Thursday, March 23, 2023

CATEGORY

ၵၢၼ်မိူင်း

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 34 ပီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2022 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 34 ပီသေ ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ တီႈလုမ်းပႃႇတီႇ ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 40 ပၢႆ တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်...

ၸိုင်ႈမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ ပဵၼ်ၶွင်ၽႂ် တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵွၼ်းၶေႃ တေလုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၸွမ်းၵၼ် လႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸွမ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လိင်ႉလႅၼ်တေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၢင်းလၢႆမႃးလူၺ်ႈ လပ်းမွတ်ႇပႅတ်ႈ ပိုၼ်းပဵၼ် တေႉမီးတေႉသေ ၶူင်တႅမ်ႈပိုၼ်းပႅတ်ႉပိုၼ်းပွမ်ပူင်သွၼ်ပိုၼ်ၽႄႈ သုမ်ႇငုမ်းၵုမ်းႁူမ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းမႃး ႁႂ်ႈပေႃး ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ - ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပေႃႈၸဝ်ႈၵေးၸူးဢၼ်တိုၵ်းဢဝ်ပၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ။  ၼွၵ်ႈလိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းႁူဝ်တႄႇတင်ႈမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် ၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈပၼ် ဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ...

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မႂ်ႇ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပဵၼ်ၸိူဝ့်သၢႆဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ  ဢႃယုလဵၵ့်သုတ်းၼႂ်းပိုၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 25/10/2022 ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇ ၾၢႆႇၽၼ်ႇတႃႇငိုၼ်းတွင်း မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ Rishi Sunak ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵေႃႉမႂ်ႇ  မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ။ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၵေႃ့ၵဝ်ႇ Ms. Liz Truss  ၶဝ်ႈႁၢပ်ႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႆႈ 40 ဝၼ်းပၢႆၵူၺ်းသေ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇလႄႈ တႃႇတေတႅၼ်းတီႈယူႇမၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၶိုၼ်းပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လိူၵ်ႈ Rishi...

ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၸိုင်ႈမိူင်းပဵၼ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇမီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸိုင်ႈမိူင်းတေပဵၼ်ႁိုဝ်

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်ယူႇၾၢႆႇၼိုင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႅၼ်းၽွင်းလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယူႇၾၢႆႇၼိုင်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်မႃး ၾၢႆႇၼႃႈမုၵ်ႉၸုမ်းၵူႈမိူင်းမိူင်းၶဝ်ၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ်ၸဵတ်းပီၶႃႈယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ မီးထိုင်သၢဝ်းဢဵတ်းၸုမ်းသေတႃႉ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼႆႉ မိူဝ်ႈတႄႇႁႅၵ်ႈၼႂ်းပီ 2015 မီးယူႇ 8 ၸုမ်း၊  ထိုင်ၼႂ်းပီ 2018 ၸင်ႇသမ်ႉမီးထႅင်ႈ 2 ၸုမ်းသေ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ မီးၵႂႃႇ 10 ၸုမ်း ။ဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းသမ်ႉၵိုတ်းယူႇ...

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်  ၺႃးပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်းၶင်ၶွၵ်ႈ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမိူင်းတူၼ် တီႉၺွပ်းၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 40 ပီ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉၵႂႃၵုမ်းၶင်ၶွၵ်ႈ ၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း၊ ၺႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉလူၺ်ႈမတ်ႉတႃ 505 (ၵ)  ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဢမ်ႇမီးၽႂ်တူၺ်းလူ။ မိူဝ်းဝႃးဝၼ်းတီႈ 21/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း  ၼၢင်းယိင်းမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတိၺွပ်း ၶင်ၶွၵ်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်။...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈ ဝဵင်းပေႃးယဵၼ်

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီၼႆႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်  ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၵမ် ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇဝဵင်း မိူင်းပေႃးယဵၼ်။  ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းပႃးၸဵမ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်းၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆၵၢင်ဝၼ်း ဢမ်ႇပေႃးမီးၽႂ်မႃးသိုဝ်ႉမႃးၸၢႆႇ၊ ဢၼ်ပိုတ်ႇၶၢႆယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈယိင်ႈၶႅၼ်းတွၼ်း၊ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃးၵိၼ်၊ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးလႄႈ မိူင်းပေႃးယဵၼ်သီႇသီႇ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်း မိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၶေႃႈႁၢမ်ႈသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ...

