Thursday, May 23, 2024

TNLA  ဢမ်ႇပၼ် KIA ပၵ်းလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

Must read

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢမ်ႇပၼ် သိုၵ်းၶၢင် KIA ပၵ်းလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁႂ်ႈထွၼ်လုမ်းဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 -12/04/2024 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 2 ပွၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈပႃး “လွင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် သိုၵ်းၶၢင် ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်း ၸႂ်ႉသိုၵ်းၶၢင် ထွၼ်လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
သိုၵ်းၶၢင်
သိုၵ်းၶၢင် KIA

လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸဝ်ႈႁၢၼ်ၸၼ်ႉတႂ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်သေ ၸင်ႇမီးပၼ်ႁႃ ၵၼ် ၶိုၼ်ႈမႃးၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် တင်းသွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈၵၼ် ယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ – ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼေႃႇပူႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ KIA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းတႄႉ သွင်ပႃႈသွင်ၾၢႆႇ ဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်း ၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉၼႆဢေႃႈ။ လွင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်း ၸႂ်ႉႁႂ်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် KIA  ႁႂ်ႈၶၢႆႉဢွၵ်ႇ ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၶၢဝ်ႇမၼ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်ယၢပ်ႇ ပွတ်းတၢင်းပုၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႆႉမီးလႅင်းၾူၼ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 မႃးၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၵုမ်းလႆႈဝႆႉ 7 ဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်မီး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းလႂ် ၶႂ်ႈပၵ်းလုမ်းသင်သေဢမ်ႇဝႃႈ တၵ်းတေလႆႈ ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉ တီႈၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း TNLA ၵမ်းသိုဝ်ႈ။ လွင်ႈတေလႆႈၶႂၢင်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်း TNLA တႅပ်းတတ်းပၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈတင်ႈလုမ်း ၼႂ်း ၼႃႈတီႈ သိုၵ်းတဢၢင်း ၵုမ်းၵမ်ၼႆ တေလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ယိုၼ်ႈတၢင်ႇတီႈ ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈ ငုၼ်း ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်တၢင်း။ လွင်ႈတေပၼ်ၶႂၢင်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းႁဝ်းၶႃႈ တေတႅပ်းတတ်းပၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ႈၵႂႃႇမႃးၼမ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ထူပ်းၽေး ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇႁၢမ်ႈသီး ဢမ်ႇႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် မႃးတင်ႈလုမ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းတဢၢင်း တွပ်ႇဝႆႉတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶၢင် KNG  ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

“လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈတင်ႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ယိုၼ်ႈတၢင်ႇပွင်ႇ ၶၢဝ်ႇပၼ် TNLA ၶဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်လၢတ်ႈတီႈလႂ် မိူဝ်ႈလႂ်တႄႉ ႁဝ်းပႆႇလႆႈငိၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈတႄႉမၼ်း ႁဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼင်ႇၵၼ် ႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်။ ႁဝ်းလူဝ်ႇ မေႃပိၼ်ႇပၢႆႇၼပ်ႉယမ်ၵၼ်။ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ၶိုၼ်း။ ႁႂ်ႈဝႆႉၵႃႈၶၼ်ၼိူဝ်ၵၼ်။ ပေႃးၵုမ်ႇဢဝ်သိုၵ်း ဢဝ် ၵွင်ႈၵၢင်ႇ လွၵ်ႈငိုတ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်းတႄႉ တေဢမ်ႇလႆႈ ၶေႃႈတွပ်ႇလီသင်မႃး”- ၸဝ်ႈသိုၵ်း လူင် ၼေႃႇပူႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ KIA သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။  

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/4/2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်း လၢတ်ႈတီႈ သိုၵ်းၶၢင် လႄႈ PDF ႁႂ်ႈၶၢႆႉပၼ် တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉပႃး။ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ် တၢင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈ ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းၼႆ – ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼေႃႇပူႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ KIA လၢတ်ႈ။

ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း တီႈပၢင်ၵုမ် ႁၢႆၵိူင်ႇ (ႁၢႆႊၵိင်ႊ) ၼၼ်ႉသေ သိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းၸုမ်း FPNCC ၼင်ႇၵၼ်တႄႉ တိုၵ်ႉမီး လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်းယူႇၼႆ – ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထတ်းသၢင်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း