Saturday, May 25, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

KNU ဝႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တၵ်းတေလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉၵွၼ်ႇ တႃႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇလႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၵုမ်းၵမ်

သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းတေၵႂႃႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဝ်ၶၢဝ်ႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶဝ် ၵုမ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/04/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမူႇပိူင်ပေႃႇလသီႇၶဝ် - ပႃးပေႃႇလသီႇၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်ဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူဝ်း တေၶဝ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉဢၼုယၢတ်ႈၵွၼ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈလၢတ်ႈၼႄပႃးလွင်ႈတၢင်း...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶီႇႁိူဝ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇတႃႈၶၼုၼ် ၸႄႈဝဵင်းထွင်းၽႃၽုမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵၼ်ႊၵျ ၼပူႊရီႊ ဢၼ်ၶီႇႁိူဝ်းသေ ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၾၢႆၼမ်ႉၶိူၼ်ႇ ဝၶျီႊလႃႊလူင်းၵွၼ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/04/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁိူဝ်း လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တၢင်ႇၵူၼ်းမႃး 13 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆး 11 လႄႈ ယိင်း 2...

ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်

ၽွင်းၶဝ်ႈမႂ်ႇၼႃးလေႃ ဢွၵ်ႇၼႆႉ တီႈတိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ် ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ပဵၼ်ၵၢၼ် ၼိုင်ႈထူင်လႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 1 သႅၼ်ပျႃး။ ပီ 2024 ၼႆႉ တီႈတိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းဢဝ်ၶဝ်ႈၼႃးလေႃဢွၵ်ႇၶၢႆယဝ်ႉလႄႈ ၶဝ်ႈမၢၼ်ႈပေႃႇသၢၼ်းမူၺ်း ၼိုင်ႈထူင် 99,000 ပျႃး ပေႃးၶဝ်ႈသၢၼ်ပေႃႇသၢၼ်းမူၺ်း သႅၼ်းၶႅမ်ႉၸိုင် ၼိုင်ႈထူင် 13,900 ပျႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈတိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ်...

လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ် မျႃႉဝတီႇ- မႄႈသွတ်ႇ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ

လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ် မျႃႉဝတီႇ -မႄႈသွတ်ႇ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 1 ဝူင်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉ တႄႇပိၵ်ႉမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/04/2024 ၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 27 ၼႆႉ ပိုတ်ႉပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ တၢင်းၾင်ႇထႆးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ...

ႁႅင်းလူမ်းမႆႈ တေသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈသုင်ထႅင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းထႆး

ႁႅင်းလူမ်းမႆႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ - မိူင်းတႆး - မိူင်းထႆး တေသိုပ်ႇသုင်ထႅင်ႈ ၾၢႆႇၾူၼ်လူမ်းၾၢင်ႉ -  ႁႂ်ႈလုမ်းလႃး ပၢႆးယူႇလီ ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/04/2024 မႃးၼႆႉ သၢႆလူမ်းမႆႈ လတ်းၸိုင်ႈမိူင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျိူဝ်ႊ ပႃးၸဵမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လၢႆၸႄႈဝဵင်း ႁႅင်းလူမ်းမႆႈ ပုင်ႈသုင်ထိုင် 45...

မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ်လႄႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ လႅၵ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈမိူင်း ၵၼ်ၶိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်မၢၼ်ႈ ပၢႆႈတပ်ႉ ၶဝ်ႈၼႂ်းလိၼ်မိူင်းပင်ႊၵလႃႊတဵတ်ႉသျ် မီးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉသေ လႆႈထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 300 ။ ဝၼ်းတီႈ 24/04/2024 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းပင်းၵလႃႊတဵတ်ႉသျ် ၶိုၼ်းဢဝ်တူဝ် သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တင်းမူတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း 288 ၵေႃႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းၾၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶိုၼ်းဢဝ်တူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသျ် ဢၼ်ၺႃးတူၵ်း ၶွၵ်ႈဝႆႉ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ...

