Thursday, March 23, 2023

CATEGORY

ၵၢၼ်မိူင်း

ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းပိူင်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇယၢင်ႈထွႆလူင်း

ၼႂ်းလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ)ၼႆႉမီးတင်းၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ပူၵ်းပွင်လူၺ်ႈၵၢၼ်လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း(ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ)  လႄႈ မိူင်းၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႉ ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ဢၢင်ႈၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသေ ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်း သူၼ်သၢၼ် လေႃးလေးၵၼ်ၸွမ်း ၵၢၼ်ၸႂ်ႉဢမ်းၼၢၸ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႅဝ်းႁူမ်ႈၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊတူဝ်ႈလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ) ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းဢေႇလူင်းၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2016 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၼ်းပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼေႃႊဝေႊၵူၺ်း ဢၼ်ႁၵ်ႉသႃမႅတ်ႇပႅင်းပႂ်ႉပႃးပိူင်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်း လွၵ်းလၢႆး ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၼႅၼ်ႈၵိုမ်း။ တေႃႈၼင်ႇဢမေႊရိၵႃႊယင်းဢဝ်ၾွမ်ႊ(ဢူငဝ်း)တူၵ်း။ ဢဝ်ပဵၼ်လွင်ႈ ၸုတ်ႈယွမ်းလူင်းၵဵဝ်ႇလၵ်းၼမ်းလွၵ်းပိူင်ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ။ သူၼ်ႇထႆးၵေႃႈ တူၵ်းၵႂႃႇယူႇတီႈၸၼ်ႉ...

ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈထႆး ဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇၸတ်းၵၢၼ်လႅၼ်လိၼ် ထႆး-မၢၼ်ႈ

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်လၢႆႇလႄႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းထႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၶျလိူမ်ၽွၼ်း သီသဝတ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈ ဝဵင်းတၢၼ်ႇတွႆး ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး-မၢၼ်ႈ။ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ထႆး-မၢၼ်ႈ 2 ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူပ်ႉၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 8 တီႈဝဵင်းတၢၼ်ႇတွႆး ဝၼ်းတီႈ 20 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈ ႁဵတ်းလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်လႅၼ်လိၼ် 2 ၸိုင်ႈမိူင်း၊...

ၶူဝ်မၢႆ (1) တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ ပိၵ်ႉမႃးၸမ် 3 ပီယဝ်ႉ ပႆႇပိုတ်ႇ

ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း) ဢၼ်ၾၢႆႇထႆးသင်ႇပိၵ်ႉမႃးၸမ် 3 ပီၼၼ်ႉ တင်ႈဢဝ်ႁၢင်ပီ 2022 မႃးမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းလၢႆလၢႆၵမ်းဝႃႈတေပိုတ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းတင်းသွင်ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်းပႆႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈတႃႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းထႅင်ႈဝႃႈ တေပိုတ်ႇၶူဝ်ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼႆႉ ၼႆထႅင်ႈလႄႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ ပေႃးၽၵ်းတူ ပႆႇပိုတ်ႇႁေတႄႉပႆႇႁတ်းယုမ်ႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉမေႃသွၼ်  CDM ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈၵၢၼ်ၶိုၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈမေႃသွၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈၵၢၼ်ၶိုၼ်း။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ် တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 မႃး  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တဵၵ်းၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈမေႃသွၼ် ၸိူဝ်းႁဵတ်း CDM ၶဝ်ႈၵၢၼ်ၶိုၼ်း တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ဢမ်ႇမီး CDM ဝႃႈၼႆ ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇၵူႈၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး  ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023။  တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 9/1/2023 ၼႆ့မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း သင်ႇၽူႈၵွၼ်းပွၵ့်   လႄႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇ ဢုပ့်ပိူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလႂ် တႄႇၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်းၵူႈပွၵ်ႉယွမ်ႉ ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈၼမ့်လၼ်ႈၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶဝ်မႃးၵဵပ်းယဝ့်ၶႃႈ။ၶဝ်ၶႂ်ႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းမီးလၢႆၵေႃႉ။ပေႃးမီးၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်းၵေႃႈ ၶဝ်တေမၢႆဝႆ့ဝႃႈ (ခရီးလွန်) ၼႆ့ၼၼ့်ၶႃႈ။ ၶဝ်တေဢဝ်သၢႆမၢႆဢၼ်ၵူၼ်းတိုၵ့်မီးၼႂ်းႁိူၼ်းၼႆ့သေ ပၼ်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၸိူင့်ၼၼ်ဢေႃႈ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၼႂ်းဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၶွၵ်ႈၵဵင်းတုင်လႄႈ ၶွၵ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ 

