Wednesday, July 24, 2024

CATEGORY

Uncategorized

ပၢင်တိုၵ်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ပွင်ႈၵႂၢမ်း - ၶူၼ်ႉၶွၵ်းၶိုၼ်းပိုၼ်းမိုၼ်ႉသိုၼ်း ၸဝ်ႈပူဝ်ႇတေႇဝိင်ႇ ယၢမ်ႈၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈၼႄ (မိူဝ်ႈၽွင်းယူႇၸွမ်းၸဝ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈ SSNA ပွတ်းသီႇပေႃႉ 1996-2005) ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶဝ်ႈတိုၵ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၼၼ်ႉဝႃႈ - မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/04/1995 ပိူဝ်ႈတႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းတႆး 34 ၸဝ်ႈ လႆႈမွပ်ႈဢမ်းၼၢၸ်ႈပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႆးသေလၢႆၸဝ်ႈၸီႉၸႅင်ႈပွင်ႇလႅင်းၼႄဝႃႈ - ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈဝၢင်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ ပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁဝ်းမွပ်ႈပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶိုၼ်းၵွႆး ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၼၵ်ႉၵၢၼ်မိူင်းတႆးလၢႆၵေႃႉ သမ်ႉ...

ၾိင်ႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉတႆး လႄႈ ၼမ်ႉၸႂ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းတူင်ႇႁႅဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉပီၼႆႉ ပဵၼ်ပီထီႉ သွင် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ပွင်ယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတၢင်းလၢႆ တိုၵ်းသူၼ်း ယႃႇၵႂႃႇ ယႃႇႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉဢၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢွၼ်ႁဵတ်း။ “ဢၼ်ၶဝ်ၽႅၼ်ႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၵိုၼ်းၵိုၼ်းၼႆႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈၼႄ ၼွၵ်ႈမိူင်းဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်ယဝ်ႉၼႆသေ တေဝၢင်းၽႅၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း သမ်ႉတႄၼႄး ၸုမ်းသိုၵ်း PDF ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်...

ပိုၼ်းတူဝ် ၽဝ ၽူႈတႅမ်ႈႁၢင်ႈလူၼ်ႉတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇတူဝ်ႈမိူင်း “ႁၢၼ်လဵတ်း” ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇ

ၸၢႆးသၢႆလႅတ်ႇ ဢႃႇယု 57 ပီ မေႃတႅမ်ႈႁၢင်ႈလူၼ်ႉ ၵႃႊတုၼ်ႊ ၵိူဝ်ႉလဵၼ်ႈ ပၢႆးမိူင်း လႆႈလူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် ၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃ ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈၼႆႉ 09/02/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3 မူင်းပၢႆပၢႆ။ မီး ၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်း ဝဵင်းပၢင်လူင်သေ တေပူၼ်ႉတူဝ်...

တႃႈၶီႈလဵၵ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း

ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ (Curfew) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ် ဢၢၼ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/1/2022 ၼႆႉၵႂႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ (Curfew) ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇ ႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းတေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းလႄႈယိူင်းဢၢၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူႉငိၼ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတင်းၸုမ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတင်း တၢင်ႇမူႇ တၢင်ႇၸုမ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။ ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ဢၼ်ပဵၼ်တင်း KIA လႄႈသင်၊ ဢၼ်ပဵၼ်တင်းသိုၵ်း ၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် ပဵၼ်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ သမ်ႉတေမီးထႅင်ႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၼင်ႇၵၼ် ဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈသေ ႁဵတ်းသိုၵ်းသိူဝ်တေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇ ႁၼ်တီႈတေယဝ်ႉတူဝ်ႈ။ ၼႂ်းၼင်ႇၼၼ် ယူႇတီႈၸၵၸ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ – သႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၾၢႆႇလဵဝ် ၼႂ်းၵႄႈတၢင်းလူင် ၵူတ်ႉၶၢႆ - သႅၼ်ဝီ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃး ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈႁိမ်းႁွမ်း တူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁေ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9:15 မူင်း တေႃႇထိုင် 10 မူင်းၶိုင်ႈ တပ်ႉမ 99 ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ...

ဢွၼ်ႇၸၢႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ 10 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၺႃးတီႉ

ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၽွင်းသၢႆဝၼ်းၶိုၼ်ႈ “အရုဏ်ဉီးသပိတ်” ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/3/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ လမ်းတီႉၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်။ တီႉဢဝ် ဢွၼ်ႇၸၢႆး...

ဝၼ်းမႃႇၶပူးၸႃး 2609 ပီ

မႃႇၶပူးၸႃး (မႃႇၶပုၼ်းၼမီးပူးၸႃး) - လူႇတၢၼ်းဝႆႈဝၢၼ်းပူႇၸေႃႇမူးၸႃးပုတ်ႉထ ထမ်ႇမ သင်ႇၶ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်မႃႇ ၶၼၵ်ႉၶတ်ႈၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈ - ဝၼ်းမႃႇၶပူးၸႃး။ မႃႇၶပုၼ်းၼမီးပူးၸႃး (ပူးၸႃး - မူးၸႃး - ဝူးၸႃး မိူၼ်ၵၼ်)။ ဝၼ်းၼႆႉ သမမ်ႉမႃးမႅၼ်ႈလိူၼ်သၢမ်တႆးႁဝ်းလႄႈ ႁွင်ႉဝႃႈ - လိူၼ်သၢမ်မူၼ်း (ဝၼ်းသိလ်လူင်) တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းပုတ်ႉထ...

ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃထူၼ်ႈ 73 ပီ

ယူႇလၢႆလၢႆ - ဝၼ်းယဝ်ႉဝၼ်းလႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁွပ်ႈသွင်လႄႈ ၶင်တူဝ် ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းမႃးလၢႆလၢႆလိူၼ်။ ၶၢမ်ႈပီ ၵဝ်ႇ 2020 မႃးၼႂ်းပီမႂ်ႇ 2021 ၼႆႉယဝ်ႉ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 04 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇထူၼ်ႈထိုင် 73 ပီတဵမ် ၸိူင်ႉၼႆ။ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇ ဝၼ်းတီႈ 04...

Happy New Year ပီ 2021

ပီမိူင်းၶရိသ်ႉတ်ၼႂ်းပီတႆး 2115 ၼီႈၼႆႉပေႃးထိုင်ဝၼ်းထိ 01 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊပီ 2021 မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ လႆႈမႃးယဝ်ႉ 2021 ပီမိူင်းယဝ်ႉၼႆယူႇ။ ပီမႂ်ႇၸၢဝ်းၶရိသ်ႉတ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပီမႂ်ႇလူၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်းဢွၼ် ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉၼႂ်းယၢမ်းလဵဝ်။ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ၼိုင်ႈပီလႂ်တေထူပ်းၺႃးဝၼ်းပီမႂ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ပွႆးပီမႂ်ႇ (4) ပွၵ်ႈ။ ၸိူင်ႉၼင်ႇ− ပီမႂ်ႇတႆး မိူဝ်ႈလိူၼ်ၸဵင်၊...

ဝၼ်းၶရိသ်ႉတ်မၢသ်ႉ ပီ 2020

ဝၼ်းၶရိသ်ႉတ်မၢသ်ႉ (Christmas Day) ၼႆႉ ၸၢဝ်းၶရိသ်ႉတ်ၶဝ် မၵ်းမၼ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊပဵၼ်ဝၼ်း ၵိူတ်ႇၸဝ်ႈယေႊသုၶရိသ်ႉတ် (ၵျေႊသသ်ႉၶရၢႆႊတ်) ၼႆၵၼ်။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 25 ၵူႈပီ ၸၢဝ်းၶ ရိသ်ႉတ်တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တေဢွၼ်ၵၼ်လိုဝ်ႈၵၢၼ်ၵၼ်သေ ယူႇမူၼ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈဝတ်ႉၶျိူၶျ်ႉ (Church) ၵၼ်သေ ယွၼ်းသူး တီႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ...

ၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈ/ၾိင်ႈတႆး(ၵမ်ႈၽွင်ႈ) ၶဝ်ၸဝ်ႈၶႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသင် ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ် ၵၢင်ၸႂ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၶႂ်ႈလႆႈတႅၼ်းၽွင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈလႆႈသင်၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတႅၼ်းၽွင်း ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ပၼ်ႁႃၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ  ၸၢႆးၽွၼ်းလီ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶပ်းၶိုင်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ - ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵႃႉၶၢႆ...

ၵၢၼ်လီဢၼ်ထုၵ်ႇယိူင်ႈ သၶႁ

ၸဝ်ႈသႅင်ၸိုၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် လူင်ႉလႅၼ်ႇ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ လွင်ႈၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ လိၵ်ႈလၢႆး ၶေႃႈထွႆႈၵႂၢမ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ။ လိၵ်ႈလၢႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၽဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈတႅမ်ႈၼၼ်ႉ လီထွမ်ႇ၊ ၶဝ်ႈၸႂ်ငၢႆႈ၊ ၼမ်ႉၵႂၢမ်းၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးတူဝ်ထူပ်းတႃႁၼ်ၼမ်တႄႉတႄႉ။ ၵၢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈလၢႆး ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၼႂ်းပပ်ႉလိၵ်ႈလၢႆလၢႆဢၼ် ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈတႅမ်ႈဝွၵ်း၊ ပွင်ႈၵႂၢမ်း၊ ၶၢဝ်ႇ၊ ပွင်ႈၵႂၢမ်းၶၢဝ်ႇ၊ ၽဵင်းၵႂၢမ်း...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ

(11/09/1943) ပိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ၸိုဝ်ႈ – ၶုၼ်ထုၼ်းဢူးၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ – ၸၢႆးၼႅင်ႇၼႅင်ႇ ႁိုဝ် Noel ။ပေႃႈၸိုဝ်ႈ – ၸဝ်ႈၵျႃႇၸုင်ႇ၊မႄႈၸိုဝ်ႈ – ၸဝ်ႈသူၺ်ႇယူင်ႇ။တီႈၵိူတ်ႇ – ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး။ဝၼ်းလိူၼ်ပီၵိူတ်ႇ – မိူဝ်ႈ 11/9/1943 ၊ ဝၼ်းသဝ်၊ ပီၵေႃးၸႃႇ 1305 ၊ ပီထမ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း