Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

UN

ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈပၼ်ႁႃၽေးသိုၵ်းသိူဝ် မိူင်းမၢၼ်ႈ

ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2024 ၼႆႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း ပႃးၸဵမ် တူဝ်ဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇလႄႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽူႈၼမ်းၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၶင်ၶွၵ်ႈလႆႈ 3 ပီယဝ်ႉ။ တူဝ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢႅၼ်ႊထူဝ်ႊၼီႊဢူဝ်ႊ ၵူႇထႃႊရတ်ႉသ် လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်...

NUG ယွၼ်းႁႂ်ႈ UN ဢဝ်လိူင်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၸွႆႈထႅမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

NUG ယွၼ်းႁႂ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တၢမ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ ငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ တီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၶွင်ပၢင်ၵုမ်လူင် ၵျီႊၼီႊဝႃႊ ဝႃႈ ႁႂ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်ဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈ မၢၵ်ႇမိုဝ့်ၸိုၼ်းယၢမ်းလႄႈ ငိုၼ်းတွင်း ပၼ်ၸုမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၶွင်ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵျီႊၼီႊဝႃႊၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ သိုပ်ႇပိုတ်ႇႁွင်ႈလုမ်းၽွင်းတႅၼ်းၽိသိတ်ႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝၼ်းတီႈ 20/12/2021 ဝႃႈ သင်ဝႃႈ ဢႃယု လုမ်း ၽွင်းတႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉမူတ်းၸိုင်  တေဢမ်ႇပၼ်သိုပ်ႇပိုတ်ႇတေႃႇထႅင်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၽွင်းတႅၼ်း UN ၵေႃႉၵဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် မိတ်ႉသ် ၶရိတ်ႉသတိင်း သျႃႊရႃႊၼႃႊ ပႃႊၵီႊၼႃႊ ၼၼ်ႉ ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းသုတ်းသဵင်ႈယဝ်ႉလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉမႃးပုတ်ႈႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ်ၵေႃႉမႂ်ႇၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပၼ်မႃးပိုတ်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်(လုမ်း)...

ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ၽွင်းတၢင် UN တူၵ်ႇလၢတ်ႈတႃႇဢဝ်လိူင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ

ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း  ၽွင်းတၢင်လူင်မၢၼ်ႈ ၼမ်းလၢတ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်းၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈဢၼ်ၶဝ်လႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းလွင်ႈႁၢႆႉၸႃႉ တင်းမူတ်းဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ၵမ်းထူၼ်ႈ 76  သိုပ်ႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6/10/2021  မိူဝ်ႈၼႆႉ  တီႈဝဵင်းလူင် ၼိဝ်ႊယွၵ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ  ယုၵ်ႉမုၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း ။ ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ - ၾိင်ႈၸႅၵ်ႇၸၼ်ႉၼၢင်းယိင်းၼႆႉ...

တူဝ်တႅၼ်းၶိုၵ်းတွၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈႁၢႆးငၢၼ်းတီႈပၢင်ၵုမ် UN ဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 1000 ပၢႆ

Tom Andrews    ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ လၢႆးငၢၼ်းတီႈပၢင်ၵုမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း 8000 ပၢႆ၊ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 1000 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ငဝ်းလၢႆးဝၢႆးလင်သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တူၵ်းတႅမ်ႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈလိူဝ်ႁႅင်း၊ ဢၼ်လူႉတၢႆၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 3 လၢၼ်ႉၵေႃႉ...

တူဝ်တႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေၵႂႃႇမီးတီႈ UN တေပဵၼ်ၽႂ် တေမီးၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းၸႃႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်

ၼႂ်းၸူဝ်ႈၸႃႈၼႆ့ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇမီးမိူင်းၼွၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးၸႂ် ႁၵ့်ပႅင်းၶႂ်ႈလႆႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊ သီႊၼၼ့် ဢွၼ်သူၼ်ၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈတူဝ်တႅၼ်း ၶွင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇမီးတီႈ UN ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃ့ၼၼ့် တေပဵၼ်ၽူႈလႂ်ၽႂ်၊ တေပဵၼ်ၵူၼ်းၾၢႆႇ NUG ၶဝ် သူင်ႇၵႂႃႇၼၼ့်ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် တေပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ် ၸၵၸၶဝ် သူင်ႇၵႂႃႇၼၼ့်ႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် သူၼ်ၸႂ်ၵၼ်မႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

လၢႆးႁဵတ်း NUG မီးၽွၼ်းလီတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမွၵ်ႈႁိုဝ်

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24/6/2021 ၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်း NUG  လႄႈ CRPH ၼၼ်ႉတႅမ်ႈတၢင်ႇမႃးလိၵ်ႈၽိုၼ် ၼိုင်ႈသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈ  ဢဝ်ၸဵမ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၽူႈမေႃဝူၼ်ႉ၊ မေႃတႅမ်ႈ၊ မေႃထတ်းသၢင်ၶဝ်  ပေႃးပဵၼ်သူၼ်ႈသဵၼ်းသၢၼ်ဢူၼ်ဢၢၼ်ပၼ်းမေႃးလူင်ၵႂႃႇသေ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃးတႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ၊...

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵဝ်ႇ UN တိုၵ်းသူၼ်းFacebook  ႁႂ်ႈထတ်းၵူၼ်းသၢင်ႈလိူင်ႈ – ပႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵဝ်ႇ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ  UN တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းထုၵ်ႇလီ  ၽွတ်ႈၸုမ်းသေဝႆႉၼၵ်းထတ်းထွင် Facebook  တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ  ၸိူဝ်းၸႂ်ႉ Facebook သေလွၵ်ႇငိုတ်ႈ  ၊ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၵူႈဝၼ်း၊ ပႃးၵူၼ်းၸႂ်ႉ Facebook - ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ-  ဝႃႈၼႆ။ ၶွပ်ႊၾီႊဢၼၼ်ႊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵဝ်ႇ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ  UN တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉ...

UN တႅင်ႇတင်ႈ ၽွင်းတၢင်လူင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ

ႁၢင်လိူၼ် April ၼႆႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN တႅင်ႇတင်ႈၽွင်းတၢင်လူင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်း မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉမႂ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 26/04/2018 ၼႆႉ ဢၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊဢူဝ်ႊ ၵူႊထိူဝ်ႊရဵတ်ႊသ် ( Mr. António Guterres ) ၽူႈၼမ်း ၼႂ်းလူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယူႊ UN  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႅင်ႇတင်ႈ ၼၢင်းၶိတ်ႊသ်ထိၼ်ႊ ၶျရႃႊၼိူဝ်ႊ...

မိူင်းၶႄႇလႄႈ UN ၽႂ်ၶဝ်ႈၵႅဝ် ၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်းလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ယၢမ်းဢၼ်တႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိုၵ်ႉမၢင်ႉၸွမ်း ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇယူႇၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇမိူင်းၼွၵ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉတီႈ ၸုမ်းၽွင်းတၢင်ၶဝ်ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN လႄႈၽွင်းတၢင်ၶဝ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႆႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း တင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၶဝ်ၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးတေၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၶဝ်၊ ၶႂ်ႈမၢႆထိုင် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းပႆႇၵိုတ်းတိုၵ်း။ ပေႃးဝႃႈတေၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေသိူၵ်ႈသမ်ႇဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်းၸုမ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img