ၶႄႇ – မၢၼ်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် တႃႇႁွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် MOU

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် တႃႇႁွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်၊ သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း တူၵ်းလူင်းၵၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းသေ တေႁွင်ႉႁႅင်း ၵၢၼ်လူၺ်ႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ MOU ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ - ႁူင်းၸၢၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈၵိင်ႇၸႄႈမိူင်း တိူဝ်ႇႁူင် (Dehong)...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူတ်း ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးႁိၼ်ႇၼရီႇ ပၼ်ႇထိဝ်း ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းၼႃႈတီႈတၼ်းႁဵင်း ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးႁိၼ်ႇၼရီၼ်ႇ ပၼ်ႇထိဝ်းသေ ပၼ်လိုဝ်ႈၵၢၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးႁိၼ်ႇၼရီႇ ပၼ်ႇထိဝ်းၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉပဵၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ် ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇပူတ်းဢမ်ႇတီႉၺွပ်းပႃးမၼ်း၊ သိုပ်ႇပၼ်တီႈယူႇ ပဵၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈဝႆႉ မိူၼ်ၵၼ်တင်း ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၵဵပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ 2

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းတႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ၵူၺ်း လႆႈၵႂႃႇ 5 ႁဵင်ၵေႃႉယဝ်ႉသေ သူင်ႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉ 15 တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုပ်ႈ 2 တေသိုပ်ႇၵဵပ်းၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇပၢႆႈၸိုင် တေဢဝ်လိူင်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉဝႃႈ -“ၸုမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းပၼ်ႁႃလႄႈ...

ပၢင်တိုၵ်း လႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈပဵၼ်ႁႅင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢႅဝ်ႇတူၺ်းငဝ်းလၢႆး

ဢိင်ၼိူဝ် ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈထႆး သဵတ်ႇထႃ ထဝီးသိၼ် တႅမ်ႈတၢင်ႇတီႈ ၼႃႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းဝႃႈ - တေလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈ ပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းယၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ယိုတ်းဢဝ်လၢၼ်ႇၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ်မျႃႉဝတီႇ။ ပိူင်လူင် တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းထႆး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၾင်ႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မိူင်းၶၢင် ၺႃးတီႉ 9 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မိူင်းၶၢင် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၺႃးပလိၵ်ႈၶႄႇလိုပ်ႈပွၵ်ႈ ၽွင်းၽႅဝ်ပွတ်းတၢင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ တင်းမူတ်း 9 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 19/4/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 9 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ တီႈၶူဝ်လဵၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ် ၽူႈၼမ်းၾၢႆႇငမ်းယဵၼ်ၶၢင်ယဝ်ႉ ၶိုၼ်းတီႉၺွပ်း

ဝၼ်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ 3,000 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸုမ်းၶရိယၼ်ႇၶၢင် KBC ဢၼ်ပဵၼ်မုၼ်ၸဝ်ႈ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၶလမ်ႊသမ်ႊသွၼ်ႊ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇတူဝ် တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၶလမ်ႊသမ်ႊသွၼ်ႊ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ တီႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ သၢမ်ႁဵင်ပၢႆ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းပီမႂ်ႇ သၢင်းၵျၢၼ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 17/4/2024 ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းပီမႂ်ႇသၢင်းၵျၢၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 3,000 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း 91 ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ AAPP  လၢတ်ႈဝႃႈ - “ၵူၼ်းတူၵ်း ၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်းပႃး မႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ 48 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 13-14/4/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈဝၢင်းၶိူင်ႈ ပၼ်သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ တီႈတပ်ႉၸုမ်း 4 တႃႇၵူၼ်း 48 ၵေႃႉ ပႃးတင်းၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈပၢင်သဝ်း ၵမႃႇပလေႃးလႄႈ ထေႃးမႃႇၽဵဝ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈဝၢႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၶလယ 103 ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်...

တပ်ႉလူမ်းဢေႊလႃႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၺႃးယိုဝ်းထႅင်ႈ

တပ်ႉလူမ်းဢေႊလႃႊ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၺႃးမၢၵ်ႇပျုင်းသျွတ်ႉယိုဝ်းသႂ်ႇထႅင်ႈ၊ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4 မူင်းၼၼ်ႉ သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းတပ်ႉလူမ်းဢေႊလႃႊ သဵင်လင် ႁႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 4-5 ၵမ်း လွင်ႈမၢတ်ႈၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ငိၼ်းဝႃႈမီးယူႇသေတႃႉ ႁူဝ်ယွႆႈတႅတ်ႈတေႃးတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။ လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း