Thursday, June 20, 2024

ဢဝ်ၸႂ်ႁၵ်ႉသိူဝ်ႇတၢင်း မဵတ်ႉတႃႇဝၢင်းၶႅပ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းၵူႈႁၵ်ႉၸၢႆး

Must read

ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမူၼ်းပဵၼ်ႁၢင်ႈ ပေႃးထိုင်လူင်ႇႁူဝ်ၸႂ် ၵီႈယမ်းမီးတၢင်းႁၵ်ႉမႃးၸိုင် ၸဵမ်ယိင်းၸဵမ်ၸၢႆး ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တိုၼ်းၶႂ်ႈသွတ်ႇၵွင်ႉၶႅၼ်မိုဝ်းၵေႃႉႁၵ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၶႂ်ႈႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ႉမိင်ႈၵိၼ်ၶႅၵ်ႇႁဵတ်းပၢင်မင်ႇၵလႃႇ တႃႇယူႇႁူမ်ႈႁိူၼ်းႁၵ်ႉလဵဝ်ၵၼ်  ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။

ဢဝ်ၸႂ်ႁၵ်ႉသိူဝ်ႇတၢင်း မဵတ်ႇတႃႇဝၢင်းၶႅပ်ႇၶၢင်ႈ

ပေႃးဝႃႈ ပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇသွၼ်ႉမိင်ႈၼႆၸိုင် ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈတိုၼ်းတေလႅၼ်ႈႁၼ်ၼႂ်းတႃ  – ယိင်းလႄႈၸၢႆး ယုမ်ႉယၢႆႈၵွင်ႉၶႅၼ် ႁႅၼ်ၼႃႈၸူမ်းသိူဝ်း ၼႂ်းၵႄႈၶႅၵ်ႇတင်းၼမ် ၼႆယူႇ။ သၽႃႇဝ ၵေႃႈတိုၼ်းပဵၼ်ၼႆမႃးၸဵမ်လႂ်လႄႈ ႁပ်ႉႁူႉႁၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇၽိတ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးသေ ၾိင်ႈမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉလၢမ်းၽႄႈၸူးၵၼ်လႄႈ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၸၢႆးလႄႈယိင်းၵူၺ်း – ဢဝ်ၸႂ်ႁၵ်ႉသိူဝ်ႇတၢင်း မဵတ်ႉတႃႇဝၢင်းၶႅပ်ႇသေ ၸၢႆးတေႃႇၸၢႆး ၊ ယိင်းတေႃႇယိင်းၵေႃႈ ၵူပ်ႉၵူႈၵိၼ်ၶႅၵ်ႇတႅင်ႇငၢၼ်းသွၼ်ႉမိင်ႈၵၼ်မႃးၵေႃႈ ပဵၼ်မႃး မီးမႃး    ။

- Subscription -

ၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉၵေႃႈ ၶလိပ်ႉငဝ်းတူင်ႉ ၸၢႆးတႆး 2 ၵေႃႉ ၼုင်ႈၶူဝ်းတႆးမိူၼ်ၵၼ်သေ ယုမ်ႉယမ်းႁၢင်ႈလီ သွတ်ႇၵွင်ႉၶႅၼ်ၵၼ်ၸတ်းပၢင်မင်ႇၵလႃႇသွၼ်ႉမိင်ႈၵူပ်ႉၵူႈၵၼ်  ၼၼ်ႉ လၢမ်းၽႄႈ ၼိူဝ်သူဝ်ႊသျႄႊမႃး။  LGBTQ+ သွင်ၸၢႆးၵူႈႁၵ်ႉၵၼ်ၼႆႉ မီးၸႂ်ႁတ်းႁၢၼ် ၼႄသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်တၢင်းႁၵ်ႉ ဢၼ်မီးၼိူဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉမႃးၸႅင်ႈလႅင်း တေႃႇၼႃႈပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇတင်းလၢႆ   တီႈဝဵင်းလူင်ၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၸိုဝ်ႈၶႃသွင်ၵေႃႉႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးလႅင်းလႄႈၸၢႆးဢဵၵ်ႇ။

 “ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်တင်းပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းယူႇၶႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉ ၸွင်ႇတေၽွမ်ႉဢမ်ႇၽွမ်ႉၼၼ်ႉၼႃႇ။ ပေႃႈမႄႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇဝႃႈသင်ၶႃႈလူင် ပေႃးႁၵ်ႉၵၼ်ၵေႃႈတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်းၵၼ်သေယူႇၸွမ်းၵၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်သင်ၼႆ” ၸၢႆးလႅင်းလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

