Thursday, May 30, 2024

ၾိင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

Must read

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလူင်ၼႆႉ မီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆတၢင်းၼမ် ပေႃးမေႃၶုၺ်ႉႁၼ်(ခံစား) တူၺ်းၸိုင် ငၢႆးမိူၼ်သူၼ်မွၵ်ႇလၢႆသီလၢႆလူင်ႇ လေႃးလႄးၵၼ်ဝႆႉ။ ၽႂ်တူၺ်းႁၼ်ၵေႃႈ မီးၸႂ်ၵတ်းယဵၼ်ၸူမ်းသိူဝ်း။ တႄႇဢဝ်တူဝ်သတ်းတတ်းမႅင်း မီးပဵၼ်လၢႆပိူင်လၢႆသႅၼ်း တူဝ်ၼႂ်းၼမ်ႉၼိူဝ်လိၼ် မေႃမိၼ်မေႃၵၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉၸေးၸွတ်ႇ။

ၵၢၼ်လူႇၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇ

ၼႂ်းလွင်ႈပႅၵ်ႈပိူင်လၢၵ်ႇလၢႆၵူႈသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပေႃးမႃးၸႅၵ်ႇတူၺ်း ပွတ်းလႂ်တွၼ်ႈၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ် လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်လၢၵ်ႇလၢႆ ဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တင်းၼမ်။ဢမ်ႇလူဝ်ႇတူၺ်းၵႆ တူၺ်းႁိမ်းႁွမ်းႁဝ်းႁႃး ယူႇသဝ်းၵူၺ်းၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ တႂ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆၸိုင် တေလႆႈႁၼ်လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉတင်းၼမ်။ၼႂ်းၼႆႉ ၾိင်ႈယူႇၾိင်ႈၵိၼ်ႁဝ်း ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်ၵေႃႈမီး ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၵေႃႈမီး ။

- Subscription -

ၾိင်ႈထုင်းဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇႁဝ်းသေ ၾိင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ  ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တူင်ႇဝူင်းႁဝ်း မီးသီၸေးလၢႆသႅၼ်း ႁၢင်ႈလီလိူဝ်တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈ။

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းမီးၾိင်ႈဢၼ်လီႁၵ်ႉယူႇႁင်းၽႂ်မၼ်း။ၶိင်ႇလႂ်ၶၢဝ်းၼၼ်ႉ တေမီးၾိင်ႈၵိၼ် ၾိင်ႈလူႇ ၸွမ်းၼင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇၽႂ်မၼ်းမီးဝႆႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပေႃးတေ ဢမ်ႇႁၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇၶေႃးသေ ပႅင်းမႅတ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ႁိတ်ႈႁွႆးၾိင်ႈထုင်းၽႂ်မၼ်းမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်။

တႃႇပႅင်းမႅတ်ႇၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉလၢႆးၽႂ်လၢႆးမၼ်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁွင်ႉဢဝ် ၵူၼ်းၵူႈတီႈသီႇလႅၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼႄၾိင်ႈထုင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈမီး မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ႁဵတ်းၽႂ်ႁဵတ်းမၼ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇႁႂ်ႈၽူႈလႂ်ၽႂ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉတႄႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်ႈၼမ် ဢဝ်ၵၼ်ဝႃႈ ပႃးၵၼ်ပဵၼ် မေႃႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၵၼ် မိူၼ်ပီႈဢွၵ်ႇၼွင်ႉႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ယွၼ်ႉၼၼ် ၽႂ်ႁၼ် ၽႂ်ထူပ်းၵေႃႈ လႆႈဝႃႈ မီးတၢင်းၸူမ်းသိူဝ်း ၵတ်းယဵၼ်ၸႂ်ၽႂ်မၼ်းယူႇ။

ပေႃးထိုင်မႃးလိူၼ်ၵဝ်ႈ လိူၼ်သိပ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆၸိုင် လႆႈႁၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇၶဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇ ။ ၽႂ်မီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵေႃႈ တေႁူႉႁၼ်ဝႃႈ ၾိင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၾိင်ႈလီ ၊ ပဵၼ်ၾိင်ႈလီႁၵ်ႉ။ၶဝ်မေႃႁၵ်ႉႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈ ၵူၼ်းတီႈၸမ်တီႈၵႆ ။

