Saturday, April 13, 2024

သိုၵ်း TNLA ႁၢမ်ႈၵႃးတၢင်ႇဢွႆႈၼမ်ႉၶမ်း ၶၢမ်ႈၸူးမိူင်းၶႄႇ

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇတႅၵ်ႇသေတႃႉ သိုၵ်း TNLA ၵိုင်ႉၵၢင်ႉသင်ႇပိၵ်ႉ ၵၢၼ်တေႃႉဢွႆႈ ၶၢမ်ႈတီႈတႃႈႁိူဝ်း မၢၼ်ႈႁွင်း – ၼွင်တဝ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/3/2024 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉ ထိုင်ၸဝ်ႈသူၼ် တေႃႉဢွႆႈ ၶၢမ်ႈတႃႈႁိူဝ်း တီႈမၢၼ်ႈႁွင်း – ၼွင်တဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉဢွႆႈဢၼ်တႅပ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေႁႅင်ႈႁဵဝ်ႇပႅတ်ႈလၢႆ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၵႃးတၢင်ႇဢွႆႈ ၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း
ၵႃးတၢင်ႇဢွႆႈ ၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ႁၢမ်ႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸိူင်ႉၼႆ ၼႆႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈၵိၼ်းၸႂ်ၼႃႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ လႆႈတႅပ်းဢွႆႈဝႆႉတႃႇသူင်ႇၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇၼမ်ဝႃႈၼမ်။ ဢၼ်တႅပ်းသေၵွင်ဝႆႉ ၼႂ်းသူၼ်ၵေႃႈ ၼမ်ဝႃႈၼမ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးတႅပ်းယဝ်ႉသေ ဢမ်ႇလႆႈသူင်ႇၵမ်းလဵဝ်ၸိုင် ဢွႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵႃႈမီးၶၼ် သင်ယဝ်ႉ ၼမ်ႉၼၵ်းမၼ်း တေယွမ်း၊ ႁၢင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၢင်ႈလီယဝ်ႉ။ ပေႃးမိူၼ်ၼၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ် ဢမ်ႇဢဝ်။ ပေႃး ဢဝ်ၵေႃႈ ၵႃႈမၼ်းဢမ်ႇလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၸႂ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်း TNLA ႁၢမ်ႈၵႃး တေႃႉဢွႆႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းၸူးၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉတွပ်ႇသင်။  

ၸဝ်ႈသူၼ်ဝႃႈ – ထၢမ်တူၺ်း သိုၵ်းတဢၢင်း ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈတႃႈႁိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းလူင်ၶဝ် ၸႂ်ႉဢိုတ်း လႄႈ ဢိုတ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇႁူႉသင်ၸွမ်း- ဝႃႈၼႆ။

ဢွႆႈဢၼ်ၵွင်ဝႆႉ တီႈၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း
ဢွႆႈဢၼ်ၵွင်ဝႆႉ တီႈၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း

ယွၼ်ႉဢမ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉ သင်ဝႆႉလူင်ႈၼႃႈလႄႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉသင်ႇႁၢမ်ႈၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇဢွႆႈ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ   တၢင်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်သၢႆး၊ မၢၼ်ႈၶမ်း၊ ၼွင်မူၼ်းလႄႈ ၼွင်ၶူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ႁႅင်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ပေႃးလႆႈၶၢႆဢွႆႈ ၸင်ႇတေမီးငိုၼ်း ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း၊ တႅၼ်းၼီႈ၊ ၵႃႈလိၼ်ပုၺ် (မျေႇဢေႃးၸႃႇ) လႄႈ တႃႇႁဵတ်း တိုၼ်းလၢင်းထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ။ 

“ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ဢွႆႈပူၼ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ဢဝ်ႁႅင်ႈပႅတ်ႈလၢႆလၢႆၵူၺ်း။ ပေႃးပဵၼ်ၼၼ် တႃႇပီၼႆႉ ၸဝ်ႈသူၼ် ဢွႆႈႁဝ်း တေဢမ်ႇလႆႈၶၢႆဢွႆႈ တေဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈ။ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ၵမ်ႈၼမ် ၵူႈယိမ်ငိုၼ်း ၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်သေ လူင်း တိုၼ်း ၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉၵေႃႈမီးလႄႈ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၶၢႆဢွႆႈ တႃႇတႅၼ်းၶိုၼ်းတႄႉ ယၢပ်ႇယဝ်ႉ။ ပေႃးမိူၼ်ၼႆ တႃႇၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼႂ်း ၼႃႈႁိူၼ်းၵူၺ်းၵေႃႈ မီးတၢင်းယၢပ်ႇယဝ်ႉ။ ၵႃႈလိၼ်ပုၺ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ သမ်ႉလူဝ်ႇပၼ်”- ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၽၵ်းတူ ဝဵင်းမႂ်ႇ - ၼွင်တဝ်း
ၽၵ်းတူ တီႈၼွင်တဝ်း

ၵွၼ်ႇၼႃႈ သိုၵ်း TNLA ပႆႇႁၢမ်ႈတေႃႉဢွႆႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉ ၵႃးၶွမ်ႊပၼီႊၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ မႃးထိုင်ၼႂ်းၼမ်ႉၶမ်းသေ တေႃႉတၢင်ႇဢွႆႈ ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် ၼမ်ႉၼၵ်း 30 – 35 တၼ်ႊ။ ၼိုင်ႈတၼ်ႊလႂ် ၶွမ်ႊမၼီႊၸၢႆႇပၼ် ၵႃႈၶၼ်ဢွႆႈ 309 ယႂၼ်ႊ။ ဢမ်ႇပႆႇမီး ၼမ်ႉတွၼ်းပဵင်းၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးသေတႃႉ ယင်းလႆႈၶၢႆယူႇလႄႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈၵိၼ်းႁႅင်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ မွင်းႁႂ်ႈတႃႈႁိူဝ်းမၢၼ်ႈႁွင်း – ၼွင်တဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ တၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း ထူပ်းပၼ်ႁႃဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ဢဝ်ဢွႆႈၼႂ်းသူၼ် သူင်ႇၶၢႆပၼ် ယဝ်ႉသေတႃႉ ပေႃႈလဵင်ႉတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇဢူၼ်းငိုၼ်းၵႃႈဢွႆႈ ပၼ်ၸဝ်ႈသူၼ် တၢင်းထုင်ႉလွႆ ႁူဝ်သိူဝ်၊ ၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈသူၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ ဝၢႆးလင် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႆႉ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၼမ်ႉတွၼ်းသင်သေဢိတ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း