Thursday, September 19, 2019

ၶၢဝ်ႇ

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ် မွပ်ႈပၼ်ပလိၵ်ႈတၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈ 11 ၵေႃႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မၵ်းတတ်းဝႆႉပၼ်လႄႈ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈထႆး တီႉ ၺွပ်းသူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း တၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး တင်းမူတ်း 11 ၵေႃႉ။ Photo by -...

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင်တေႁဵတ်းၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2020

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA  ဢၼ်ပဵၼ် EAO  10 ၸုမ်းလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တပ်ႉသိုပ်း သၽႃး ၾၢႆႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈ NRPC ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ  ၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈတၢႆယွၼ်ႉမႆႈႁႅင်း မီး 1500 ၵေႃႉယဝ်ႉ

ပီၼႆႉၶၢဝ်းမႆႈမိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ လူမ်းမႆႈသုင်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆယွၼ်ႉလူမ်းမႆႈ မီး 1500 ယဝ်ႉၼႆ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  8 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။ တီႈၾရင်ႇသဵတ်ႈပီၼႆႉ သၢႆလူမ်းမႆႈ လတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 24...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုၼ်းမိုဝ်း ၸူးၸုမ်းဢူၺ်းလီ 4 ၸုမ်း တႃႇႁူပ်ႉၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မွၵ်ႇထိုင် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 4 ၸုမ်းတေသိုပ်ႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼႂ်းၵၢင် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2019 ၼႆႉ။ ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၸတ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တင်း တူဝ်တႅၼ်း...

သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸုမ်းၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉ

သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ(ဢႃယု 50 ပၢႆ) ၵႂႃႇပေႃႉ ထုပ်ႉ ထိုင်တီႈလုၵ်ႈလၢင်းလႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ်တူဝ်မႃးၶိုၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 8/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

HRW တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်တိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRW တိုၵ်းသူၼ်း။ တႄႇဢဝ်ၵၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ဝၼ်းတီႈ 15 ၼၼ်ႉမႃးသေ...

ပလိၵ်ႈတိၺွပ်း   ၽူႈၼမ်းၼၢင်းယိင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၼႄးဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၸတ်းပၢင်ဝၼ်းၽူႈႁတ်းငၢၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ၵျွၵ်ႉတတႃး ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တိၺွပ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်းယၢင်း KWU လူၺ်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈ ( ငဵင်းၸုသီႇ  ) မတ်ႉတႃ 20။ ဝၼ်းတီႈ 9/9/2019 တေႃႇၼေႃႇဢူင်းလႃႉ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇလဵင်ႉၵႂၢႆး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ လႆႈသူင်ႇႁူင်းယႃ

ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇလၢမ်ႈၵႂၢႆး/ လဵင်ႉၵႂၢႆးသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် ယူတ်း ယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄး။ ဝၼ်းတီႈ 8/9/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2...

ၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လိၼ်ၵူၼ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

လိၼ်ၵူၼ်ႇ တီႈပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 50 ၵေႃႉပၢႆ လႆႈၶၢႆႉတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း။ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆလၢႆဝၼ်းသေ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 8/9/2019 ၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လိၼ်ၵူၼ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်း တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။...

KNU လႄႈ NRPC ႁူပ်ႉၵၼ်ဢုပ်ႇလွင်ႈၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၸုမ်း

ႁူမ်ႈတုမ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NRPC ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၸုမ်း။ KNU လႄႈ NRPC ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း