Saturday, March 28, 2020
Home Uncategorized

Uncategorized

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် ယူႇတီႈၵႆသေယၢတ်ႇၼမ့်ပၼ် လုင်းဢႃးၽႃႇ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် ယူႇတီႈမိူင်းပူႊတၢၼ်ႊသေ ယၢတ်ႇၼမ့်မဵတ့်တႃတြႃးပၼ် လုင်းၸၢႆးဢႃးၽႃႇ ပေႃႈလဵင့်သထေးလူင် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃ့ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 30/01/2019 ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် ယူႇတီႈမိူင်းပူႊတၢၼ်ႊသေ ယၢတ်ႇၼမ့် မဵတ့်တႃ တြႃး ထိုင်...

ၸဝ်ႈသူၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ မိူင်းပၼ်ႇ – မိူင်းတူၼ် ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉၶၼ်မီႇႁေႃတူၵ်း

ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ် ပွတ်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ မိူင်းတူၼ်၊ မႄႈၵႅၼ်း၊ ၼႃးၵွင်းမူးလႄႈ ပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉၶၼ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ(မီႇႁူဝ်ၶၢဝ်) လူတ်းယွမ်းလူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်ပီ 2019 ၼႆႉမႃး ၵႃႈၶၼ်ၽၵ်းမီႇၶၢဝ် လူတ်းယွမ်းလူင်းထိုင်ၼိုင်ႈၸွႆ့...

ႁႅင်းၵၢၼ်မၢၼ်ႈသွင်ၽူဝ်မေဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းၵၼ် မေးတၢႆၽူဝ်လွတ်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ၶႅၼ်ၵၼ်သေၽိတ်းမေႃးႁဵတ်းႁၢႆႉတႅင်းၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်မေးလူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉပဵၼ် ၽူဝ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2018 ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း (ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ) သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ၽိတ်းမေႃးတႅင်းၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်မေးလူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸင်ႇဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းသူင်ႇႁူင်းယႃ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thairath...

ပၵ်းပိူင်တီႈလိၼ်မႂ်ႇ  လီသႂ်ႇၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈၵေႃၾၢႆႇ ၸတ်းပွင်ၸႅၵ်ႇၽႄ လိၼ်ပဝ်ႇ၊ လိၼ်လၢပ်ႈ၊  လိၼ်လိူင်းသေယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၸူး ၽူႈၵူၼ်းလႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉ တီႈလိၼ်သေယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီး...

ပလိၵ်ႈၵဵင်းႁၢႆးလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉ ၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလႄႈ လွင်ႈဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈဝႃႈ တီႈႁိမ်းႁွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းမႄႈၸၼ်း -...

ၼၢင်းၾႃႉသႅၼ်ဝီ ၸဝ်ႈၼၢင်းမူဝ်ၶမ်း တေၸတ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇတဵမ် 100 ပီ

လုၵ်ႈလၢင်းလၢၼ်လိၼ် တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၼၢင်းမူဝ်ၶမ်း (ၼၢင်းၾႃႉ မိူင်းသႅၼ်ဝီ) ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 100 ပီ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသူၼ်းတုမ်ၵၼ်တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၼၢင်းၾႃႉသႅၼ်ဝီ ၸဝ်ႈၼၢင်းမူဝ်ၶမ်း ဢႃယုၶွပ်ႈတဵမ် 100...

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး တႃႇသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်ပူၵ်းပွင်

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း သပ်းလႅင်းလွင်ႈတူင်ႉ ၼိုင်ၼႃႈၵၢၼ်လႄႈ တႃႇႁူမ်ႈသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ။ လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁူမ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းတူင်ႉ  ၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ...

ၸုမ်း ILO လႄႈCBY ၸတ်းဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸုမ်း ILO လႄႈ ၸုမ်း CBY ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလုမ်ႈၾႃႉတီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မွၵ်ႇႁွင်ႉလၢႆမူႇၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 12/08/2018 ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ILOလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ CBY ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်း ...

ႁူင်းယႃ မဵတ်ႉတႃႇသျိၼ်ႇ  ယူတ်းယႃပၼ်တႃဢမ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်း တင်ႈဝႆႉတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ႁူင်းယႃလူင် မဵတ်ႉတႃႇသျိၼ်ႇ ယူတ်းယႃပၼ်တႃ လူၺ်ႈဢမ်ႇဢဝ်ၵႃႈဢဝ်ႁူဝ် ယႃပၼ်လၢႆလၢႆ တင်ႈဝႆႉတီႈပွၵ်ႉ ၵၢၼ်ႇသႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ မီးၵူၼ်းမိူင်းတႆးမိူင်းမၢၼ်ႈ မႃးယူတ်းယႃ ၽႃႇတတ်းယေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်တႃ တင်းၼမ်  ၼႆ။ ၸုမ်းယူတ်းယႃတႃ မဵတ်ႉတႃႇသျိၼ်ႇၼႆႉ...

ဝွၵ်ႇၸိူၼ်းထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၸဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵႃရဝၻမ်းႁူဝ်(ၵၼ်တေႃး) သင်ၶၢၼ် သွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ

ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ပေႃးၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ႁိုဝ် လိူၼ်ႁႃႈသွၼ်းၼမ်ႉႁွတ်ႈမႃးထိုင်ၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁုၼ်ႈသႅၼ်း လုၵ်ႈလၢၼ် လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ တေၵႂႃႇၵႃရဝၻမ်းႁူဝ် (ၵၼ်တေႃး) ပေႃႈထဝ်ႈမႄႈၵႄႇ ၶူးၿႃး ဢႃးၸၢၼ် လူၺ်ႈတၢင်းၼပ်ႉယမ်...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 05/03/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.48 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း