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းပွႆႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တင်းမူတ်း 7000 ပၢႆ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပႃးမွၵ်ႈ 140 ပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၵဵင်းတုင်လႄႈ ၶွၵ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ  ၵူၺ်းၵႃႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်းပႃးမႃးဢမ်ႇတဵမ် 20 ။ မိူဝ်းဝၼ်းတီႈ 4/1/2023  ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈလူင်ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လွတ်ႈမႃး 48...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ 3 ဢွင်ႈတီႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်း ၽၵ်းတူမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၸေႊၵဝ်ႇ - မူႇၸေႊ  ဢၼ်ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 3 ပီၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/1/2023 ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃး ဝၢႆးသေ မိူင်းၶႄႇ လူတ်းယွမ်း လွင်ႈၵုမ်းထိင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း 5 ၸုမ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ် တႃႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုလႄႈ ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း 5 ၸုမ်း ဢၼ်ၸတ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း ၼႆ့ လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူၵ်းၵၼ် 4 ၶေႃႈ ပႃးတင်းၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းပီ 2023 ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 30 တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2022 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ပဵၼ်ၸုမ်းပဢူဝ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵိုတ်းတိုၵ်း 5 ၸုမ်းႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း 5 ၸုမ်း ႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ 8 ဢၼ်။ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းပဵၼ် 2 ဝၼ်း ဝၼ်းတီႈ 26 လႄႈ 27 လိူၼ် တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆ့။ ဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႂ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း...

ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း  ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ WLB လႄႈ  ၸုမ်းပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း UPDJC   ပႅၵ်ႇပိူင်ႈႁိူင်ႈႁၢင်ႇၵၼ်မွၵ်ႈႁိုဝ်

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ် တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းထိ 10 ၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ့်ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ WLB  ဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢၼ်မိူင်းသေ ပိူင်းၼႄၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၸုမ်းၶဝ် ၵႂႃႇယူႇယဝ့်။ တီႈၼၼ်ႈတေလႆႈႁၼ်ၶေႃႈယၼ်ႇၸႂ်ၶဝ် 3 ၶေႃႈ။ 1. ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလူင် ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်ၼႆ့ တၵ်းလႆႈလွတ်ႈတႂ်ႈၼႂ်းပိူင်ဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လွၵ်းပိူင်ဢႃႇၼႃႇၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း 2. ၽူႈၵူၼ်းလႄႈ ၸုမ်း ၸၢဝ်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်း...

ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း သိုပ်ႇပဵၼ်ၽွင်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈတီႈလုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉထႅင်ႈၼိုင်ႈပီ

ၵေႃႇမတီႇ ၾၢႆႇထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃ့ (Credentials Committee) ၽွမ့်ၸႂ် တႅပ်းတတ်းတီႈပၢင်ၵုမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ႁႂ်ႈဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ၽွင်းတၢင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈလုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ သိုပ်ႇပဵၼ်ၽွင်းတၢင်ၵႂႃႇထႅင်ႈ 1 ပီၼႆ သိုဝ်ႇ PVTV ၶွင် NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆ့။   ၼႂ်းၵေႃႇမတီႇၼၼ့် ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃ့ ၶဝ်ႈပႃးဝႆ့ 9...

တႃႇဢုပ်ႇတင်း SAC ၼၼ်ႉ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလူင်ႈၼႃႈ

 ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၸုမ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်တင်း ၶွမ်ႇမတီႇ ငူပ်ႉငိ တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC ဝႆႉဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ ဢၼ်ႁပ်ႉဝႆႉပဵၼ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၸုမ်း NCA-S EAO 7 ၸုမ်းဢၼ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဝႆႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ပဵၼ်တႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၢင်မူၵ်ႇသွၵ်း ၽႂ်တေတူၵ်းလွၵ်း

ဝၢႆးလင်ၶွင်သီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၽွင်ႈယဝ်ႉ တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈတေမႃး ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈပၼ်ငိူၼ်ႈၵႂၢမ်းၵၼ်ဝႃႈ ပေႃးထူပ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၼႃႈ တေၸၢင်ႈလႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ပႃး ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇၼႆလႄႈ မုင်ႈမွင်းႁၼ်လီတေႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းတူဝ်းတႅၼ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊၵေႃႈ မီးမႃးၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶပ်းမၢႆၶၢဝ်းတၢင်းတေမႃးၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႂ်းဝၼ်း 29-30 ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ ။ ယွၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိပ်ႈ တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ASEAN -...

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ UPDJC ဝႃႈဢုပ်ႇၸုမ်းငမ်းယဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်မႃးၼမ်

ဝၼ်းတီႈ 30/11/2022 ၼႆႉ ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  NSPNC  ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ် လႄႈတင်း ၸုမ်း UPDJC လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်မီး လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉ  ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ။  ပိူင်လူင်  ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်  တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းဝႃႈၼႆ ။...

ပၵ်းပိူင်ပၢႆးပၺ်ၺႃ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိၼ်ပွင် တုမ့်ယွၼ်ႈၼိူဝ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ၸၵၸၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁူႉယူႇဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇမီး သုၼ်ႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼႆ သေတႃႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမတ်ႉတႃ 419 ႁဵတ်းပဵၼ် ပၢႆႉၽၢမ်းတႃသေ ပူင်ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်ၾိင်ႈမိူင်းယူႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ။ ၼႂ်းလိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 28 ပူင်ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်ၵဵပ်ႇၵပ်း လွင်ႈလူင်းမၢႆၾၢင်မုၵ်ႉၸုမ်းသေ ႁိပ်ႈႁွၼ်ႈတေႃႇ NGO ၊ INGO ၶဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၵွင်ႉၵၢႆႇၸွႆႈထႅမ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း