Friday, March 1, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်မိူင်း

NUG တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈမိူင်း ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31/1/2024 ၼႆ့ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ NUG တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈမိူင်း ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ ဢၼ်ပႃး သုၼ်ႇလႆႈၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ သုၼ်ႇပူၵ်းပွင်ႁင်းၶေႃ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ့် ႁၼ်ပႃးဝႆ့ တီႈတေၵပ်းသိုပ်ႇ ၸုမ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ၊ ၸုမ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNG...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶျၢင်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶျၢင်း

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶျၢင်း ဢၼ်ၵုမ်း ၽႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶျၢင်းလႆႈဝႆႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 75 % ၼၼ့် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်  Chinland ၶွင်ႇသီႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶျၢင်း - ဝႃႈၼႆ ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆ့ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီ့ 22-23 လိူၼ် January...

ပေႃးဢမ်ႇတိုၵ်း တိုၼ်းတေႁၢမ်းမိူင်း

“တွၼ်းလိူဝ်လုၵ်ႉတိုၵ်းၶဵၼ် လူဝ်ႇဝူၼ်ႉၵႆလႆႈလိူဝ်ၽူႈၶဵၼ်" ၼႆ သုၼ်ႊၸိုဝ်ႇ ၵဝိလူင်လွၵ်းၸိူင်းပၢႆးၵၢၼ်တိုၵ်း ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉယူႇ။ ပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈ ယၢမ်းမိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းႁၢႆ ႁႂ်ႈဝၢၵ်ႈတႄႇၶိုၼ်းတီႈငဝ်ႈပိုင်း ၼႆၵေႃႈမီးလႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၼႂ်းတႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႈ လီလႆႈသင်ႉၸႂ်ၼိမ် ၼပ်ႉသၢင်ႈၶိုၼ်းယူႇၽွင်ႈယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ပဵၼ်မီးယူႇတေႉၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ငဝ်းလၢႆးၶိူဝ်းၵူၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼႆႉ ၽႅဝ်ထိုင်ယူႇထၢၼ်ႈလႂ် ၼႆ ၵွၼ်ႇပႆႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ ဢၼ်ပဵၼ်တေႉမီးတေႉမၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၽႅၼ်တမ်းယၢင်ႈၼႃႈလႆႈသႄႈ။ ၶုၵ်းထူပ်းၸႂ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ပၢၼ်မိူင်းမွၵ်ႇၶၢဝ်မၢဝ်းလူင်သေ လိုမ်းသၢင်ႈပိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ...

ၵၢၼ်တင်ႈၼူၺ်ႇလၵ်းမိူင်းမႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

By-ၸၢႆးဝၼ်းသႂ် ၶေႃႈတိူၼ်း****Constituent Unit ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼႆႉပႄဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းပဵၼ် “ၼူၺ်ႇလၵ်းမိူင်း” ပွင်ႇဝႃႈတႃႇပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉလူဝ်ႇမီးလၢႆၸႄႈမိူင်းပဵၼ်လၵ်းပဵၼ်ၼူၺ်ႇ (unit) လႄႈလႆႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈပႆႇတႅပ်းတတ်းလႆႈ ထွႆႈၵႂၢမ်းမႂ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် (official)။ တေတႅမ်ႈပွတ်းပွတ်းဝႃႈ CU ၵႂႃႇ။ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းဢၢၼ်းတင်ႈပဵၼ်ၾႅတ်ႊတရႄႊ (Federation) ၼႆၼၼ်ႉလႄႈ၊ မီးလွင်ႈ တိုၵ်းသူၼ်း ၵၼ်မႃးဝႃႈ လူဝ်ႇဝူၼ်ႉပႃးလွင်ႈတႃႇဝႆႉၸႄႈမိူင်းမႂ်ႇ မႃးပဵၼ် ၼူၺ်ႇလၵ်းမိူင်း (Constituent Unit/CU)-...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းပဢူဝ်းယိုဝ်းၵၼ် ၾႆးမႆႈပႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 27 လင်

ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO/PNLA လႄႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽူး ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽူး မွၵ်ႈ 30 လင်ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/01/2024 သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉၵူတ်ႇထတ်း ရူတ်ႉၵႃး ၸုမ်း PNLO 5 လမ်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႃႈ PNLO ဢမ်ႇၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း NCA ၊...

ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢၼ်မိူင်းၶႄႇ ပၼ်ႁႅင်း ဢီးၼႆ့ တေမီးလွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်း ၼႅၼ်ႈၼႃ ၵႃႈႁိုဝ်

ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ဢၼ်မိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈယူႇၵႄႈၵၢင်သေ ငူပ့်ငီ့ပၼ်ၼၼ့် လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ် တႃႇတေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၸူဝ်ႈ   ၶၢဝ်း ။ ဝၼ်းထီ့ 10-11 လိူၼ် January ၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ...

ထႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေယူႇၵၢင်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၶၢဝ်ႇ Bangkok Post ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေႁႃၶေႃႈတွပ်ႇ တႃႇတေၵေႈလိတ်ႈ ပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈလႄႈ လွင်ႈၵပ့်ၵိၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ တီႈၼႂ်း မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ့် မိူင်းထႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇယူႇၵႄႈၵၢင်သေ ၸတ်းပၢင်ၵုမ် ႁႂ်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ - ဝႃႈၼႆ ။ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈၼႆႉ...

“ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵွၺ်းတႄႉ ပႆႇၸႂ်ႈလိူင်ႈငမ်းယဵၼ်”

ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 1027 ဢၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉ Three Brotherhood ႁႅၼ်းတိုၵ်းတေႃႇ တပ်ႉၸၵၸ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ႁိုင်လႆႈမႃး 75 ဝၼ်းသေၵေႃႈ မိူၼ်ႁၢင်ႈတေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႈ ငိၼ်းဝႃႈၼႆလႄႈ ယူဝ်တေၸႂ်ႈတေႉႁိုဝ်ႉၼႆ ဢွၼ်မုင်ႈမွင်းႁေႈႁူထွမ်ႇယူႇယဝ်ႉ။  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႈ 11 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႈသေတႃႉ ပွတ်းလႃႈသဵဝ်ႈၸိူဝ်း ၼႆႉ သဵင်မၢၵ်ႇသဵင်ၵွင် တိုၵ်ႉမေႃးယူႇလႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတင်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 9 ထိုင် 11/1/2024 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၶုၼ်ႊမိင်ႊ မိူင်းယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊ ၸိုင်ႈၶႄႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 3 သေ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်။ ၽူႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇ...

NCA 7 ၸုမ်းတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 7 ၸုမ်းတင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းပီ 2024 ။  ဝၼ်းတီႈ 9/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်မၢၼ်ႈ NSPNC ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်းပဵၼ်ႁႅင်း ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈဝႆႉထႃႈ

ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ  ပၢင်တိုၵ်းတေပဵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈႁႅင်း ၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်လၢႆ ယၢပ်ႇယဝ်ႉယၢပ်ႇထႅင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႆႉသေ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢႆတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ဝၼ်းတီႈ 7/1/2024 ၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵုမ်းလႆႈ 16 ဝဵင်းယဝ်ႉ...

ပၢႆးဝူၼ်ႉ လၢႆးၸႅၵ်ႇထႅၵ်ႇ တဵၵ်းတဵင်ၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶႂၢၵ်ႇၼၢမ်ႁႄႉတၢင်း တႃႇၶဝ်ႈႁႃႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ပွင်မိူင်း

လိူၼ် ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 4 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ မိူင်ႈႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႊ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 76 ပီႊ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းလႂ် တေၸၢင်ႈသိူဝ်းမူၼ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၸွမ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ယူႇၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃသေ သမ်ႉလႆႈလုတ်ႈႁၢမ်းလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈပူတ်းပွႆႇဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ  မိူၼ်ၺႃးၶေႃႈၵိၼ်ႇၵႂၢမ်းတၼ်ႇဝႆႉၵေႃႈမီးမီးယဝ်ႉ။ ၵုမ်ႇတေၼေးဝႃႈ ထုၵ်ႇဝူတ်ႈဝၼ်းလင်ၼႆၵွႆး ဢမ်ႇပူၼ်ႉလႆႈတႂ်ႈၽႃႇသွၵ်းတိၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၶွမ်ႈၶတ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးၼႆႉ ထႅင်ႈသၢဝ်းဝၼ်းပၢႆၵွႆး ပေႃးတေတဵမ်သၢမ်ပီယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ...

