တူဝ်တႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေၵႂႃႇမီးတီႈ UN တေပဵၼ်ၽႂ် တေမီးၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းၸႃႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်

160

ၼႂ်းၸူဝ်ႈၸႃႈၼႆ့ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇမီးမိူင်းၼွၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးၸႂ် ႁၵ့်ပႅင်းၶႂ်ႈလႆႈၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊ သီႊၼၼ့် ဢွၼ်သူၼ်ၸႂ်ၸွမ်းလွင်ႈတူဝ်တႅၼ်း ၶွင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇမီးတီႈ UN ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃ့ၼၼ့် တေပဵၼ်ၽူႈလႂ်ၽႂ်၊ တေပဵၼ်ၵူၼ်းၾၢႆႇ NUG ၶဝ် သူင်ႇၵႂႃႇၼၼ့်ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် တေပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ် ၸၵၸၶဝ် သူင်ႇၵႂႃႇၼၼ့်ႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် သူၼ်ၸႂ်ၵၼ်မႃး။

Photo by – ၵူၼ်းၼုမ်ႇ / ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၼႆႈသင်ၸိူဝ့်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၽူႈလႂ် ၽႂ်လႂ်ၵႂႃႇ သမ့်တေမီးၽွၼ်းလီဢီႈသင် တီႈႁဝ်းလႄႈ သင်ၸိူဝ့်ဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင့်ၼင်ႇႁဝ်း မုင်ႈမွင်းဝႆ့ၼၼ့်သမ့် တေမီးၽွၼ်းၸႃ့သင်တီႈႁဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် လီလႆႈမႃးၼပ့်သၢင်ႈတူၺ်းဢိတ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ပၢႆးလၢႆးၵၢၼ်ၶွင် UN ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃ့မီးၼၼ့် ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈၼႆ့ ပေႃးဝႃႈမီးလွင်ႈၶတ်းထဵင်ၵၼ် လွင်ႈ ဝႃႈ ၽူႈလႂ်ထုၵ်ႇလီလႆႈတႅၼ်းတၢင်မႃးၼႆၸိုင် ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၸတ်းထွင်သုၼ်ႇလႆႈတႅၼ်းတၢင် လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတႅပ်းတတ်း။ ၵွၼ်ႇၶွမ်ႊမတီႊၼၼ့် ပႆႇတႅပ်းတတ်းတႄ့ ၵေႃ့လႂ်ထုၵ်ႇမွပ်ႈၶၢၼ်းဝႆ့ၵဝ်ႇၵဝ်ႇၼၼ့် တေလႆႈသိုပ်ႇႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ၸင်ႇလႆႈသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈ ပၢင်ၵုမ် သိုပ်ႇတႅၼ်းတၢင်ဝႆ့။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ့ ပႆႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈၽူႈတႅၼ်းတၢင် တိုၵ့်တေၼင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵၼ်ၵူၺ်း ပေႃးမႃး တူၺ်းၸွမ်းလၢႆးၵၢၼ်ၶဝ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼႆ ၶွမ်ႊ မတီႊၸတ်းထွင်တႅၼ်းတၢင်ၶဝ်ၼႆ့ ဢမ်ႇၵိုင့်ၵၢင့် ၼင်ႈပၢင်ၵုမ်ၵမ်းလဵဝ် တေႃႇပေႃးထိုင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၸိူဝ်းၼႆ့ ယင်းဢမ်ႇသူႈ ၼင်ႈပၢင် ၵုမ်ၵွၼ်ႇ။ ၵမ်းၼႆ့ ဝၢႆးၼင်ႈပၢင်ၵုမ်ယဝ့် ၸင်ႇတေတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းထိုင်တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် ယဝ့်ၸင်ႇ ၸႂ့်လၢႆးႁူမ်ႈလႆႈ ၸႂ်တင်းသဵင်ႈသေယဝ့်။ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်လႂ် တေလႆႈတႅၼ်းတၢင်။

