သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ သိုပ်ႇပိုတ်ႇႁွင်ႈလုမ်းၽွင်းတႅၼ်းၽိသိတ်ႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

56

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝၼ်းတီႈ 20/12/2021 ဝႃႈ သင်ဝႃႈ ဢႃယု လုမ်း ၽွင်းတႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉမူတ်းၸိုင် တေဢမ်ႇပၼ်သိုပ်ႇပိုတ်ႇတေႃႇထႅင်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းတႅၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း UN ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၵဝ်ႇလႄႈ ၵေႃႉမႂ်ႇ

ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၽွင်းတႅၼ်း UN ၵေႃႉၵဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် မိတ်ႉသ် ၶရိတ်ႉသတိင်း သျႃႊရႃႊၼႃႊ ပႃႊၵီႊၼႃႊ ၼၼ်ႉ ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းသုတ်းသဵင်ႈယဝ်ႉလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉမႃးပုတ်ႈႁၢပ်ႇၼႃႈၵၢၼ်ၵေႃႉမႂ်ႇၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပၼ်မႃးပိုတ်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်(လုမ်း) တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူင်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

 ႁွင်ႈၵၢၼ် (လုမ်း) ၽွင်းတႅၼ်းၽိသိတ်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တႄႇမႃးပိုတ်ႇလုမ်းတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈပီ 2018 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 17 ၊ ၽွင်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၼႄလုမ်ႈၾႃႉလွင်ႈဝႃႈမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းလုမ်ႈၾႃႉယူႇ ။

 ယၢမ်းလဵဝ် မိတ်ႉသ် ပႃႊၵီႊၼႃႊ မူတ်းၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ဢၼ်တေမႃးပုတ်ႈတႅၼ်းတၢင်တႄႉပဵၼ်  မိတ်ႉသ် ၼူဝ်ႊလိၼ်း ႁေႊသႃႊ  ၼႆ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2021 ယဝ်ႉသေတႃႉၼၢင်းၼူဝ်ႊလိၼ်ႊ ႁေႊသႃႊ ယင်းပႆႇလႆႈႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းမၢၼ်ႈသေၵမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