ၵၢၼ်ပွင်မိူင်းၸပ်းၽၢၵ်ႇ တဵၵ်းဢဝ် Federalism ႁဵတ်းပဵၼ် Unitary ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁိုဝ်တေၵတ်းယဵၼ်လႆႈ

​​မႂ်ႇသုင်ၵၼ်ၵူႈ​​ၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ  ပီႊႁုၵ်းႁၢႆႉလူင် 2023 ၼီႈၼႆႉ  သုတ်းသဵင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၼႃႈၾႃႉပီႊမႂ်ႇ 2024 ၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈထူပ်း​​တေႃႇ လွင်ႈလီတၢင်းမၢၼ်​​သေၵမ်းၼႆ သူးဝၢၼ်းသူင်ႇထိုင် ၵူႈ​​ၵေႃႉၶိင်းၵူၼ်းယူႇ​​ဢေႃႈ။ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢၼ်ၽုတ်းပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ မိူင်းၶျၢင်း၊ မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် ဢိၵ်ႇပႃး မိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ​​တေယဝ်ႉတူဝ်ႈမိူဝ်ႈလႂ်ဝၼ်းလႂ်ၼႆ ပဵၼ်ဝႆႉ​​ၶေႃႈထၢမ်...

မိူင်းတႆး

မိူင်းတႆးပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၼႃႈလိၼ်ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈသုတ်း ၼႂ်းႁူမ်ႈတုမ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 4-6 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ၼပ်ႉလႆႈထိုင်  10 ပုၼ်ႈၶွင်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းၽူမိသၢသ်ႇရ် (ပထဝီ - geography) မိူင်းတႆးပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်လႄႈပဵၼ်မိူင်းယုတ်းထသၢသ်ႇရ် Strategic ယူႇတိတ်း 3 မိူင်းၸိူင်ႉၼင်ႇ မိူင်းၶႄႇ မိူင်းထႆး လႄႈမိူင်းလၢဝ်း။ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇပဵၼ်ႁႅင်းလူင်ၾၢႆႇၼိုင်ႈလႄႈမီးမႃးယၢဝ်းၼၢၼ်း ၵွႆးၵႃႈတေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ် လီၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶႅမ်ႉသုတ်းၼႆတႄႉၵေႃႈဢမ်ႇဝႃႈလႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ...

မႃးႁူမ်ႈ ၶိုၼ်းပူ မႄးပၢႆး တပ်ႉသိုၵ်း ပႃႇတီႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်

ယူႇၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် တပ်ႉမၢၼ်ႈ လႄႈ ဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်သေ လႆႈတုၵ်ႉလႆႈယၢၵ်ႈ၊ လႆႈပၢႆႈလႆႈၼီ၊ လႆႈမၢတ်ႇလႆႈတၢႆ၊ လႆႈလူႉလႆႈသုမ်း ၼႃႇလိူဝ်ၵဝ်ႇမႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ယိၼ်းၵူဝ်ႁေလူၼ်ႉလိူဝ်သေ ၸိူဝ်းၸူဝ်းၵၼ်ထိုမ်ႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ တိူၵ်ႇႁႆႊလွၵ်းၼႃး တီႈၽင်ႁူၵ်ႈၽင်ႁေႇသေ သွင်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်းၵႂႃႇၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈဝၼ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉမီးထိုင် ပၢၵ်ႇတေႃႇႁဵင်ဝႃႈၼႆလႄႈ ၸိူဝ်းမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၵူဝ်မၢၼ်ႈသူၼ်လိၼ်မိူင်းႁဝ်း ယဵၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ပိူၼ်ႈၵႂႃႇ ယူဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈၶိုၼ်းသေ၊ ထိုင်ၵႂႃႇတၢင်ႇၸိုင်ႈ တၢင်ႇမိူင်းယဝ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း