Monday, February 24, 2020

ၶၢဝ်ႇ

ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊဝႆႉ ၵေႃႉ ႞ မီးတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်  ၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီၵေႃႉၼိုင်ႈ လႅပ်ႈတေပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ လႄႈယၢမ်းလဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်း ယႃလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/2/2020...

SWAN ပိုတ်ႇလုမ်းသုၼ်ၵၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး (SWAN) ပိုတ်ႇလုမ်းသုၼ်ၵၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် တႃႇပူၵ်းပွင်ယုၵ်ႉမုၼ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 13/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း...

ပလိၵ်ႈၵုမ်းတီႉတူဝ်ၽူႈၸၢႆး လၼ်ႇၵွင်ႈၵၢင်မိူင်းၵုင်းထဵပ်ႈ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ   လၼ်ႇၵွင်ႈၵၢင်မိူင်းၵုင်းထဵပ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 40 ၵမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ပလိၵ်ႈ လႆႈဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်း 6 ၸူဝ်ႈမူင်း ၸင်ႇၸၢင်ႈၵုမ်းၶင်တူဝ် လႆႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

ၾႆးမႆႈ ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းဢႅၼ်ႇ တီႈမိူင်းၶၢၵ်ႇ

ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းဢႅၼ်ႇ တီႈမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မႆႈၸမ်မူတ်းတင်းဝၢၼ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်း ယေး မႆႈၸွမ်းၾႆးတင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/2/2020 ၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈ ဝၢၼ်ႈဢႅၼ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ...

ၾႆးမႆႈ ႁူင်းသဝ်းပလိၵ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ၾႆးမႆႈႁူင်းသဝ်း ပလိၵ်ႈ 2 လင် ထပ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 13/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ ၾႆးမႆႈႁူင်းသဝ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းၽွင်းၵႂႃႇသူၼ်

ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းၽွင်းမၼ်းၸၢႆးတေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 13 /2/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8 မူင်း  ၸၢႆးၵေႃးထူဝ်ႉ ဢႃယု 30 ပီပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၸၢၼ်း ၺႃးယိုဝ်းၽွင်းမၼ်းၸၢႆးဢၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ်။ လုင်းၸၢႆးလ...

ၵူၼ်းၺႃးယိုဝ်းၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 40 ပၢႆ ၺႃးယိုဝ်းတီႈပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး   ဝဵင်းတႃႈၶီလဵၵ်း လႆႈႁၢမ်တူဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ဝၼ်းတီႈ 13/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈလီႇထၢႆႉယူင်ႇ ဢႃယု 42 ပီ...

ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵူႈသိုပ်ႇပၢၼ် ၵူဝ်ၶႄႇ

ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူႈပၢၼ်ပၢၼ် ပႃးၸဵမ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးလႄႈ   လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း NLD ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈၵူဝ်မိူင်းၶႄႇ။ မိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉတေလႆႈၵူဝ်ထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ၽွင်းလူင်ၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉၵဝ်ႇတူၵ်ႇလၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/2/2020 တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။ “ဢၼ်ၶႃႈၶႂ်ႈလၢတ်ႈၼႆႉတႄႉတိုၼ်းတေလႆႈၵူဝ်ၶႄႇယူႇတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယုၵ်ႉဢဝ် ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း ၼတၶ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ၸယၶ

ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ယုၵ်ႉဢဝ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း (ၼတၶ) ဢၼ်ပၵ်းဝဵင်းပတဵင်ႇ ၼၼ်ႉၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း (ၸယၶ) ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/2/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယုၵ်ႉဢဝ် ၸွမ်သိုၵ်း ၸူဝ်းထုတ်ႉ...

ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ၸွမ်သိုၵ်း ၵျေႃႇသူၺ်ႇ  ၶိုၼ်းၵႂႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၾၢႆႇသိုၵ်းယဝ်ႉလႄႈ သၽႃးတႅပ်းတတ်းဢဝ် ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ၸွမ်သိုၵ်းၸူဝ်းထုတ်ႉ မႃးပုတ်ႈတႅၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်း။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈလႆႈယိုၼ်ႈသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉတီႈ သၽႃးႁူမ်ႈတုမ် သေ ၼႃယၵ သၽႃးႁူမ်ႈတုမ်...

တၢင်းပဵၼ် ဝူႊႁၢၼ်ႊ မီးၸိုဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်  – 18 လိူၼ်ၸင်ႇတေမီးယႃႈယႃဝၵ်ႉသိၼ်း

ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ ဝၢႆးရတ်ႉသ် ဢၼ်တႄႇၽႄႈၼႂ်းမိူင်းဝူႊႁၢၼ်ႊ ၼၼ်ႉ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO မၵ်းမၼ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်မၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ Covid- 19 ဝႃႈၼႆ။ Tedros Adhanom Ghebreyesus  ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇၸီႉသင်ႇ  ပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ...

ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢမ်ႇမီးပၢင်လွင်း (ကာ စီနို)ဢၼ်ပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ် 

ပလိၵ်ႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢင်လွင်းၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းယဝ်ႉသေ လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ပၢင်လွင်း (ကာစီနို) ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉပဵၼ် တၢင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ ။ ဝၼ်းတီႈ 6/2/2020 ၼၼ်ႉ...

ပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ တီႈ 105 လၵ်း မူႇၸေႊ ပႆႇၶိုၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်

ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ တီႈ 105 လၵ်း မူႇၸေႊ ပႆႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း သႅၼ်ပျႃး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၾၼ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 16 ပီ ၺႃးၾၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း လႄႈထုၵ်ႇႁၢမ်သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ...

ပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸၢႆးၼမ်ႉတူႈ ဢမ်ႇမီးမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ

ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 40 ပၢႆ တီႈၼမ်ႉတူႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းမိူင်းၶႄႇဝူႊႁၢၼ်ႊၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႆႈဝတ်းဝူႊႁၢၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း