Monday, June 5, 2023

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၸီး ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ပွႆႇၼႃးႁၢမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 20 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းသူၼ်ႁဵတ်းၼႃး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ၵဵပ်းသိုၵ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ -ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇ မိူင်းထႆးၼမ်။ တႄႇဢဝ် ပီ 2022 ၼၼ်ႉမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် 2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပွႆႇၼႃးႁၢမ်းပႅတ်ႈ...

ၸုပ်ႈသႅၼ်းႁုၼ်ႈ 2 ၵၢၼ်လိုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၶွင်ၸိုင်ႈတႆး

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼေႇဝိၼ်းႁုပ်ႉယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်မၢတ်ၶျ်ႉ 1962 ယဝ်ႉတိၺွပ်း ဢဝ်ၸဝ်ႈၾႃႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႆး ႁူမ်ႈပႃးၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ ၸဝ်ႈၾႃႉယွင်ႁူၺ်ႈ ၵႂႃႇသႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈ တေႃႇထိုင်လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ ၸဝ်ႈၾႃႉယွင်ႁူၺ်ႈ သဵင်ႈၵမ်ႊၼွၼ်းၽႄးၵႂႃႇၼႂ်းၶွၵ်ႈ ဢိၼ်းသဵင်ႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီး လွင်ႈတၢင်းလႄႈပဵၼ်ႁဵတ်ႇၵၢၼ်လွမ်ၶႃႈဢဝ်တၢႆႁိုဝ်ၼႆယူႇ။ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း လုၵ်ႉမိူင်းၼွၵ်ႈပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ၶပ်းၶိုင်ၸတ်းႁႅၼ်းပၢင်ၸႃႉၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ လႄႈ ႁွပ်ႇႁူဝ်ၶဝ်ႈႁဵဝ်ႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ...

ပီၼႆႉ လွင်ႈပႆၶိုၼ်ႈလွႆသုထဵပ်း (မျႃႉသပိတ်ႈ) တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ တေၸတ်းယႂ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈငႄႈႁိၵ်ႈႁွႆး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ မီးၼၼ်ႉသေ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းၽိတ်ႈ (ဝၼ်းတုမ်းသိလ်) လိူၼ်ႁူၵ်း မူၼ်းၸိုင် တေဢွၼ်ၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆသုထဵပ်ႈ (မျႃႉသပိတ်ႈ) ၵူႈပီလႄႈ ပီၼႆႉ တေယႂ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ လိူဝ်ၵူႈပီ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 2/6/2023 ၸိုင် ပီႈၼွင်ႉထႆး၊ ယူၼ်း(ၵူၼ်းမိူင်း) လႄႈ တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢိၵ်ႇပႃး...

ၵႃးၽႃႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသွင်ထဝ်ႈပူႇဢွၵ်ႇတၢႆထင်တီႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 28/5/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ် 3 မူင်းၼၼ်ႉ သွင်ထဝ်ႈပူႇဢွၵ်ႇ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ၺႃးၵႃးၽႃႇ တီႈၼႃႈဝၢၼ်ႈၵဵင်းၽွင်း ဢိူင်ႇယၢင်းလေႃး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ရူတ်ႉၶိူင်ႈလႅဝ်ၽႅဝ်ႉ သွင်ထဝ်ႈတၢႆထင်တီႈ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းတႆးၼိူဝ် ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၽွင်းသွင်ထဝ်ႈၺႃးၵႃးၽႃႇၼၼ်ႉ မိူင်းပႆႇလႅင်း  ၊ ယင်းပႆႇႁၼ်တႃလီလီ ။ ပိူၼ်ႈထူဝ်းႁွင်ႉၸုမ်းႁဝ်းသေ လႆႈၵႂႃႇတူၺ်းဢေႃႈ...

ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶမ်း တီႈၵၢတ်ႇဝဵင်းလွႆလႅမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/5/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၼႂ်းၵၢင်ၵၢတ်ႇ ဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈသေ ၸူၼ်ဢဝ်ၶမ်းၵႂႃႇ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလွႆလႅမ် ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈရူတ်ႉၵႃးတိတ်းၶပ်ႉယၢႆၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလွႆလႅမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “လွင်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈၸူၼ်...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တိုၵ်ႉလႆႈပႂ်ႉၶေႃႈပူင်တီႈ KIA

ၶၢဝ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းပီၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပႆႇပၼ်ၵႂၢမ်းတွပ်ႇၸူး ၵူၼ်းမိူင်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပႆႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇ၊ ပေႃႈမႄႈ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း လႄႈ ၼႅတ်ႈၶၢႆႉသူင်ႇၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇဝဵင်းၼမ် ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/5/2023 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်ႈၸုမ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၺ်ႇၺႃႇပႃႇရမီႇ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တင်ႈၸုမ်းတႃႇၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ် ပၢႆးပၺ်ၺႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/4/2023 ၼၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈတင်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ၵၼ် ၵေႃႇတင်ႈမူႇၸုမ်း ၵမ်ႉထႅမ်ပၺ်ႇၺႃႇပႃႇရမီႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 28/5/2023 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈဝတ်ႉၽြႃးလူင် ၸဝ်ႈၵေႃႇမိူင်းၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း...