LGBTQ+  ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ-   (Lesbian)ယိင်းႁၵ်ႉယိင်း  ၊ (Gay)ၸၢႆးႁၵ်ႉၸၢႆး  ၊(Bisexual) ႁၵ်ႉ/သူၼ်ၸႂ် တင်းယိင်းတင်းၸၢႆး ၊(Transgender)  ၸၢႆးၽႃႇတတ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ယိင်း ဢမ်ႇၼၼ် ယိင်းၽႃႇတတ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ၸၢႆး လႄႈ သႅၼ်းပၢၼ် (Question)  ၵူၼ်းၸိူဝ်းပႆႇမၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယွမ်းႁပ်ႉပဵၼ် ၸၢႆး ႁိုဝ် ယိင်း –  ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ပႆႇဝႃႈ ယိင်းတေႃႇယိင်း ၸၢႆးတေႃႇၸၢႆး ၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်းယူႇၸွမ်းၵၼ်လႃႈ –  ပဵၼ် LGBTQ   ၼႆၵူၺ်းၵေႃႈ ယင်းပႆႇယွမ်းႁပ်ႉၵၼ် တင်းတိုၵ်ႉမီးၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၢႆးလႅင်းလႄႈ ၸၢႆးဢႅၵ်းၶဝ်တႄႉ  ဢဝ်တၢင်းႁၵ်ႉပဵၼ်ႁႅင်း ၸိုၼ်ႇတႅင်းလုၵ်ႉၶိုၼ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၶႅၵ်ႇၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းသႄႉသွမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉႁႂ်ႈလႆႈ – လႆႈဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်လီယုၵ်ႉယွင်ႈလွင်ႈတၢင်းၶတ်းၸႂ်ၶႃတင်းသွင်။

 “တီႈဢွၼ်ႊလၢႆႊတႄႉ ပိူၼ်ႈမႃးပၼ်ၶွမ်ႊမႅၼ်ႉတၢင်းႁၼ်ထိုင်ႁၼ်ယူႇဢေႃႈ။ ပေႃး 100 ၶေႃႈၼႆ မွၵ်ႈ 80 ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်လႃႇ လႄႈဢၼ်ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းၶႃႈဢေႃႈ။ တေလႆႈထူပ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႁူႉဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸႂ်ဝႆႉဢေႃႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇပဵၼ်သင်ၶႃႈၵူၼ်းႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈၸႂ်သိူဝ်းၵူၺ်းၶႃႈလူးၼေႃႈ။ ၶဝ်ၶႂ်ႈလႃႇၵေႃႈတိူင်းၶဝ်သေ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ယဝ်ႉၶႃႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ” ၸၢႆးဢဵၵ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈ လွင်ႈယွမ်းႁပ်ႉဢၼ်ပူႇပၼ်မႃးယႃႈပၼ်ဝႆႉသေ ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ  ထိုင်ပၢၼ်ယၢမ်းၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇဝႃႇလဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈသၢမ်ပၢၼ်ၸဵတ်းသႅၼ်း ယင်းတိုၵ်ႉယိပ်းတိုဝ်းဝႆႉဝႃႈ   ပၢင်ၵူပ်ႉၵူႈၵိၼ်ၶႅၵ်ႇႁူမ်ႈပဵၼ်ႁိူၼ်းလဵဝ်ၼႆႉ တၵ်းလႆႈပဵၼ် ယိင်းလႄႈၸၢႆးၵူၺ်း – ၼႆယူႇ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးၼိုင်ႈၸၢတ်ႈၼိုင်ႈပၢၼ် တႃႇယူႇလွတ်ႈလႅဝ်းႁတ်းႁၢၼ် ၼင်ႇပၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉ – တွၼ်ႈတႃႇLGBTQ ၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇယဵၼ်းၶၢၼ်ၸႂ်တႄႉတႄႉ။  

