Thursday, June 20, 2024

သိုၵ်းတဢၢင်းပူၵ်းတုင်းၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈပႆႇထွႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း

Must read

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆ့ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယိုတ်းလႆႈ တပ့်ပၢင်သဝ်းယႂ်ႇ သၶၢၼ်း တိတ့် ဝဵင်းၼမ့်ၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယဝ်ႉၼႆသေ ပူၵ်းတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ဢဝ်ၸၢၵ်ႈထုၺ်လိၼ်သေ ၶုတ်းယႃႉ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝဵင်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႆ့ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူ့တၢႆ ၸွမ်းတင်းၼမ်။ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝတ့်ဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ လူ့ၵွႆၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး မိုၼ်ႇပၢႆ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၊ ၽွင်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းပႆႇၼိမ် သိုၵ်း TNLA ႁဵတ်းသၢင်ႈတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိူင်ႉၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်လွင်ႈၸႂ်ဢမ်ႇလီ။ ဢွၼ်ၵၼ်တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တႆးလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းဝူၼ့်သေ လူလွမ်တူၺ်းထိုင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး သေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းတဢၢင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းလႆႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ဝၢႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း 1027ယဝ့် ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း လူမ်ႇယိုဝ်းတပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၵဵၵ့်လၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း။

- Subscription -

တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃး သိုၵ်းတဢၢင်း သႂ်ႇႁႅင်းပိုတ်းယိုဝ်း တပ့်ပၢင်သဝ်းယႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ တီႈသၶၢၼ်းတိတ့်ၵူင်း၊ ၊ သွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19 /12/2023 ၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇတၼ်းတႅၵ်ႇသေ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်း သၶၢၼ်းတိတ့် ၵူင်းၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၼၼ့် ပူၵ်းတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တဢၢင်း ၵၢင်ဝဵင်း ၊ သိုၵ်းၶဝ် ႁွၼ်ႈထဝ်ႇၵႂႃႇမႃးၼႂ်းဝဵင်းၵူႈၵိဝ်ႇၵူႈတၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈ ႁၼ်ယဝ်ႉပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့သေ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ့်ၶမ်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ပေႃးဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႄ့ မၼ်းပဵၼ်ၸိူင့်ႁိုဝ်ၼႆ ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ့်မႃး ဝဵင်းၼမ့်ၶမ်းၵေႃႈ တိုၼ်းပဵၼ်ၶွင်တႆးမႃးၼႆသေတႃႉ ယူႇလူၺ်ႈၵၼ်တင်းတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃးၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်။ ၵူၺ်း ၵႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆ့ ပဵၼ်သိုၵ်းပဵၼ်သိူဝ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢၼ်တၢင်ႇၶိူဝ်းယိုဝ်းၵၼ်။ ပေႃးဝႃႈဢဝ်ၶႃႈၶဝ်ႁၼ်ထိုင် ဢၼ်သိုၵ်းပလွင်ႈၶဝ် ႁဵတ်းၵႂႃႇယၢမ်းၼႆႉၼႆႉ ၶဝ်ၼေဝႃႈ ပဵၼ်ၶဝ်မူတ်းမူတ်း ၊ တိုၵ်းၵၼ်ၵႂႃႇၵေႃႈယၢမ်းၼႆႉ ၵၢၼ်မၼ်းပႆႇပႃႈယဝ့်တူဝ်ႈလႄႈ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၼႆ။”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇမူတ်း၊ ယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း။ သိုၵ်းတဢၢင်းသမ်ႉ တဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈပဵၼ်ၶိုၼ်းၵူႈမိူဝ်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈယူႇသဝ်းႁိူၼ်းယေး ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းၼႆ့ တၢမ်ႇမၼ်းၺႃးႁႅင်း ၊ ယဝ့်ၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈမႃးၵေႃႈ တီႈယူႇတီႈၵိၼ်မၼ်းလႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ ၾႆးၾႃ့ဢမ်ႇမီး ၼမ့်ဢမ်ႇၵုမ်ႇ ၵူႈလွင်ႈၼေႃႈ။ လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယႅမ့် မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ် ဢၼ်ယၢမ်ႈယူႇၵိၼ်မႃး။ ပေႃးဢဝ်သၢႆတၢင်းၼိူဝ်တႄ့ ပႆႇၸၢင်ႈမိူဝ်း။ မၢင်တီႈ တိုၵ့်ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆ့။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႆႇပႃႈထွႆထွၼ် တိုၵ်ႉမီးယူႇတၢင်းမၢၼ်ႈတၢတ်ႇ တၢင်းလွႆၸဝ်ႈ ဢၼ်ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ20 လၵ်းၼႆႉၵူၺ်း”- ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။

