Monday, May 20, 2024

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်ႉၸုမ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ တေၸတ်းတီႈမိူင်းၽူင်း

Must read

ၼႂ်းႁူဝ်ပီ 2024 ၼႆႉ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်ႉၸုမ်ႉ တေၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ လႄႈ တေၸတ်းပၢင်တြႃး တႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/1/2024 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 6/1/2023 တေၸတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃးသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃႇၼသင်ဝရ ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း တီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈသီၻွၼ်ႊရိူင်ႊ မိူင်းၽူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးၺႃၼသီႇရိ  လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ လုမ်းလႃးတူၺ်းလူ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶပ်ႉမၢႆပၢင်ပွႆးပီၼႆႉၵေႃႈ မိူၼ်ၵူႈပီ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢမ်ႇပေႃးပိူင်ႈၵၼ်ၵႃႈႁိုဝ် ။ ၵူႈပီၵေႃႈ ဝၼ်းထီႉ 1 ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 4 ၶူးဝႃးပေႃႈ ဢွၵ်ႇႁေႃးတြႃးပၼ်ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၵႆၶဝ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် တေဢွၵ်ႇႁေႃး 3 ပွၵ်ႈ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းၵိူတ်ႇမၼ်း ဝၼ်းထီႉ 5 ၼၼ်ႉတႄႉ ၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း တေႃႇ 2 မူင်းၼၼ်ႉ တေမီးပၢင်သွၼ်းၼမ်ႉပၼ်ၶူးဝႃးပေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈတီႈယူႇတီႈၼွၼ်း ၶႅၵ်ႇတီႈၸမ်တီႈၵႆတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၶေႃၶေႃလႄႈ ၽႂ်ထိုင်ဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ လိူၵ်ႈယူႇသဝ်းလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၊ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးၺႃၼသီႇရိ ၽူႈလုမ်းလႃးၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တီႈယူႇတီႈၼွၼ်းတႄႉ ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၵႆၶဝ် ပေႃးဝႃႈ မႃးထိုင် တီႈပွႆးယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ သၢင်ႇထုၵ်ႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ လိူၵ်ႈၼွၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၼၼ်ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင်ဝႆႉပၼ်။ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ် တေမီးၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ်မႃး ၸႃႇၵလူႇတၢၼ်းပၼ်ယူႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်ႉၸုမ်ႉ တေဢွၵ်ႇႁေႃးတြႃးပၼ် ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 3 ပွၵ်ႈ ဢွင်ႈတီႈႁေႃးတြႃးၼႆႉ ပဵၼ်တီႈ ၼႂ်းသူၼ်မွၵ်ႇ လႄႈ ဝိႁၢရ်ၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ်။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5 ၼၼ်ႉ 4 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ဝႆႈၽြႃးတီႈၼိူဝ်ၽရႃႉထၢတ်ႈသီၻွၼ်ႊရိူင်ႊယဝ်ႉ လူင်းမႃးတၢင်ႇသွမ်း ၼႂ်းသူၼ်မွၵ်ႇ ၊ ထိုင်မႃး 9 မူင်းၸဝ်ႉ တေသိုပ်ႇၸႃႇတႃႇ ၶူးဝႃးပေႃႈ တီႈဝိႁၢရ်ၽြႃးဢိၼ်းသၢၼ်။ ထိုင်မႃးဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ႁွင်ႉပၢင်းၶူးဝႃးပေႃႈ သွၼ်းၼမ်ႉတီႈၼႂ်းသူၼ်မွၵ်ႇ ။

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉပီၼႆႉ ႁၢမ်ႈဝႆႉဝႃႈ မူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ် ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵႃႉ တၢင်းၶၢႆသင် မႃးၶၢႆၼႂ်းပၢင်ပွႆး ။ တေၶႂၢင်ႉပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃးၸႃႇၵလူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။ ဢွင်ႈတီႈ ဝၢင်းၶၢႆၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆတႄႉ တေၸတ်းဝႆႉပၼ် တီႈၼႂ်းဝၢင်းပုတ်ႉထၵႃႇယႃႇ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလွၼ်းၸႆး လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ၸႃတိတီႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ဝၢၼ်ႈမႄႈၶမ်းၼွင်မူဝ် ဢိူင်ႇမႄႈၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး။ ပဵၼ်လုၵ်ႈပေႃႈသႅင်လႃႈလႄႈ မႄႈၶမ်းလႃႈ။ ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈ 4 ပီ ထိုင် 10 ပီၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းထႆး။ ထိုင်မႃးဢႃယု 11 ပီ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇ၊ ဢႃယု 12 ပီ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဢိူင်ႇမိူင်းၽူင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸင်ႇၵႂႃႇယိုၼ်ႈမွၵ်ႇ ယေႃးၸဝ်ႈ မႃးပူၵ်းပွင် သႃသၼႃတီႈဝတ်ႉၽရႃႉထၢတ်ႈသီၻွၼ်ႊရိူင်ႊ (သီရိတွၼ်းႁိူင်း) ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

ၶူးဝႃးၸဝ်ႈၼႆႉ တိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းမၼ်ႈၽဵၼ်း ၊ ၽႃႇဝၼႃႇမဵတ်ႉတႃႇ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးဢၼ်ယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ်ဝႆႈသႃၸဝ်ႈၵေႃႈမီးပတ်းပိုၼ်ႉၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း