Tuesday, November 29, 2022

CATEGORY

ၵၢၼ်မိူင်း

သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၵ်းၸဵဝ်းပုတ်းပင်း

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၶွင်တပ်ႉမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁွင်ႉၽူႈၵွၼ်းတိူင်းၶဝ်သေ ၼင်ႈပၢင်ၵုမ် ၶွပ်ႈႁွပ်ႈ 4 လိူၼ်ၶဝ် ယူႇ။ ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၼႆႉ လႅပ်ႈတေထွႆၶိုၼ်းတပ်ႉၶဝ် ဢၼ်ၸိူဝ်းၵႂႃႇမီး ပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼႃႈတီႈ ဢၼ်ၶဝ်ဢဝ်ငမ်းယဵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ႁွင်ႉမႃးၶိုၼ်းသေယဝ်ႉ တေၸႂ်ႉၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈၼႃႈၸူး တၢင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၶဝ်ၵပ်ႉၵိၼ်းယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ငိၼ်းဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်ၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းတေၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈမႃးတႄႉႁႃႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးတူၺ်းၸွမ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉ...

ပၼ်ႁႃမၢၵ်ႇယုမ်ႁႆၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၵ်ႉႁၢင်ႇယၢၼ်ၵႆတင်းၶေႃႈတွပ်ႇ

ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလၢႆလၢႆပီ ႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ဝႃႇတမၢၼ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းယႂ်ႇလႄႈ လွၵ်းပိူင်ၽွင်းငမ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶဵၼ်လူင်ထီႉၼိုင်ႈ တႃႇမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ။ ၼႂ်းလွၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ယူႇလွၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ၼႆလႄႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ တိူဝ်းလိူဝ်ယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းသင်လႄႈၼႆ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵႂႃႇမီးတႂ်ႈၶေႃႈၸီႉသင်ႇသိုၵ်းတင်းသဵင်ႈသေ ပၵ်းပိူင်ၾိင်ႈမိူင်းသုမ်ႇငုမ်းဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Rule of Law ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ မၼ်းယိုင်ႈၶႅၼ်းတိူဝ်းႁၢႆႉၸႃႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်...

ငမ်းယဵၼ် ပၢၼ် ၼေႇဝိၼ်းလႄႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်

ဝူၼ်ႉၶွပ်ႈၶိုၼ်းပိုၼ်းမိူဝ်ႈသိုၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ် မွၵ်ႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်မေႊ 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးပိူင်ၼိုင်ႈယူႇ။ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးသေၼၼ်ႉ ယင်းမွပ်ႈ သူး (ရင်ႊဝလ်ႊ) ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ပၼ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်း ၶွင်ႊသီႊ ဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး  ယင်းဝႃႈ - ပဵၼ်ၽူႈၵတ်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်း (ၵၢၼ်ယွင်ႈယေႃးၽူႈၶဵၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးတႄႉတႄႉ)။ ငၢႆးမိူၼ်မိူဝ်ႈပၢၼ်...

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ သင်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း ၊ တေ ဢမ်ႇလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် 5 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 8/6/2022 ၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မႃႇသျႄႇလေႃး ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၸႂ် ၵူဝ်မီးလွင်ႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူဝ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၽွင်းၶၢဝ်းသင်ႇႁၢမ်ႈ ၊ၵူဝ်ပဵၼ်ၽေးတေႃႇတူဝ်ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ပၢင်ၵုမ်လူင်ၶိုၼ်းမႄႈၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း

ၶူၼ်ႉၶႆႈၶိုၼ်း ဝၼ်းပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း  8-16/06/1961 ဢိင်လူၺ်ႈပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးဝႆႉမိူဝ်ႈ 1947 ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈမီးပႃးဝႆႉ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ယၢင်း ယၢင်းလႅင် တႆး လႄႈ (ဢၼ်ပႆႇၸႂ်ႈၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းတဵမ်တူဝ်) ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၶျၢင်း ၼၼ်ႉ မီးၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းဢိတ်းဢွတ်း ဢိၵ်ႇတင်းမီးၽူႈတႅၼ်း (တႅၼ်းၽွင်း) သၽႃး ႁူမ်ႈတင်း ဢၼ်မီးသူၼ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ တႃႇမိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်...

