Sunday, June 16, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း ပၢႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

Must read

ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းၼၢႆး-လၢင်းၶိူဝ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇယွၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ တႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ99 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊ ဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇလူင်းတီႈၵၢင်ႉၵႄႇၵွၼ်းဢိူင်ႇ ပွၵ်ႉယွမ်ႇ ႁႂ်ႈသူင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉပၼ်ၶဝ် ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉ ဢိမ်ႇမိူဝ်ႇဢမ်ႇၶႂ်ႈၶဝ်ႈၾိုၵ်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆသေ လႅၼ်ႈၶဝ်ႈႁႃ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းမီးပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇၽႂ်မၼ်း။

- Subscription -

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၽိူဝ်ႇတေၶဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႉၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵႂႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈတဵမ်ၸႂ်သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်းၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းတီႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁဝ်း ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇသူင်ႇ ၵႂႃႇၾၢၵ်ႇ တီႈပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႇပိူင်ႇသိုၵ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈဢၼ်မီးႁိမ်းၸမ်ၽႂ်မၼ်း မိူင်းပေႃးယဵၼ်ဢေႃႈ။ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၼၼ်ႉ ၾုၼ်ႇမုၵ်ႉပေႃးဢမ်ႇၸၢင်လႆႈယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းၼၢႆး လၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းပၼ်ႇ ၵဵင်းတွင်း မူတ်းယဝ်ႉလႄႈ ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇ ႁႃၵူၼ်းပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ ႁူမ်ႈငိုၼ်းၵၼ်သေ တေၵႂႃႇႁႃၸၢင်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ၸိူဝ်းမႃးၵိၼ်ၸၢင်ႈပေႃႉမၢၵ်ႇႁိၼ်သိူဝ်ႇတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁိုဝ်ၼႆယူႇ။

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ – “လူဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း ။ လႆႈႁူမ်ႈငိုၼ်းၵၼ်ႁိူၼ်းၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၽွမ်ႉယဝ်ႉယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈၵူၼ်းမိူင်းယင်းၵဵပ်းငိုၼ်းၵၼ်ထႅင်ႈၵေႃႉဢိတ်းဢွတ်းသေ သူင်ႇၵမ်ႉၸွႆႈပႃး ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်ၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လၵ်ႉလွမ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ – RCSS/SSA ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ဝႆႉလႄႈ ဝၢႆးလင်ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းယဝ်ႉ ၸွင်ႇတေထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ်ပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁိုဝ်ၼႆယူႇ။

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈလွႆ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇတေမႃးၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်း တပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁဝ်း။ ဢၼ်မႆႈၸႂ်တႄႉ သင်ဝႃႈၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်း RCSS ယဝ်ႉ မိူဝ်းၼႃႈထႃႈပၢႆမႃး ၸွင်ႇတေထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ်ပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁိုဝ် -ၼႆၼၼ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈသမ်ႉ – ပေႃးၵႂႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်း သိုၵ်းတႆးယဝ်ႉ ၸွင်ႇတေလွတ်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉမႃးၼၼ်ႉႁိုဝ်ၼႆဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပႆႇႁတ်းတႅပ်းတတ်းတႃႇၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းတီႈ RCSS သေ တိုၵ်ႉမိုင်ၵႂင်ဝႆႉယူႇ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ဢၢၼ်းပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇမိူင်းထႆး ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇ ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈၵႂႃႇၺႃးတီႉၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းၵေႃႈမီး။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်း ငိူင်ႉဝႄႈဝႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ပေႃးၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းတီႈ RCSS – လွတ်ႈတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢၼ်းမႃးၼၼ်ႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးပွႆႇပႅတ်ႈဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးသေ ဢၢၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈ၊ ပေႃးထၢမ်ၶၢႆသူၼ်ႁိူၼ်းယေးသေပၢႆႈတႄႉ တေထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ တေထုၵ်ႇယိုတ်းဢဝ်သူၼ်ႁိူၼ်းယေးၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉပဵၼ်ၶွင်ၵၢင်ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပႅတ်ႈ”- ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ထုင်ႉဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸီႉသင်ႇဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵူၼ်းဝႆႉပၼ် 50 ၵေႃႉ တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈတေဢမ်ႇႁွင်ႉၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်ၵမ်းလဵဝ်တင်းမူတ်း။ တေႁႂ်ႈၸူၵ်းဝႂ်ၶႅပ်းမႄးဢဝ်။ တေႁွင်ႉၵႂႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၵမ်း 6 – 7 ၵေႃႉ ၵမ်းၸုပ်ႈၸုပ်ႈ ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပီၼႆႉ ပေႃးယဝ်ႉ 50 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၸင်ႇတေလႆႈႁႃဝႆႉပၼ်ထႅင်ႈတႃႇပီတေမႃး 50 ၵေႃႉ- ၼႆၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉမီး 11 ပွၵ်ႉ 14 ဢိူင်ႇ 94 ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး ႁိမ်းၸမ် 5 မိုၼ်ႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းသႅၼ်းပၢၼ်ႁၢပ်ႇၵၢၼ်/ၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈပွၵ်ႉမီးယူႇမွၵ်ႈ 40-50 ၵေႃႉ။

ၽွင်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်လီတူၵ်းၸႂ်မႆႈၸႂ်ယူႇမႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ။

ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႄႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉပဵၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢႃယု 18 ထိုင် 36 ပီ။ ၼၢင်းယိင်းသမ်ႉ ဢႃယု 18 ထိုင် 27 ပီ။

ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃပၺ်ႇၺႃႇ – ဢမ်ႇၼၼ်မေႃတိၼ်မေႃမိုဝ်း သေလွင်ႈလွင်ႈၼႆ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး တေႃႇထိုင်ဢႃယု 45 ပီ ပေႃးပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းတေႃႇထိုင်ဢႃယု 35 ပီ တေလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း