Thursday, June 20, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်မိူင်း

လူလၢႆသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၾိင်ႈမိူင်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼပ်ႉယမ်တေႃႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း

လိူၼ်မေႊထူၼ်ႈသၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလုမ်ႈၾႃႉၼႆလႄႈ လႆႈ ႁၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းၽွင်းတၢင် ၾၢႆႇမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ၊ ယူႇၶေႇ၊ ၾရင်ႇသဵတ်ႈ၊ ဢေႃႊသတြေႊရီႊယိူဝ်ႊ၊ ႁူမ်ႈတုမ် ဢီးယူႇ၊ ၼေႃးဝူၺ်း၊ သုၺ်ႇၻိၼ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မွၵ်ႈသၢဝ်းၸမ်ၸမ် ႁူမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတုၵ်း ယွၼ်း တႃႇႁႂ်ႈၼပ်ႉယမ် သုၼ်ႇလႆႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ ပွႆႇလွတ်ႈပၼ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ၺႃးတီႉ ၺွပ်းၵုမ်းၶင် လူၺ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၶိူဝ်းၶၢႆႇ သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ဝၢႆးသေလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႆႈမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊဝႃႊရီႊ 1948 ၵေႃႈ မီးလွင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈဢူၼ်မေႃး ၵိူတ်ႇမီးမႃးၸွမ်းမိူဝ်ႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်တေႃႇသူႈမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း တူဝ်တႅၼ်းမိူင်းတႆးလႆႈထုၵ်ႇပွင်ႁၢႆႉယဝ်ႉ ဢူးၼု ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၽူႈၼမ်းပႃႊၻီႊ (ဖဆပလ လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်) AFPFL ပုတ်ႈတႅၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းပႃႊတီႊတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈ ႁူမ်ႈတင်း လၵ်းၵၢၼ်လႄႈ လၵ်းၼမ်း ထူပ်းတင်းပၼ်ႁႃလွင်ႈၶတ်းၶွင်ႈၵိတ်ႇၶႂၢင်ၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်...

ၼႄယၼ်ႁႅင်းမဵတ်ႇပႅင်းၵၢၼ်သိုၵ်း

လူၺ်ႈၶေႃႈမုလ်းႁွင်ႈၵၢၼ်သူၼ်ႇလႆႈၵၢၼ်တဵင်ႈထမ်းၵႅၼ်ႇၸိုင်ႈ (OCHA) ဝူင်ႇဝွၵ်ႇၸီႉၸမ်ႈၼႄထိုင် ၵၢၼ်ပိုတ်း ယိုဝ်းၵၼ်လူၺ်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵမ်းၼႆႉ ထိုဝ်ဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းယႂ်ႇသုတ်း လႄႈ မႄႇ ၶႂၢၵ်ႈ ယိုတ်ႈယႂ်းပဵၼ်ဝူင်းၵႂၢင်ႈယႂ်ႇၶိုၼ်ႈ ၼပ်ႉတင်ႈတႄႇမီးၵၢၼ်ႁုပ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ။ လူၺ်ႈငဝ်းလၢႆးလိူင်ႈၼႆႉၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵူႈၸုမ်းၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်မွင်းပႂ်ႉတၢင်းမုင်ႈမၢႆ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ။ မိူဝ်ႈလႆႈႁၼ်ၵၢၼ်ၸႆးၸၼ(ဢွင်ႇပေႉ) ၸုမ်းၵိူဝ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈၶႄးတေထိုဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းသေ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးၽွင်ႈလႄႈၸၢင်ႈတေၵၢႆယဵၼ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈၼႂ်းၵၢၼ်တေႃႇသူႈ တၢင်းၵၢၼ် မိူင်း  တေႃႇမိူဝ်ႈမီးဢူငဝ်းပဵင်းပေႃးၶိုၼ်ႈမႃးတေႃႇလွင်းသဵတ်ႈၵႃႈသဵတ်ႈႁူဝ် ၼႂ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ထိုင်ၸၼ်ႉ...

