ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆးတူၵ်းတႅမ်ႇ ၵွပ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈပူၵ်းပွင်ႁင်းၵူၺ်း

Photo by – SHAN/ ၸၢႆးႁၢၼ်တိုၼ်းဢွၼ် (လုၵ်ႈႁဵၼ်း college florida, မိူင်း USA)

လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႅၼ်ႇမႃႇၼႆၸိုင် ပိူင်လူင်မၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်လီၸူမ်းၸွမ်းပိူင်ၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ လႆႈသွၼ်ႁဵၼ်း ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆးမႃး ႁဵၼ်းၵႂၢမ်းတႆးမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီတႃႇပီႈၼွင်ႉ တႆးႁဝ်းတႄႉတႄႉ။

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႅၼ်ႇမႃႇၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈမႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တင်း တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႊရိၵႃႊ (USA) ၸိုင် မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇၶိုတ်းပိူၼ်ႈ။ ၵွပ်ႈဝႃႈတီႈမိူင်း US ၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၶဝ်ၼႆႉ ဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ် မၼ်းမီးတီႈဝႃႈ ႁဵတ်းသင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၶဝ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ ႁဵတ်းသင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶဝ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးမႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တင်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသင်လႄႈတိုၵ်ႉ တူၵ်းတႅမ်ႇ ပႆႇပေႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႃႇၼႆ- လွင်ႈၼႆႉၶႂ်ႈယွၼ်းလၢတ်ႈၼႄ ပိူင်တႅၵ်ႈတူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း။

တီႈမိူင်း US ၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈပၢၼ်လႂ်၊ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ပိူၼ်ႈမေႃသင်၊ ပိူၼ်ႈမီးတၢင်းႁူႉသင်၊ ဢမ်ႇဝႃႈၾၢႆႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း၊ လွင်ႈပၢႆးၵၢၼ်မိူင်း၊ လွင်ႈၵူႈပၢႆးပၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁူႉပိူၼ်ႈမေႃဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈဝႆႉၼႂ်းပပ်ႉ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇ။ ၵမ်းၼႆႉ ထိုင်မႃးပၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်မႃးဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ၊ ၶဝ်သူၼ်ၸႂ်ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတင်းၼမ်။ ဢမ်ႇဝႃႈလဵၵ်ႉဝႃႈယႂ်ႇ သၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်း၊ ဢွၼ်ၵၼ်သူင်ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ။ ပေႃးၶဝ်မႃးဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ၶိုၼ်းမႃးထူပ်းမႃးၺႃးပၢႆးဝူၼ်ႉၵဝ်ႇ လႆႈႁူႉလႆႈမေႃတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ ဢၼ်ၸဝ်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉ ၸဝ်ႈပၢႆးမေႃၶဝ်တႅမ်ႈဝႆႉၼႂ်းလိၵ်ႈ။

ပၢႆးဝူၼ်ႉဢၼ်ၵဝ်ႇၼႆႉ ႁဝ်းမႃးတႅၵ်ႈၵၼ် မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၶူဝ်လႆၼိုင်ႈသိၵ်ႈ၊ ပီႈၼွင်ႉမိူင်း US ၶဝ်ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈၶဝ်ႁူႉတၢင်းဝူၼ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉၼႆ ၶဝ်တႅမ်ႈဝႆႉၼႂ်းပပ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈတူၵ်းထိုင်မႃးပၢၼ်လုၵ်ႈပၢၼ်လၢၼ် ၶဝ်ၼႆ ၶဝ်မႃးၶိုၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းထႅင်ႈသေ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈထႅင်ႈၸၼ်ႉၼိုင်ႈ၊ ႁဵတ်းၸိူင်ႉသိၵ်ႈၶူဝ်လႆသိၵ်ႈသွင် သိၵ်ႈသၢမ် ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း၊ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် တၢင်းဝူၼ်ႉၶဝ်ၵေႃႈမၼ်းတိူဝ်းတွၼ်းမႃး ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃး တိၵ်းတိၵ်း။

ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းမႃးတူၺ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ။ တႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းမေႃတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃၼိုင်ႈဢၼ် ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈသွၼ်ၵၼ်၊ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈၼႄၵၼ်တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ။ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ႁဝ်းၶႃႈသွၼ်လၢႆး၊ ပေႃးဝႃႈၶူးဝႃးသြႃႇႁဝ်းၶႃႈမေႃ 12 လွၵ်း၊ တေသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉ 11 လွၵ်း၊ ထႅင်ႈလွၵ်းၼိုင်ႈဢဝ်ဝႆႉၵႅတ်ႇၶႄၽိူၼ်ၶူး။ ဢၼ်ၼႆႉလၢတ်ႈၼႄပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇလႆႈၸီႉၼႄး သႄႉသွမ်းဝႃႈၸဝ်ႈၶူးလၢႆးဢမ်ႇလီ၊ ယႃႇပေၶဝ်ႈၸႂ်ၽိတ်း၊ မၼ်းယၢမ်ႈမီးမႃးလႄႈ ယုၵ်ႉမႃးလၢတ်ႈၼႄ ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်းၵူၺ်း။ တႄႇၼႆႉၵႂႃႇတႄႉ မုင်ႈမွင်းဝႃႈတိုၼ်းတေဢမ်ႇမီးထႅင်ႈယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ပေႃးဝႃႈမႃးတူၺ်းပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵူၺ်းဝႃႈ ပၺ်ႇၺႃႇႁဝ်း တေတိူဝ်းတွၼ်းမႃး၊ တေၵၢဝ်ႉယၢင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈၶိုၼ်ႈသင်ႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးတိၵ်းတိၵ်း၊ ပၺ်ႇၺႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၵူၺ်းၶိုၼ်းယူပ်ႈယွမ်းၵႂႃႇ၊ ထွႆႁူၼ်လင်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း။ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈတႄႉပိူၼ်ႈၶိုၼ်ႈသိၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉသိၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ လွၵ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉလွၵ်းၼိုင်ႈ၊ ႁဝ်းသမ်ႉႁဝ်းႁူႉယဝ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၶႆႈလၢတ်ႈၼႄ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပႆႇႁူႉၼႆႉလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ ယူပ်ႈယွမ်းၵႂႃႇ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆးႁဝ်းပႆႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆႉ ၽွၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉမၼ်း တေပဵၼ်ယွၼ်ႉ ႁဝ်းပႆႇမီးဝၢၼ်ႈမီးမိူင်းႁင်းၵူၺ်း၊ ပႆႇၸၢင်ႈပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႁင်းၵူၺ်းႁဝ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉယူႇဝႆႉတႂ်ႈဢမ်းၼၢၸ်ႈပိူၼ်ႈယူႇလႄႈ ပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃႁဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈႁၢမ်ႈတပ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇပၼ်ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽႄႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈတိုၵ်ႉမီးယူႇ။ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတူၵ်းသုမ်းသုၼ်ႇလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵၢၼ်လီလီၸိူဝ်းၼႆႉ မီးထႅင်ႈတင်းၼမ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း လဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁူႉဝႆႉၼႆႉမီးသင်၊ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈပႆႇႁူႉ သမ်ႉမီးသင်။ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ႁႂ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ၊ ႁႂ်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ထႅင်ႈၼမ်ၼမ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵတ်းယဵၼ်လႄႈ ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆးႁဝ်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ။

ၸၢႆးႁၢၼ်တိုၼ်းဢွၼ်
(လုၵ်ႈႁဵၼ်း college florida, မိူင်း USA)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