Wednesday, September 28, 2022

ၶၢဝ်ႇ

ၶၢဝ်ႇ ၊ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းမိူင်းတႆး လႄႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ လႄႈၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၼွၵ်ႈမိူင်း။

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် ၵေႃႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းသွၵ်ႈႁႃတူဝ်တၢႆ ႁိုင်မႃး 10 ဝၼ်းပၢႆ ၵေႃႈပႆႇၺႃး

0
ၵူတ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁႃၶီႈၶင်ႈသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတၢႆထင်တီႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ဢဝ်တူဝ်တၢႆၵႂႃႇ ၽင်ဝႆႉတီႈလႂ် ဢမ်ႇႁၼ်ၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈလၢင်းၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင် ဢွၼ်ၵၼ်ၸွမ်းၶႆႈ ႁႃတူဝ်တၢႆ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယင်းပႆႇႁၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/9/2022...

ဝဵင်းမိူင်းလႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုပ်ႇ Lockdown ထႅင်ႈ

0
ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈလႄႈ Lockdown ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်း မီးၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုပ်ႇ ပိၵ်ႉတေႃႇထႅင်ႈ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းလႃး...

ၵူၼ်းၵေးသီး မႆႈၸႂ် ၵူဝ် RCSS တင်း SSPP ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်းထႅင်ႈ

0
သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ဢၼ်ဢမ်ႇတွၵ်ႉတႅၵ်ႉၵၼ်မႃး ၶၢဝ်း 7 – 8 လိူၼ် ၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်း႞သွင်ဝၼ်းၼႆႉ ႁူပ်ႉၸုၼ်...

ၵူၼ်းၼွင်ၶဵဝ် ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – PDF လူဝ်ႇၵႃႈယူတ်းယႃ

0
ၵူၼ်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇသူင်ႇၼႃႈသိုၵ်းသေ ၵႂႃႇၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵႃႈယူတ်းယႃ တႃႇၵႂႃႇၼႄမေႃယႃ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလူင်။ ၸၢႆးတေႇၸေႃး ဢႃယု 45 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်...

မိူင်းမၢဝ်း Lockdown ဝဵင်း 5 ဝၼ်း ထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတင်းဝဵင်း

0
မိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း...

လွၼ်ႉၵႅၼ်ႁူဝ်ၸႂ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ (တွပ်ႇၵုင်ႇ သၶႁ ၽူႈသိူဝ်ႇတၢင်းသိုဝ်ႇတႆး)

သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 15 - မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 11 ပီၼၼ်ႉ ပီႈသႅင်ၸိုၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သၶႁ ၵေႃႉဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၽူႈဢၼ်ၵေႃႇတင်ႈၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်။ ထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ...

သိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 24 ၵေႃႉ

0
မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 21 သႅပ်ႉထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းလဵဝ် သိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ PDF ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်းလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆဝဵင်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 24 ၵေႃႉ...

ၵႄႇသိပ်းႁိူၼ်း (ဆယ်အိမ်မှူး) ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးတီႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

0
မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ် ၵႄႇသိပ်းႁိူၼ်း ၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉပၢႆးၸၢၵ်ႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇ ပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်း။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/9/2022 ၼၼ်ႉ မွင်ႇတႃႇတူး ဢႃယု...

ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီးတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵေႃႉလူင်းမိုဝ်းၽၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈဝူဝ်း

0
ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ယူမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ဝဵင်းၵေးသီး ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵေႃႉဢၼ်လူင်းမိုဝ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၽၼ်းလုင်းသူၺ်ႇထုၼ်း ထိုင်တီႈလႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း လုင်းသူၺ်ႇထုၼ်း ဢႃယု 67...

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝဵင်းမိူင်းလႃး Lockdown ဝဵင်း ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ

0
တီႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 မီးၵူၼ်းၸပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈလႄႈ ၾၢႆႇ ၽွင်းငမ်းသင်ႇ Lockdown ဝဵင်း ၵူတ်ႇထတ်း ၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆးထႅင်ႈတင်းဝဵင်း။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းလႃး သင်ႇပိၵ်ႉ Lockdown...

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁႃၼေႃႇႁႃႁဵပ်း

0
ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုၼ်ၽႄႈၼိူဝ် ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁႃႁဵပ်းႁႃၼေႃႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် တီႈၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းတႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/9/2022။ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇလဵင်ႉဝူဝ်းၵႂၢႆး ၊ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးၽေး၊ ၺႃးသင်ႇႁၢမ်ႈဝႆႉလႄႈ...

SSPP – RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇႁႆႈလႄႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉတွင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်...

ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈၼမ်လိူင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈႁင်းၵူၺ်း

0
 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၶီႈယႃႈၶီႈၾိၼ်ႇ လိူင်ႇၼမ် ဢမ်ႇဝဵၼ်ႉ ဝၼ်းဝဵၼ်ႉၶိုၼ်း ဢမ်ႇလိူၵ်ႈႁိူၼ်းလင်လဵၵ်ႉလင်ယႂ်ႇ ၶဝ်ႈလၵ်ႉတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၽႂ် လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၽွတ်ႈၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇသေ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းပၼ်ႇလဵပ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈႁင်းၵူၺ်း ။ တင်ႈတႄႈ ဝၼ်းတီႈ...

ပၢင်တိုၵ်း ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်

0
ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လေႃႇတိုၵ်း SSPP ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇတၢႆ မွၵ်ႈ 4 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:10...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထွၼ်ၸိုဝ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢွၵ်ႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ တၢင်းပဵၼ်ႁၢႆႉဢၼ်တိတ်းတေႃႇငၢႆႈ

0
ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထွၼ်ၸိုဝ်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢွၵ်ႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ တၢင်းပဵၼ်ႁၢႆႉဢၼ်တိတ်းတေႃႇငၢႆႈ တႃႇႁႂ်ႈၵိုင်ႇလႅပ်ႈငဝ်းလၢႆးလုမ်ႈၾႃႉၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/9/2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ -...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း