ၾိင်ႈၵိၼ်ၾိင်ႈယူႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ မၼ်းတိုၼ်းမီး လိူင်ႈလၢဝ်းလွင်ႈတၢင်းမၼ်းသေဢၼ်ဢၼ် ၸင်ႇၸတ်းႁဵတ်းၼႆယူႇ။  မိူၼ်ၼင်ႇပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇၶဝ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႆ တိုၼ်းမီးလွင်ႈတၢင်းမၼ်းဝႆႉယူႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

သၢဝ်လႃးႁူႇ တီႈပွႆးၵိၼ်ၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇ ပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇ

ၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းလႃးႁူႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸၢဝ်းလႃးႁူႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႆႉဝႃႈ ပေႃးလဵင်ႉလူၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇၼႆၸိုင် ၽုၵ်ႇသင်ၵေႃႈ မၢၵ်ႇပူင်းႁူင်းၵွၼ်ႈ၊ လႆႈယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽုၵ်ႇၵိၼ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ ၸွမ်းႁႆႈၸွမ်းသူၼ် လႄႈ ၶူပ်ႇပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်မီးၾိင်ႈၵိၼ်လဵင်ႉၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇ မိူၼ်ဝႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်လီပိူင်ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၶဝ်ႈဢၼ် ပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇၶဝ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵေႃႈ တေမီးလၢႆသႅၼ်း ၶဝ်ႈၸၢဝ်ႈ ၊ ၶဝ်ႈၼဵဝ် တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ၵမ်ႈၼမ် တေႁဵတ်းၶဝ်ႈႁႆႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽုၵ်ႈၸွမ်းႁႆႈ ပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇ။ၸွမ်းၼင်ႇလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇၶဝ်သေ ၶူပ်ႇပီၼိုင်ပွၵ်ႈ တႃႇတေလဵင်ႉလူၸႃႇၵ ၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပႂ်ႉထႃႈၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီၵေႃႈမီး။

မိူၼ်ၼင်ႇ လဵင်ႉမူဝႆႉ၊ လဵင်ႉၵႆႇဝႆႉ လူင်ႈၼႃႈ တႃႇလဵင်ႉၶႅၵ်ႇၼႂ်းဝၼ်းလူႇၵိၼ်ၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇ။ၵွၼ်ႇပႆႇထိုင်ဝၼ်းပွႆးၵေႃႈ ပွင်ႇလႅင်းထိုင်ဝႆႉ ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၵႆ ႁႂ်ႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ႁိူၼ်းၽႂ်ႁိူၼ်းမၼ်း ဝၢၼ်ႈၽႂ်ဝၢၼ်ႈမၼ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႃၵၼ် မိူၼ်ပီႈၼွင်ႉဢွၵ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

သမ်ႉမီးလွင်ႈယုမ်ယမ်ဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ပေႃးလႆႈလဵင်ႉလူ ၶႅၵ်ႇတီႈၸမ်တီႈၵႆ ဢၼ်ၽႅဝ်ႁွတ်ႈမႃး တီႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸိုင် ယိုင်ႈၶႅၼ်းမီး မင်ႇၵလႃႇလီမင်ႇၵလႃႇမျၢတ်ႈၼႆထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႂၢမ်းထုင်းႁဝ်းမီးဝႆႉ  ၽႂ်ယုမ်ႇၵေႃႈမၼ်းယမ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ တႃႇလဵင်ႉလူတီႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးၶႅၵ်ႇမႃးၼႆ လွင်ႈၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇၶဝ် ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီသေ တေၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႃႈ ပီၼႆႉ ပဵၼ်ပီဢမ်ႇပေႃးမီးမင်ႇၵလႃႇတႃႇၼႃႈႁိူၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းယိင်းလႃးႁူႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်ဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးၶႅၵ်ႇမႃးၵိၼ် တီႈႁိူၼ်းၼမ် ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉၼႆ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးမင်ႇၵလႃႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ၼႆႉတႄႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၶွင် ၸၢဝ်းလႃးႁူႇ ဢၼ်ၵိူဝ်းယမ်ၽႃႇသႃႇၽီၶဝ် ၶႃႈဢေႃႈ။ပေႃးမႃး တီႈႁိူၼ်းၼမ်တႄႉ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈလီၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉ ၼႆၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸၢဝ်းလႃးႁူႇၵူႈၵေႃႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပေႃးၸတ်းပၢင်လဵင်ႉၶဝ်ႈမႂ်ႇၼႆ တေလီသေဢွၼ်တွၼ်းသေၵဝ်ႇဝႃႈၼႆသေတႃႉ မၢင်ႁိူၼ်းမၢင်ယေး ယွၼ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႇမီးဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇမီးတိုၼ်းလၢင်းတႃႇတေလဵင်ႉလူၵေႃႈမီး။

