Saturday, May 25, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

ၸွမ်ၸိုင်ႈၶႄႇ ဢွၵ်ႇတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းယူႊရူပ်ႊ တႃႇလူတ်းယွၼ်ႇ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ

ဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ သျီၵျိၼ်ႉၽိင် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတၢင်းၵုၼ်တိူၵ်ႈယူႊရူပ်ႊ ၊ ၵူၼ်းပၵ်းတႃၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်တႄႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း လူတ်းယွၼ်ႇ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢၼ်ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ဝႆႉယူႇ ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၸွမ်ၸိုင်ႈသျီ ၵမ်းၼႆႉ ၼႂ်း 4 ပီၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း ၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်းၵႂႃႇၵုၼ် တိူၵ်ႈယူႊရူပ်ႊ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၵမ်းၼႆႉ တေႁိုင် 6 ဝၼ်း...

ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႆး FSS

မိူဝ်ႈလဵဝ် မီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႆး “မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုင်ႈတႆး” FTS တင်ႈတႄႇၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊလ် 2024 ထႅင်ႈ ၵမ်ႈၼိုင်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ 2005 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႆး ISG ဢၼ်ယူၵ်ႉဢဝ် ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ လုၵ်ႈ ၸၢႆးလူင် ၸဝ်ႈၾႃႉယွင်ႁူၺ်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၵေႃႈယဵၼ်တဵတ်ႇၵႂႃႇ။ ၽွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ...

ပၢင်ၾိုၵ်းႁတ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလႄႈ ပဵၼ်ၽူႈၵႅဝ်ပၢင် တီႈမိူင်းၼွင်

ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃး ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ၸဝ်ႈၶၢဝ်ဢွၼ်ႇၶဝ် ပေႃးတေႁတ်းႁၢၼ် ႁတ်းမွၵ်ႇ လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၾၢႆႇၼႃႈၵူၼ်းၼမ်ၼႆသေ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7- 8 လိူၼ်မေႊၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူး ၸိၼ်ႇတႃႇမယ (မိူင်းၼွင်) ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ လၢႆးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၢၵ်ႇၼႃႈၵူၼ်းၼမ်လႄႈ ၾိုၵ်းပဵၼ်ၽူႈၶပ်းပၢင် ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ၸတ်းတီႈ ဝတ်ႉမင်ၵလႃႇယၢၼ်ဢွင်ႇ...

BWU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼၢင်းယိင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 800 ပၢႆ

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ BWU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဢဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ပီ 2021 တေႃႇထိုင် ပီ 2024 လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီး 806 ၵေႃႉ။ ဢၼ်ထုၵ်ႇ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်မီး 3,332 ၵေႃႉလႄႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်...

သူး ပူႊလီႊၸႃႊ ၾၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပီ 2024 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ဝေႃႊသျိၼ်ႊတၼ်ႊ လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၼိဝ်ႊယွၵ်ႊထၢႆးမ် လႆႈၼမ်သုတ်း

ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး ပူႊလီႊၸႃႊ ၾၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလီ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပီ 2024 ၼႆႉ မီး 23 သူး။ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 15 သူးလႄႈ ၾၢႆႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးႁဵတ်းဢွၵ်ႇပပ်ႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢိၵ်ႇ ၸၢတ်ႈၸိူင်းလီ - ၶႅမ်ႉ - မီးၽွၼ်းလီသမ်ႉ မီး 8...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 2,000 ပၢႆ တီႈဢွင်ႇပၢၼ်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇပၢၼ်း ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ယွၼ်ႉၼမ်ႉ မေႃႇၼမ်ႉတိုင်းႁႅင်ႈ။ တႄႇႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် တေႃႇထိုင်ႁူဝ်လိူၼ်မေႊ 2024 မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ မဵဝ်ႉႁွင်း ၊ ပွၵ်ႉမင်ႇၵလႃႇလႄႈ ပွၵ်ႉၵွင်းမူးတေႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူပ်ႉၽေးၼမ်ႉႁႅင်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ဢွင်ႈတီႈမွၵ်ႈ 8 တီႈ...

လွၵ်းတွၼ်ႈ (role) မိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းတႆး

မိူင်းၶႄႇ ပဵၼ်မိူင်းယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းၵုၼ်လူင်ဢေႊသျိူဝ်ႊ။ ၸိုင်ႈမိူင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ 10 မိူင်း ပႃး ၸဵမ်မၢၼ်ႈ၊ ထႆး၊ ဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ၊ ၾိလိပ်ႉပိၼ်ႊ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းသဵင်ႈယင်းဢမ်ႇယႂ်ႇပဵင်းမၼ်း။ ၸိူဝ်းပဵၼ်မိူင်းၵုၼ်ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ မိူၼ်ဢိၼ်ႊၻူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊၶဝ်တႄႉ ယင်းၶႅၼ်း၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ် မၼ်းဢမ်ႇတိတ်းၸပ်းၵၼ်။ ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်တေႁဵတ်း သင်ၵေႃႈယဝ်ႉ တၵ်းလႆႈမီးလွင်ႈမၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈ တင်းမိူင်းၶႄႇ တင်းႁဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉ ဝၢင်းၸႂ်တေႃႇၵၼ်...