ၵွၼ်ႇပႆႇတႅပ်းတတ်းတႄ့ ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း တေလႆႈသိုပ်ႇတႅၼ်းတၢင် ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ လၢတ်ႈမႃးၼၼ့်ယဝ့်။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆ့ ဢမ်ႇ ၸႂ်ႈဝႃႈ မၼ်းတၢင်တူဝ် NUG သေ ၼင်ႈဝႆ့ ႁဝ်းၶႃႈ တေလႆႈပွင်ႇၸႂ်ဝႆ့ၵၼ်။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆ့သေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁဝ်းၶႃႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းၶႄႇ တင်း ဢမေႊရိၵၼ်ႊ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆ့ၼႆလႄႈ ၾၢႆႇၸၵၸ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေလႆႈတီႈၼင်ႈႁႃ့ ဢမ်ႇၼၼ် ၾၢႆႇ NUG တေလႆႈတီႈၼင်ႈၼေႇ။ ၼႆ့ပဵၼ်ဝႆ့ တီႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢွၼ်သူၼ်ၸႂ် ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဝႃႈမႃး ၼၼ့်ၶႃႈယဝ့်။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းတႄ့ၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးယူႇ 3 ယၢင်ႇ ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ႁူ့ၵၼ်ၼၼ့်ယဝ့် -1) ပၼ် NUG ၶဝ်တႅၼ်းတၢင်၊ 2) ပၼ် ၾၢႆႇၸၵၸၶဝ်တႅၼ်းတၢင်၊ 3) ၸဵမ် NUG တင်း ၸၵၸ ဢမ်ႇလႆႈတႅၼ်းတၢင်ၼႆၸိုင် တီႈၼင်ႈၼၼ့် တၢင်တူဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ့် ဢမ်ႇဝႆ့ ၽူႈလႂ် ၽႂ်သေယဝ့် ဝဵၼ့်ပဝ်ႇဝႆ့ၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ။

တီႈၼႆႈ ပေႃးထတ်းတူၺ်းဝႃႈ ၾၢႆႇၸၵၸ ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈလႆႈတီႈၼင်ႈ တႅၼ်ႈတၢင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁိုဝ် ၼႆၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈတႄ့ ဢမ်ႇပေႃးႁၼ်ထိုင်။ ယွၼ့်သင်လႃႇၼႆ – 1) ယူႇတီႈၸၵၸ တေလႆႈလွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆ့ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ မၼ်းတေယၢပ်ႇ၊ 2) ထိုင်ယၢမ်းတႅပ်းတတ်းမႃး မွၵ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ့်ၵေႃႈ တိူၵ်ႈတီႈၾၢႆႇ NUG ဢမ်ႇလႆႈသေတႃ့၊ တႃႇၸၵၸ တေလႆႈၵႂႃႇဢၼ် ဝႃႈၼၼ့် ဢမ်ႇႁၼ်တိုဝ့်တၢင်းမၼ်း၊ 3) သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၵႄႈလႆႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၸိုင် ၸၢင်ႈပဵၼ်ၵႂႃႇတီႈၼင်ႈပဝ်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇ ပၼ်ၽႂ်ယဝ့် ဝဵၼ့်ပဝ်ႇဝႆ့လၢႆလၢႆၼၼ့်။ 4) ပႅၵ့်သမ့်ဝႃႈ မိူင်းၶႄႇၼႆ့ မၼ်း ၸၢင်ႈယူႇၾၢႆႇလင်ၸၵၸယူႇသေတႃ့။ ယွၼ့်တၢင်းႁဵတ်း ၸၵၸ ၼႆ့ မိူၵ်ႈမႂ်ႈပူၼ့်လိူဝ် ပူၼ့်ပႅၼ်ၼႃႇဢႃးလႃးလႄႈ ယူႇတီႈသရေႇၸိုင်ႈမိူင်းလူင်မၼ်းသေ မိူင်းၶႄႇၼႆ့ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယွမ်းႁပ့်လႆႈ လၢႆး ႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈၶွင်ၸၵၸယဝ့်။

