Tuesday, November 29, 2022

CATEGORY

ၵၢၼ်မိူင်း

ဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်း 2 မီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်

ဢိင်ၼိူဝ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုၼ်းမိုဝ်းႁွင်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2။ RCSS/SSA ၵေႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလႄႈတင်း ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉ  ။ ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်သင်။ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ထၢမ်- ဢၼ် RCSS  ၵႂႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ငမ်းယဵၼ်  တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပွၵ်ႈၵမ်း...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 28/8/2022 ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ဢွၼ်ၼမ်းၸုမ်းၸိူဝ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ။ ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈတီႈၶူဝ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း -မႄႈသၢႆ  မၢႆ 2။ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈမူႇၸုမ်း ၶိုၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုၼ်းမိုဝ်းႁွင်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2...

ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ် ၶေႃႈၽႂ်ႇၶႂ်ႈတၢင်းလူဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းသေ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ၵၢင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူႈၸုမ်း ၶိုင်ပွင်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇယူႇ ႁင်းၽႂ်ႇမၼ်း လႄႈ ဢမ်ႇၵူၺ်းဝႃႈတႆး၊ လွႆ ၊ ၶၢင်၊ တွင်ႇသူႇ/ ပဢူဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၵမ်ၶိူဝ်းၽူႈလႂ်ၽႂ်မၼ်း ထူပ်းၺႃးတၢင်းယၢပ်ႇယူႇ မိူၼ် ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၵေႃႉၸိူမ်ႈၸႂ် ၸူမ်းၸႂ်သေ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းမီးယူႇသေတႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈလႄႈ ၵႃႈလႆႈၵၼ့်ၵူၵ့်ၼၼ့်ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ဢေႇ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ...

လုမ်းတြႃးပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းမိူင်းထႆး သင်ႇႁႂ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းဝႆႉ

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ပရႃႇယုတ်ႉၵျၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃး ဢႃယုႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် တဵမ် 8 ပီယဝ်ႉလႄႈ လုမ်းတြႃးပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်းမိူင်းထႆး သင်ႇႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 24/8/2022 ၼႆႉၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။  ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး ပရႃႇယုတ်ႉၵျၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 8 ပီတဵမ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/8/2022 ယဝ်ႉလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်၊ ၸုမ်းၽွင်းတႅၼ်း ၾၢႆႇသၢၼ်ၶတ်းၶဝ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႆႉတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃး။ ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးၵေႃႈ  သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ထိုင်...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ သင်ၶႂ်ႈသိုပ်ႇယိပ်းၵွင်ႈ ႁႂ်ႈ EAOs လႅၵ်ႈပဵၼ် BGF

ႁူဝ်ၼႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းလၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈသိုပ်ႇယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႆၸိုင် တၵ်းလႆႈယူႇၼႂ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် BGF ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/8/2022 ၼႆႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁူဝ်ၼႃႈ သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ် ႁူပ်ႉ ထူပ်း ၸုမ်းၽွင်းလူင် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉဝႃႈ သင်ဝႃႈ...

ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း တႃႇဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵႄႈလိတ်ႈၼၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်လႄႈယႃႈယႃ တၵ်းလႆႈႁႃၵွင်ႉၺႃးၵၼ်

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ဝူင်ႈထီႉၼိုင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇငိၼ်းဝႃႈမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆသေတႃႉ တၢင်းထုင်ႉႁူဝ်ၵွင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉတႄႉ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင်း SNA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ။   ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇယွမ်း 40 ၵေႃႉ လႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လင်ၶႃးႁိူၼ်း ၼႂ်းမၢၼ်ႈသၢႆၸၢင်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် တီႉၺွပ်းၵူၼ်း CDM ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ် တီႉၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM (ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း)ၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပိူင်လူင် တေတီႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပၢႆႈ ဢွၵ်ႇဝဵင်း ၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈသေ ပွၵ်ႈမႃးသူႇၸႂ်းႁိူၼ်းယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ 6 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ တိုၵ်ႉဢႅဝ်ႇသွၵ်ႈတီႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တေသၢင်ႈၸိူင်းလွၵ်းလႂ် လၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မၼ်းတႅမ်ႈ

ပၢင်ၵုမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇမိူင်းၼွၵ်ႈ ၶွင်ၸုမ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်းၶမဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေတႃႉ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းဝၼ်းတႄႇႁႅၵ်ႈ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 3/8/2022 ၼၼ်ႉ လိူင်ႈၵၢၼ်မိူင်း မၢၼ်ႈၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈ သုမ်ႇငုမ်းပၢင်ၵုမ်ဝႆႉယဝ်ႉ ငိၼ်းဝႃႈၼၼ်။ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ 5 ၶေႃႈၼၼ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇ...

