Thursday, May 23, 2024

ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃၽေးသိုၵ်းသိူဝ် မိူင်းမၢၼ်ႈ

Must read

ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2024 ၼႆႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း ပႃးၸဵမ် တူဝ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇလႄႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၶင်ၶွၵ်ႈလႆႈ 3 ပီယဝ်ႉ။ တူဝ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢႅၼ်ႊထူဝ်ႊၼီႊဢူဝ်ႊ ၵူႇထႃႊရတ်ႉသ် လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆမီးၵူႈဝၼ်း။ ပၼ်ႁႃ လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵေႃႈ မီးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသုမ်း သုၼ်ႇလႆႈပိုၼ်ႉထၢၼ် ဢၼ်ၵိုင်ႇလႆႈ – ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တႃႇၵႄႈၸွႆႈပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႆႉ တၵ်းလႆႈမီးၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း UN ၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ပႃးလွင်ႈပၼ်ႁႃ ရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ ဢၼ်တေလၢမ်း ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းပွတ်းႁွင်ႇမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႉ တႃႇတေႁႄႉၵင်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီႁၢင်ႈ ႁႅၼ်း။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ ၵိုတ်းလွင်ႈ ၵေႃႇ ၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႂ်းမိူင်း ဢမ်ႇၶတ်း ၸႂ် တႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၸိုင် လီမႆႈၸႂ်တႃႇလွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်ယမ်ႉလႄႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူဝ်းၼႃႈ ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ၵူၼ်း ၼႂ်ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်ပႃးမိူင်းႁိမ်း ႁွမ်းဢၼ်ပဵၼ်မိူင်းထႆး – မိူင်းၶႄႇလႄႈ မိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁၢမ်းႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ မီးထိုင် 2.8 လၢၼ်ႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢိုပ်းယၢၵ်ႈၵေႃႈ မီးၼမ် မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။

ၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2024 ၼႆႉၵူၺ်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ယွၼ်ႉၽေးသိုၵ်းမီး 12 လၢၼ်ႉ၊ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉပႃးဝႃႈ ၼႂ်းပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်တေလူဝ်ႇ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ပၢႆးယူႇလီၵေႃႈ တေဢမ်ႇယွမ်း 12 လၢၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈပၢင်ပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် UN ၼၼ်ႉ မီးၽွင်းတၢင် လူင် မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ၊ မိူင်းသဝိတ်ႊၸိူဝ်ႊလႅၼ်ႊ ၊ ၵျပၼ်ႊ၊ ၵဝ်ႊရီႊၸၢၼ်း၊ မိူင်းဢီႊၵူၺ်ႊ ၻေႃႊ ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ၽွင်းတၢင်မိူင်းရတ်ႉသျႃး ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်ၵုမ်သေဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပိၵ်ႉၽၵ်းတူသေ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မိူၼ် တၢင်းၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈၶွင်ႇသီႇ ႁူမ်ႇ လူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉသေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈပၼ်ႁႅင်းဢီး ၼေႇ ပျီႇတေႃႇၵူၺ်း။ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း မိူင်း မၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ – ဝႃႈၼႆ။ 

ဢၢင်ႈဢိင် – VOA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း