မိူင်းၶႄႇလႄႈ UN ၽႂ်ၶဝ်ႈၵႅဝ် ၵၢၼ်မိူင်းႁဝ်းလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ယၢမ်းဢၼ်တႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိုၵ်ႉမၢင်ႉၸွမ်း ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇယူႇၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇမိူင်းၼွၵ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉတီႈ ၸုမ်းၽွင်းတၢင်ၶဝ်ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN လႄႈၽွင်းတၢင်ၶဝ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႆႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း တင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၶဝ်ၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးတေၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈၶဝ်၊ ၶႂ်ႈမၢႆထိုင် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းပႆႇၵိုတ်းတိုၵ်း။ ပေႃးဝႃႈတေၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေသိူၵ်ႈသမ်ႇဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်းၸုမ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင်၊ တေလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉ/ ဢၼုၺၢတ်ႈ ထိုင်တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈတေလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၸိူင်ႉၼင်ႇလုမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်း/ တိူင်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ၵႂႃႇ။

ႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်းၼႆႉ ၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးဢၼ်မီးၶၢဝ်ႇႁူင်ဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေယိူင်ႈၸွမ်းလၢႆးၵၢၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသေယဝ်ႉ တမ်းဝၢင်းမူႇပိူင် တႃႇတေႁိပ်ႇႁွမ်ႈတေႃႇၸုမ်း NGO ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႆႉ။

ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ၸုမ်း NGO ၵေႃႈၶဝ်တေႁိပ်ႇထႅင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းလုမ်းၽွင်းတၢင် ဢိၵ်ႇပႃးတင်း UN ၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈတေၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ တင်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼႆၸိုင် မိူဝ်ႈလႂ်လႆႈၶေႃႈဝၢင်းၶႂၢင်ႉတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸင်ႇလႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ပေႃးဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်မႃး ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈ ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်သိုပ်ႇယၢင်ႈၸူးလၢႆးၵၢၼ် ၶၵ်ႉၵၢၼ် NCA ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ တႃႉလီမႆႈၸႂ်ၸွမ်းမႃး။

ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ တေမီးၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းၸိူဝ်းပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၸဵဝ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းမႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ လၢႆးႁဵတ်းသမ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈယူႇသႃႇလူမ်ၸႂ်သေ လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လီလီငၢမ်းငၢမ်း၊ ႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းၵႄႈၵၢင်မၼ်း မိူၼ်ၸိူင်ႉ UN ႁိုဝ်၊ ၸုမ်းၽွင်းတၢင်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈၵႄႈၵၢင်မၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ႁိပ်ႇႁွမ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇၸၢင်ႈလႅၼ်ႈၵၢင်မၼ်းလႆႈ တိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉ၊ လၢႆးႁဵတ်းလႄႈတၢင်းမုင်ႈမွင်းၼၼ်ႉ ပိူင်ႈႁွႆႈၵၼ်ဝႆႉ။

ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ် ဢၼ်ႁၢႆႉၸႃႉလိူဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ယူႇတီႈၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ၶဝ် ဢၼ်ဝႃႉဢွၼ်ႁူဝ်လႄႈ ဢိၵ်ႇတင်းၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းမီး 7 ၸုမ်းၼၼ်ႉ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ် 7 ၸုမ်းၼႆႉ တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ တင်း ဢႃႊသႃႊ ၸုမ်းရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊ ဢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယူႇတၢင်းၸွမ်း မိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၸိူင်ႉၼႆ။ ၼႆႉပွင်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေယဝ်ႉ ႁိပ်ႇႁွမ်ႈတေႃႇၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈပွင်ႇၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်၊ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၼႆၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၸုမ်း RCSS လွႆတႆးလႅင်း။ မိူဝ်ႈဝႃးမိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉၵူၺ်း မိူၼ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈမိူင်းၼွင် ဢိၵ်ႇပႃးတၢင်းမိူင်းပဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်း RCSS တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႈမီးမႃးတိၵ်းတိၵ်း။ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈ ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ၸႂ်တေႃႇ NCA ၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းႁၼ်လႆႈ။

