈလီတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ တင်းသဵင်ႈ  မီး 14 ၵေႃႉၶႃႈဢေႃႈ ။ တီႈတႃႈၵုင်ႈတႄႉ ၵေႃႈ လႅပ်ႈတေမီးမွၵ်ႈ 30 ၼႆႉၶႃႈ။တေပႃးၼၢင်းႁၢင်ႈလီ လႃႈသဵဝ်ႈ ၊ တူၼ်ႈတီး ၊မူႇၸေႊ ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ ၽႃၵၢၼ်ႉ  ၸိူဝ်းၼႆႉ တေပဵၼ်မိူင်းႁူမ်တုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။

ထၢမ် ။                ။ ဢၼ်မႃးၶႅင်ႇၼၢင်းႁၢင်ႈလီၼႆႉ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း မီးဝႆႉသင်ၽွင်ႈၶႃႈ ။ၶႂ်ႈထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈၼၢင်းႁၢင်ႈလီ မိူင်းႁူမ်တုမ်ၼႆႉ။

တွပ်ႇ ။               ။ ဢေႃႈၶႃႈ ၼႆႉတႄႉ တေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈလီတီႈသုတ်းၶႃႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်းသုင်သုတ်းတႄႉၵေႃႈ ပေႃးလႆႈတီႈယူႇ Miss Universe Myanmar ယိင်ႈၶႅၼ်းလီၶႃႈၵႂႃႈၼေႃႈ။ တေလႆႈတၢင်တူဝ်မိူင်းတႆးႁဝ်း။  

Photo Credit to Nang Nandar Lynn- ၼၢင်းၼၼ်ႇတႃႇလိၼ်း (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းႁွမ်ငိုၼ်း ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ Miss Universe Tachileik  2023

ထၢမ် ။             ။တႃႇၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇၼၢင်းႁၢင်ႈလီၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈမီး ၼမ်ႉၵတ်ႉသင် လၢႆလၢႆၶႃႈ။ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်ႇဢၼ် ဢၼ်မၵ်းၶၢၼ်းဝႆႉ ၸွင်ႇမီး။

တွပ်ႇ။              ။ ဢေႃၶႃႈ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ လူဝ်ႇလႆႈ မီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈပဵၼ် ဢႃယု 27 လူင်းတႂ်ႈၶႃႈ။ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ တေပဵၼ် သႅၼ်းပၢၼ် 18 – 19 ၶိုၼ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ။

ထၢမ် ။           ။ တႃႇၶေႉၶဵင်ႇၼၢင်းႁၢင်ႈလီၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးဝႆႉ တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။           ။ ၼၢင်းသမ်ႉ တိုၵ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမႂ်ႇၵူၺ်းလႄႈ မၼ်းၵေႃႈ လႆႈၾိုၵ်းတႄႉတႄႉ ဝႃႈဝႃႈၶႃႈဢေႃႈ ။ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈလီလႄႈ တေႇလႆႈလွင်ႈလီယူႇၶႃႈ။

ထၢမ် ။           ။ပေႃးလႆႈဢွင်ႇပေႉ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ်ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ မိူင်းႁူမ်တုမ် Miss Universe Myanmar ၵႂႃႇၼႆ တႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

Photo Credit to Nang Nandar Lynn- ၼၢင်းၼၼ်ႇတႃႇလိၼ်း (ႁွင်ႉ) ၼၢင်းႁွမ်ငိုၼ်း ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ Miss Universe Tachileik  2023

တွပ်ႇ။            ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆးႁဝ်း ႁူႉၸၵ်းလွင်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇလၢႆလၢႆဢၼ်၊  ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတႆးႁဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလႆႈ ၼမ်ၼမ်ဢေႃႈ။မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢဝ်းရၶႅင်ႇၶဝ်ၼႆ ၶဝ်မေႃပၼ်ႁႅင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶဝ် တႆးႁဝ်းၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းလီသေ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမေႃပူၵ်းပွင်ၵၼ် ႁႂ်ႈၶဝ်ႈထိုင်လႆႈ ၵူႈတီႈၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။

ထၢမ် ။          ။ ၵမ်းလိုၼ်း ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းသင်ပၼ် ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ ။         ။ ဢေႃႈၶႃႈ ႁႂ်ႈၽွမ်ႉၵၼ် ပၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇၼမ်သေၵမ်းၶႃႈ။ ၼၢင်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈလီတီႈသုတ်းၶႃႈ။

Facebook Page -https://www.facebook.com/profile.php?id=100094064072196

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း