Tuesday, May 21, 2024

ၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈ/ၾိင်ႈတႆး(ၵမ်ႈၽွင်ႈ) ၶဝ်ၸဝ်ႈၶႂ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသင် ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

Must read

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ် ၵၢင်ၸႂ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၶႂ်ႈလႆႈတႅၼ်းၽွင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶႂ်ႈလႆႈသင်၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတႅၼ်းၽွင်း ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ပၼ်ႁႃၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ  ၸၢႆးၽွၼ်းလီ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶပ်းၶိုင်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ – ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵႃႉၶၢႆ ႁႃၵိၼ်ငၢႆႈ

- Subscription -

“ပေႃးဝႃႈဝၢႆးလင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ယဝ်ႉယႃႇၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ။ ၸဵမ်ၵႂႃႇၸဵမ်ပႆ၊ ၵႂႃႇၵႃႉၵႂႃႇၶၢႆ ၵႂႃႇသူၼ်ၵႂႃႇႁိူၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈလွတ်ႈလွတ်ႈ လႅဝ်းလႅဝ်း၊ ဢမ်ႇမီးဢၼ်ႁႄႉဢၼ်ၵင်ႈ” – မေႃသွၼ်လူင် လုင်းၸၢႆးပီး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မေႃသွၼ်လူင် လုင်းၸၢႆးပီး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

မိူင်းပၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်မိူင်းပိၵ်ႇထိူၼ်ႇႁၢင်ၶိူဝ်း၊ မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇသေ ပေႃးတေမႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇၼႆတႄႉ မၼ်းၶႂ်ႈလူဝ်ႇၵူႈသမ်ႇ ၵူႈပိူင်၊ မိူင်းပၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 75% ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်သူၼ်ၵၢၼ်ၼႃး ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼႆႉသမ်ႉ မၼ်းပိုင်ႈဢိင် ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ၊ လႆႈပိုင်ႈဢိင်ၼမ်ႉ။

လုၵ်ႈတီႈၼၼ်ႈသေယဝ်ႉ ပေႃးတေမႃးသွၼ်ႇတူၺ်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇႁဝ်းမီးတၢင်းမုင်ႈမွင်း ၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ  မုင်ႈမွင်းၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၵေႃႉဢၼ်ၶဝ်ႈၸႂ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ မႃးႁဵတ်းပၼ် ၸတ်းၵၢၼ်ပၼ်လွင်ႈၼမ်ႉ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပိုင်ႈဢိင်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈသေ မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇၽၵ်းမီႇၽၵ်းၵွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီး လွၵ်းၵၢတ်ႇမိူၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈ။ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃး တီႈမိူင်းပၼ်ႇႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွၵ်းၵၢတ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇၽၵ်းမီႇၼႆႉၵေႃႈၵမ်ႈပိူၼ်ႈၶႂ်ႈသိုဝ်ႉ၊ ၵမ်ႈပိူၼ်ႈၶႂ်ႈၶၢႆ၊ လွင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈမိူင်းပၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးတီႈပိုင်ႈဢိင်သေယဝ်ႉ ပေႃးလူဝ်ႇငိုၼ်းမႃးၵေႃႈ သုမ်းယူႇ ၵေႃႈၵႃႈလႆႈၶၢႆ၊ ၶၢႆၵႃႈပေႃးၵႃႈထုၵ်ႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် မုင်ႈမွင်း တႅၼ်းၽွင်း ၵေႃႉတေမႃးႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်- 1.လွင်ႈၼမ်ႉ။ 2.လွင်ႈၵၢတ်ႇသိုဝ်ႉၵၢတ်ႇၶၢႆ ၸိူဝ်ႉၼႆႉပဵၼ်ထီႉၼိုင်ႈ။

တွၼ်ႈၶူဝ် တွၼ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း၊ တွၼ်ႈၾႆး ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးထီႉသွင်။ လွင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃးမႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇ တူၺ်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 9 ၶူပ်ႇ 10 ပီတႄႉ ၸူဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈသေယဝ်ႉ တႅၼ်းၽွင်းၶဝ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ၸုပ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇယဝ်ႉလႆႈသဵင်ႈ ဢမ်ႇၶႅမ်ႉလႆႈသဵင်ႈသေတႃႉ 3 ပုၼ်ႈ 2 ပုၼ်ႈၼႆႉတႄႉ မၼ်းႁၢင်ႈလီၵႂႃႇ ယဝ်ႉၶႃႈ။

ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ႁဝ်းလႆႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇပီႈၼွင်ႉၵမ်ႈၼမ်ၼမ် ဢၼ်မုင်ႈမွင်းတႄႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၵႃႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸိုဝ်ႈမၼ်းတႄႉလိူၵ်ႈတင်ႈ ပဵၼ်မိူင်းၻီႊမူဝ်ႊ ၶရေႊသီႊဢိူဝ်ႈ—-ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၽေးဢၼ်ႇတရႄႇ၊ လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမုင်ႈဢမ်ႇမွင်း၊ ဢၼ်ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈႁၼ်ၶႂ်ႈငိၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉသေပဵၼ်မႃးလႆႈ။ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ ပေႃးဝႃႈဝၢႆးလင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ယဝ်ႉယႃႇၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ။ ၸဵမ်ၵႂႃႇၸဵမ်ပႆ၊ ၵႂႃႇၵႃႉၵႂႃႇၶၢႆ ၵႂႃႇသူၼ်ၵႂႃႇႁိူၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈလွတ်ႈလွတ်ႈ လႅဝ်းလႅဝ်း၊ ဢမ်ႇမီးဢၼ်ႁႄႉဢၼ်ၵင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၵမ်ႈၼမ်ၼမ်မုင်ႈမွင်းဢၼ်ၼႆႉ။ ၵႃႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉမိူင်းပၼ်ႇပဵၼ်မိူင်းပိၵ်ႇထိူၼ်ႇႁၢင်ၶိူဝ်းသေ ပေႃးၶႂ်ႈလီၵေႃႈၵမ်းၼိုင်ႈ ပေႃးၶႂ်ႈႁၢႆႉၵေႃႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လွင်ႈႁႃၵိၼ်ၼႆႉ ပႆႇမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈတႄႉတႄႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းႁဝ်း လိူၵ်ႈတင်ႈဢွင်ႇမၢၼ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၸုမ်းလႂ်မူႇလႂ်ပႃႇတီႇလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇႁဝ်း ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် ၶႂ်ႈႁဵတ်း ၶႂ်ႈသၢင်ႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်တူၺ်းႁၼ် လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉတႄႉသေ ၶတ်းၸႂ်ပၼ် သေၵမ်း၊ ၶႃႈၶႂ်ႈတၢင်တူဝ်ပီႈၼွင်ႉမိူင်းပၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈသေယဝ်ႉ သင်ႇၾၢၵ်ႇထိုင်ၵႂၢမ်းၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။

တႃႇႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ် ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၸႅၵ်ႇမႅင်ႇဢႃႇၼႃႇ

“ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆး ပဵၼ်မိူင်းၾႅတ်ႊၻရႄႊ မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းတႆးႁဝ်းမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ၸိုၼ်ႈၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇၸၢင်ႇ၊ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၸႅၵ်ႇပၼ်ဢမ်းၼၢတ်ႈၸွတ်ႇၸေးၵူႈၸွၵ်ႉၵူႈၸဵင်ႇ၊ ပေႃးပဵၼ်မႃး ၸိူင်ႉၼၼ်ၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေလႆႈယူႇသဝ်းၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်” – ၸၢႆးလႃႉဢွင်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးလႃႉဢွင်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵူတ်ႉၶၢႆဢိၵ်ႇ ပီႈၼွင်ႉတႆးၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ ၶႂ်ႈလႆႈတႅၼ်းၽွင်း ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်မႃးယုၵ်ႉယွင်ႈပူၵ်းပွင်ပၼ် ၼႂ်းမူႇၸုမ်းတႆးႁဝ်း ၵၢၼ်ၾိင်ႈငႄႈ၊ လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇ၊ ၵၢၼ်သၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ၊ ဢွင်ႈတီႈတိုဝ်းၵမ်ထမ်းတြႃး။ ၶႂ်ႈလႆႈတႅၼ်းၽွင်း ၸိူဝ်းႁူႉပွင်ႇလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၶႂ်ႈလႆႈတႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်မေႃမႃးႁဵၼ်းသွၼ်ပၼ် မႃးပိုတ်ႇတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ပၼ် လွင်ႈၾိင်ႈငႄႈ၊ လွင်ႈပိုၼ်းတႆးႁဝ်း တႆးႁဝ်းလုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈလႆႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်မေႃသပ်းလႅင်းၼႄ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း တေပဵၼ် ၵွၼ်ႈပဵၼ်ၵမ်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း တေဢမ်ႇတႅၵ်ႇယၢႆႈ တေၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမႃးပိူင်းထွင်ႇလႅင်းပၼ် မိူၼ်ၼင်ႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တင်းႁူဝ်သိူဝ် လွင်ႈတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ၶဝ်တႅၵ်ႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈယိူင်းဢၢၼ်းၶဝ် ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ။

မိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉ မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉႁဝ်းၽွင်းငမ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်းမိူၼ်ၼင်ႇပိူင် ၾႅတ်ႊၻရႄႊၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇဢိူင်ႇလွႆၵေႃႈ ၸႂ်ႉလွႆၶဝ်ႁဵတ်းပူႇၵႄႇ၊ ဢိူင်ႇၶၢင်ၵေႃႈၸႂ်ႉၶၢင် ၶဝ်ႁဵတ်းပူႇၵႄႇ ၽွင်းမိူင်း၊ ၶႂ်ႈ ယူႇၵႂႃႇၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် ဢမ်ႇမီးၽေးၶဵၼ်မႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇ/လူၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃး၊ တၢင်းႁူႉၵူၼ်းႁဝ်းၵေႃႈ ၽုတ်းမႃးမုတ်းမႃးယႂ်ႇမႃးတိၵ်းတိၵ်း။

ႁဝ်းတေႁဵတ်းလွင်ႈၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းၶႄႇၶဝ်တႄႉ ႁဝ်းတေဢမ်ႇ ဢဝ်ၵွင်ႈ တိုၵ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းတေဢဝ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတိုၵ်းၼႆသေ ဢဝ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတိုၵ်းမႃး။ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊၶဝ်သမ်ႉ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတိုၵ်းမႃး၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တီႈၶဝ်ပၢႆးသိုၵ်းသႂ်ႇႁဝ်းသေ ႁဝ်းၵေႃႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၼ်းမႃးၶၢဝ်းယၢဝ်း။ ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆးမႃး ပဵၼ်မိူင်း ၾႅတ်ႊၻရႄႊ မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းတႆးႁဝ်းမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ၸိုၼ်ႈၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇၸၢင်ႇ၊ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ ၸႅၵ်ႇပၼ်ဢမ်းၼၢတ်ႈၸွတ်ႇၸေးၵူႈၸွၵ်ႉၵူႈၸဵင်ႇ၊ ပေႃးပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၵွၼ်ႇ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း တႆးႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈယူႇသဝ်းၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်၊ လၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ လီသေပိူၼ်ႈ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။

ၶႂ်ႈလႆႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်းဢၼ်တေႃႇသူႇတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း

“ၽွင်းတႅၼ်းႁဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ် မေႃလူလွမ်တူၺ်းပႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း၊ ႁႂ်ႈပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်မေႃတေႃႇသူႈ တႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၼႃး၊ တႃႇမူႇၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ တႃႇၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ တႃႇဝၢၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁဝ်း” – လုင်းၸၢႆးသုၼ်ယုတ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လုင်းၸၢႆးသုၼ်ယုတ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင်

ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လူင်ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းၵေႃႉလႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးဝႃႈပေႉ လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး ပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်းမႃး ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ယူႇတၢင်းၼႃႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁဵတ်းပၼ်ၽွၼ်းလီၵူၼ်းမိူင်း၊ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းႁဝ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ၊ လွင်ႈၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း၊ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းႁဝ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ တီႈလိၼ်/သူၼ်လႄႈသင်၊ သဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈသင်၊ ၶူဝ်လႄႈသင် ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်ဢွင်ႇမၢၼ်ပေႉလိူၵ်ႈတင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ပၼ်ၵႂႃႇ။

ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၽွင်းတႅၼ်းႁဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ် မေႃလူလွမ်တူၺ်းပႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း၊ ႁႂ်ႈပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်မေႃတေႃႇသူႈ တႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၼႃး၊ တႃႇမူႇၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ တႃႇၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ တႃႇဝၢၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁဝ်း။

ဝၢႆးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇလွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃး၊ ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း၊ ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်း ၾိင်ႈငႄႈႁဝ်း ပိုၼ်းႁဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းႁူင်းႁဵၼ်း။

လွင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၾႅတ်ႊၻရႄႊ မီးသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမုင်ႈမွင်း။ လွင်ႈၾႅတ်ႊၻရႄႊဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၶိူဝ်းလဵဝ်ႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈ ၵေႃႉလဵဝ်ႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈ တေလႆႈႁူမ်ႈႁွမ်း ၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်းသၼ်လွႆႁဝ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈမီးသုၼ်ႇႁဵတ်းသုၼ်ႇသၢင်ႈ ၵၢၼ်ၾိင်ႈ ငႄႈလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်း ၽႃႇသႃႇႁဝ်း။

ပေႃးမႃးတူၺ်း မိူၼ်ၼင်ႇၵႃႈပူၼ်ႉမႃးတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊဝႃႇ၊ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ဢိူဝ်ႈၼႆ သူပ်းၵူၺ်းဝႃႈၽဵင်ႇပဵင်း မီးၸိုဝ်ႈမၼ်းၵူၺ်း၊ တီႈဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈတဵၵ်းၵေႃႈ ဢဝ်ပိူင်ၶဝ်သေတဵၵ်းလူင်ၵႂႃႇ ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းပႆႇၸႂ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးဝၢၼ်ႈမိူင်း ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ၊ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း