ထႆးတေပဵၼ်မႃး မိူင်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉယိင်းႁၵ်ႉယိင်း ၸၢႆးႁၵ်ႉၸၢႆး ၵူပ်ႉ ၵူႈၵၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျိူဝ်ႊ

ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ၶဵဝ်ဢေႊသျိူဝ်ႊၼႆႉ မိူင်းထႆး ၸၢင်ႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ပၵ်းပိူင်ပၼ်သုၼ်ႇ ယိင်းႁၵ်ႉယိင်း ၸၢႆးႁၵ်ႉၸၢႆးၶဝ် ၵူပ်ႉၵူႈသွၼ်ႉမိင်ႈၵၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ သုၼ်ႇလႆႈၵူပ်ႉၵူႈ ၽဵင်ႇပဵင်းၼႆႉ သၽႃးလၢင်ႈ မိူင်းထႆး 415 တီႈၼင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈ တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်တႃႇ 400 တီႈၼင်ႈလႄႈ ပွင်ႇဝႃႈ လႆႈလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တီႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းယႂ်ႇဝႆႉ။   ၸွမ်းၼင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႅပ်းမႆႉသၵ်းၶၢႆ တႃႇ 4 ဢေႊၶိူဝ်ႊ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇပႃႇမႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်လၵ်ႉလွမ် ဢဝ်မႆႉသၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသူၺ်ႇတွင်ႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ် ဢွၵ်ႇၶၢႆ ၸမ်တေမူတ်းယဝ်ႉ - ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်ပီ 2024 ၼႆႉမႃး ပႃႇမႆႉသၵ်း ဢၼ်မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵျႅတ်ႉၽိဝ်ႇတွင်ႇ ဢိူင်ႇသႄႇၵျီးၵူင်း ၸႄႈ ဝဵင်းသူၺ်ႇတွင်ႇၼၼ်ႉ ဢဝ်လႃး ၶျဵင်းသေႃး သေတတ်းလိူဝ်ႈ ၵူႈဝၼ်းၶိုၼ်း။ မႆႉဢၼ်တတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဢဝ် တၢင်ႇရူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်...

ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 12 ၵေႃႉ

ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၽူပ်ႉၽရ လႅၼ်လိၼ်ထႆး - မၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်း 12 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း။ ဝၼ်းတီႈ 07/05/2024 ၵႃးပိၵ်ႉဢပ်ႉ လမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ 12 ၵေႃႉ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းတင်းမူတ်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

သွင်ၽူဝ်မေး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပၢင်လွင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းသွင်

သွင်ၽူဝ်မေး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၽွင်းပွၵ်ႈမိူဝ်း ဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းသွင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 5/5/2024  ဢူးၽူင်း (ဦးဘုန်း) ဢႃယု 46 ပီလႄႈ မေးၼၢင်းမၼ်း ၼၢင်းၶိၼ်ႇထူၺ်း ဢႃယု 41 ပီ ၽွင်း ပွၵ်ႈမိူဝ်းဢဝ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ပႅၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း...

တူဝ်ထူပ်း လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမိူင်းၶႄႇ ပုၼ်ႈပိူဝ်ႈတႆးမႄႇဝူၼ်ႉတႃႇၵွပ်ႇၵူႈၸၢတ်ႈ

မိူဝ်ႈ 01/10/1909 မိူဝ်ႈၶႄႇလႆႈၸတ်းႁႅၼ်းပၢင်ပွႆးလူင်ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇမၵ်းမၢႆလၢႆးလုၵ်ႉၾိုၼ်ႉၶႄႇ ထိုင်တီႈ ယွတ်ႈႁွတ်ႈတီႈပၢႆပေႉမႃးလႆႈ 60 ပီ ပႃႈတႂ်ႈပႃႇတီႇၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မီးငဝ်းတူင်ႉ (ၼင်) Founding of the Republic (ၵေႃႇတင်ႈၸိုင်ႈမိူင်း) ဢၼ်ၶႆႈၼႄၶိုၼ်းငဝ်း လၢႆး 4 ပီ (1945 – 1949)...

ၵႃးလူင် 6 လေႃႉ ၽႃႇသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ တၢႆထင်တီႈ

ၵႃးတၢင်ႇသၢႆး 6 လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ ၽႃႇသႂ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ တၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။ ဝၼ်းတီႈ 07/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၵႃးလူင်တၢင်ႇသၢႆး 6 လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ ၽႃႇသႂ်ႇ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇ...

မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇၶႄႇၵူႈလွင်ႈ- ၶႄႇယဵၼ်းပဵၼ်ၽူႈ ႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးယႂ်ႇလူင် လီမႆႈၸႂ်

ISP Myanmar ဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၶႄႇ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ် ယႂ်ႇလူင် တွၼ်ႈတႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လွင်ႈဢၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈပိုင်ႈဢိင် ၸႂ်ယႂ်ႇ မိူင်းၶႄႇ ၵူႈလွင်ႈၵူႈ ဢၼ် ၼၼ့် ၵေႃႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လီ လႆႈမႆႈၸႂ်ဝႆ့...

ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈလူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇလႆႈသုၼ်ႇယူတ်းယႃတူဝ်သေ လူႉတၢႆၵႂႃႇမီး 24 ၵေႃႉယဝ်ႉ

တီႈၶွၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးယႃႈယႃၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တႃႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တေလႆႈႁပ်ႉယူတ်းယႃလႄႈ ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈလႆႈလူႉၵႂႃႇမီး 24 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်ၵူၼ်း ထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းၶွၵ်ႈသေ တူၺ်းၸွမ်း ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈယူႇၼႆ - ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း တိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 01/05/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း 17 လိူၼ်မႃးၼႆ့...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း