Tuesday, May 21, 2024

ၵၢၼ်လီဢၼ်ထုၵ်ႇယိူင်ႈ သၶႁ

Must read

ၸဝ်ႈသႅင်ၸိုၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် လူင်ႉလႅၼ်ႇ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ လွင်ႈၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ လိၵ်ႈလၢႆး ၶေႃႈထွႆႈၵႂၢမ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ။ လိၵ်ႈလၢႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၽဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈတႅမ်ႈၼၼ်ႉ လီထွမ်ႇ၊ ၶဝ်ႈၸႂ်ငၢႆႈ၊ ၼမ်ႉၵႂၢမ်းၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးတူဝ်ထူပ်းတႃႁၼ်ၼမ်တႄႉတႄႉ။

ၵၢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈလၢႆး ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၼႂ်းပပ်ႉလိၵ်ႈလၢႆလၢႆဢၼ် ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈတႅမ်ႈဝွၵ်း၊ ပွင်ႈၵႂၢမ်း၊ ၶၢဝ်ႇ၊ ပွင်ႈၵႂၢမ်းၶၢဝ်ႇ၊ ၽဵင်းၵႂၢမ်း လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်သႂ်ႇဝႆႉၸိုဝ်ႈပၢႆၵမ်လၢႆလၢႆဢၼ် လၢႆလၢႆၸိုဝ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ။-

- Subscription -

1.သဵင်ၶဝ်ႇႁွၵ်ႈ၊ 2.သီၶဵဝ်ႁၢမ်ႇ၊ 3.သႅဝ်းၶူၼ်ႁွၼ်ႇ၊ 4.သွႆႈၶမ်းႁိူင်း၊ 5.သူၼ်ၶႃးႁွမ်၊ 6.သႅင်ၶဝ်ႈႁႅင်ႈ၊ 7.သၢႆးၶူင်းႁိူဝ်ႈ၊ 8.သၢၵ်ႇၶူၵ်ႉႁိၼ်၊ 9.သိဝ်ႇၶႅၵ်းႁၢင်ႈ၊ 10.သဵင်ၶၢင်းႁိူဝ်ႉ၊ 11.သုမ်ႉၶၢမ်းႁႆႈ၊ 12.သႅၼ်ႉၶွၼ်ႉႁဵဝ်း၊ 13.သဝ်ၶိုဝ်ႇႁိူၼ်း၊ 14.သၢင်ၶႂမ်ႈႁိူဝ်း၊ 15.သဵမ်ၶုတ်းႁႄႈ၊ 16.သဵၼ်ႈၶူၼ်ႁုင်ႉ၊ 17.သိုင်ႇၶိူဝ်းႁေႃ၊ 18.သႅဝ်ၶႅဝ်းႁိူဝ်ႇ၊ 19.သၢမ်ၶႅၵ်းႁွႆႉ၊ 20.သႃးၶိုၼ်ႈႁိူၼ်း၊ 21.သူပ်းၶၢႆးႁၢၵ်ႈ၊ 22.သိူဝ်ႈၶုၼ်ႁွင်၊ 23.သွၵ်ႇၶိုပ်ႈႁွႆ 24.သူမ်ႈၶူမ်ႁိုၼ်း၊ 25.သူႈၶုၼ်ႁၢႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်မၼ်းၸဝ်ႈလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။

တီႈမၼ်းၸဝ်ႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ ၵႆႉလႆႈႁၼ်တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ “သၶႁ၊ သူမ်ႈၶူမ်ႁိုၼ်း” သွင်ၸိုဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်း။ တီႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဝွၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ဝႃႈ သႅင်ၶဝ်ႈႁႅင်ႈ။ တီႈတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇတႄႉၵႆႉလႆႈႁၼ် သဵင်ၶဝ်ႇႁွၵ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ၼႂ်းတႆးၼႆႉ တေဢမ်ႇမီးၽႂ်ထႅင်ႈ ၸိုဝ်ႈပၢႆၵမ်ၼမ်လိူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ။

