Thursday, June 20, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

ၵၢင်ႉၵႄႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆ လူၺ်ႈပၵ်းပိူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇႁႂ်ႈၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းသိုၵ်းၼႆႉသေ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႃႈလႆႈၸွႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၵၢင်ႉၵႄႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆယဝ်ႉ 82 ၵေႃႉ - ၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ RFA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၵၢင်ႉၵႄႇ ၸိူဝ်းၺႃးၼႄးဝႃႈ ၸွႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆသေ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢင်ႉၵႄႇၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း တီႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ 60 ပၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼၼ်ႉ တီႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယေႇၽိဝ်ႇ ၵႂႃႇ 60 ၵေႃႉပၢႆ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ် ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး တေၽဝ်ပႅတ်ႈတင်းဝၢၼ်ႈၼႆလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယေႇၽိဝ်ႇမႆႈၸႂ်သေ ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းႁိူၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ၼႆႉ တႃႇ...

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 77 ၵေႃႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 11 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပဢူဝ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းသေ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 77 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 11 ၵေႃႉ - ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊပီ 2024...

သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႆႈၼွၼ်းႁူၼ်းၸူမ်တႂ်ႈ ၵၢၼ်ပိုတ်းတိုၵ်းမိုင့်သုၼ်ႇ

လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 16 ဝၼ်းၼႆ့ ပဵၼ်ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈၶိူဝ်းတႆး ( Shan National Human Rights Day)  ဢၼ် ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ့်ႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး(Committee for Shan State Unity: cssu) ဢွၼ်မၵ်းမၼ်ႈမႃး ၼႂ်းပီ 2020 ၼၼ့်ယဝ့်။ ငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ယႃႇၽူမ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းယွၼ်း တီႈမိူင်းထႆး တိူဝ်းၼမ်မႃး 1 လိူၼ် ယွၼ်းလႆႈထိုင် 1 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ

ၵူၼ်းယွၼ်း တႃႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 30% တီႈမိူင်းထႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းသေ 1 လိူၼ် ယွၼ်းလႆႈထိုင် 1 သႅၼ်ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆလင် တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယဵၼ်ႁၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ မိူင်းထႆးၶိုၼ်းၶတ်းၸႂ် ယုၵ်ႉမုၼ်း ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇ လႄႇ တွင်ႈတဵဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶိုၼ်းလႄႈ ၶႅၵ်ႇဢႅဝ်ႇလႄႇတွင်ႈတဵဝ်ႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၶိုၼ်းသေတႃႉ သမ်ႉမီးၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ...

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဝႃႈ တေဢဝ် ၶိုၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁႂ်ႈလႆႈ

ၸွမ်ၸိၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ဝႆႉပဝ်ႉမၢႆယိူင်းဢၢၼ်းလူင် တႃႇဢဝ်ၶိုၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်သုမ်းပၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈၼႆ တၵ်းတေဢဝ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်တီႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းသေ တေၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇၵူႈလွၵ်းလၢႆး ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄဝႃႈ - မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းတွၼ်ႈ...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၶိုင်ဢၢင်ႈပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶိုင်ဢၢင်ႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၵၢင်မိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၶၢဝ်ႇသဵင်မိူင်းတႆး Shan State Voice ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ လီႊတႄႇၵျူင်း ၼႆၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ သင်ႇလၢတ်ႈယႃႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း၊ ယႃႇသွၼ်လိၵ်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ...

ထႆးတၵ်ႉ “မၢၼ်ႈ” တၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းပီၼႆႉ

 ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊ ဢထ်ႉ တၵ်ႉဝႃႈ ပေႃးမျႃႉဝၻီႇတႅၵ်ႇ  ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလႅၼ်လိၼ်ထႆး-မၢၼ်ႈ ၼႂ်းပီၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၼၵ်းၼႃ  ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉသူင်ႇဢွၵ်ႇလႄႈၼမ်းၶဝ်ႈသေႁၢႆလူႉ(သုမ်း) 1 ပီ သႅၼ်လၢၼ်ႉ ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈႁပ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းၼၵ်းၼႃ ဢိၵ်ႇတင်းပၼ်ႁႃၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး  4 ၾၢႆႇ လႄႈ တေႃႇၼႃႈပၢင်တိုၵ်း 4 ၸၢဝ်းၶိူဝ်း။ ယၢမ်းၼႆႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သုမ်းပိုၼ်ႉတီႈ 60 -...

