Friday, February 23, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်မိူင်း

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တႃႇတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ 250 ပၢႆ ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူးမိူင်းၶႄႇ ယႃႇၶတ်းၸႂ်သိုပ်ႇသၢႆၸႂ်ၸဝ်ႈ ဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း 255 ၸုမ်းယိုၼ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇထိုင် မိူင်းၶႄႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈပၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈသိုပ်ႇသၢႆၸႂ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၊ ႁႂ်ႈထွမ်ႇသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း - ဝႃႈၼႆ။ လိၵ်ႈၽိုၼ်ၼႆႉ တူၵ်ႇၸိုဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သျီႊၵျိၼ်ႉၽိင်ႊ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ဝၼ်ႊယိ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇၼႆသေ သူင်ႇၸူးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလွင်ႈ ႁႂ်ႈၶႄႇၵိုတ်းလွင်ႈယူႇၵႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅင်းယွမ်း လၢတ်ႈႁႃတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငမ်းယဵၼ်- သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႅတ်း ၾၢႆႇၼိုင်ႈယိုဝ်း ၾၢႆႇၼိုင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်း

 သွၼ်ႇတူဝ်​​တေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ယိူဝ်ႇသိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉ​​သေ ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ​​ၵေႈလိတ်ႈၵၼ်​​သေၵမ်းၼႆ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၶဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/12/2023  ပူၼ်ႉမႃး ၼႆႉပဵၼ်​​ၶေႃႈၵႂၢမ်းလၢၵ်ႇလၢႆးဝႆႉ​​တေႉယဝ်ႉ။  ပူၼ်ႉမႃးပႆႉ​​ပေႃးႁိုင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၾၢႆႇၶဝ် တိုၵ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႂ်းပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တိုၼ်း​​တေဢမ်ႇယွမ်းဢုပ်ႇ​​တေႃႇ ၸုမ်း​​ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇ NUG, PDFs ၶဝ်ၼႆယူႇ။ မိူဝ်ႈမိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျႃႊ  ယူႇတီႈတၼ်းႁဵင်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်း​​ ASEAN...

ၶႄႇယူႇၵၢင်ၸတ်းပၢင်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းၵႄႈၸုမ်းသိုၵ်း ဢူၺ်းလီလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ်ၶႄႇယူႇၵႄႈၵၢင်ႁူၺ်းႁွင်ႉၾၢႆႇတူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း (ဢၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယၢမ်းလဵဝ်) ႁႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းလူင်ၶုၼ်းမိင် မိူင်းၶႄႇ၊ တူၵ်းလူင်းဝႃႈ တေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႂ်းလိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်သိုၵ်း ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ -“ NSPNC လႄႈ တူဝ်တႅၼ်း MNDAA- TNLA-AA ၶဝ် ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိၵၼ် -...

ပိူၼ်ႈႁူမ်ႈလုမ်လေႃႇၵၼ်တိုၵ်း ႁဝ်းႁူမ်ႈၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢိုပ်းယၢၵ်ႈၶၢၼ်

ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈယူႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉယၢမ်းလဵဝ် ႁူမ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၸွမ်းၶွပ်ႇပိၵ်ႇလႅၼ်လိၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်ႈၼမ်ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢိၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢႆပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ မီးပၢင်တိုၵ်းယူႇပဵၼ်ယွမ်ႇယွမ်ႇ ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၼင်ႇၵၼ်ၵေႃႈ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်လႄႈ မီးၵွင်တပ်ႉ ႁႅင်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ လုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးတေႃႇသူႈတင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သုၵ်ႉသၵ်ႉဢူၼ်မေႃးၸွတ်ႇတူဝ်ႈ လႅၼ်လိၼ်လုၵ်ႉပဵၼ် ၾႆးၽႄႈလၢမ်းၵႂၢင်ႈယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆသိပ်းပီမႃးၼႆႉ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမီးမႃးၸုမ်းသိုၵ်းလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း မၢင်ၸုမ်းၵေႃႈပိူဝ်ႈယူႇလွတ်ႈၵိၼ် လူမ် ယွမ်းႁဵတ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ယွမ်းၵူမ်ႈယူႇတႂ်ႈငဝ်းႁူမ်ႈ...

