Sunday, April 14, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ တီႈမိူင်းၾိၼ်ႊလႅၼ်ႊ ယိုဝ်းၵွင်ႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း

လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် တီႈမိူင်းၾိၼ်ႊလႅၼ်ႊ တွၼ်ႈတၢင်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ တိူဝ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း Viertola (ဝၢႆႊထူဝ်ႊလႃႊ) မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈ မွၵ်ႈ 800 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ မီးတီႈပွၵ်ႉ Vantaa (ဝႅၼ်ႊထႃႊ) ၼႂ်ႊဝဵင်းလူင်...

ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင် သွင်ၽူဝ်မေး ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ မွၵ်ႈသီႇၵေႃႉ ယိုဝ်းသွင်ၽူဝ်မေးတၢႆ တီႈဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 4/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းပၢႆ သွင်ၽူဝ်မေး ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ် လမ်းၼိုင်ႈသေ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉ ၾၢႆႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈသီႇၵေႃႉ ႁႄႉတၢင်းသေ ယိုဝ်းတၢႆ တီႈပွၵ်ႉသီႇတႃႇပူႇ ဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမျိတ်ႉၵျီးၼႃး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼမ်

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း လူၺ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊလႄႈမၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ  7 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 28 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်  လိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်လႄႈ ပဵၼ်ၽေး ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း ၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းသေ လူႉတၢႆ 3...

ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 16

ၼၢင်းယိင်းၼွင်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Tai Youth Organization – TYO) လႆႈႁပ်ႈသူးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈဢွၼ် ႁူဝ် ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ Sao Thusandi Leadership Award တွၼ်ႈတႃႇ ပီ 2023 ။ ဝၼ်းတီႈ 31/3/2024 ယူႇတီႈ ၶွမ်ႊမတီႊ မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး...

ပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇတႆး – ၵႂၢမ်းထုင်ႉမၢဝ်း ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမူႇၸေႊ ၼမ်းၸတ်းပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇတႆးလႄႈ ၵႂၢမ်းထုင်ႉမၢဝ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 30 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23/3/2024 ၼၼ်ႉမႃး ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းပၢင်သွၼ်လင်ႇၵႃႇတႆးလႄႈ ၵႂၢမ်းထုင်ႉမၢဝ်း တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 14 ၵေႃႉ

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 29 ၵေႃႉ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင် ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ တီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈသင်ႇၶရပူႇရီႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 14 ၵေႃႉ - ၶၢဝ်ႇ Bangkok Post တႅမ်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၼႂ်းၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 14 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ 5 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ပလိၵ်ႈထႆးလၢတ်ႈဝႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၸဝ်ႉလိူဝ်ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုပ်ႈႁႅၵ်ႈ တေပဵၼ်ၼႂ်းလိူၼ်မေႊ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဝၢႆးလင်ၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈယဝ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁွင်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇ ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ၼၼ်ႉလႄႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်း တိၼ်ႇဢွင်ႇၸၢၼ်း လၢတ်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ တီႈပၢင် ၵုမ်ငဝ်ႈငုၼ်းလွင်ႈႁွင်ႉၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း ၺႃးၸူၼ် ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်း သွင်ၵေႃႉ ၺႃးၸူၼ် ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းပဵင်း - မိူင်းပူးဢွၼ်ႇ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႂ်ႈ ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈမိူင်းမိတ်ႈ ၽတ်ႉပဝ်ႇ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၵွၵ်းပိဝ်ၼမ်

ၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလႅင်ႉ ၽတ်ႉပဝ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ - ၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေး၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းလႄႈ သဝ်ၾႆးၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 31/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆ လူမ်းလႅင်ႉ ၽတ်ႉပဝ်ႇႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈလဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း၊ ၽႃႁိူၼ်း...

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး တီႈမိူင်းတူၼ် ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလူတ်းယွမ်းၼမ်

ၽွင်းဢိုတ်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶၢဝ်းမႆႈ 3 လိူၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ မိူင်းတူၼ် ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ ပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆးပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸွမ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လူတ်းယွမ်းၼမ် ယွၼ်ႉၶူးသွၼ်ဢေႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3/3/2024 ၼၼ်ႉမႃး သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝတ်ႉပီႇတၵၢတ်ႇ၊ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလႄႈ...

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 55 မၢတ်ႇ 68

ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း လူႉတၢႆၸွမ်း ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း မီး 55 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 68 ၵေႃႉ - ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပဢူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/1/2024 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 30/3/2024 ၼႆႉ...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆႁႅင်း တီႈၵုၼ်ထၢႆႇဝၼ်း ၾၢႆႇသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၾၢင်ႉ ၽေးသိုဝ်ႊၼႃႊမီႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 3 ဢေႊပရိူဝ်ႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 8 မူင်း ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းၶႄႇ (= မႅၼ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မိူင်းထႆး = 6 မူင်းၶိုင်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မိူင်းတႆး) ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တီႈၵုၼ် ႁူဝ်လဵၼ် ၼႂ်းၵုၼ်ထၢႆႇဝၼ်း မိူင်းၶႄႇ ႁႅင်းသၼ်ႇ 7.4 ရိတ်ႉတိူဝ်ႉ သုၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ လိုၵ်ႉတႂ်ႈလိၼ်...

ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႇ တႄႇပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ

ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် မိူင်းမိတ်ႈ ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တႄႇပိုတ်ႇၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 1/4/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် မိူင်းမိတ်ႈ တႄႇပိုတ်ႇသိုဝ်ႉၶၢႆၶိုၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ တီႈပၢင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း (မၢၵ်ႇၼင်) ႁိမ်းႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႉၵုင်းႁေႃ ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼိမ်ယဵၼ်ဝႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။...

ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ဢူဝ်ႊလမ်ႊပိၵ်ႉၵဵမ်ႊသ် တီႈဝဵင်းပႃႊရီႊ ပႆႇပႃး ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈလဵၼ်ႈ

ပၢင်လဵၼ်ႁႅင်း ဢူဝ်ႊလမ်ႊပိၵ်ႉၵဵမ်ႊသ် ပီ 2024 တီႈဝဵင်းပႃႊရီႊၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း တေမီးမိုၼ်ႇပၢႆ ပႆႇ မီးၵူၼ်းလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ။ ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ဢူဝ်ႊလမ်ႊပိၵ်ႉ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းပႃႊရီႊ ပီၼႆႉ ၼႂ်းၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျႃႊၼႆႉ ၸင်ႇႁႃမီးသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၽူႈတေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ 6 ၸိုင်ႈမိူင်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ Seasia.co ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ - ပဵၼ်ၵူၼ်းလဵၼ်ႈႁႅင်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇမိူင်းထႆး  23...

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉၶိုၼ်ႈလူင်းတီႈမူႇၸေႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း  

ၶိူင်ႈမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႇလဵပ်ႈၶိုၼ်ႈလူင်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မီး 5 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇထႅင်ႈ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/3/2024 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 2/4/2024 ၼႆႉ ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ (ႁၢႆးသၵီး) ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈၶိုၼ်ႈလူင်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်တႆး -...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း