ၶၢဝ်ႇ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သွင်လင်ၸပ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 လင် ၸပ်းၵၼ် တီႈပွၵ်ႉၵၢင်ဝဵင်း (မြို့လယ်ရပ်ကွက်) ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ...

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ယုၵ်ႉငိုၼ်းလူႇတၢၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ 50 သႅၼ်ပၢႆ

0
ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၾၢႆႇဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇ တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ငိုၼ်း တီႈၶၢႆလႆႈဝႂ်ၸၢမ်းသုၼ်ႇ ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယုၵ်ႉလူႇ တၢၼ်းပၼ် တီႈဝတ်ႉ/ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ႁူမ်ႈငဝ်းမႅတ်ႈတႃႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းသွမ်း...

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉမဝ်မၢင် လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

0
တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေၵေႃႉယဝ်ႉ ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်ယူႇမဝ်မၢင်။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 1-4/5/2022...

ၸဝ်ႈသႅင်ၸုမ်ႈ ၽူႈၵိုၵ်းပိုၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆး ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

0
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႄႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႉဝူင်းတႆး လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းလႄႈ ႁူမ်ႈပႃးၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးထႅင်ႈ တင်းၼမ်...

SSPP ပႆႇတႅပ်းတတ်း လွင်ႈတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ်

0
ပၢင်ၵုမ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ယိုၼ်းမိုဝ်း ႁွင်ႉဢုပ်ႇၵူႈၸုမ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ SSPP တေၶိုၼ်ႈဢမ်ႇၶိုၼ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈတႅပ်းတတ်းၵၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉပႃႉထူးႁွင်ႉ လုၵ်ႈမေးၵူၼ်းသိုၵ်းၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း

0
သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉပႃႉထူး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သင်ႇလုၵ်ႈတပ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈလၢင်းသိုၵ်းၸိူဝ်းဢႃယုတဵမ် 18 ပီၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ ယႃႇႁႂ်ႈၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်ႁွင်ႉၾိုၵ်းသိုၵ်းၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးၽူႈၸၢႆးၵူၺ်း လုၵ်ႈယိင်း ၸိူဝ်းတဵမ် 18 ပီၵေႃႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ TYN 2 ၵေႃႉတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းမၢၼ်ႈ-လွႆ ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၽဝ်ႇလုပ်ႇတေဢဝ်မိူဝ်းၶိုၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး

0
  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၺွပ်းၶျေႃးၵႃး  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ TYN ၵျွၵ်ႉမႄး 2 ၵေႃႉ ၽွင်းလုၵ်ႉၵျွၵ်ႉမႄးၵႂႃႇမူႇၸေႊ၊  ၺႃးသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယိုဝ်း RPG  သႂ်ႇ...

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး 3 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ၺႃးသၢႆၾႃႉၽႃႇ လုၵ်ႈလိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ၶိုၼ်းၼိုင်ႈ

0
ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး 3 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ ၵႂႃႇပိတ်းၼဵင်ႈသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၊ ၺႃးၸၢၵ်ႇၾႃႉၽႃႇ ပိၼ်ႈလူမ်ႉလိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ တင်းသၢမ် ၵေႃႉ၊ လုၵ်ႈ ၸၢႆး လိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ၶိုၼ်းၼိုင်ႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းမိတ်ႈပၢႆႈ ယွၼ်ႉမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈတေၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

0
မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းမိတ်ႈ ပၢႆႈၵႂႃႇ မိူင်းထႆးမိူင်းၶႄႇ ၊ ၵိုတ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ ပႂ်ႉႁိူၼ်းၵူၺ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊတင်း လိူၼ်မေႊ 2022 ၼႆႉ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းၵဵၵ်ႉပလိၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပလိၵ်ႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ

0
ၵူၼ်း/ ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵဵၵ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပလိၵ်ႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်းပလိၵ်ႈတီႈ...

တဝ်ႈၽဝ်ႇလုပ်ႇ ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး တေဢဝ်မိူဝ်းၾင်ဝႆႉတီႈ ပႃႇႁဵဝ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉဝဵင်းသီႇပေႃႉ

0
ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ တေပၢင်းဢဝ်တဝ်ႈၽဝ်ႇလုပ်ႇ  ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ (ၵဝ်ႇ) ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး/ ပႃႇတီႇႁူဝ် သိူဝ် SNLD ဢၼ်ပဵၼ်လၢၼ်ၸၢႆးၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ   မိူဝ်းၾင်ဝႆႉတီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ   ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တီႈၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

0
ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈၼႂ်းႁွင်ႈၶၢတ်ႈ(သဝ်း) မၼ်းၼၢင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်   ၼၢင်းပႅင်း ဢႃယု 30...

ၵၢၼ်သၢင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း လီၾၢင်ႉလွၵ်းၸိူင်း သိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းလႄႈ ၶႄႇ

ပူၼ်ႉမႃးဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် တီႈႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼၼ်။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၶဝ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ တေႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉ...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပီၼႆႉ မီးၵူႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼမ်လိူဝ်တၢင်ႇပီ

0
ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵူႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တင်းမူတ်းမီး 1,800 ပၢႆ တိူဝ်း ၼမ်လိူဝ်မႃးၵူႈပီ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2022...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးတီႈမိူင်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိၼ်ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉ ၶႃႈတူဝ်တၢႆ

0
ဢွၼ်ႇယိင်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိၼ်ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉ ဢၢၼ်းၶႃႈတူဝ်တၢႆ ယူတ်းယႃတူဝ်လႆႈ 3 လိူၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈၸႄႈဝဵင်းႁၢတ်ႇယႂ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/4/2022 ၼၼ်ႉ ၼၢင်းထူၺ်းလိုၼ်း ဢႃယု...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း