Friday, February 23, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ႁၼ်ဝႃႈ “ၽိူဝ်ႇႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ – တႃႉႁဵတ်းသိုၵ်းႁဝ်း တေလီလိူဝ်”

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး 3 ပီပၢႆၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ပဵၼ်မႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ယၢမ်းလဵဝ် ယိုင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈထႅင်ႈ။ ယွၼ်ႉထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ ယၢင်းလႅင်၊ ရၶႅင်ႇ၊ တႆး၊ ၶျၢင်းလႄႈ တိူင်းၸႄႈ ၵႅင်း၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၽူႈလၵ်ႉ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၽွင်းပီမႂ်ႇၶႄႇၼႆႉ မီးၽူႈၸၢႆး သွင်ၵေႃႉ ၶိုင်လၵ်ႉတတ်းသၢႆၾႆးၾႃႉသေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 9/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ တိုၵ်ႉၶိုင်လၵ်ႉတတ်းသၢႆၾႆးၾႃႉယူႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၵႃ ဢိူင်ႇႁူးမူၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း...

ထဝ်ႈၸၢႆးမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ထိုင်တီႈၶႃပုတ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၸၢႆးမွင်ႇ ဢႃယု 63 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၵႂႃႇႁႃမႆႉသိၼ်လူဝ် တၢင်း မၢၼ်ႈႁူဝ်ပူဝ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တႅၵ်ႇသႂ်ႇထိုင် တီႈ ၶႃၾၢႆႇၶႂႃပုတ်းၶွၼ်ၼိုင်ႈ...

NUG ဝႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တမ်းပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸွမ်းပိူင် ဢၼ်ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ တမ်းဝၢင်းဝႆႉ လွင်ႈတေၵဵပ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/2/2024 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ လွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း (ပြည်သူ့စစ်မှု ထမ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၶမ်ႁွင်ႈၼွၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇသေ ငိုၼ်းႁၢႆဝႆ့ 5 လၢၼ့်ဝၢတ်ႇပၢႆ - ဝႃႈၼႆ ။ ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း ပလိၵ်ႈ လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thai PBS ဝႃႈ - ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတိူင်ႇလၢတ်ႈ ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်း ဝၼ်းထီ့ 14...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တင်ႈလၢၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 တီႈ

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ယဵၼ်လူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလႄႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇရူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/1/2024 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ...

သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢဝ်ႁဵတ်းသိုၵ်း မီး 14 လၢၼ်ႉ

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေၵဵပ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းသိုၵ်းယဝ်ႉၼႆသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်း သိုၵ်းၵူၼ်း မိူင်း (ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်း ဗဟိုအဖွဲ့) ႁႂ်ႈႁူၺ်းၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 13/2/2024 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းငဝ်ႈငုၼ်း သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ တႃႇႁူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်း ယၢမ်းလဵဝ် သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းမိူင်း တႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢဝ်ႁဵတ်းသိုၵ်း...

ပႃႇတီႇမွၼ်း NMSP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းတေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 14/2/2024 ၼႆ့ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ NMSP ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ တေႁူမ်ႈ ၸုမ်းလုၵ့်ၽိုၼ့်သေ ယိုဝ်းတိုၵ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉ 7 ၶေႃႈ။ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ  NMSP  ၼႆႉၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မႃး ၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်သေ ထိုင်မႃးပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD...

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်း 5

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14-24/2/2024 ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်းထႃး ဝၢၼ်ႈသေးတၢၼ်း ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸႄႈ တွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ (တိုဝ်းၵမ်) တႃႇသင် ၶၸဝ်ႈ ၶၢဝ်း တၢင်း 10 ဝၼ်း တီႈဝတ်ႉသၢႆလႅင်းသႃႇသၼႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 5...

ၵွၼ်းၶေႃ

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေမၵ်းမၼ်ႈ 7 ဝၼ်းၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊပဵၼ်ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆးယဝ်ႉယင်းပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈၽူႈ ၼမ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွင်ႊသီႊၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈတုင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၽဵင်း ၸၢတ်ႈ(ၽဵင်းၵႂၢမ်းတၢင်ႇတုင်း) ၶိူဝ်းတႆးၶိူဝ်းရႃးၸႃး ဢၼ်ၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊလုင်းပႃႉၺၢၼ်ႇၸုမ်းမူၵ်ႇႁူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈတႅင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၶုၼ်ပၢၼ်းၸိင်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸင်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၼႂ်းလိၵ်ႈသၢႆလူမ်း သူင်ႇထိုင်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၼႂ်းသၢႆလူမ်းၼၼ်ႉဝႃႈ - “မၢႆသၢႆလူမ်း No.36 ဢၼ်သူင်ႇမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ၾႅပ်ႉၿိဝ်ႊရီႊ...

လွၵ်းလဵၼ်ႈ/ၼဵၼ်ယႃႉ/ပၢႆးၵၢၼ်မိူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Mr. Guterres ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တႃႇတေၶိုၼ်းထိုင်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လိူင်ႈပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၸူးတီမူဝ်ၶရေၸီ လႄႈ လၢႆးၽွင်းငမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းၽၵ်းၵႃႇၼၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈ ၶွင်ၵူႈမိူင်းမိူင်း လႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇၶဝ် ၶၼ်ဝႆးသုတ်းယူႇယႅၼ်ႈယႅၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။  ပေႃးဢဝ် ၶေႃႈၼပ်ႉသၢင်ႈၼိူဝ်ၽေးၶဵၼ်လုမ်ႈၾႃႉ ( The Global Risks Report ) ဝႃႈၸိုင် ပီႊ...

RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ တႄႇဢဝ် ဢႃယု 18 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/2/2024 ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ တႄႇဢဝ် ဢႃယု 18 ပီထိုင်...

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ပီၼႆႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇ 12,000 ပၢႆ

ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2023- 2024 တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်တုမ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၸတ်းႁဵတ်းတႃႇ 9 ဝၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10-18/2/2024 (လိူၼ်သၢမ်ႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႇ ထိုင် 9 ၶမ်ႈ) ယူႇတီႈ...

ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းမႂ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 12 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီသေ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၽူႈတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တႃႇၽေႃႇသၢင်ႈၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဢၼ်မီးပႃႇတီႇ ၵၢၼ်မိူင်း 12 ဢၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ၵၢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ...

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇတၢင်ႉယၢၼ်း ၺႃးၸူၼ် ယိုဝ်းပႃးၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉတၢႆၸွမ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း (သစ္စာ) ၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၸူၼ် ၶဝ်ႈယိုဝ်းၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉလူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ သုမ်းပႃးၶမ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်းၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၸူၼ်ၼႆႉ ၵူႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း