Tuesday, December 7, 2021

ၶၢဝ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၶွမ်ႈၶတ်းတေႃႇၵၢတ်ႇ မျၢၼ်ႇမႃႇပလႃႇသႃႇ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉ/ၶၢႆ

0
ၵူၼ်းပႂ်ႉယၢမ်းတီႈ ၵၢတ်ႇၶၢႆၶူဝ်း မျၢၼ်ႇမႃႇပလႃႇသႃႇ တီႉၺွပ်းႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၵၢတ်ႇမိူဝ်းဝႃး ၊ ထိုင်မႃးၼႂ်ၼႆႉ သုမ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဢမ်ႇပိုတ်ႇၶၢႆသေသုမ်ႉ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2021 ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ မႃးၼႄႈၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်...

ၾႆးမႆႈဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်း မိူင်းၶျၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႃႈ ႁိူၼ်း 49 လင်ပဵၼ်ၽဝ်ႇ

0
ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်း မိူင်းၶျၢင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် မႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း 49 လင်ပဵၼ်ၽဝ်ႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းယူႇလႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းၶႄ။ ၾႆးၼႆႉတႄႇမႆႈ ဝၼ်းတီႈ 24 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ ၸူင်ႊမုၼ်ႊ လႄႈ...

ၽၵ်းတူမိူင်း သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း မူႇၸေႊ တႄႇလႅၵ်ႈၵုၼ်ႇၶၢႆၸူးၵၼ် ၾၢႆႇမိူင်းလႂ် 5 တိူၵ်ႈ Container

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/11/2021 ၽၵ်းတူမိူင်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း (ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႉ) ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်ႇပၼ် ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵူႈဝၼ်း

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/11/2021 ၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မိူဝ်ႈၼႆႉ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈၵၢၼ်မိူင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ဢႃႇလူးဝဵင်းပၢင်လွင်းလႆႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ

0
ၸဝ်ႈသူၼ်ဢႃႇလူး ဝဵင်းပၢင်လွင်း ၵိုတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွၵ်းၵၢတ်ႇၶၢႆ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း...

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း ၸဝ်ႈၼႃး ပွတ်းသီႇသႅင်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ

0
ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၾူၼ်တူၵ်း ထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်း မၢၵ်ႇၶဝ်ႈ တဝ်ႈၼမ်ႉ သုမ်းၼမ် ။ ပီ 2021 ၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

သႃႊသႃႊၵႃႊဝႃႊမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ တေၸွႆႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းတႆးလႆႈတႄႉယူႇႁိုဝ်?

မိတ်ႊသတိူဝ်ႊယူဝ်ႊဢီႊသႃႊသႃႊၵႃႊဝႃႊ ႁူဝ်ပဝ်ႈၼေႊပုၼ်ႊၽွင်ႊတေႊသျိၼ်ႊမိူင်းၵျပၢၼ်ႇ ၽႅဝ်မႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁဝ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း FAC ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လႆႈႁၼ်ႁူပ်ႉပႃးၸဵမ်တင်းႁူဝ်ၼႃႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၾၢႆႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၊ ၾၢႆႇရၶႅင်ႇ ANP...

ၽၵ်းတူမိူင်း ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႊ တီႈပၢင်ႇသၢႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸၢမ်းပိုတ်ႇတူၺ်း

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၽၵ်းတူမိူင်း ၵျိၼ်ႊသၢၼ်ႊၵျေႃႊ လႅၼ်လိၼ်တး - ၶႄႇ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈ...

ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 5 လိူၼ် ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 5,500 ပၢႆ လူႉတၢႆ ႁိမ်း 100 ၵေႃႉ

0
သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 5 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 5,513 ၵေႃႉ လူႉတၢႆယဝ်ႉ...

တပ်ႉသိုၵ်း MNDAA ၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်းမိူင်းၵူဝ်း တၢႆထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တၢင်းထုင်ႉမိူင်းၵူဝ်း ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/11/2021...

ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု (မိူင်းၵိုင်) ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ ပႆႇသမ်း ယႃႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

0
ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 4,000 ပၢႆ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵႂႃႇယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈ 1,000 ၵေႃႉၵူၺ်း ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းတေႃႇၵမ်။ တႄႇဢဝ်...

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတႆး ဝႃႈ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃး ၼၢင်းယိင်းၺႃးၶႃႈႁႅမ် ၸမ် 100 ၵေႃႉ

0
ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး(SWAN) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼိူဝ်ၼၢင်း ယိင်း လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉဝႃႈ ၸူဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးၼႆႉ ၼၢင်းယိင်းၺႃးၶႃႈႁႅမ် ၸမ် 100 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လူတ်းယွမ်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 9 ၸႄႈဝဵင်း ပိူတ်ႇၶိုၼ်းၵၢၼ်ပိၵ်ႉႁပ်းဝဵင်း

0
ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ် ပိုတ်ႇ lockdown ပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇႁိူၼ်း (Stay at home) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇမႃးၵႃႉၶၢႆ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႆႈယဝ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ

0
ၽွင်းၶၢဝ်းလူဝ်ႇလူင်းႁႆႈလူင်းၼႃး ၸိူင်ႉၼႆ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း၊ ၵူၼ်းၵႂႃႇၼႃး ပၢတ်ႇၶဝ်ႈယၢပ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသိူဝ်ႈ/ၽႃႈ တႃႇႁႄႉၵတ်း

0
ၶၢဝ်းၵတ်းမိူင်းတႆး ၵတ်းႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း သိူဝ်ႈသွၼ်ႉ သိူဝ်ႈၼႃ ၵူၼ်ၼႃ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းထဝ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း