“မိူဝ်ႈၵေႃႉလဵၵ်ႉတႄႉ လႆႈတူၺ်းၼႃႈတႃ ပေႃႈမႄႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈသေလႄႈ ၵႃႈလႆႈတူၺ်းသေယူႇသဝ်းၵႂႃႇႁႂ်ႈမိူၼ်ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းယူႇယၢပ်ႇၼႃႇၶႃႈလူင်။ဢမ်ႇမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်။ ၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ၵေႃႈလႆႈၾၢင်ႉဝႆႉယူႇတႃႇသေႇဢေႃႈ။ ၸဵမ်ၵၢၼ်လၢတ်ႈၵၢၼ်ၸႃ ၵေႃႈလႆႈၾၢင်ႉဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလႄႈ ၵေး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၼႆႉ ၸဵမ်ၼမ်ႉသဵင်လႄႈလၢႆးလၢတ်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႃႈလူးၼေႃ။  ” – ၸၢႆးလႅင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးလႅင်းၼႆၵေႃႈ မိူဝ်ႈထိုင်ၶၢဝ်းမွၵ်ႇၶၢဝ်းမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ – ဢိင်ၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈသူၼ်းဢီးႁႂ်ႈမီးၼႃႈႁိူၼ်းၼႆသေ ဢမ်ႇၽွင်းလိူဝ်လႆႈလႄႈ ယင်းလႆႈတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၵိုၵ်း ယိင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈတၢင်းယၢမ်ႈ ပီႇၸ ပိုၼ်ႉထၢၼ်တူၼ်ႈၸႂ်ဢၼ်တႄႉမၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆးႁၵ်ႉၸၢႆး လႄႈ ၼႃႈႁိူၼ်းဢွၼ်ႇမၼ်းၸၢႆးၵေႃႈဢမ်ႇမီးတၢင်းမူၼ်ႈသိူဝ်း။

ဢဝ်ၸႂ်ႁၵ်ႉသိူဝ်ႇတၢင်း မဵတ်ႇတႃႇဝၢင်းၶႅပ်ႇၶၢင်ႈ ၸၢႆးလႅင်းလႄႈၸၢႆးဢဵၵ်ႇ ၵူႈႁၵ်ႉၸၢႆးၵူႈႁႅၵ်ႈ

ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႉ ဢမ်ႇၽွင်းလိူဝ်လႆႈလွင်ႈပဵၼ်ပုထုၸဵၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၸၢတ်ႈပၢၼ် ၼႃႈႁိူၼ်းဢွၼ်ႇမၼ်းၸၢႆးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီၼႆႉ  မီးမႃးလုၵ်ႈယိင်းဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၶႃသွင်ပူႇဢွၵ်ႇ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ ၽႄတၢင်းၵၼ်လူၺ်ႈၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် – သိုပ်ႇပႆသဵၼ်ႈတၢင်းၽႂ် သဵၼ်ႈတၢင်းမၼ်း- ၼႆ ၸၢႆးလႅင်း မွၵ်ႇၶႆႊၼႄ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

“ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်သေလႄႈလႆႈတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်းၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေတႃႉ  ၸႂ်ႁဝ်းသမ်ႉပဵၼ်ၸႂ်ႁၵ်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၶႃႈလူး။ ၶႃႈၵေႃႈလႆႈလၢတ်ႈၼေတႆးၵေႃႉၶႃႈယူႇ။ၽွင်းၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈပႆႇယွမ်းႁပ်ႉၵႃႈႁိုဝ်လူး လွင်ႈၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈပႆႇႁူပ်ႉၼမ်ႉယၢတ်ႇဢၼ်တႄႉမၼ်း ၶႃႈယူဝ်ႉၼေႃႈ။ ပေႃႈမႄႈႁဝ်းၸႂ်ႉတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းလႄႈၶႃႈၵေႃႈလႆႈတႄႇၵႂႃႇၵူၺ်း။ ပိူၼ်ႈလႆႈတူဝ်ႁဝ်းၵူၺ်းပိူၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႁဝ်း။ ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးတၢင်းသိူဝ်း ပိူၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇမီးတၢင်းသိူဝ်း ။ ႁဝ်းၵျိူၵ်ႈၵူၼ်းၸၢႆးၵူၺ်းလႄႈ ႁဝ်းၵေႃႈၵႃႈလႆႈၽၢတ်ႇပိူၼ်ႈမႃးဢေႃႈ” ၸၢႆးလႅင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လုၵ်ႈယိင်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉလႆႈၶႃတင်းသွင် ပူၵ်းပွင်ပဵၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ယူႇမူၼ်ႊသိူဝ်းၵျေႃႇလူၺ်ႈၵၼ်လႄႈ ဢမ်ႇပႅၵ်ႇဢမ်ႇပိူင်ႈ-  မိူၼ်ၵၼ်တင်း တၢင်ႇၵူႈတၢင်ႇၵေႃႉ ဢၼ်မီးၼႃႈႁိူၼ်း ႁူမ်ႈတုၵ်ႉႁူမ်ႈသိူဝ်း ယူႇၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသေတႃႉ  ၸၢႆးလႅင်းလႄႈၸၢႆးဢႅၵ်း  လွမ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ၵူဝ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းႁိမ်းႁွမ်း  သႄႉသွမ်း လုၵ်ႈယိင်းဢွၼ်ႇၶဝ် ၊ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉယႂ်ႇလူင် တႃႇမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းမူၼ်းဢွၼ်ႇၶဝ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈယိင်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉၵေႃႈ မႆႈၸႂ်ပၼ်ယူႇဢေႃႈ ။ ၸဵမ်တလဵဝ်ၵေႃႈလႆႈသပ်းလႅင်းၼေပၼ် လၢတ်ႈၼေပၼ်မၼ်းႁႂ်ႈမၼ်းႁူႉလႄႈယွမ်းႁပ်ႉလႆႈလွင်ႈ LGBT ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ လုၵ်ႈယိင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉႁဝ်းၶႃႈ 2 ၵေႃႉယူႇၶႃႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႃႈႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈယူႇၵႂႃႇၸိူင်ႉၼင်ႇၼႃႈႁိူၼ်းပိူၼ်ႈၵူၺ်းၶႃႈလူး ဢမ်ႇပိူင်ႈသင်ပိူၼ်ႈၶႃႈလႄႇ ”– ၸၢႆးလႅင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈယႃႇ တင်းၼမ် ဢမ်ႇပႆႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈလွင်ႈၼႆႉသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉၵူၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁိမ်းႁွမ်းဢၼ်ၶဝ်ယူႇသဝ်းဝႆႉၵမ်ႈၼမ်  ပၼ်တၢင်းဢုၼ်ႇၸႂ်ၼိူဝ် ၼႃႈႁိူၼ်းၶႃဝႆႉယူႇ။  