ၸၢတ်ႈဢမ်ႇတၢႆ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတၵ်းဢမ်ႇႁၢႆ

တင်ႈတႄႇၵေႃႇတင်ႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉတႃႇဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ ဝၢႆးထုၵ်ႇဢူမ်ဢိုၼ် လူၺ်ႈၼမ်ႉမိုဝ်းၽူႈၶႂၢၵ်ႈ မိူင်းမႃး 60 ပီပၢႆၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈ တၢင်းဢဵၼ်းဢၢၼ်းလူင်ဢၼ်ၾင်မီးယူႇဝႆႉၼႂ်းၸႂ်ၼၼ်ႉ တေႃႇႁၢၼ်ႉမိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇတွၼ်ႉၸၢင်ႁၢႆၵေႃႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢပ်ႈဝၢၼ်ႈပၢၼ်မိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇၵႆယဝ်ႉလႄႈ လၢႆသိင်ႇလၢႆယၢင်ႇႁူမ်ႈတင်း သၽႃးဝ လွင်ႈပဵၼ်ယူႇၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸွမ်းဢုတု ၼႂ်းၽူႈမီးၽၢၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်။ မိူဝ်ႈတႄႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၾိုၼ်ႉႁုၼ်ႈႁႅၵ်ႈၼၼ်ႉ လူၺ်ႈၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဵၼ်သိင်ႇၸုင်ၸၼ်ယိင်ႈယႂ်ႇလူင် တေႃႇ ၼိူဝ်ႁႅင်းႁၵ်ႉၸၢတ်ႈပဵၼ်ငဝ်ႈပိုၼ်ႉၵၢၼ်ပူသိူဝ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႅၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ပဵၼ်သိင်ႇယိုတ်းမၼ်ႈ ယိုၼ်းၸုၵ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း...

ထိုင်ၶၢဝ်းၽွမ်ႉၵၼ် လုၵ်ႉတိုၵ်းၽူႈၶဵၼ် ၵွပ်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၸူမ်းသိူဝ်းၵၼ်ပေႃးၸမ် ၶႂ်ႈလိုမ်းတုၵ်ႉလိုမ်းယၢၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈတုၵ်ႉတၢင်းယၢၵ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်မီးယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆႉ ပႆႇထၢတ်ႇပႆႇၵိုတ်းလႄႈ တိူၵ်ႈတီႈၶႂ်ႈလိုမ်းပႅတ်ႈမၼ်းၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈလိုမ်းလႆႈသႄႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ သိုၵ်းတႆးသွင်ၽၢႆႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ လီတေႉတေႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွမ်ႉၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵွၺ်း ပႆႇယဝ်ႉၵၢၼ်၊ ပႆႇႁၢၼ်ႉၸႂ်လႆႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈတႃႇ...

သိုၵ်းယၢင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းလႆႈဝဵင်းမူင်း

KNU သိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပိူဝ်ႇၼႆႉ တိုၵ်းယိုတ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းမူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉၵျီး ၸႄႈတွၼ်ႈၺွင်ႇလေးပိၼ်ႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်ႇ ယဝ်ႉလီငၢမ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းယၢင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/12/2023 ဝႃႈ သိုၵ်းယၢင်း KNLA သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းသေၸင်ႇယိုတ်းလႆႈဝဵင်းမူင်း။ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယႂ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းမူင်း ဢၼ်သိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇယိုတ်းလႆႈၼႆႉတႄႉပဵၼ်...

ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် IEC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၵူၼ်းမိူင်းတီႈ မိူင်းယၢင်းလႅင်

ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းၸူဝ်ႈၵၢင် မိူင်းယၢင်းလႅင် လႄႈ ၶွင်ႇသီႇၵိူဝ်းၵုမ် မိူင်းယၢင်းလႅင် IEC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းၵႂႃႇတင်းမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ။ ၶၢဝ်ႊတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 1111 ဢၼ်တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈ 10 ဝၼ်းပၢႆ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိုတ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တႄႇလွင်ႈၽွင်းငမ်းၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ဝဵင်းလူင်မိူင်းယၢင်းလႅင်ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၵေႃႈပႃးလႄႈ ၶႂ်ႈဝႃႈၽွင်းငမ်းလႆႈပတ်းပိုၼ်ႉၸႄႈမိူင်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ...

ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ် ပႃႊလႅတ်ႉသ်တၢႆႊ  ယွၼ်ႉႁွႆးပၼ်ႁႃႁိမ်လႅၼ်လိၼ်

ယွၼ်ႉႁွႆးငိူၼ်ႈပူမ်ႇၶတ်းၶႂၢင်ၵၼ် ဝူင်ႈၵၢင် “ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ် လႄႈ ပႃႊလႅတ်ႉသ်တၢႆႊ  ” လူၺ်ႈၵၢၼ်ႁိမ်ၸိင်း “လႅၼ်လိၼ်သၵ်းသိတ်း(ဢူငဝ်း)” ၼၼ်ႉ ဢၢင်ႈပိုၼ်းငဝ်ႈပိုၼ်ႉလင်လႄႈသႃသၼႃး ပဵၼ် “သူၼ်ႇလႆႈဢၼ်ထုၵ်ႇ လူၺ်ႈပိူင်ထမ်း” ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၶူပ်ႈငမ်းလႅၼ်လိၼ်ၽိုၼ်ၼႆႉ။ ထိုင်တီႈယဵၼ်းၵၢႆပဵၼ်လိူင်ႈ တူဝ်ႈတင်းလူၵ်ႈမုင်ႈပၵ်းတႃ ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၽွင်းယၢမ်းၼႆႉ ၸုမ်းမီးႁႅင်းဢႃႊဝုထ်ႉ (ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း) “ႁႃႊမၢသ်း” ၼႂ်း  “ပႃႊလႅတ်ႉသ်တၢႆႊ ”  ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းဢလ်ႊ- ဢၵ်းသႃႊ...