ၵွပ်ႈသင်လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ လႆႈမႃးႁိပ်ႇႁွမ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႃႇ၊ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်းၼႆ မိူၼ်ၸိူင်ႉမိူဝ်ႈပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈလွႆတႆးလႅင်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၸုမ်းၽွင်းတၢင်ၶဝ်လၢႆလၢႆမိူင်း ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ UN လႄႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸၼ်ႉၵူႈမိူင်းမိူင်းၶဝ်ၵေႃႈ ၵႂႃႇႁူမ်ႈၸွမ်း၊ လွင်ႈၼၼ်ႉတေပဵၼ်ဢၼ် ၶတ်းတႃ တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵႂႃႇၵေႃႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉသမ်ႉမိူၼ်ၸိူင်ႉၸုမ်းၶၢင် KIA ဢိၵ်ႇတင်းၸုမ်းယၢင်းလႅင် KNPP ဢၼ်ပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇတင်း ၸုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းၼွၵ်ႈၶဝ်လၢႆလၢႆၸုမ်းယူႇလႄႈ ၶဝ်ၵေႃႈႁူႉၸွမ်းယူႇ။ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၶဝ်တေၶႂ်ႈၶၢတ်ႈၶွပ်ႇသေလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၽိုၼ်ၼႆႉႁိုဝ် ၼႆၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈဝူၼ်ႉၸွမ်း။

ပေႃးပဵၼ်ၼၼ်တႄႉမႃးၼႆ ယူႇတီႈၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵေႃႉတေႃႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ၊ ဢၼ်ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇ လႆႈပွႆႇၽူႈတၢင်တူဝ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶဝ်သေယဝ်ႉ ၶဝ်ႈလႅၼ်ႈၵႄႈၵၢင်မၼ်းပၼ်ယူႇၼၼ်ႉ သမ်ႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်လပ်းႁူလပ်းတႃပၼ် ပီႈၼွင်ႉမိူင်းၶႄႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေၶဝ်ႈလႅၼ်ႈၵၢင်မၼ်း။ သမ်ႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸီႉၸမ်ႈတေႃႇ ၸုမ်းၽွင်းတၢင်ၸိူဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းၶႄႇသေ သမ်ႉသူၼ်ၸႂ်တေႃႇ ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ၊ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီၵႂင်ၸႂ်ၸွမ်းဝႆႉ။

ပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၽွင်းယၢမ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလႄႈသင်၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈသင်၊ ၵႂႃႇႁိပ်ႇႁွမ်ႈတေႃႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁႂ်ႈလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ သမ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ၵႂ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၸွမ်း။

မိူၼ်ၸိူင်ႉပီႈၼွင်ႉမွၼ်း NMSP လႄႈပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇ LDU ၶဝ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈလူင်းထူပ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉပီႈၼွင်ႉမွၼ်းၼႆၵေႃႈ ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ယႃႇပေၽူမ်ႈဝႃႈ၊ တေႃႈတႃႇတေလူင်းထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းၵေႃႈ ယင်းပႆႇမၵ်းၶၢၼ်းလႆႈဝၼ်းမၼ်း၊ ပႆႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈတင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇတပ်ႉမၢၼ်ႈၶဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ်လႆႈငိၼ်းၸွမ်းယူႇ တႂ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ NMSP လႄႈ LDU ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမႃးၸွမ်းၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၼၼ်ႉၼႆ ၶဝ်တေယူႇတၼ်းႁဵင်းၸၼ်ႉလႂ်သေၶဝ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း၊ တေလႆႈၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ၵူၺ်းၼႄႇ၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေလႆႈၶဝ်ႈပႃး ၸွမ်းၼႂ်း JICM ႁိုဝ်၊ JMC ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸွင်ႇတေပၼ်ၶဝ်ႈပႃး။ မိူၼ်ၸိူင်ႉၸၼ်ႉဢၼ် ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်း ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် UPDJC ၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေပွႆႇၶဝ်ၶဝ်ႈပႃးလႆႈတင်းသွင်ၸုမ်းယူႇၼႄႇ။ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇပွႆႇၶဝ်ႈပႃး ၸွင်ႇသွင်ၸုမ်းၼၼ်ႉတေယွမ်းၽွမ်ႉ။ ဢဝ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ ပေႃးတင်းဝႃႈပႆႇၸၢင်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် လႆႈလီငၢမ်းၼႆၸိုင် ပိူဝ်ႈတႃႇတေသိုပ်ႇႁဵတ်းထႅင်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပႆႇၸၢင်ႈမီးတၢင်းမုင်ႈမွင်းမၼ်း။

