Thursday, April 22, 2021

ၶၢဝ်ႇ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမၢၼ်ႈလီႈ ၼမ်ႉတူႈ 5 လင် ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း

 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုတ်းယိုဝ်ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈလီႈ ၼမ်ႉတူႈ  5 လင်ၶႃးႁိူၼ်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/4/2021...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ၽွင်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ လိူၼ်ႁႃႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈလဵၼ်ႈၼမ်ႉ သၢင်ႈၵျၢၼ်ႇ လိူၼ်ႁႃႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း။ ၼႂ်းဝူင်ႈတေမႃး တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13-17/4/2021 ပဵၼ်ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉသွၼ်းၼမ်ႉမူၼ်ႈၵျေႃႇ။  ပဵၼ်ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ပတ်းပိုတ်ႉ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တၢင်းၶဝ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း လၢႆၸႄႈဝဵင်း တင်ႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ သဵၼ်ႈတၢင်း...

CRPH ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ႁႅၼ်းတမ်းဝႆႉ ထိုင်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလႂ်ယဝ်ႉ

တွၼ်ႈတႃႇ  ဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵၢင်ၸူဝ်ႈ ဢၼ် CRPH တေၽွတ်ႈႁႅၼ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေၶဝ်ႈပႃးၽႂ်လၢႆလၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ၶွင်ႇသီႇတႅၼ်းတၢင်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ CRPH...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထႅင်ႈ တီႈသီႇပေႃႉ 400 ပၢႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် သီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆ ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် တူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9:45 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၶီႇၵႃးမႃး...

ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်း RCSS ဢမ်ႇယွမ်း 200 ပွၵ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA မႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီပၢႆၼႆႉ ဢမ်ႇ ယွမ်း 200 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA...

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈတီႈ RCSS မွၵ်ႈ 300

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ  ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS တေမီးႁူဝ်ၵူၼ်း  မွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 600 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈယေႇဢူဝ်း တင်း ပၢင်သပေႇ မၢၼ်ႈလီႈ...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈၼမ်ႉတူႈ လူႉၵွႆ 10 လင်

 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်း ယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉတူႈ  လူႉၵွႆ 10 လင်  ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2021...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵတ်ႉ Asia World ၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းႁူဝ်ၵၢင်ၶမ်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈတူဝ်းၵဵတ်ႉ Asia World – မီးလွင်ႈလူႉၵွႆၼမ်သေ ၵူၼ်းၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 5/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၸွႆႈၶႄၾႆး လုမ်းၺွင်ႇၽိဝ်ႇ တူၼ်ႈတီး ဢမ်ႇယွမ်း 4 ၵေႃႉ

ၾႆးမႆႈလုမ်းၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၺွင်ႇၽိဝ်ႇ (ညောင်ဖြူစခန်း ရပ်ကွက်ရုံး) မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉမႃးၸွႆႈၶႄၾႆး ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉ  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8...

ၵူၼ်းမိူင်း သီႇပေႃႉ လႆႈၶိုၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃး 2 ဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  2 ဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထူပ်းၽေးသိုၵ်းပၢင်တိုၵ်း RCSS လႄႈ SSPP ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/4/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းသူင်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလႅၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈပေႃႈထုပ်ႉတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈပလိၵ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  လႃႈသဵဝ်ႈ ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးၵႂႃႇ3 ၵေႃႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉတႄႉဝႃႈမီးၽူႈပၼ်ၶၢဝ်ႇလႄႈပလိၵ်ႈ/သိုၵ်းၸင်ႇၶဝ်ႈၺွပ်းထိုင်ႁိူၼ်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၸၢၵ်ႇၸွမ်း ပၢင်တိုၵ်း လူႉတၢႆ 5 မၢတ်ႇ 3

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၸၢၵ်ႇပၢင်တိုၵ်း   လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ  ။ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း