 “ယူႇႁိမ်းၶဝ်ၵေႃႈ မီးတၢင်းဢုၼ်ႇၸႂ်ဢေႃႈ။ မိူၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ။ၶဝ်တင်းသွင်ၵေႃႉၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၸႂ်လီၶႃႈဢေႃႈ။ ၶဝ်ႁၵ်ႉၵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႉလဵၵ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ လုၵ်ႈယိင်းဢွၼ်ႇၶႃၵေႃႈ ၵေႃႉယႂ်ႇမႃးယဝ်ႉ ” – ပီႈၼၢင်းဝၢၼ်ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ် ၸၢႆးလႅင်း ၸၢႆၵဵင်ႇ ၶဝ်ၼင်ႇၼႆ။

 တၢင်းႁၵ်ႉ ၼႆႉဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵၼ်တင်းလွင်ႈပဵၼ်ယိင်းၸၢႆး၊  ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးတီႈႁူဝ်ၸႂ် ၵူၺ်း- မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။  

 “ၵူႈႁၵ်ႉ ၵေး Gay ၵေႃႈယဝ်ႉ။ ၵူႈႁၵ်ႉ ထွမ်ႊ Tom ၵေႃႈယဝ်ႉလူဝ်ႇလႆႈႁၵ်ႉၵၼ်ၵူၺ်းၶႃႈၼေႃႈ။ ၶႃႈႁၼ်ထိုင်တႄႉ  တၢင်းႁၵ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵပ်းငႅင်ႈ ဢၼ်မၢႆထိုင်ယိင်းၸၢႆး။ ပေႃးမေႃဢဝ်ႁူဝ်ၸႂ်သေႁၵ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်တၢင်းႁၵ်ႉဢၼ်ၵတ်းယဵၼ်လႄႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်ယဝ်ႉ။ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၸၢႆးလႄႈ မၼ်းပဵၼ်ယိင်းလႄႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇဝူၼ်ႉၼမ်။ ပေႃးဢဝ်ႁူဝ်ၸႂ်သေမေႃႁၵ်ႉ မေႃပွင်ႇၸႂ်ၵေႃႈ ၽႂ်ႁၼ်ၵေႃႈမီးလွင်ႈသိူဝ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ”– ပီႈၼၢင်းဝၢၼ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ မၢႆမီႈပၵ်းပိူင်တွၼ်ႈတႃႇ LGBTQ ဢမ်ႇပႆႇမီးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်၊ ပႆႇမီးလွင်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ မႆႉပႃႇလဵဝ်ႁူမ်ႈႁိူၼ်းၵၼ်သေတႃႉ – ပီၵၢႆပီဢွၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၽွင်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊတႄႉ ယၢမ်ႈႁၼ်ယၢမ်ႈမီးမႃး လၢႆၵူႈယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူဝ်ႇမဵဝ်းမိၼ်းလၢတ်ႈလႄႈ ၵူဝ်ႇတိၼ်ႇၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇၶဝ် ၸတ်းပၢင်ၵူပ်ႉၵူႈၶွပ်ႈတဵမ် 10 ပီ။  မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူဝ်ႇပျေလႄႈ ၵူဝ်ႇၵွင်းမျၢတ်ႉထူး ၶဝ်ၸတ်းပၢင်ၵူပ်ႉၵူႈ တီႈမိူင်းဢေႃႊသ်တေးလျႃႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းတႆး လႆႈႁၼ်ယွမ်းႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းတင်းၼမ်။