ၸင်ႇဝႃႈ မိူင်းၶႄႇတင်း မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆ့ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် မၼ်းတေ ပဵၼ်မႃးၾၢႆႇ တေၵမ့်ယၼ်သေဢၼ် ဢၼ် ၶႂ်ႈၸွႆႈၸင်ႇတေၸွႆႈ ၊ ဢဝ်ဝဵၼ့်ပဝ်ႇဝႆ့ၼၼ့်ၵူၺ်း ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈတင်းၼမ် ႁဝ်းၶႃႈတႄ့ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင့်ၼၼ်။

ယၢမ်းၼင်ႇၼၼ်မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇလႆႈတီႈၼင်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇလႆႈ ထုၵ်ႇမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လႄႈ ၸၵၸၼႆ့ တေလႅၵ်ႈလၢႆႈၸႂ့်တိုဝ်း လွၵ်းလၢႆးဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇသေ ယိပ်းၵမ်ၵႂႃႇႁႃ့ ဢမ်ႇၼၼ် တေၶိုင်လၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၵဝ်ႇသေလႄႈ မိပ်ႇငႅၼ်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼေႇ သွင် ဢၼ်ၼႆ့ တေပဵၼ်မႃးၶေႃႈထၢမ်။

ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ထတ်းႁၼ်ထိုင်တႄ့ ၸၵၸၼႆ့ မၼ်းထိုင်ဝႆ့တီႈတၢင်းတိူၵ်ႈ တီႈပႅၼ်ပႄႈယဝ့်လႄႈ ဢမ်ႇမီးတၢင်းတႃႇႁၢမ်ႈ ၵူၺ်းမီးသဵၼ်ႈ တၢင်းမိူၵ်ႈမႂ်ႈတိူဝ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇၵႂႃႇၵူၺ်း။ တႃႇတေယွမ်းႁူပ့်ဢုပ်ႇၸွမ်း NUG ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် လႅပ်ႈတေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ႁဝ်းၶႃႈတႄ့ ႁၼ်ထိုင် ၸိူင့်ၼၼ်။ ပွင်ႇဝႃႇတႄ့ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼိူဝ်ဝဵင်းၼႆ့ ယိုင်ႈၶႅၼ်းတေယႂ်ႇၵႂၢင်ႈ မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၵွၼ်ႇယဝ့်ၼႆ တေလႆႈဝႃႈၸိူင့်ၼၼ်ယဝ့်။

ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ပေႃးႁဝ်းမႃးၼပ်ႉတူၺ်းဢဵၼ်ႁႅင်းတၢင်းၾၢႆႇ PDF ဢၼ်ဝႃႈတပ့်ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့်ၵေႃႈ ပေႃးမႃး ၼပ့်တၢင်းၸိုင်ႈမိူင်း ႁူဝ်ၼပ့်ၸုမ်းမၼ်းပေႃးမီး မွၵ်ႈ 450 ၸုမ်းယဝ့်။ ၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၵေႃႈ ပေႃးမီးယူႇတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇယဝ့်လႄႈ တႃႇ ဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၼႆ့ တေၼိမ်တဵင်ႈမႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် ဢမ်ႇၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်းယဝ့်။

ၵူၺ်းၵႃႈ တိူၵ်ႈတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းၵႂႃႇသေတႃ့ၵေႃႈယႃႇ ၸၢမ်းႁႂ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့်တင်းလၢႆ ဢမ်ႇၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်လႆႈတႄ့ တႃႇတေၵုၺ့်ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈလႆႈ ၸၵၸၶဝ်ၼၼ့် တေဢမ်ႇငၢႆႈထႅင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ် PDF လႄႈ EAO ၶဝ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ့်ၽိုၼ့်ၶဝ် တေၶွၼ်ႈႁႅင်းပဵၼ်ၵွၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ့် ၼႆ့ၵေႃႈသမ့် တေလႆႈၶတ်းၸႂ်တႄ့တႄ့ဝႃႈဝႃႈၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး။