ၽွင်းယၢမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လၢႆႈလုၵ်ႈၸုမ်းၶဝ် မိူၼ်ၸိူင်ႉတႄႇဢဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ တေႃႇထိုင်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း ၸၼ်ႉတိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပီ 2018 တေႃႇထိုင် 2019 သဵင်ႈၼႆႉၵူၺ်း တေၸၢင်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်း။ ပေႃးဝၢႆးသေ 2019 ပူၼ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉၸိုင် တေပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇလူင်းႁႃသဵင် တႃႇတေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းလႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆ 6 လိူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁၢင်ႈပွင်ၵႂႃႇ တင်းသွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇၼႆၸိုင် တႃႇပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈမီးၵၢင်ၸႂ် သူၼ်ၸႂ်ၶဝ်ႈၸႂ်မႃးၸွမ်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇႁၼ်။ ၸိူဝ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ၸႂ်၊ ယႃႇႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈသုတ်ႈႁူၼ်လင်ၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၸၼ်ၸႂ်လႆႈ။

ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈတပ်ႉသိုၵ်း ၵႃႈတၵ်းတေလႆႈ ႁႃၶေႃႈမုလ်း ဢၼ်တေၸၢင်ႈမိူၼ်ၵၼ်၊ လၢႆးႁဵတ်းဢၼ်ၸၢင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းၼၼ်ႉ ပေႃးၶဝ်ၸဝ်ႈပႆႇႁႃႁၼ်၊ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ ၵႃႈတၵ်းတေလႆႈတေႃႇသူႈ ပိူဝ်ႈတႃႇႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။
ယၢမ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ဢၼ်ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉ တေမီးယူႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း။

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းသိပ်းၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းသမ်ႉၵူၺ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉပိူဝ်ႈတႃႇဝၢင်းၶိူင်ႈ၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်းပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈတပ်ႉ၊ ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လၢႆးၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်းလႄႈ 2 ၶေႃႈၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉတင်းၼမ်တင်းယႂ်ႇ။

ၸူဝ်ႈၵႃႈပႆႇမီးလွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းလူင်ႉလႅင်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈႁူဝ်ၼႃႈတေႃႇႁူဝ်ၼႃႈ ပွင်ႇၶိုင်ႈၵၼ်လီငၢမ်းၼၼ်ႉၼႆၸိုင် သိုပ်ႇႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ဝႃႈပၢင်လူင်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၼၼ်ႉထႅင်ႈလၢႆၵမ်းၵေႃႈ တေပႆႇၸၢင်ႈႁႃႁၼ် ၶေႃႈလႆႈဢၼ်တေၽဵင်ႇပဵင်းၸွမ်း ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလၢႆၼႆ ႁဝ်းၶႃႈထတ်းႁၼ်ၼင်ႇၼႆ။

ၸင်ႇဝႃႈယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပဵၼ်ၽၢၵ်ႇၼိုင်ႈ၊ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဵၼ်ၽၢၵ်ႇၼိုင်ႈ။ ယူႇတီႈၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၵေႃႈသမ်ႉ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလႄႈ ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ၽၢၵ်ႇၼိုင်ႈ (ၽၢၵ်ႇၽႂ်ၽၢၵ်ႇမၼ်း)။ ပေႃးႁဵတ်းၼၼ် တႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၵၼ်ယူႇသီႇပႃႈသီႇၽၢၵ်ႇၼႆၸိုင် ပိူဝ်ႈတႃႇမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉတေလႆႈမုင်ႈမွင်းဢဝ်တၢင်းၵႆတၢင်းယၢဝ်း ထႅင်ႈၵွၼ်ႇၼႆ ယွၼ်းၾၢၵ်ႇယိုၼ်ႈၵၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းတီႈၼႆႈ။ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း (06/04/2018)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here