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႄႇၸႂ်ႉ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈၵွင်းလၢင်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႄႇၸႂ်ႉၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းၵွင်းလၢင်း (ကောလင်း) တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ။ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA သေ ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ယိုတ်းလႆႈ ဝဵင်းၵွင်းလၢင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/11/2023 ၊...

ၶႄႇလဵၼ်ႈၸိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်း ပိူၼ်ႈၸႅၵ်ႇၼႃႈလိၼ်ပၼ်ၵၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉႁိုဝ်

ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃၵဝ်ႈၵၢင်ႉ 3 ၵေႃႉသေ ဢူၼ်းဢၢပ်ႈပၼ် ၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိူၺ်ႊၵျိင်ႊ ႁဵတ်းပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တူၵ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း သိူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။  ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းမီးပၢင်တိုၵ်းမႃး ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁဵတ်းပၢင်ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇသေ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၼပ်ႉတေႃႈမီးမႃး၊ ၵမ်းၼႆႉၸင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆ ဝႆႉယူႇ...

ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ တိုၵ်းသူၼ်း  ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ (ADMM)  ပွၵ်ႈၵမ်း 17   ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းထီ့ 15 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပူဝ်ႊ တီႈဝဵင်းၵျႃႇၵႃႇတႃႇ ၊ မိူင်း ဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျႃႊ ၼၼ်ႉ  တိုၵ်းသူၼ်းဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ပႃးဝႃႈ - ၼင်ႇႁိုဝ် ပၼ်ႁႃလွင်ႈသုၵ့်ယုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေယဵၼ်ႁၢႆၼၼ့် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသဵင်ႈ...

လွၵ်းၸိူင်း သိုၵ်းလိူင်းလႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးသမ့်လႆႈပၢႆႈလႆႈၼီ

ၽႅၼ်တိုၵ်း 1027 ဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ပီႈၼွင်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁိုင်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 27 ၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 15 ဝၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ပႆႇႁၼ်သီငဝ်း တႃႇတေၵိုတ်းယိုတ်းၵွၼ်ႇ။   ၵူၼ်းၶိူဝ်း  ၼမ်လိူဝ်သုတ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်ၼမ်လိူဝ်သုတ်းသေ မိူၼ်တေၸၢင်ႈဢဝ် တွၼ်ႈသွၼ် ဢၼ်ဝႃႈ ၵုမ်ႇသေႉၼေး...

လင်ၶႃးႁူဝ်ႈ ၵုမ်ႇၸဵတ်ႉၽၢၵ်ႈယမ်းၵူၺ်းတႄႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁိူၼ်းပင်းတင်းလင်

ပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်တႄႇမႃး မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 27 ဝၼ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပိူဝ်ႈတႃႇ PDF / NUG ၶဝ်ၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈလႆႈတူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇၸွမ်း ပဵၼ်တီႈလီလႆႈ ၶွႆဢၢမ်းၸွမ်းတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈဝႃႈ ၶႃႈၼေႃႈ။ NUG / PDF တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ယႂ်ႇလူင်ႁူင်ႁၢင်းသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပၢၵ်ႇဝႃႈ တေသိမ်းမိူင်း တေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ သိုၵ်းၸၵၸဝႃႈၼႆသေတႃႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်း ဢူးယႄးထုတ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႇ လႄႈၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်း ဢူးယႄးထုတ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ လူၺ်ႈၶေႃႈမၢပ်ႇမႂ်ၸီႉၼႄးဝႃႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇတီႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းၸၢႆး လွင်ႈယႃႉသလေႇၼႃႈတႃတပ်ႉသိုၵ်း ၊ ၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ  ဝႃႈၼႆ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် NCA ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ငိၼ်းဝႃႈ တီႉၺွပ်းယွၼ်ႉတႅမ်ႈတၢင်ႇလိၵ်ႈၼိူဝ်ၾဵတ်ႉသ်ၼႆၼႃႇ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ၵမ်ႈၼမ်တႄႉၵေႃႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢူးယႄးထုတ်ႉၼႆႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း