ၼုမ်ႇယိင်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆၸမ် 9 လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇလႆႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇ

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆၸမ် 9 လိူၼ်ယဝ်ႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းမႆႈၸႂ် ။ ၼၢင်းၶမ်းၵႅဝ်ႈ ဢႃယု 17 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသႃႇ ဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၼ်းလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်သေ  ႁၢႆၵႂႃႇ ၵူၼ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇလႆႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ တၢႆႁိုဝ်လိပ်းၶီးဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းဝႃႈၼႆ။  ဢူၺ်းၵေႃႉၸမ်ၸႂ်ၼၢင်းၶမ်းၵႅဝ်ႈ...

ပၵ်းပိူင်မႂ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢီးဝၢၼ်ႈမိူင်းတူၵ်းလုၵ်းတူၵ်းလဝ် ၵူၺ်းႁိုဝ်

ထႅင်ႈ 3-4 ဝၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေတႄႇပိုတ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ် ဢၼ်ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉဝႃႈ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပုဂ္ဂလိကကျောင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ  ဢွၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁပ်ႉသွၼ်ယဝ်ႉ။  တႃႇတေႁပ်ႉသွၼ်လႄႈ တႃႇတေပူၵ်းတင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇလဵဝ်ၼႆႉ တႄႇဢဝ်ပီၼႆႉၵႂႃႇ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းယၢၵ်ႈ လိူဝ်ၵူႈပီပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယူႇ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး...

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆးၼႂ်းမိူင်းထႆး ၾၢင်ႉ! ၵူဝ်ပဵၼ်မႅင်းမဝ်ႈတူၵ်းၵွင်ၾႆး

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းမိူင်း ၵိူတ်ႇ ၶိုၼ်ႈ ဢမ်ႇၶၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး မၢင်တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ မၢင်တီႈၵေႃႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်။ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၵိၼ်း ၶၢၼ်ၸႂ်ႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် ...

ၵေႃၽႄလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ “မွၵ်ႇႁႂ်ႈ ၵီႊၵူႊလူင်ႇ”

ၵေႃၽႄၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး လႄႈ ၵၢင်ႉၵႄႇ မူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈသူၼ်ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ လိၵ်ႈလၢႆးပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ဢၼ်မီၼႂ်းႁူဝ်ၶေႃႈ “မွၵ်ႇႁႂ်ႈ ၵီႊၵူႊလူင်ႇ” တီႈႁူင်းသဝ်းမႂ်ႇသုင် ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28/05/2023။ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶူးသွၼ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ် တီႈၵႆမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႈ 350 ၵေႃႉ။ ၸၢႆးသိူဝ် ၽူႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃၽႄၾၢႆႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

လၵ်းၼမ်းတေႃႇမၢၼ်ႈပႃႈတႂ်ႈၵၢၼ်ၼမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ၽိထႃႊ

ဝၢႆးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်မေႊ 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ (ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ) ၸိုင်ႈထႆး လူၺ်ႈၽူလ်(ၽွၼ်းၵၢၼ်) ဢၼ်ပႆႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၽိထႃႊ လိမ်ႉၸရိူၼ်ႊရတ်း ႁူဝ်ၼႃႈပႃႊတီႊ “ၵၢဝ်ႉၵႆ” ဢၼ်လႆႈၽူႈတႅၼ်း မီးတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ႁူမ်ႈ 152 တီႈၼင်ႈလႄႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ဢွင်ႇပေႉ  ၽွမ်ႉပဵၼ်ၵႅၼ်ၼမ်းၸတ်းတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ ၼႂ်းမၢင်တွၼ်ႈဢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတွင်ႈထၢမ်လွင်ႈလၵ်းၼမ်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၶွင်ထႆး...

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ  ပွႆႇပႅတ်ႈဝႆႉႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/5/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းသေ ပႅတ်ႈဝႆႉႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ(ငါးပါးသီလသင်္ချိုင်း) ၼႂ်းဢိူင်ႇၵွင်းၵႄး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ တၢႆဝႆႉယူႇ တီႈႁိမ်းပႃႈႁဵဝ်ႈၼၼ်ႉဢေႃႈ။တူဝ်တၢႆၽႂ်ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ႁၼ်မၼ်းၺႃးမတ်ႉမိုဝ်းႁေ မီးႁွႆးယိုဝ်းဝႆႉႁေဢေႃႈ။ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၽႂ်။မိူဝ်ႈတႄႇ မၼ်းထၢင်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးၼွၼ်းဝႆႉၵူၺ်း ၽိူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းၸင်ႇႁူႉဝႃႈ...

ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈပူႇၸရေးဢေႃႇတေႃႇ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆၼိုင်ႈ လွႆၵေႃႇဝၼ်း

ပၢင်ၸႃႇပၼ ၸဝ်ႈၸၢင်းဢိၼ်ႇတႃႇၸႃႇရ ဢၼ်တင်းၼမ်ႁူႉၸၵ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၸၢင်းၸရေးဢေႃႇတေႃႇ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉၵေႃႇဝၼ်းဢိၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆၼိုင်ႈ လွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်မေႊ 2023 ။ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း3 မူင်းၼႆႉ လုၵ်ႈလၢင်းလႄႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢိၵ်ႇပႃးၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ႁၢပ်ႇႁၢမ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၶဝ်ႈႁဵဝ်ႈ။ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၶမ်းၵွၼ်းၸိုၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ 1 ၵဵင်းတုင် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ၵႃး – ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၽႃႇၵၼ်ၼမ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

လိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ် ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မႃးၼမ် မီးၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 22/5/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈတင်း ရူတ်ႉသၢမ်လေႃႉ (တုၵ်းတုၵ်း) ၽႃႇၵၼ် တီႈႁိမ်း တူဝ်းၵဵၵ်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း