ႁဵတ်းသင်လႄႈဝႃႈၼၼ့် မၼ်းၵေႃႈတေမီးလွင်ႈတၢင်းမၼ်းယူႇသွင်သၢမ်လွင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် PDF လႄႈ EAO ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၸုမ်း ၸၢဝ်းလုၵ့်ၽိုၼ့်ၸိူဝ်းဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တင်းမူတ်း တင်းသဵင်ႈၼႆ့ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၶွၼ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းလဵဝ်ၵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့် – 1) တေ လႆႈၵိူတ်ႇမီးမႃးပၢႆးဝူၼ့်ၵၢၼ်မိူင်းမႂ်ႇမႂ်၊ 2) တေလႆႈမီးတႃႈမုင်ႈဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ၊ 3) တေလႆႈမီး လွၵ်းလၢႆးလွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ်မႂ်ႇမႂ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆ့ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇ ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးၵွၼ်ႈၵႅၼ်ႇဢၼ်လဵဝ်ၵၼ် ႁဝ်းၶႃႈတႄ့ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင့်ၼၼ်။

ၽိူဝ်ႇတေၵိူတ်ႇမီးမႃး 3 ၶေႃႈၼႆ့ ယူႇတီႈ NUG ၼႆၵေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ပူၼ့်မႃး ၵူၺ်းၵုမ်ႇဢဝ်ပၢင်တိုၵ်းဝႆ့တင်းၼႃႈ ၽိူဝ်ႇတေ ၵေႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်မိူင်းႁႂ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၵႅၼ်ႇၶႅင် သမ့်ၵူၺ်းၵုမ်ႇယုၵ့်ဢဝ်ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်ႈၼႃးမႃးတိၵ်းတိၵ်း၊ ယွင်ႇမဝ်းၸွမ်းပိူင်ၵၢၼ်သိုၵ်း လၢႆး တိုဝ် လၢႆးတၼ်ၼၼ့်မႃးၵူၺ်းၼႆ လွင်ႈၼႆ့ ၸၢင်ႈဝႃႈလႆႈၸိူင့်ၼႆ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၵေႃႇသၢင်ႈလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းမၼ်ႈၵႅၼ်ႇလႄႈ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸင်ႇဢမ်ႇၼႅၼ်ႈၼႃ ၼႆၵေႃႈ သမ့်ဝႃႈလႆႈယဝ့်။ ဢၼ်ၼႆ့ၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး NUG တၢမ်တူဝ် EAO ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႅၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ့်ၽိုၼ့်ၶဝ် ၵေႃႈ ယူပ်ႈယွမ်းဝႆ့ မိူၼ်ၵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇၵူၺ်း။

ၵမ်းၼႆ့ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးၼပ့်သၢင်ႈတူၺ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆ့ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ့်ၽိုၼ့် လိူင်ႇၼမ်သုတ်းတွၼ်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈတင်းမိူင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈလၢႆးၵႄႈၸုမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့်ၶဝ်ၼႆ့သမ့်  လူမ်လူဝ့်ဝႆ့။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၵေႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၵိုမ်း ၵႅၼ်ႇလႄႈ တႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း ပၼ်ႈႁွမ်းႁွႆႈလဵဝ်ၵၼ်ၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈၶႃႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်။