ၸဝ်ႈသႅင်ၸိုၼ်ႈၼႆႉ တင်းၶႃႈႁဝ်းလႆႈထူပ်းၵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈဝဵင်းႁူဝ်မိူင်း 1992 (ၽွင်းၶုၼ်သႃႇတိုၵ်ႉႁိူင်း)၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈ၊ ၽွင်းႁူဝ်ပီ 1993 ပေႃးဝႃႈပီႈသၢႆမၢဝ်း လုၵ်ႉႁူဝ်မိူင်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းယဝ်ႉ ၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 1993 ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈႁွင်ႉၶႃႈႁဝ်းမႃးယူႇတီႈ ႁူင်းၽိမ်းပၢင်ၵမ်ႉၵေႃႇ ႁိမ်းဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း (လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး) ဢိူင်ႇပၢင်မႂ်ႇသုင်၊ တေႃႇၼႃႈမိူင်းထႆး ဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ-ပဵင်းလူင်။ ထိုင်မႃး 1995 ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇၸမ်ဝၢင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉၼႆ ၶႃႈႁဝ်းယွၼ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၼႃႈၵၢၼ် ႁူင်းၽိမ်း။

ထိုင်မႃးႁၢင်ပီ 2005 ဝၢႆးသေၶႃႈႁဝ်း ယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး (SSSNY) ဢၼ်ၼၢင်းၸၢမ်တွင်း ပဵၼ်ၽူႈၵုမ်းၵွၼ်းပွင်ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယဝ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈမႃးႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉ ၼႃႈၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈလုမ်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ၶႃႈႁဝ်းလႆႈတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ တႃႇတၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ဝႅပ်ႊသၢႆႉ “မိူင်းလွႆ” ၊ မၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ တႅမ်ႈပွင်ႈၵႂၢမ်း ၵမ်ႈၼမ်။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼႃႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းပပ်ႉ “ၵွၼ်းၶေႃ” ၵေႃႈ ပဵၼ်မၼ်းၸဝ်ႈတႅမ်ႈၵမ်ႈၼမ်။

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်မႃး ပႃႈတႂ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈမၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢၵ်ႇၸႃႉ သဵင်ၸၢင်တႄႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸႂ်လီ၊ ဢမ်ႇမီးဢၵတိ ၼမ်ႉၵႃႈၼႂ်းၸႂ်ၵႃႈၼွၵ်ႈ ဢၼ်တႆးဝႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈ၊ ႁၵ်ႉလုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆမိူၼ်ၵၼ်၊ ဢမ်ႇမီး လွင်ႈပႅင်းၸင်း ဢၼ်ဝႃႈႁၵ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးႁဵတ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇသေ မၼ်းၸဝ်ႈတၵ်ႉ ပၢၵ်ႇၸႃႉသဵင်ၸၢင် ၼၼ်ႉတႄႉမီးယူႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇမၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ ပေႃးယွမ်းႁပ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇသေ တႅမ်ႈၵႂၢမ်းႁွင်ႉၵႂၢမ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ “သဵင်ၽိူဝ်ႉလၢၵ်ႈမေႃႈတွင်း” ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးတႃမေႃလူ မီးႁူမေႃထွမ်ႇ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈဝႆး၊ ထတ်းသၢင်ၶႅၼ်ႇ၊ ဢွၵ်းဢေႃလႅတ်း။ ပဵၼ်ၵူၼ်းသုင်၊ ၵူၼ်းႁၢင်ႈငၢၼ်၊ ၾၢင်ႁၢင်ႈၼႃႈတႃတူဝ်ၶိင်းၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဝၢၼ်ႈလႂ် ဝဵင်းလႂ်မီးတီႈလႂ် မိူၼ်ၼင်ႇႁၢင်ႈမီးၼႂ်းတႃ မၼ်းၸဝ်ႈမူတ်း၊ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလွင်ႈတူၺ်းၽႅၼ်ႇတီႈ ၸွႆႈလႆႈၼႂ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလႆႈ တင်းၼမ်။

လီသေးလၢႆလူင်လၢင် ၽိူဝ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႃးသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း၊ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပီ 2011-12 မႃးၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈဢမ်ႇမီးမိူင်းၵူၼ်းယဝ်ႉ၊ သင်ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ တေပႃးမၼ်းၸဝ်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၶေႃႈသဵင်ထတ်းသၢင်မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢွၵ်ႇမႃးၶေႃႈထတ်းသၢင်ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ မီးၵႃႈၶၼ်ၵႃႈႁိုဝ်။

