Monday, May 20, 2024

ငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပွင် လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈပုၼ်ႈၶိူဝ်းလဵဝ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵွၺ်း  ဢမ်ႇမီးတၢင်းတေထိုင်လႆႈတႃႈယိူင်း ၵၢၼ်မိူင်းလီငၢမ်း

Must read

ၽႅၼ်တိုၵ်း သၢဝ်းၸဵတ်းဝၼ်းသိပ်းလိူၼ် ( operation 1027) ဢၼ်ၶိုင်ပွင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီသေ လူင်းတိုၵ်းလႆႈမႃး လိူၼ်ပၢႆၽၢၵ်ႇယဝ်ႉၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈမိူင်းၶေႇ မိပ်ႇဢီးၶဵင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၶႅင်သေ ၵႃႈလႆႈယွမ်းဢုပ်ႇၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇႁႃလၢႆးၵိုတ်းတိုၵ်းၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

 မိူင်းၶေႇၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈမၼ်းၸုၵ်းၼိူဝ်ပိူင် ဢၼ်ဝႃႈ ပၼ် ႁႃၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၽႂ်လႂ်တေဢမ်ႇလႆႈ ၶဝ်ႈၵႅဝ်ၸွမ်း၊ ပိူင်လူင်တႄႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၸုမ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ပႃးၸဵမ်ဢမႄရိၵၼ်ႇ ၶဝ်ႈၵႅဝ်သႄႇသူၼ်း ယုင်ႈယၢင်ႈၸွမ်း။ တၢမ်တူဝ်မၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်မိူင်းယူႇၵႂ်ႈ ၵိၼ်ၸမ် လႄႈ မိူင်းပီႈဢွၵ်ႇၼွင်ႉပဵၼ်ၼႆႈၵွၺ်း တေယူႇမိူၼ်ၵူၼ်းၵၢင်သေ ၵေႈလိတ်ႈလူလွမ်ၸွႆႈၵႂႃႇ ၼႆလႄႈ ၸင်ႇတၵ်းႁွင်ႉဢဝ် three brotherhoods ၸုမ်းဢူၺ်းလီသၢမ်ၸုမ်းသေ တဵင်ၵႂၢမ်းႁႂ်ႈႁႃလၢႆးၵိုတ်းတိုၵ်းယဝ်ႉ။

- Subscription -

 ပိၵ်ႉသမ်ႉ လၢတ်ႈလႆႈၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ ၽၢႆႇၸၵၸ ၼႆႉ ဢမ်ႇၵွၼ်းၵုမ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇသိုပ်ႇႁေႉႁၢမ်ႈလႆႈ ၼႃႈသိုၵ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇယွၼ်းပိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ ၶဝ်ႈႁႃၵိုတ်းတိုၵ်းဢွၼ်တၢင်း ၼႆသေတႃႉ၊ ၽၢႆႇ မိူင်းၶေႇၵေႃႈ ယိၼ်းမႆႈၸႂ်ပိူဝ်ႈတႃႇ ၽွၼ်းပၢင်ႈသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းၵွႆး ဢမ်ႇၵႃး ၾၢင်ႉႁူႉထိုင်ပႃး တႃႇႁေႉႁၢမ်ႈ ယၢင်ႈတိၼ်ၽူႈၶတ်းၶၢၼ်ႉဢေႃးၸႃႇမၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ပႃးၸဵမ်ဢမႄရိၵၼ်ႇၼၼ်ႉသေလႄႈ ၸင်ႇၼႅတ်ႈၶိုင် ႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် ၶၢဝ်ႉၶၢဝ်ႉတႄႉ မီးယူႇ 4 ႁူဝ်ၶေႃႈလူင်၊ 1) ၶိုၼ်းသိုပ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ လွင်ႈပိူင်ႇငမ်း ဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇပွင် လႄႈ ၶွပ်ႇလႅၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းသေ တေႁူမ်ႈၵႅတ်ႇၶေ လွင်ႈၼိမ်တဵင်ႈ လႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပွတ်းႁွင်ႇ။

2) ၸူဝ်ႈ တိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉ မီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တၢၼ်ႇလႂ်ၵေႃႈ တေလႆႈၵေႈၶႆၵၼ်ၵႂႃႇ ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်၊