ၶႄႇတေၼမ်း ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းထႅင်ႈ သိုၵ်းဢူၺ်းလီ တေလႆႈၶေႃႈၵႄႈတွပ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉ တေႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈမိူင်းၶႄႇ လူၺ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ငူပ်ႉငီႉၶဝ်ႈၵႄႈၸီႉၸမ်ႈၼႆ ဝူင်ႈပူၼ်ႉၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈလၢတ်ႈမႃး ဢိတ်းဢီႈယဝ်ႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်သိုၵ်း1027 ဢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 9 ဝၼ်း ၼၼ့်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၼႆႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ် ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆ ဢွၼ်လၢမ်းထိုင်ၵၼ် ယူႇယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၵမ်းၼႆႉ ၾၢႆႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူတ်း ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးႁိၼ်ႇၼရီႇ ပၼ်ႇထိဝ်း ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းၼႃႈတီႈတၼ်းႁဵင်း ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးႁိၼ်ႇၼရီၼ်ႇ ပၼ်ႇထိဝ်းသေ ပၼ်လိုဝ်ႈၵၢၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးႁိၼ်ႇၼရီႇ ပၼ်ႇထိဝ်းၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉပဵၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇပူတ်းဢမ်ႇတီႉၺွပ်းပႃးမၼ်း၊ သိုပ်ႇပၼ်တီႈယူႇ ပဵၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈဝႆႉ မိူၼ်ၵၼ်တင်း ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼႆႉ...

​​ဢမ်ႇတိုၵ်း​​သိုၵ်းသေ  ဢွင်ႇ​​ပေႉၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးတိုၵ်းၶိုၵ့်တွၼ်း

သုၼ်းၸိုဝ်ႇ ​​မေႃလူင်ႉလႅၼ်ႇလိုဝ်းလင်တူဝ်ႈလူၵ်ႈ ၾၢႆႇၸိူင်းတိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆ့ဝႃႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇ လႆႈတိုၵ်း​​သိုၵ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈဢွင်ႇ​​ပေႉၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးတိုၵ်းၶိုၵ့်တွၼ်းသုတ်းထၢႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ဝႃႈလႃး​​ၵေႃႈ  ယၼ်တီႈပၢႆးဝူၼ့်ဢၼ်ၼႆ့​​သေလႄႈ ငဝ်းလၢႆးပၢႆးသိုၵ်းတပ်ႉတႆး ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၸင်ႇဢမ်ႇမိုင့်မၢင့် ၶဝ်ႈယုင်ႈၸွမ်းၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ့် ၽိုၼ်ႉ​​တေႃႇသူႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ့်ႁိုဝ်ၼႆ တႃႉလီလွမ်ဝူၼ့် ၼပ့်ယႃၸႂ်ၸွမ်းယူႇ။ ပဵၼ်ႁိုဝ်​​ၵေႃႈယႃႇ တႃႇဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတိုၵ်းသိုၵ်း​​သေ ဢွင်ႇ​​ပေ့ၼႆ့ ​​တေလႆႈလႅတ်းလႅင်ႈ ပၢႆးၵၢၼ်ၸိူင်းတိုၵ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ် ၽူႈၼမ်းၾၢႆႇငမ်းယဵၼ်ၶၢင်ယဝ်ႉ ၶိုၼ်းတီႉၺွပ်း

ဝၼ်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ 3,000 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸုမ်းၶရိယၼ်ႇၶၢင် KBC ဢၼ်ပဵၼ်မုၼ်ၸဝ်ႈ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶလမ်ႊသမ်ႊသွၼ်ႊ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇတူဝ် တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၶလမ်ႊသမ်ႊသွၼ်ႊ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ တီႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်း...

NUG ဝႃႈ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၸမ်တေဢွင်ႇမၢၼ်ထိုင်တီႈယဝ်ႉ

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မၢၼ်းဝိၼ်းၶၢႆႇတၢၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႉ NUG လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း မၢႆတွင်းဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ NUG တဵမ် 3 ပီၼၼ်ႉဝႃႈ - ၶၢဝ်းတၢင်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း တဵမ် 3 ပီၼႆႉ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လွၵ်ႇငိုတ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈထိုင် ၼေႇပျီႇတေႃႇလႆႈသေဢမ်ႇၵႃး ယိုတ်းလႆႈဝႆႉပႃး ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်တင်းၼမ်တင်းလၢႆလႄႈ လႆႈဝႃႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶၢဝ်းႁွင် ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ သၢမ်ႁဵင်ပၢႆ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းပီမႂ်ႇ သၢင်းၵျၢၼ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 17/4/2024 ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 3,000 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း 91 ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ AAPP  လၢတ်ႈဝႃႈ - “ၵူၼ်းတူၵ်း ၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းပႃး မႃး...

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈ“ ထိုင်ၶၢဝ်းၵူၼ်ႇပိၼ်ႈပင်းလူမ်ႉလႅဝ်ယဝ်ႉႁိုဝ်

ၸွမ်သိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်း ယိုတ်း သၽႃး သေပွင်ၵၢၼ်ၸတ်းၶိုင်ၽွင်းငမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁိုဝ် (State Administration Council-SAC) ပူၼ်ႉမႃး 3 ပီယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႅဝ်းတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ယင်းပႆႇမိုၼ်ႈလူမ်ငၢႆႈငႅမ်ႈတႅၵ်ႇလႅင်း  ၼင်ႇဢၼ် ဝူၼ်ႉဝႆႉလႄႈ ထုၵ်ႇတေႃႇတၢၼ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ လူၺ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈငဝ်း(လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သွၼ်ႉ) ဢိၵ်ႇတင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတင်းလၢႆလႄႈ ၵိူတ်ႈပဵၼ်သိုၵ်းၵၢင်မိူင်း ၶိုၼ်ႈမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတုၵ်ႉယၢၵ်ႈ...