တူဝ်ဢၼ်တၢင်တူဝ်လိူၼ်/ရႃႇသီႇ ပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇ

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇၶဝ်ၼႆႉ တေယူႇထင်ႈသဝ်းဝႆႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵမ်ႈၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းတူၼ် ၊ မိူင်းသၢတ်ႇ ၊ တႃႈၶီႇလဵၵ်း ၊ ၵဵင်းတုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ၸွမ်းၼင်ႇၵၢပ်ႈပၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇၶဝ် ၽႄႈတိူၼ်းယူႇသဝ်းဝႆႉ လၢႆၸႄႈဝဵင်း။ၸွမ်းၼင်ႇ ဢွင်ႈတီႈၽႂ်မၼ်း ၶူပ်ႇပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းလဵင်ႉ ၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၵႃႈၼင်ႇၵႃႈမႃႇၵႃႈႁႅင်းမီးၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းႁႃသေ လဵင်ႉလူၵေႃႈမီး။မၢင်ႁိူၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵꧣ်လႆႈၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်မႃးႁဵတ်းလဵင်ႉၵိၼ်ၵုမ်းၵၼ် ယဝ်ႉၵႂႃႇပီလႂ်ပီၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈလဵင်ႉလူၸႃႇၵၼႆႉ ဢမ်ႇမီးတၢင်းၵိၼ်ဢၼ်တတ်းမၵ်းႁၢမ်ႈသီးသင်ဝႆႉၼၵ်းၼႃ ႁႂ်ႈလဵင်ႉဢၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈလဵင်ႉဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးပဵၼ်ပိူင်တၢႆ။ပွင်ပဵၼ်လႆႈသင်ၵေႃႈ လဵင်ႉၼၼ်ႉၵႂႃႇၵူၺ်း ။ မၢင်ႁိူၼ်းၵေႃႈ ဢဝ်မူ၊ၵႆႇ ဢၼ်လဵင်ႉဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၽၵ်းလဵင်ႉ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လႄႇႁႃလႃႈထိူၼ်ႇသေ လႆႈၼိူဝ်ႉလႆႈပႃမႃး ႁဵတ်းလဵင်ႉၵၼ်ၵေႃႈမီး ၼႆ ၸၢဝ်းလႃးႁူႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶူပ်ႇပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၸင်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵိၼ်လဵင်ႉၶဝ်ႈမႂ်ႇလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵၼ် ၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ၵႂႃႇယူႇဝၢၼ်ႈလႂ်မိူင်းလႂ်ၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇၶဝ် တိုၼ်းႁွင်ႉႁႃၵၼ် ႁႂ်ႈမႃးၽွမ်ႉၼႃႈၽွမ်ႉတႃၵၼ်တီႈႁိူၼ်းတီႈယေး။

ယွၼ်ႉမၢင်ၸိူဝ်း မီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတွင်ႉလဵဝ်ၵၼ် ပေႃးဢမ်ႇၽွမ်ႉၼႃႈၽွမ်ႉတႃၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈမႂ်ႇၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈၽၢတ်ႇလိပ်းၽၢတ်ႇတၢႆၵၼ်ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇ ၸၢဝ်းလႃးႁူႇၶဝ်ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ် ၽႂ်မၼ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၵူၼ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတေပိူင်ႈၵၼ်ဢိတ်းဢီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပေႃးပဵၼ်ၽႃႇသႃႇၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇၸိုင် တေၽိတ်ႈမွၵ်ႇမုၼ်ၸဝ်ႈ(ဓမ္မဆရာ)လႂ် ၊ ပေႃးပဵၼ်ၾၢႆႇၵိူဝ်းယမ်ၽီၵေႃႈ တေၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁွင်ႉမႃး ၾၢႆႇမေႃၽီၶဝ်လႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တေပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉၽႂ်မၼ်း။