သိုၵ်းတဢၢင်း ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း သၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ့်ၶမ်း ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆ့ သွင်ၾၢႆႇ ၸႂ့်ၶိူင်ႈၵွင်ႈယႂ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ၸႂ့်ၶိူင်ႈတရူင်းပွႆႇမၢၵ်ႇ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၵေႃႈ ၸႂ့်ပႃးၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 400 ၵမ်း(ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုလ်း TNLA) ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းတိုၵ်းပႃးထႅင်ႈ ၼပ့်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵမ်း။ တိူဝ့်မႅၼ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ဝတ့်ဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ လူ့ၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 200 ၊ လိူဝ်ၼၼ့် သၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈၵေႃႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႄႈ လူ့တၢႆၸွမ်းထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး မိုၼ်ႇပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းတဢၢင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းလႆႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းယဝ်ႉ 2 ဝၼ်း ၸိူဝ်းၶဝ်ဢဝ်ၸၢၵ်ႈမႃး ထုၺ်ထႆယႃႉပႅတ်ႈသဝ်ႁိၼ်ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ဢႃႇၸႃႇၼီႇ ဢၼ်မီးၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ဢၼ်ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်လွၵ်ႇငိုတ်ႈၸႂ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ – ၵူဝ်သိုၵ်းၶဝ်သိုပ်ႇယႃႉၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းဝဵင်းၵႂႃႇဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။

လၵ်းသဝ်ႁိၼ်ၽူႈႁတ်းငၢၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းမီးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃတီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇ သင်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလူင်။ ယိူင်းဢၢၼ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီသမ်ႉဝႃႈ တေၽဵဝ်ႈ ၸုမ်းလွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်တၢင်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ၊ တေၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ၼႆၵူၺ်းၼႃႇ။ ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉလၢႆးႁဵတ်းၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးယိုတ်းဝဵင်းသေဢမ်ႇၵႃး ဢမ်ႇတူၺ်းၼႃႈၵူၼ်းမိူင်းသေ သမ်ႉမႃးယႃႉၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းဝဵင်းပႃးၼႆ မၼ်းပဵၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈဢမ်ႇလီ။ ဢမ်ႇပႆႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ယႃႉ ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းဝဵင်းၸိူင်ႉၼႆတိၵ်းတိၵ်း ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆ့သေ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တေဢမ်ႇလႆႈထူပ်း တၢမ်ႇသိုၵ်းသိူဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်တီႈယူႇလိၼ်မိူင်းတႆးတေဢမ်ႇလႆႈလူႉသုမ်းယွၼ်ႉပိူၼ်ႈၼႆႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈၼမ်းတႆး ထုၵ်ႇလီလႅၵ်ႈလၢႆႈပၢႆးဝူၼ့် တူၺ်းတႃႇၶၢဝ်းၵႆသေ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈၼမ့်ၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ ။

ဢၼ်ပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆ့ၼႆ့ မၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇၵေႃႈ ၼမ်ၼႃႇယဝ့် တွၼ်ႈသွၼ်ၵေႃႈ ၼမ်ၼႃႇယဝ့်။ တႆးႁဝ်း ၵူၼ်းလူင်တႆးႁဝ်း မုၵ့်ၸုမ်းတႆးႁဝ်း ၵူႈၸုမ်း တေဢဝ်တွၼ်ႈသွၼ်ၼႆ တိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းႁႃႉ။ မိူၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈတႆးႁဝ်းလၢတ်ႈမႃးၵူႈပွၵ်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇၽွမ့်ၵၼ်ၼႆ့ မၼ်းၵူၺ်း မီးၵူၼ်းတၢင်းၼိူဝ်မၼ်းမွၵ်ႈ 100 -150 ။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢမ်ႇၽွမ့်ၵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆ့ လႆႈတုၵ့်ၶ လႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ့်ပိူၼ်ႈမႃးၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မႃးယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းၼႆ့မိူဝ်းၼႃႈၵူၼ်းလူင်တႆးႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႃသဵၼ်ႈတၢင်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈသေ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ။ ႁႂ်ႈဝူၼ့်လီလီ ဝူၼ့်ယၢဝ်းယၢဝ်း ယႃႇပေတူၺ်းပွတ်း။ ယႃႇပေတူၺ်းသုၼ်ႇၸုမ်းၵဝ်ၸုမ်းမႂ်း ယႃႇပေတူၺ်း ၼႃႈတီႈၵဝ်ၼႃႈတီႈမႂ်းလၢႆလၢႆၼေႃႈ။

ဝၼ်းတီႈ 7-8-9 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇ ႁဵတ်းၶဵဝ်ယူႇၵႄႈသေ ႁွင့်ဢဝ် ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ3ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းရၶၢႆႇ AA လႄႈတင်း ႁူဝ်ၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁူပ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်တီႈမိူင်းၶႄႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းလႆႈ ဝဵင်းၼမ့်ၶမ်း တင်း ဝဵင်းၼမ့်သၼ်ႇ။


ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈတႄ့လၢတ်ႈဝႃႈ သဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇတၼ်းမေႃးႁႅင်းသေ ယိုတ်းလႆႈတပ့်ပၢင်သဝ်းယႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆ့ ၼႂ်းၵႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ3ၸုမ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႅပ်ႈမီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်သေလွင်ႈလွင်ႈယူႇ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဝၢႆးလင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းတပ်ႉသၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၶဝ်လူင်းမႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၼမ်ႉၶမ်း မူႇၸေႊယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း