ယိင်းဢွၼ်ႇဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ ၺႃးပေႃႈထဝ်ႈသိုပ်ႇ ဢႃယု 44 ပီ ၵၼ်ႉၸၼ်

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ၊ ဢမ်ႇမီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇ ၽွင်းငမ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လႄႈ လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတဵင်ႈထမ်း တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီး။ ၵူၼ်းမိူင်း ၸဵမ်လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈယူႇၵတ်းယဵၼ် လွတ်ႈၽေးၵတ်းၶဵၼ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉသုတ်းၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ႉ လူလၢႆၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးလိူင်ႈၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃယု 44...

ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တူင်ႉၼိုင်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၸွမ်း ႁိမ်းႁွမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။   သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယႃႉထုၺ်ထႆ သဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူႈသဵၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း၊...

သဵၼ်ႈတၢင်းလူႉၵွႆၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈရူတ်ႉၵႃးၵိုတ်းၶမ်ႁိုင် ၼႂ်းၵႄႈတႃႈၵေႃႈ – မိူင်းပဵင်း

သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တူၼ်ႈတီး - ၵဵင်းတုင်- တႃႈၶီႈလဵၵ်း လူႉၵွႆၼမ် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၵိုတ်းၶမ်ႁိုင်တႄႉ ပဵၼ်ၼႂ်း ၵႄႈတႃႈၵေႃႈ - မိူင်းပဵင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃးၶဝ် လႆႈၼွၼ်းတၢင်းႁိုင် 3-4 ၶိုၼ်း။   တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2024 ၼႆႉမႃး သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၵႄႈတႃႈၵေႃႈ - မိူင်းပဵင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းၶၢင် 20 ပၢႆ ယွၼ်ႉၼႂ်းၾူၼ်းမီး VPN  

ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင် 20 ပၢႆ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၼႂ်းၾူၼ်းၸႂ်ႉဝႆႉ VPN ၼႆသေ ၺႃးတၢမ်ႇမႂ်ငိုၼ်း ၼိုင်ႈ ၵေႃႉလႂ် 2 သႅၼ်ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 13/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၾူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း တီႈ ၼႃႈပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း (သူၺ်ႇလမိၼ်ႉ) ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းတူႊရၵီႊ ၸႂ်ႉၸၢၵ်ႈ AI တွပ်ႈလိၵ်ႈ ၺႃးတီႉပၼ်တၢမ်ႇ

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းဢိတ်သ်ႉပႃႊတႃႊ ၸိုင်ႈမိူင်းတူႊရၵီႊၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းသေ မၼ်းၸၢႆးလၵ်ႉၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ AI ဢၢၼ်ႇၶေႃႈထၢမ်သေ တွပ်ႇပၼ်ၶေႃႈတွပ်ႇၵမ်းလဵဝ်လႄႈ ၺႃးၶူးသွၼ် ဢိၵ်ႇပလိၵ်ႈၶဝ် မႃးတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် မၼ်းၸၢႆးဝႆႉ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ဝၢႆးလင် ၶဝ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းမႃး 4-5 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၺႃးၶူးသွၼ်လႄႈ ပလိၵ်ႈတီႉလႆႈ လွင်ႈမၼ်းၸႂ်ႉၸၢၵ်ႈ AI ၸွႆႈတွပ်ႇလိၵ်ႈသေ ၺႃးတီႉၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်ႈတီႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆ့ ၶႅၵ်ႇ တွင်ႈတဵဝ်း ပူးၵမ်ႇ (ပုဂံ) မိူင်းမၢၼ်ႈ တင်း Angkor Wat  (ဢင်ႊၵေႃႊဝတ်ႉ) မိူင်းၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ ပႅၵ်ႈပိူင်ႈၵၼ် ၵႃႈႁိုဝ် ?

ဝၢႆးလင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆ့  ၸိုင်ႈမိူင်းလၢႆလၢႆမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပၼ်ၾၢင့် ႁႄ့ႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ဝႃႈ  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ပဵၼ်မိူင်း ဢၼ်မီး ၽေးၶဵၼ်လႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ၵႂႃႇလႄႇ တွင်ႈတဵဝ်ႈ - ဝႃႈၼႆဝႆ့ ။ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆ့ ယွၼ့်မီးပၼ်ႁႃ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း...

လုမ်းတြႃး ႁွင်ႉထတ်းထွင် ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆ တႃႇယႃႉပႃႇတီႇ

လုမ်းတြႃး ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႉၵူတ်ႇထတ်းထွင် ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉၼမ်တီႈသုတ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး တႃႇပူတ်းယႃႉပႃႇတီႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ လုမ်းတြႃးပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ႁွင်ႉၵူတ်ႇထတ်းထွင်ပႃႇတီႇၵၢဝ်ႈၵႆ (ၵၢဝ်ႉၵလႆႈ) ဢၼ် ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2023 လႆႈတီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 151 တီႈၼင်ႈ ၼမ်သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼၼ်ႉ တႃႇထတ်းထွင်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း