ပေႃးပဵၼ်ၶၢဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈမႂ်ႇ ၼမ်ႉမႂ်ႇၶွင်ပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇၶဝ်ၼႆၸိုင် ဢမ်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႈႁွင်ႉမႃးၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းၼႆ ၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းလႃးႁူႇၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ – “ ဢမ်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလႆႈဢေႃႈ။ပေႃးငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၢၼ်ႈလႂ်ႁဵတ်းပၢင်လဵင်ႉၶဝ်ႈမႂ်ႇၵေႃႈ ၵႂႃႇဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၼၼ်ၵေႃႈလႆႈဢေႃႈ။ၽႂ်မႃးၵေႃႈ တိုၼ်းလဵင်ႉႁဵတ်းၼၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ၸဝ်ႈပၢင်ပွႆးဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႆႉၼႃႈလဵၵ်ႉၼႃႈယႂ်ႇသင်ၶႃႈ ။ ၽႂ်ၽႅဝ်ႁွတ်ႈမႃး တီႈႁိူၼ်းၵေႃႈ လဵင်ႉလူမူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇထၢမ်ယဝ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽႂ်ပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၸၢဝ်းလႃးႁူႇၸိူဝႅးၶဝ်ႈၼႂ်းသႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထၵေႃႈ မီးမႃးၼမ်လႄႈ လွင်ႈၵိၼ်လူႇၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇၵေႃႈ တေငၢႆးမိူၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းပုတ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉၵွႆးယူႇ။မိူၼ်ၼင်ႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႈပၢင်းဢဝ် မုၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ၸၢင်းသင်ၶရႁၢၼ်းၶဝ် ယုၵ်ႉတူဝ်ယေႃးၶိင်းမႃးတီႈႁိူၼ်းလႂ် ႁႅၼ်းၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း သူင်ႇပၼ်တီႈဝတ်ႉတီႈၵျွင်းလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပေႃးမႃးတူၺ်း ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်IT လႄႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၽႂ်မၼ်းၵေႃႈ ပိုၼ်ၽႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းလႆႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ။လႆႈဝႃႈ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵေႃႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၵေႃႈ ႁၼ်ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်မႃးၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။

ၸၢဝ်းလႃးႁူႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ တႃႇတေႁူႉဝႃႈ ဝၢၼ်ႈလႂ်ႁိူၼ်းလႂ် ၵိၼ်လဵင်ႉၶဝ်ႈမႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်ႇဝႃႈၼႆ ဢမ်ႇပေႃးႁူႉၵၼ်ၵႃႈႁိုဝ်။ၵူၺ်းၼႃႇ လႆႈလၢတ်ႈဝႆႉလူင်ႈၼႃႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။တႃႇတေၵႂႃႇတီႈၼိုင်ႈလႄႈ တီႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈၶႃႈလူး။မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ငၢႆႈၼႃႇ တေႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ တူၺ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၵူၺ်းၵေႃႈ ပေႃးႁူႉၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃး ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈမႂ်ႇ ၼမ်ႉမႂ်ႇပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇၶဝ်ၵေႃႈ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆမႃးၸွမ်းမိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈပၢၼ်ပူႇပၢၼ်မွၼ်ႇတႄႉ ပႅင်းမႅတ်ႇၾိင်ႈထုင်းမႃး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းသေႇ။ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် လဵင်ႉလူပႃးၼမ်ႉလဝ်ႈသူႇရႃႇၸိူဝ်းၼႆႉမႃးလႄႈ ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉၵေႃႈ မီးမႃးၸွမ်း။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းလႃးႁူႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼင်ႇႁိုဝ်ၾိင်ႈတေဢမ်ႇႁၢႆၼႆၵွႆး ။မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ပႃးမႃးၸွမ်း ပီႊယႃႊဝႃႈ လဝ်ႈဝႃႈ ၼႆ လဵင်ႉလူၼ်ႉလူၼ်ႉလိူဝ်လိူဝ်။ပေႃးမိူၼ်ၼၼ်တႄႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ် ။ပေႃးလဵင်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈလဵင်ႉဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်း။ၸဝ်ႈႁိူၼ်းမၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇပေႃးမီးသင် ၵူၺ်းၵႃႈ လဵင်ႉလူပူၼ်ႉတီႈၼႃႇလႄႈ ဝၢႆးပွႆးမႃး တႃႇၵိၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းပေႃးဢမ်ႇမီးသင် ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်။ၵွပ်ႈဝႃႈ တင်းပီတင်းပီၵၢၼ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိူဝ်ႉမႃး သမ်ႉတေမႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းသဵင်ႈတီႈၼႆတီႈလဵဝ်ၼႆ မၼ်းဢမ်ႇၵိုင်ႇလီပဵၼ်ၶႃႈ။ပေႃးပဵၼ်ၶႆႈပဵၼ်ၼၢဝ်မႃး တေၸၢင်ႈဢဝ်ငိုၼ်းတီႈလႂ်မႃးၸႂ်ႉယဝ်ႉၶႃႈလႃႇၼေႃႈ။ၸၢဝ်းလႃးႁူႇႁဝ်းသမ်ႉ ပေႃးလႆႈလဵင်ႉၼႆ ႁၢၼ်ႉၸႂ်ယူႇတႃႇသေႇ ၶၢမ်ႇဢိုပ်းသေလဵင်ႉၵေႃႈမီးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ လဵင်ႉလူပႃး ဢၼ်မဝ်းဢၼ်မိင်းမၼ်းလႄႈ ၶႅၼ်းပိူင်ငိုၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ပေႃးမဝ်းမႃးသမ်ႉ လႄႇၽိတ်းၵၼ်ႁႃႉသင်ႁႃႉၼႆ ပၼ်ႁႃမၼ်းမီးမႃးၸွမ်း မၢင်ပွၵ်ႈ ထိုင်ၶႃႈၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်တၢႆၵေႃႈ မီးမႃး ။ယွၼ်ႉၼၼ် ၾိင်ႈထုင်းၵေႃႈ ပႅင်းမျၢတ်ႇဝႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃးလီလွမ်လီတူၺ်းၵူၺ်းၵေႃႈပေႃးယဝ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၼိမ်သဝ်းတႄႉ ပၢင်ပွႆးပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇၶဝ်ၼႆႉ ၸတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီသေတႃႉ ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇမႃးတႄႉ ၸတ်းတႃႇၾိင်ႈထုင်းႁိတ်ႈႁွႆးဢမ်ႇႁၢႆၵွႆးၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉၵၢပ်ႈပၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ လႆႈယူႇၸွမ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းဝႆႉယူႇၼႆ ၸၢဝ်းလႃးႁူႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၵႂၢမ်းထုင်းမီးဝႆႉဝႃႈ လုၵ်ႈမူင်ႈၵေႃႈမူင်ႈပႅင်း လုၵ်ႈမႅင်းၵေႃႈ မႅင်းႁၵ်ႉ ၼႆၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းၼႆႉၵေႃႈ ၾိင်ႈၽႂ်ၵေႃႈ မၼ်းႁၵ်ႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၶိူဝ်းလႂ်ၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇႁိတ်ႈႁွႆးမၼ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇၶေႃးသေ ပႅင်းမႅတ်ႇမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်။