ပၢင်ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ NCA  7 ပီတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ NCAs EAOs  7 ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 15/10/2022 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 7 ပီ ၾၢႆႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မၢႆတွင်း မီးတူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 7 ၸုမ်း RCSS/SSA ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ မီး ၸဝ်ႈသႅဝ်းႁၢၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈလွၼ်ႉသၢင်...

NUG လႄႈ NUCC – တေသၢၼ်ၶတ်း ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁိုဝ် တေသၢၼ်ၶတ်းလၢႆးၵၢၼ် ၸၵၸ

မႂ်သုင်ၶႃႈ။  ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈပၢႆးၼႄၵၼ်မႃး လွင်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈၵႄႈၵၢၼ်မိူင်းၼႆၶႃႈၼေႃ။ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယႃႇ ယူႇတီႈ ၸၵၸတႄႉ လမ်တၼ်ၵႂႃႇ ၸွမ်း ၵၢၼ်မိူင်းမၼ်း 5 ၶေႃႈ ဢၼ်တမ်းဝၢင်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီၵၢႆ လိူၼ်ၾႅပ်ႊၽဝႃႊရီႊပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၶႃႈၼႃ။ ၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ ဢႃၼႃႇၶဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၸူး...

RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် 

RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေယိုၼ်းမိုဝ်း ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 တေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2023 ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/10/2022 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုၼ်းမိုဝ်း ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယိူင်းဢၢၼ်းဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁပ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်း ဝႃႉ UWSA ယွၼ်းၸႄႈမိူင်း မိူင်းလႃးယွၼ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 26/9/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႉ UWSP/UWSA မိူင်းလႃး NDAA-ESS တင်း တူဝ်တႅၼ်း SSPP/SSA  ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉဝႆႉၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ယွၼ်းၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸုမ်းမိူင်းလႃး ယွၼ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ။ တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇဝႃႉ တၢင်ႇလၢတ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ၸႄႈဝဵင်း ပၢင်ဝၢႆ...

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သၢမ်ၸုမ်းႁွတ်ႈၼေႈပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း

တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ  တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ၼႆသေ ဝၼ်းတီႈ 25 /9/2022 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် ၼေႇပျီႇတေႃႇ ။ ၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈဝႃႉ UWSA ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢူးလေႃႉယႃႇၵု ဢွၼ်ႁူဝ်၊...

လွၼ်ႉၵႅၼ်ႁူဝ်ၸႂ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ (တွပ်ႇၵုင်ႇ သၶႁ ၽူႈသိူဝ်ႇတၢင်းသိုဝ်ႇတႆး)

သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 15 - မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 11 ပီၼၼ်ႉ ပီႈသႅင်ၸိုၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သၶႁ ၵေႃႉဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၽူႈဢၼ်ၵေႃႇတင်ႈၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်။  ထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 11 ပီယဝ်ႉ ။သၶႁၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လိၵ်ႈလၢႆး ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ တိုၵ်းတေႃးမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး တေမီးသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ပဵင်းၼင်ႇပိူၼ်ႈ...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁူပ်ႉၵၼ်လူင်ႈၼႃႈ တီႈပၢင်သၢင်း တႃႇၵႂႃႇဢုပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸုမ်းသိုၵ်း ဝႃႉ UWSA မိူင်းလႃး NDAA လႄႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူပ်ႉၵၼ်လူင်ႈၼႃႈတီႈ ပၢင်သၢင်း တႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တေဢုပ်ႇၵၼ်တီႈပၢင်သၢင်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16/9/2022 ။   “တေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16  ။ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တႃႇႁႂ်ႈလႆႈဢွၵ်ႇသဵင်လဵဝ်ၵၼ် ၽွင်းၵႂႃႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ” ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ် ၵူၼ်းၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်...

ၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ် ၵၢၼ်မိူင်းၵၼ် ၵမ်းၼႆႉ ယူဝ်ၶႄး တေသုမ်းၼမ်လိူဝ် မိူဝ်ႈ 1947 ၼၼ်ႉႁိုဝ်!

လိူၼ်ၼႆႉ သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 13 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 17 ၸၵၸ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တေႁွင်ႉႁူပ်ႉ SSPP/ SSA ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ဝႃႈၼႆ။ ၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်း UWSA (ဝႃႉ) လႄႈ NDAA မိူင်းလႃးသေ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်းၵၼ်...

ဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်း 2 မီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်

ဢိင်ၼိူဝ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုၼ်းမိုဝ်းႁွင်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2။ RCSS/SSA ၵေႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလႄႈတင်း ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉ  ။ ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်သင်။ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ်- ဢၼ် RCSS  ၵႂႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ငမ်းယဵၼ်  တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း