ဢမ်ႇၵႃးၸၢႆးႁၵ်ႉၸၢႆးၵူၺ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယိင်းႁၵ်ႉယိင်း (Lesbian) ၵေႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈမၢၼ်ႈဝႃႈတႆး ဢမ်ႇဝႃႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႂ် – ၸတ်းပၢင်ၶႅၵ်ႇၵူပ်ႉၵူႈၵၼ် ၵေႃႈမီးမႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ။

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ပၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းၵူႈသႅၼ်းပၢၼ် ၵူႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၵူႈယိင်းၵူႈၸၢႆး ၵူပ်ႉၵူႈယူႇၸွမ်းၵၼ်လႆႈလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း ၼႆႉဢမ်ႇပႆႇမီးၼမ်။ ၸင်ႇႁႃမီးမိူင်း- ဢေႃႊသ်တေးလျႃႊ၊ ၵျႃႇမၼီႇ၊ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ၊ ၾိၼ်ႊလႅၼ်ႊ၊ သၵွတ်ႉလႅၼ်ႊ၊ ၾရင်ႇသဵတ်ႈ၊ ၼိဝ်ႊသီႊလႅၼ်ႊ၊ ၻဵင်းမၵ်ႉ၊ ဢၢႆႊလႅၼ်ႊ၊ သုၺ်ႊတိၼ်ႊ၊ ၼၢဝ်ႊဝေႊ၊ သပဵၼ်ႊ၊ ၵၼေႊတႃႊလႄႈၼႅတ်ႊတလႅၼ်ႊ ၸိူဝ်းပဵၼ်မိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမၢၵ်ႈမီးလွတ်ႈလႅဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း။

တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တႄႉပႆႇပၼ်သုၼ်ႇလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းတွၼ်ႈတႃႇ LGBTQ+ ၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး၊ ပေႃးပဵၼ်ၵေႃႉ/ၸုမ်းဢၼ် ၶတ်းၵၼ်တင်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ပၢၼ်ၼၼ်ႉၸိုင် ယင်းၺႃးမၢပ်ႇမႂ်ဢဝ်တင်းၽိတ်းလူၺ်ႈမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ 377 – ႁွမ်းၵႃႇမ လူၺ်ႈသၢၼ်ၶတ်းသၽႃႇဝ၊ ႁွမ်းၵႃႇမ  လူၺ်ႈတင်းသတ်းတရိၵ်ႉသၢၼ်ႇ ၼႆသေ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ တူၵ်းၶွၵ်ႈ တေႃႇၸူဝ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် တူတ်ႈၶွၵ်ႈ 10 ပီဢမ်ႇၼၼ် တူတ်ႈတၢမ်ႇငိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢင်ႈၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈလႄႈတၢမ်ႇငိုၼ်းတင်းသွင်ယၢင်ႇလူးၵွၼ်ႇ။

တႃႇတေမူၼ်ႉမႄးယႃႉမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၶေႃႈမၢႆပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၶဝ်၊ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈ LGBTQ+   ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈတုၵ်းယွၼ်း သၢၼ်ၶတ်းမႃးတႃႇသေႇ သေတႃႉ   တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယင်းပႆႇထိုင်တီႈဢွင်ႇမၢၼ်။ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းထႆး ၵေႃႈတႃႇလႆႈသုၼ်ႇလႆႈဢၼ်ၼႆႉ မီးလွင်ႈဢုပ်ႇၵၼ်ၼႂ်းသၽႃးလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈၾၢႆႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ပႆႇယိုၼ်ယၼ်ၵမ်ႉထႅမ်တူၵ်းလူင်းပၼ်။

ပၢႆၵမ် လႄႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ – ၸၢႆးသႅင်လႅင်

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း