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈၵၢၼ်ၽိတ်းၽၢတ်ႈတိုဝ်ႉတၢင်း

ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တႃႇလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ သုတ်းတိူၵ်ႈလူမ်ႉလႅဝ် မူတ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ပူၼ်ႉမႃး ယဝ်ႉလၢႆပွၵ်ႈလၢႆႁူၼ် ထိုင်ယွတ်ႈႁွတ်ႈပၢႆလိုၼ်းသုတ်း ၸွင်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်းထႅင်ႈယူႇႁိုဝ်။ တႃႇတေၶိုၼ်းႁႃ တိုဝ်ႉတၢင်း လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈထႅင်ႈ ဝၢႆးၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ မိူဝ်ႈ 1983 ၼၼ်ႉ  ၸွင်ႈတေငၢႆႈ ၸွင်ႇတေ ၵိူတ်ႇ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်လႆႈထႅင်ႈ။ ၼႂ်းမိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ၸဵမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းငိုၼ်းတွင်း ႁူမ်ႈတင်းသၢႆငၢႆၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸွင်ႇပၼ်ဢမ်ႇပၼ် တိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃလူး ၸွင်ႇပူၼ်ႉၵၢပ်ႈပူၼ်ႉပၢၼ်...

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းမိူင်းလႃးၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 3/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်း ဢူးသၢၼ်းပိူဝ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃႇမတီႇလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် NDAA ၸုမ်းမိူင်းလႃး ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတၢင်တူဝ်သေ လုၵ်ႉၵဵင်းတုင် ၶိုၼ်ႈႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ ဢူးၵျီႇမျိၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၊ ဢူးဢႃးလူႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၼ်လီၸွမ်း တႃႇၸႄႈမိူင်းဝႃႉတေပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်

ပႃႇတီႇဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UWSP ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇသေလၢတ်ႈဝႃႈ ဝႃႉတေဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ႁႂ်ႈလႆႈတင်ႈၸႄႈမိူင်းဝႃႉ  ဢၼ်မီးလွင်ႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ၊ လွင်ႈၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၼ်လီၸွမ်း - ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 30/5/2022 ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ UWSP ဢူးလေႃႇယႃႇၵု ဢွၼ်ႁူဝ် လုၵ်ႈၸုမ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ UWSP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ - ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ UWSP လၢတ်ႈၽွင်းႁူပ်ႉထူပ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဝႃႈ- ႁႂ်ႈပၼ်ဝႃႉတင်ႈၸႄႈမိူင်းႁင်းၶေႃ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ...

ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဢမ်ႇၼပ်ႉသွၼ်ႇပႃး သုၼ်ႇလႆႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ SAC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ တေဢုပ်ႇၵုမ် ၵၢၼ်မိူင်း၊ တေပၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ပူင်ပၢႆးႁင်းၶေႃ၊ တေပၼ်သုၼ်ႇၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ဝႃႈၼႆသေ မွၵ်ႇႁွင်ႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ် ၵႂႃႇၸူးၼေႇပျီႇတေႃႇယူႇယႂ်း ယႂ်း။ ၾၢႆႇ NUG လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶွတ်ႇလိူတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ တင်း CRPH ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊတႅၼ်းတၢင် ၽွင်းတႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶဝ်...

လွင်ႈငမ်းယဵၼ် .. သုၼ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇလႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်မေႊ ဝၼ်းတီႈ 9 လႄႈဝၼ်းတီႈ 10 ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းသူၼ်ၸႂ်ပၢႆးမိူင်းတူင်ႉတိုၼ်ႇ ဢူၼ်ဢၢၼ်မေႃးမႄးလူင်ၵႂႃႇ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 9 ဢွၵ်ႇမႃးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းတေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်း ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၶဝ်။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႉ မီး 9 ၸုမ်း ၵမ်းလိုၼ်းမႃးမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေမီးထိုင် 10 ၸုမ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ...

ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈပၢၼ်တိုၵ်းၼိူဝ်ၽိူၼ်

မိူဝ်ႈလႆႈႁၼ်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းရသ်းသျိူဝ်ႊလႄႈယူႊၶရဵၼ်ႊ တင်းလူၵ်ႈ တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ် လွမ်လွမ်ၵူဝ်ႁႄ ၸၢင်ႈယဵၼ်းပဵၼ်သိုၵ်းလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်ၼင်ႇၼႆ။ ဢွၼ်ၼႃႈမိူဝ်ႈပႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ယိုဝ်ႈယိုတ်းငႃၵၼ်ယူႇၵွႆးၵေႃႈ လွင်ႈလႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်း ၵွပ်ႈဝႃႈၵၢၼ်တုမ်ႉယွၼ်ႈတေၸၢင်ႈၽႄႈၸွတ်ႇၵႂႃႇ တူဝ်ႈတင်း လူၵ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ဝလႃႊၻီႊမီႊရ် ပူႊတိၼ်ႊ ၸွမ်ၸိုင်ႈရသ်ႊသျိူဝ်ႊဝႃႈ ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 48 ၸူဝ်ႈမူင်းၵေႃႈယိုတ်းဢဝ်ၸိုင်ႈ မိူင်းယူႊၶရဵၼ်ႊလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ...

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်

ၶူၼ်ႉၶွၵ်းၶိုၼ်း ပိုၼ်းဝၼ်းလင် “ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်” ၸိုဝ်ႈတဵမ် “တပ်ႉသိုၵ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်တိုၵ်းဢဝ်မိူင်းတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ” ၸိုဝ်ႈၼုမ်ႇသိုၵ်း ႁၢၼ် ၼႆႉ လႆႈဢဝ်ဝႅပ်ႇယၢင်ႇ(copy) ယိူင်ႈမိူၼ် ၸိုဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် လႆႈ ၵေႃႇတင်ႈဝႆႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပိုၼ်းဝၼ်းလင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်မီးလိၵ်ႈမၢႆလၢႆးမိုဝ်းသေ ၵဵပ်းႁွမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇၸုမ်း ဢမ်ႇပေႃး မီးၼမ်မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉ(ၸိုင်ႈတႆး) SURA ၼွၵ်ႈလိူဝ် သေပပ်ႉမၢႆဝၼ်း Diary...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းဝၼ်း(မိူင်းၶႄႇ) ဢွၼ်တႄႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈလိုမ်းတူဝ်

လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်း 1958 ၶၢဝ်းၵၢင်ၼႂ်ယၢမ်း 7 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းဝၼ်း(မိူင်းၶႄႇ) ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸဝ်ႈၼွႆႉ သေႃးယၼ်ႇတ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 30 ၵေႃႉ (ပႃးမၼ်းၸဝ်ႈ= 31 ၵေႃႉ)  ၵိၼ်ၼမ်ႉသၸ်ႉၸႃႇ ၵၼ်၊ ႁူမ်ႈၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်း ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်...

RCSS ဝႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ငဝ်းလၢႆးလီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:30 မူင်းထိုင် 11 မူင်းပၢႆ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ   ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ လွင်ႈၵၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ...

မေႊ 21 ၶွပ်ႈတဵမ် 64 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၵ်ႉမွင်း သိုၵ်းတႆးလမ်ၼမ်ႉယၵ်းမိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

မႂ်ႇသုင်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ--- မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းသဝ် လိူၼ်မေႊ 21ဝၼ်းၼႆႉ ၶွပ်ႈႁွပ်ႈထိုင်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တဵမ်ထူၼ်ႈ 64 ပီယဝ်ႉ။ မိူဝ်ပီ 1958 လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်းၼၼ်ႉ သေႃးယၼ်ႇတ ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၼွႆႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 31 ၵေႃႉ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယၼ်ႇၸႂ် ၵိၼ်ၼမ်ႉသတ်ႉၸႃႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပွင် ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း