တူဝ်တႅၼ်း SSPP ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၸွမ်သိုၵ်းၶိူဝ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) SSPP ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃး လုၵ်ႈၸုမ်းသေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ဝႆႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇ ဢူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸွမ်သိုၵ်း ၶိူဝ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (1) တင်း ၸွမ်ႁၢၼ် ၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (2) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇၼိူဝ်လၢင်းတႅင်းၸၢင်ႉ သႄႇငၢင်ႉႁႂ်ႈ SSPP ထွၼ်ၶိုၼ်းထုင်ႉႁူဝ်ပွၼ်

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝူင်ႈလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းၵၢင် မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၵေးသီး၊ မိူင်းၼွင်၊ မိူင်းသူႈ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တၢမ်တူဝ် ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းၶူဝ်လမ်လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမိူဝ်း ၵုမ်း ၵမ် ၸီႉသင်ႇ ၼႂ်းတပ်ႉ ပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈ...

Sub – State ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်တီႈလႂ်လၢႆလၢႆလႄႈ ပွင်ႇဝႃႈသင်?

KPICT  ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်းၸၢဝ်းၶၢင် ၼႂ်းၶၢဝ်းၵၢင်ၸူဝ်ႈ ပႆဢွၵ်ႇၼႂ်း NUCC ၶွင်ႇသီႇ တီႈၵိူဝ်းၵုမ် လွင်ႈၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆလႄႈ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်တူၵ်းၸႂ် လႂ်တိုၼ်ႇၸွမ်း။ မၢင်ၸိူဝ်းမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ပၢႆ သေလိူဝ် NLD ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၵေႃႈ ပေႃးထွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ တႃႇဢွၼ်ၼႃႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ယွမ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ၸုမ်းလူင် ၸုမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉလႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၾူၼ်း(မိုဝ်းထိုဝ်) ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၼႄၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ ၼႆသေ  ၵူတ်ႇထတ်းပႃးၾူၼ်း(မိုဝ်းထိုဝ်)  ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ  မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈ ၵၼ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇၼႆသေ ၵူတ်ႇထတ်းထိုင်ၼႂ်းၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ၽူႈယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ...

ၸုမ်းလႃးႁူႇ LDU ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇတႃႇႁူပ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ 6/7/20922 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းလႃးႁူႇ LDU ဢၼ် ၵျသေႃးလမုၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ။  တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်း LDU ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶိုၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သေ ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ၊  ၽူႈၸမ်ၸႂ်ၸုမ်းလႃးႁူႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ၶဝ်လုၵ်ႈ ၵဵင်းမႆႇမႃးၶိုၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉသေ ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇဢေႃႈ။ ၸုမ်းပိဝ်ႇႁႃႇသိုၵ်းတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊...

ပိူင်လိူၵ်ႈတင်ႈ PR တႂ်ႈလၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉမိူၼ်ယႃယိုတ်ႈသၢႆၸႂ်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း SAC ႁိမ်သိမ်းဢဝ်ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ  မီးၵႂႃႇ ပီပၢႆ 5 လိူၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၵူႈၸၼ်ႉ ထၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢိၵ်ႇပႃးမုၵ်ႉၸုမ်းၵူႈမိူင်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ  ဢမ်ႇၼပ်ႉတေႃႈမီး ဢၼ်တေၵမ်ႉယၼ်ႁၼ်လီ တေႃႇၶဝ်သေတႃႉၵေႃႈ SAC ၼႆႉ တိုဝ်တၼ်မိူၵ်ႈမႂ်ႈယူႇ ဢမ်ႇၽႃႈ ဢမ်ႇယွၼ်ႇၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး...

ၾၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈလႅၼ်လိၼ်  ထႆး-မၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၸတ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၶွမ်ႊမတီႊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး-မၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈ ၵမ်း  34 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၾၢႆႇမိူင်းထႆးပဵၼ် ၸွမ်သိုၵ်း ဢၽိၶျဵတ်ႉ သိုဝ်ႉသတ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇၸူဝ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လႄႈမူႇၸုမ်း  တီႈႁူင်းႁႅမ်းတူၼ်ႈတီး (တွင်ႇၵျီးႁေႃႇတႄႇ) ။ ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၼႆႉၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 29။  ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈ ၵႃႉၶၢႆ လႄႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်၊...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း