လွင်ႈဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃႇယု 59 ပီ မိူဝ်ႈ 15/09/2011 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းလူင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်လွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းလူင် တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်း ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။ မိူဝ်ႈမီးမိူင်းၵူၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈၵႆႉလၢတ်ႈဝႃႈ တူဝ်ၵဝ်ႇပဵၼ်ၸိူဝ်ႉသၢႆဝႃႉ “ဢၢႆႈဝႃႉ” ၼႆသေတႃႉ ၸူဝ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မၼ်းၸဝ်ႈယူႇၸွမ်းတႆး၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႆး၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆး၊ တႅမ်ႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆး၊ ၼုင်ႈၶူဝ်းတႆးၵူၺ်း။

ၸၢတ်ႈပၢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ “သၶႁ”ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမေႃယူႇမေႃၵိၼ်၊ မေႃၵၢၼ်သင်ၵေႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉတိၵ်းတိၵ်း။ ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်လႆႈႁၢပ်ႇႁၢမ်ဝႆႉ ႁဵတ်းၸွမ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁုမ်သူင်ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း။ ဢၼ်သူင်ႁဵတ်းပဵၼ်တၢင်းယၢမ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇလႂ်သဝ်းလႂ်၊ ၵႂႃႇလႂ်ပႆလႂ်ၵေႃႈ သူင်လူဢၢၼ်ႇပပ်ႉလိၵ်ႈ သူင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ၊ ပႃးတင်းဢွမ်လူမ်း (Radio) ဢွၼ်ႇသေ ထွမ်ႇၶၢဝ်ႇ တူၺ်းၶၢဝ်ႇၵူႈဝၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “သႅင်ၸိုၼ်ႈၼႆႉ ဢၼ်လီဢွၼ်ၵၼ်ယိူင်ႈမၼ်းၼႆႉ မေႃဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ သႂ်ႇႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၶိင်းသေႁဵတ်းဢၼ်ၼၼ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈတႆးႁဝ်းၵူႈၵေႃႉၼႆႉ ယိူင်ႈမၼ်းလႆႈၸိုင် ၵၢၼ်တႆးႁဝ်းၼႆႉ တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ယူႇ” ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။   

ၸဝ်ႈသႅင်ၸိုၼ်ႈ (ႁိုဝ်) သၶႁ ၼႆႉ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈ 07/11/1952 တီႈဝၢၼ်ႈမင်းသႅင် ဢိူင်ႇမင်းသႅင် မိူင်းမင်းလိူၼ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ယၢမ်းလဵဝ်။ ပေႃႈၸိုဝ်ႈ လုင်းမၼ်ႈမူးလိင်ႇ၊ မႄႈၸိုဝ်ႈၼၢႆးလွႆၽွင်။ မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉ 9 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈ 3 (1952-2011) ။

ၼႃႈႁိူၼ်း ၼၢင်းလွၼ်ႉယိုၼ်း၊ မီးလုၵ်ႈလၢင်းႁူမ်ႈၵၼ် 4 ၵေႃႉ။ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း 1969 ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် လႃႈသဵဝ်ႈ၊ 1970 ႁူင်းႁဵၼ်းၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ (Tuition) တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ။ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆး၊ ၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 1974-2011 ၊ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈ 15/09/2011 တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး။

ၽဵင်းၵႂၢမ်း “သၶႁ” တႅမ်ႈဝႆႉ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းႁၵ်ႉႁုမ် သူင်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ “လုၺ်း” ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽဵင်းၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းပၢင်ၸႃပၼမၼ်းၸဝ်ႈ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵင်ပၢႆလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁွင်ႉ ယွင်ႈယေႃးမၼ်းၸဝ်ႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼမ်ႉတႃပေႃးတူၵ်းၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ လႆႈထွမ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉပွၵ်ႈလႂ် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈမၼ်းၸဝ်ႈ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လုၺ်း

[ၽဝႃႉၸၼၵတႆးလုၺ်းပၢင်ႇလၢႆႇ]

တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ-သၶႁ

KEY:A

      G             A               G         A    A                                   G                             C

V1: ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁူႉဝႃႈႁၼ်ၾင်ႇလွႆတီႈႁိမ်းၸမ် ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈႁူႉထႃႈ တေပွင်ႇၽႅဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းလႂ်

    A                                             G

      ၼႆၵေႃႈတိုၼ်းလႆႈလုၺ်းယူႇ တႃႇႁႂ်ႈပေႃးလွတ်ႈတၢင်းတၢႆ

       D                    E                                 A   G                      A

      လိူဝ်ၸႂ်ႁႅင်းၵေႃႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်လုၺ်းယူႇ ပၢင်ႇလၢႆႇလူင်ၼႆႉ

       G            A                   G                         A    A                                           G                              C

V2: ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵိူဝ်းႁၼ်ၼၢင်းၽီတေလႆႈလူင်းၸွႆႈ ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈမွင်းထႃႈ မၼိမေႇၶလႃႇၸၢင်ႈဢေးလူ

   A                                            G                                                      G

      ၼႆၵေႃႈတၵ်းလႆႈလုၺ်းယူႇ ပဵၼ်မိူဝ်ႈၽွင်းႁိူဝ်းလူမ်ႉၸူမ် / ၵၢၼ်ၵေႃႉၸၢႆးတိူၵ်ႈတၢင်းတၼ်

       D                            E                                    A    G                     A

      ပဵၼ်ႁိုဝ်ပဵၼ်တိူင်းလႃႈ ႁူႉၵူၺ်းလႆႈလုၺ်းယူႇ ပၢင်ႇလၢႆႇလူင်ၼႆႉ

A       Dbm              A7   D           D

CHO:     သင်ဝႃႈဢမ်ႇလုၺ်းၸိုင် တေလႆႈၸူမ်ၸိၵ်းတၢႆ

Bm                E                                                    A

သၢႆၸႂ်တေဝၢႆးႁၢႆ ယဝ်ႉပႅတ်ႈလၢႆဢမ်ႇမီးလွင်ႈသင်

A       Dbm           A7  D                         D

ၵွပ်ႈၼႆတေလုၺ်းယူႇ ၵႃႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ယၢဝ်းၵႆ

Bm                                E                                  A

တေလွတ်ႈႁိုဝ်တေႁၢမ်းႁိုဝ် မီးၽႂ်တေလၢမ်းႁၼ်

A       Dbm    A7  D                             D

CHO:     ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပိူင်ၶူင်းၵၢင် ႁႂ်ႈၸၢင်ႈပဵၼ်ပိုၼ်းၵႂႃႇ

Bm                       E                                                    A

လႆႈတႅမ်ႈၼႄၶိုၼ်းယူႇ တိုၼ်းတေသိုပ်ႇဢမ်ႇသဝ်းလိုဝ်ႈ

A       Dbm              A7   D                         D

ဢၼ်လႆႈၶိၼ်လုၺ်းယူႇ ၸၢင်ႈတႅၵ်ႈမိူၼ်မိူင်းၵွၼ်းၶေႃ

Bm                        E                                   A

တေတၢႆႁိုဝ်တေပူတ်းပွႆႇ ႁူႉၵႃႈတေလုၺ်းယူႇ

ပီ 2020/09/15 ဝၼ်းၼႆႉ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈမႃး 9 ပီယဝ်ႉ ဢၼ် ၸဝ်ႈသႅင်ၸိုၼ်ႈ “သၶႁ” ႁဝ်း လႆႈလူႉ သဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ။ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈသေ ယွၼ်းသူးပၼ်ႁႂ်ႈ ဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်း ၸဝ်ႈႁဝ်းႁႂ်ႈထိုင်တီႈသုၵတိငမ်းယဵၼ်သေၵမ်း။ သင်ဝႃႈတူၵ်းတီႈၸႃႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶၢႆႉထိုင်တီႈလီ၊ သင်ဝႃႈတူၵ်းတီႈလီယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလီလီယိင်ႈၶိုၼ်ႈထႅင်ႈသေၵမ်း။

ၼပ်ႉယမ်ႇယႂ်ႇၼမ်သေ

ၸၢႆးၽွၼ်းလီ 06/09/2020

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း