Friday, August 14, 2020

ၶၢဝ်ႇ

RCSS ဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းဢမ်ႇလႆႈလၵ်ႉပၢႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇတပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS 20 ၵေႃႉ လၵ်ႉပၢႆႈလႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းဝႃႉ ၵုမ်းတူဝ်လႆႈသေ သူင်ႇပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတႄႉမၼ်း...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု ပႆႇတဵမ် 18 ၺႃးၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵၼ်ႉ ၸၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီ

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ပဢူဝ်း (ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008) ၺႃးၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၼွၼ်းတၢႆဢိင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ တၢႆယွၼ်ႉလွင်ႈသင် ပႆႇလႆႈႁူႉ

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼွၼ်းတၢႆဢိင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆယွၼ်ႉသင် ပႆႇလႆႈႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်း ဝႃႈၼႆ။ Photo...

PNO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းတႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ပီႈၼွင်ႉပဢူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊတေမႃးၼႆႉ။ Photo...

တႆး လုၵ်ႉမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း တၢင်းမျႃႉဝတီႇ မီးသွင်ႁဵင်ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမျႃႉဝတီႇသေ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းတႆး ႁူဝ်ၵူၼ်းတင်းမူတ်း မီး 2,478 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် လႄႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၼမ်ႉဢမ်ႇလူၼ်ႉတီႈသုင်- တၢင်းဢမ်ႇဢုင်တီႈၵႅၼ်ႇ၊ ၼမ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်ၾၢႆ-ၵႂၢႆးဢမ်ႇလိူဝ်ဢႅၵ်ႇ၊ ၼမ်ႉသႃႇတႃႈလီ-ၵူၼ်းမီးၸႂ်ၵီႈ၊ ၼမ်ႉသႂ်ၵႃႈလႂ်-ၸႂ်လီၵႃႈၼၼ်ႈ၊ ၼမ်ႉယူႇၵႂ်ႈ-ၾႆးယူႇၸမ်ၼႆ ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆးႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵိုင်ႇငၢမ်ႇဢွပ်းမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ၽဝႃႉၸၢတ်ႈပၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းတႄႉတႄႉ ၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။

တပ်ႉၶၢင် KIA ယိုၼ်ႁပ်ႉ/သၢႆႈတႅၼ်းငိုၼ်း ဢၼ်လႆႈၶႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးလႅင် 2 ၵေႃႉတၢႆ

ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးလႅင် 2 ၵေႃႉ တၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင် KIA ပူၼ်ႉပႅၼ် မႅၼ်ႈတေႉလႄႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း...

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႂ်းၵႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႂ်းၵႃး တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊ ပဵၼ်ယွၼ်ႉလွင်ႈသင် ပလိၵ်ႈတိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းယူႇ။ Photo by -...

NLD ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း တႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ဝၼ်းတီႈ 23/7/2020 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ တေမႃးၼႆႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းတႆး မွၵ်ႈ 100 ဢမ်ႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈဢုပ်ႇသင်

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း 5 ပီၼႆႉ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃး မိူင်းတႆး ဢၼ်ဢမ်ႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈ၊တွင်ႈထၢမ်သင် မီးယူႇ 100 ပၢႆဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း သူင်ႇတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး 10 ၵေႃႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႄႈသၢႆ မိူင်းထႆး

ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးယူႇဝႆႉတၢင်းၾင်ႇမိူင်းတႆး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈသူင်ႇပွၵ်ႈၶဝ်ႈမိူဝ်း တၢင်းၾင်ႇမႄႈသၢႆၶိုၼ်း 10 ၵေႃႉ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မီးၵူၼ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 – 300 ပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး သူင်ႇထတ်းဝႆႉထႅင်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၢၵ်ႇပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉသူင်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆးဝႆႉ တီႈတႃႈၵုင်ႈ ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈသီႇပေႃႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လီမႃး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ၽွင်ႈယဝ်ႉယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼိမ်ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ Photo by...

လႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးၶွပ်ႈ 4 လိူၼ် တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၽၵ်းတူ ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ) လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၶွပ်ႈတဵမ် 4 လိူၼ်၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ...

ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း တေၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႈၼမ်မီးပၼ်ႁႃ လိၵ်ႈလၢႆးသေ ပိူဝ်ႈတႃႇတႅမ်ႈတၢင်ႇ ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်း တေၸွႆႈထႅမ်တီႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး။

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း