တေႃႈၼင်ႇ တပ့်သိုၵ်းတႆးၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ဢမ်ႇမေႃယဝ့်တူဝ်ႈလႆႈသေပွၵ်ႈ ႁၢၼ့်တေႃ့ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းၵႄႈၼႆ့ PDF ဢၼ်ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းပွတ်းတႂ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၽိုတ့်ၶဝ်ႈမႃးပၵ်းသဝ်း တင်ႈတပ့်ယူႇသဝ်းၸွမ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၵျွၵ့်မႄး၊ မိူင်း လူင်၊ တၢင်းထုင့်မိူင်းယေႃ ပွတ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆ့ မီးမႃးယႂ်းယႂ်းယဝ့်။ ၸိူဝ်းၼႆ့ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႄႈလိတ်ႈၵၼ် တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ် တႃ့လီမႆႈၸႂ်တၢင်ၸိူဝ်း ဢၼ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ့်ၽိုၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ့်တႄ့တႄ့ယူႇ။

လိူဝ်ၼႆ့ ၾၢႆႇ NUG ၼႆၵေႃႈသမ့် မၵ်းမၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တိူင်းသိုၵ်းမၢႆ 1 ၶဝ်ၼႆ့ ပဵၼ်မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆထႅင်ႈလႄႈ မိူင်းတႆးၼႆ့ ယိုင်ႈၶႅၼ်းတေၸၢင်ႈပဵၼ်ယိူဝ်ႇသိုၵ်းမႃးတိူဝ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၵွၼ်ႇယဝ့် ႁဝ်းၶႃႈတႄ့ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင့်ၼၼ်။

တႄႇဢဝ်ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ၸိူင့်ၼင်ႇၼၼ် ၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်းဢမ်ႇမီးသင်ယဝ့်ႁႃ့ ပေႃးမႃးႁုပ်ႈသေ တွပ်ႇၵႄႈလၢႆးတၢင်းဢၼ်ၼႆ့ တေမီးယူႇ 2 လၢႆး – 1) တိုၵ်းႁႂ်ႈၸၵၸ ပူတ်းမူၺ့်သေယဝ့် ဢဝ်လၢႆးဢွင်ႇပေ့၊ 2) ႁူပ့်ထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သွင်လၢႆးၼႆ့ ၸႂ့်တိုဝ်းဢၼ်လႂ်ၵေႃႈယဝ့် ၵႃႈတၵ်းတေလႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၵေႃႇသၢင်ႈႁႂ်ႈမီးဢႃႇၼႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့်ၶႃႈယဝ့်။

မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႇသၢင်ႈႁႂ်ႈမီးဢႃႇၼႃႇ တႃႇႁႂ်ႈပေႃးၵွၼ်းၵိူင်ႈလႆႈ သိုၵ်းၸၵၸသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ့် ၸင်ႇတေၸၢင်ႈၶိုင်လႆႈ ၼႃႈၵၢၼ်သွင်လွင်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လၢတ်ႈမႃးၼၼ့်။ ၸၢမ်းႁႂ်ႈဝႃႈဢမ်ႇၵွၼ်းၵိူင်ႈမၼ်းလႆႈ ၸၵၸၼႆ့ တႃႇတေမီးၸႂ်လီၸႂ်ဝၢၼ်သေ ယွၼ်းမႅင်ႇပၼ် ဢမ်ႇမီး သင်သေမဵဝ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတႄ့ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင့်ၼၼ်။

တီႈပိူင်ပဵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵွၼ်းၵိူင်ႈလႆႈၼၼ့် ပေႃးဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းတင်းသဵင်ႈၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်လႆႈ တေၸဵဝ်းပဵၼ်ၵၢၼ် ပေႃးတင်းဝႃႈဢမ်ႇၶွၼ်ႇ ႁႅင်းၵၼ်လႆႈ တေၼၢၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေၸၢင်ႈလူ့ပင်း မီးၼင်ႇၼၼ်ၵူၺ်းၼႆ ယွၼ်းပၢႆးၼႄတင်းႁၼ်မွၵ်ႈၼႆ့သေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆ ၵႂၢမ်းဝႆ့တီႈၼႆႈယဝ့်ၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

19/9/2021

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