3) တေၸဵဝ်းယိုၼ်ယၼ် လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်သေ ထိင်းသိမ်းလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်တဵင်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊

4) ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်သႅၼ်ပဵၼ်သႅၼ်မီးၼႆႈ ၽၢႆႇလႂ်ၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၵိတ်ႇၶႂၢင်ယႃႉၵဝ်း ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တႂ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးထႅင်ႈႁူဝ်ၶေႃႈဢွၼ်ႇ ႁူၵ်းၶေႃႈ၊ ဢၼ်ပႃးၸဵမ် ၶေႃႈမုၼ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ – တေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းလိူၼ်တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ၊ တေၵႆႈလႅၵ်ႈ ၽူႈယွမ်းသိုၵ်းႁၢႆးသိုၵ်း ၼႂ်းဝႆးဝႆး၊ တေၵႅတ်ႇၶေ လူလွမ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မီးၼႂ်းတူင်ႇပၢင်တိုၵ်း တေလွတ်ႈၽေး၊ တေၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ လိူင်ႈလၢဝ်းမၢပ်ႇမိူၵ်ႈၸွမ်းသၢႆၼႅင်ႈ လႄႈ တီႉၺွပ်းၸိူဝ်းႁူဝ်ၼႃႈဢၼ်ယိပ်းၸိူၵ်ႈၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႈယဝ်ႉ။

ပိူင်ယႂ်ႇတႄႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇလၢႆးတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းသေ တေၸတ်းပွင်ၶိုင်သၢင်ႈၵႂႃႇ၊ ၽၢႆႇဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉသမ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈတိုၵ်း လၢဝ်ႇၵၢႆး ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ပူၵ်းပွင် တႃႈၼမ်ႉ လႄႈ သၢႆသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၵူးၵုၼ်ႇသိၼ် ဢၼ်မီးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ – မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးတူၺ်းၸွမ်း ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၽၢႆႇၼိူဝ်ၼႆႈၸိုင် ၽၢႆႇဢူၺ်းလီသၢမ်ပီႈၼွင်ႉၶဝ် တေလႆႈသုၼ်ႇဢၼ်ဝႃႈ တိုၵ်းၽႅဝ်တီႈလႂ် ၵိုတ်းဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းၵၼ်တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၼႆ တီႈဢၼ်သိုၵ်းၶဝ် ၽႅဝ်ထိုင်ဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈၶဝ်တိုၵ်းလႆႈလႄႈ တေယိုၼ်ယၼ်ပဵၼ်ၼႃႈတီႈၶဝ်ယဝ်ႉႁႃႉၼႆ တေမီးမႃးၶေႃႈထၢမ်လူင် ယူႇယဝ်ႉ။

ၵွမ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူဝ်လႆႈပွႆႇပႅတ်ႈ ဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ တေၽိတ်ႇၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆး  ၽၢတ်ႇယၢတ်ႇယွၵ်းယွႆၵႂႃႇၼႆႉ ၸွင်ႇထုၵ်ႇလွင်ႈၸွမ်း လၢႆးၵၢၼ်တဵင်ႈထမ်းႁႃႉၼႆ မီးမႃးၶေႃႈထၢမ်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၶဝ်ၼႆႉ တေတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈတေႉယူႇႁႃႉၼႆ ပႆႇၸၢင်ႈဝႃႈၼႄႉၼွၼ်းတၢႆတူဝ်သႄႈ။

ဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ ယင်းပႆႇတဵမ် 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၽၢႆႇသၢမ်ပီႈၼွင်ႉ ပေႃးဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေသိုပ်ႇတိုၵ်းတေႃႇပေႃႈထိုင် တီႈယိူင်း ဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ဝႃႈၼႆၶိုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးတူၺ်းၽၢႆႇၸုမ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉMNNDAၼႆ ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်မီးမႃးတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၶေးတေၸၢင်ႈယွမ်းၵိုတ်းယူႇ၊ လွင်ႈလုႁၢႆတၢႆသုမ်းၾၢႆႇမၼ်းၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်လႄႈ သမ်ႉလူဝ်ႇလႆႈ ပူၶိုၼ်းတပ်ႉမၼ်းၵေႃႈပႃးယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ AA လႄႈ TNLA တႄႉ လႅပ်ႈတေပႆႇၸၢင်ႈယွမ်းၵိုတ်း။ AA ၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈၸၼ်ႁႅင်းၾႆးပၼ် ငဝ်ႈတပ်ႉမၼ်း တီႈတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇ၊ TNLA သမ်ႉ ၾၼ်ႁၼ်မၼ်း ဢၼ်ၶႂ်ႈတင်ႈၸေႈမိူင်းႁင်းၶေႃၼၼ်ႉ ပႆႇထိုင်တီႈမၼ်ႈၸႂ်လႆႈၵွၼ်ႇ။ ဢမ်ႇလၢႆးၼိုင်ႈၵေႃႈလၢႆးၼိုင်ႈ ၶႃသွင်ၸုမ်းတႄႉ တိုၼ်းတေၶိုင်တိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူင်းၶႄႇလူင် ဢၼ်ဝႃႈမီးဢေႃးၸႃႇသုမ်ႇငုမ်းလႆႈၼိူဝ် FPNCC ၸဵမ်တင်း ၸၵၸ ၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵုမ်းၵမ်လႆႈတဵမ်တီႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၽွၼ်းပၢင်ႈၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်မိူင်းမၼ်းသေ ၵႃႈလႆႈလပ်းႁူလပ်းတႃပၼ်ၾၢႆႇၼၼ်ႉၾၢႆႇၼႆႉၵေႃႈ မီးယူႇတေႉလႄႈ ထႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင်မၼ်းတႄႉ ႁူႉတေႁဵတ်းႁူၼူၵ်ႇတႃမွတ်ႇၵႂႃႇၵွၺ်းယဝ်ႉ။

ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၼင်ႇၼႆ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ TNLAၼႆႉ မီးႁႅင်းတိုၵ်းလႄႈ ၶႂ်ႈသိုပ်ႇတိုၵ်းယူႇတႄႉၵေႃႈ ပွင်ပဵၼ်လႆႈယူႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈလႆႈၼႃႈလီဝႆႉ တီႈၸိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယူႇ တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၢင်ႇတီႈၼၼ့်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇတေတိုၵ်းႁႂ်ႈပေႃးၵုမ်းၵမ်လႆႈၼႃႈတီႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ လူဝ်ႇလႆႈလွင်ႈၵမ်ႉယၼ် ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းၵွၼ်ႇ။

ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်း လူဝ်ႇလႆႈလွင်ႈၵမ်ႉယၼ် ဢိၵ်ႇပႃး လွင်ႈၵမ်ႇၸွႆႈ ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵွၼ်ႇ။ ယဝ်ႉသမ်ႉလူဝ်ႇလႆႈလွင်ႈပၼ်ႁႅင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၸုမ်းၸၢဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵွၼ်ႇ။ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၸွမ်းၵၼ်မႃး ၸိူင်ႉၼင်ႇ တႆး၊ ၶၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႆႉမၢင်ပႅတ်ႈၼင်ႇၽူႈၶဵၼ်သေ တေၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပွင် လွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈပုၼ်ႈၶိူဝ်းလဵဝ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵွၺ်း ပေႃးဝႃႈၼႆတႄႉ ဢမ်ႇမီးတၢင်းတေထိုင်လႆႈတႃႈယိူင်း ၵၢၼ်မိူင်းလီငၢမ်းသႄႈ။

 ၵူၺ်းၼၼ်သေတႃႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတႆးတႄႉ မိူဝ်ႈဝႃးဢမ်ႇႁဵတ်းဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉၸင်ႇပဵၼ်ၼႆ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းထႃႈ မိူဝ်းၼႃႈၶႅၼ်းတေယၢပ်ႇလိူဝ်ယၢပ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၵုမ်ႇတေၼႄးဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးဢီးသူင်ႇၼႆတိၵ်းတိၵ်းတႄႉၸိုင် မိူင်းၸၢင်ႈႁၢႆ ၶိူဝ်းၸၢင်ႈတၢႆၵႂႃႇၵွၼ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းပၢႆးၼေမွၵ်ႈၼႆႈသေ တေၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းယဝ်ႉဢေႃႈ။

ႁိုၼ်းၵႃယၢင်း

16/12/2023

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း