ၵၢၼ်ပႂ်ႉပႃးၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ် မႃးပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းယဝ်ႉၸင်ႇတေလုၵ်ႉႁဵတ်း ။ မၼ်းတိုၼ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵိုၵ်းတူဝ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇၵိူတ်ႇမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉၶဝ် ၵႆႉသင်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ယွၼ်ႉၼၼ် လႆႈႁၼ်လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ မေႃပႅင်းမႅတ်ႇၾိင်ႈထုင်းၽႂ်မၼ်းမႃး ၶိူဝ်းယႂ်း။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ပေႃးယူႇသဝ်းၵႂႃႇလႆႈၸွမ်းၵၼ် ၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၾိင်ႈတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃၼပ်ႉယမ် ၾိင်ႈႁဝ်းၵေႃႈႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃပႅင်းမျၢတ်ႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇႁူမ်ႈၵၼ်မႃး ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ လၢႆၸူဝ်ႈလၢႆပၢၼ်။ မၼ်းတိုၼ်းလူဝ်ႇယူႇမိူၼ် ၵူၺ်ႈပိုင်ႈငၢမ်ႈ ငၢမ်ႈပိုင်ႈၵူၺ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ လီႁူႉၸႅင်ႈလႅင်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ပေႃးမေႃၽွမ်ႉၵၼ်ၼႆ ၽေးၶဵၼ်သင်ၵေႃႈ ႁိုဝ်တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈမႃး ယႃႉၵဝ်းလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။ဢမ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈမေႃၽွမ်ႉၵၼ်တီႈၾိင်ႈၵိၼ်ၾိင်ႈယူႇၵူၺ်း ပေႃးမေႃၽွမ်ႉၸွႆႈ ၶဝ်ႈႁႃၵၼ်လႆႈ ၵူႈၶၵ်ႉၵူႈတွၼ်ႈၵေႃႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းတေၸဵဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ ႁႂ်ႈႁူႉထိုင်ၵၼ်သေၵမ်း ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း