ၽိူဝ်ႇ​​တေၶူႈတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း သမ်ႉၵုမ်ႇၶႂၢၵ်ႈတၢင်းၵၢၼ်သိုၵ်း …​​ တေႁိုဝ်ၸၢင်ႈသၢင်ႈမိူင်းမႂ်ႇ

ၽွင်းမိူဝ်ႈ NUCC ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႈထူၼ်ႈသွင်​​သေ သ​​လေႃႇဢမ်ႇ​​တေႃႇလႄႈ လႆႈ​​ၼႄ ပႃးၵႂႃႇ လွင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၵႄႈၶဝ်သၢမ်မူႇသၢမ်ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် NUCC, NUG , CRPH ၸတ်ႉၸႅၵ်ႇတႅၵ်ႇတၢင်ႇ ၵၼ် ထၢၼ်ႈ​​ပေႃးဢမ်ႇယိူၼ်ႉယွၼ်ႇဢူတ်းဢွမ်ႈၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် KNLA ၊ KNDO ႁူမ်ႈတင်း...

ပလိၵ်ႈမိူင်းဢီႊၵုၺ်းၻေႃႊ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ ၼႂ်းလုမ်းၽွင်းတၢင်

ပလိၵ်ႈမိူင်းဢီႊၵုၺ်းၻေႃႊ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်တီႈလုမ်းတၢင်မႅၵ်ႊသီႊၵူဝ်ႊ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းၵီႊတူဝ်ႊ မိူင်းဢီႊၵုၺ်ႊၻေႃႊ တီႉၺွပ်း ဢဝ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇမိူင်းဢီႊၵုၺ်ႊၻေႃႊၵႂႃႇ။ ၽွင်းတၢင်မိူင်းမႅၵ်ႊသီႊၵူဝ်ႊလႄႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်တီႈလုမ်းတၢင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း၊ ထိုင်တီႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းမႅၵ်ႉသီႊၵူဝ်ႊၵေႃႈ  တတ်းလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵၼ် တၢင်း ၵၢၼ်မိူင်း။ ဢၼ်ဢီႊၵုၺ်ႊၻေႃႊ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉၾၢႆႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ၊ ၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ ၽွင်းတၢင်ၵူႈမိူင်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်သႄႉသွမ်း ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ၼႄးဝႃႈ လၢႆးႁဵတ်းဢမ်ႇၸွမ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း၊ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇဢမ်ႇလီ ဝႃႈ ၼႆ။ တၢင်းႁဵတ်း...

ၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊႁွင်ႇ – ၸၢၼ်း ၶေႉၵၼ် ပွႆႇၼူၾႆး လၢဝ်ထဵမ်းၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၼႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ SpaceX သေ ဢဝ်ၶိူင်ႈ Falcon 9 ပွႆႇၼူၾႆး လၢဝ်ထဵမ်း လပ်ႉ ၶိုၼ်ႈၵၢင်ႁၢဝ် ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ လၢဝ်ထဵမ်း မိူင်းၵူဝ်ႊရီႊယိူဝ်ႊၸၢၼ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈသုၼ်ၵၢင်ႁၢဝ် ၵျွၼ်ႊဢႅပ်ႉၾ်ၵၼေႇတီႇ ဢၼ်မီးတီႈၸႄႈမိူင်းၾရေႃႊရီႊတႃႊ...

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ ပဵၼ် Julie Bishop

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ António Guterres  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉဝႃႈ - ၽူႈလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၶွင်ၽူႈၼမ်း ၼႂ်း ၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ် Julie Bishop ၽွင်းလူင် ၵဝ်ႇၾၢႆႇၼွၵ်ႈ မိူင်း ၶွင်မိူင်းဢေႃႊသတြေႊရီႊယိူဝ်ႊ...

ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃၽေးသိုၵ်းသိူဝ် မိူင်းမၢၼ်ႈ

ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2024 ၼႆႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း ပႃးၸဵမ် တူဝ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇလႄႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၶင်ၶွၵ်ႈလႆႈ 3 ပီယဝ်ႉ။ တူဝ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢႅၼ်ႊထူဝ်ႊၼီႊဢူဝ်ႊ ၵူႇထႃႊရတ်ႉသ် လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း